Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13467/2020
CPV Kód:45232451-8
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, valamint a Közbeszerzési dokumentációban felsorolt 297 helyszín
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Vízügyi Főigazgatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000518482020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000518482020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Vízügyi Főigazgatóság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken
Hivatkozási szám: EKR000518482020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232451-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés keretében a „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2017-00019) FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása – kiviteli és megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal„
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45232451-8
45240000-1
45247000-0
45252124-3
45350000-5
45453100-8
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, valamint a Közbeszerzési dokumentációban felsorolt 297 helyszín
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási szerződés keretében a „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2017-00019) FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása – kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal, a rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentáció, illetőleg annak részeként kiadott tenderdokumentáció, valamint az építési (létesítési) engedélyben, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak alapján
A „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken” elnevezésű projekt általános célja:
A meglévő csapadék- és belvízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint ökológiai vízpótlási lehetősége teremtésével a VKI előírásainak megfelelően a jó állapot, ill. a jó ökológiai állapot elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok megszüntetése.
Főbb mennyiségek és műszaki tartalom:
Tervezési feladatok:
Kiviteli tervdokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet IV. Fejezet (22-23.§) és 1. melléklet: „A kivitelezési dokumentáció tartalma” alapján, továbbá a megvalósulási terv elkészítése
Kivitelezési feladatok:
Csatorna mederkotrás és depóniarendezés (Belvízcsatorna rekonstrukció/fejlesztés) 206 963 fm
Nyíradonyi tározó kialakítása 1 db
Új vízépítési műtárgy építése 25 db
Műtárgyak rekonstrukciója/helyreállítása/átépítése 68 db
Mederburkolat építés 81 fm
Magasépítmény építése 3 db (1db védelmi központ és 2 db raktár, hasznos alapterület: 100m2, 200m2, 200m2)
Részletes leírás, mennyiségi és minőségi követelmények a Közbeszerzési Dokumentációban

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3 M/2.1. pont szerinti szakember speciális szakmai tapasztalata (0, max. 36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3 M/2.2. pont szerinti szakember speciális szakmai tapasztalata (0, max. 36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3 M/2.3. pont szerinti szakember speciális szakmai tapasztalata (0, max. 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2017-00019
II.2.14) További információ:
II.2.7 pont szerinti határidőn belül a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó határidő:
kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje: 150 nap
- jóváhagyási példány Megrendelő részére átadása: a szerződés hatálybalépésétől számított 180 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) EKR űrlapon történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t köteles benyújtani.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (3)-(5) bekezdései-16. §-ai is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
SZ.1 Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti országnyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2 Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az EEKD EKR űrlapon történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlatban.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
P.1. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vízi létesítmények építése és/vagy felújítása) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó három - mérlegfordulónappal lezárt -üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerintinettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) - (12) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napját (ajánlati felhívás VI. 5 pontja) megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (vízi létesítmény építése és/vagy felújítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 900.000.000,- HUF összeget
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az EEKD EKR űrlapon történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlatban.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
M.1. a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett referenciáit, kiemelten a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit, a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet. 22.§ (3), (3a), (4) (5) bekezdésben foglaltak szerinti igazolással.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
# az építési beruházás tárgyát
# közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó Ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - Kr. 22.§ (5) bekezdés szerinti adatok;
# a teljesítés idejét, a kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap) pontossággal,
# a teljesítés helyét;
# a szerződést kötő másik fél nevét és címét,
# a felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát,
# nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
# minden olyan további információt, amelyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely projekttársaság teljesítésre vonatkozik, a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M/2. a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget, szakképzettséget igazoló iratot, valamint „az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlapot.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás M/2. pont tekintetében az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, amelyet Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékből ellenőriz.Ebben az esetben az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság megszerzésének dátumát.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) referenciával/referenciákkal, amelyek tartalmaztak:
- meglévő belvízcsatorna rekonstrukcióját vagy fejlesztését összesen legalább 100 km hosszan
- legalább 50 db vízépítési műtárgy rekonstrukcióját/helyreállítását/átépítését
- legalább 10 db új vízépítési műtárgy építését
Valamennyi referenciának való megfelelést ajánlattevő több szerződéssel is igazolhatja, de a soronként előírt referencia legfeljebb három szerződéssel igazolható.
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1 egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M/2.2 egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ- TER (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel
M/2.3 egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV- É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel
Az előírt szakképzettséggel egyenértékű szakképzettség is elfogadható, mely esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő csatolja ajánlatában nyilatkozatát a tekintetben, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt a III.1.3. M.2. pont tekintetében bemutatott szakember a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal, kamarai regisztrációval és aktív státusszal rendelkezni fog. (Szerződéskötés feltétele)
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) (12) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbér:
Késedelmi-: tartalékkeret és áfa nélküli vállalkozói díj (Szerződéses Ár) 0,5 %-a,max. Szerződéses Ár 20%-a
Meghiúsulási-: tartalékkeret és áfa nélküli vállalkozói díj (Szerződéses Ár) 20%-a
Jótállás: 24 hónap, jótállás acélszerkezetek korrózióvédelmére: 10 év
szavatosság: 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján
Teljesítési biztosíték: a kivitelezésre vonatkozó, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses Ár) 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték :jótállás időtartamára, a kivitelezésre vonatkozó, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (Szerződéses Ár) 5 %-a.
Előleg:
legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés alapján.
A szállítói előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában (a végszámlát beleértve) a felvett előleg arányával egyező mértékben kell elszámolni
Folyt. VI.3) További információk pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
Előleg-visszafizetési biztosíték: a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 118/A. § (2a) bek. alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesére vonatkozó jogszabályok:
— 2015.éviCXLIII.tv.135§(1)-(3)és(5)-(6)
— 2013.éviV.tv6:130.§(1)-(2),6:155.§(1)
— 2007.éviCXXVII.tv
— 322/2015(X.30)Kr.31§,32/A§és32/B§
- 272/2014.(XI.5.)
Részszámlázás: 6db részszámla, és a végszámla
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít a szerződéshez.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a 272/2014 (XI.4.) Korm.rendelet szállítói finanszírozással történik.
fordított ÁFA
támogatási intenzitás: 100,000000 %
Az ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentációban
További információk:
1. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke tízmillió forint.
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt.54.§ (2) bek foglaltak szerint. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az Ajánlatkérő ……..nál vezetett ……… számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot szükséges az ajánlatba csatolni. Részletek a Közbeszerzési dokumentációban.
2. Értékelési szempont és módszer: Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb megajánlás a magasabb pontszámot kapja
1. Ajánlati ár: fordított arányosítás.
2. A szakmai tapasztalat: egyenes arányosítás.
Értékelésre kerülő szakmai tapasztalat:
2.min. szempont: vízi létesítmények építése és/vagy felújítása során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalat
3. min. szempont: vízi létesítmények építésére/felújítására vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítésében tervezőként szerzett szakmai tapasztalat
4. min. szempont: épület és vagy raktárcsarnok építése és/vagy felújítása kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00. Részletes kifejtés a Közbeszerzési Dokumentációban. Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. és 3. és 4. min. értékelési szempont esetén a 36 hónapot elérő, vagy azt meghaladó ajánlatok esetén Ajánlatkérő a max. ajánlati elemmel, 36 hónappal számol
3. Ajánlatkérő
• a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért,
• a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja,
• konzultációt és helyszíni bejárást nem tart,
• az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,
• nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását,
• alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját,
• kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § szerint nyújt,
4. Ajánlattevő ajánlatában csatolja a Kbt.66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát (EKR űrlapon, nemleges nyilatkozat esetén is), továbbá valamennyi az ajánlati felhívásban, Közbeszerzési Dokumentációban előírt dokumentumot.
5. FAKSZ: dr. Hatás Orsolya Liliána (nytsz.: 00040)
6. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára, továbbá a szerződés alatt folyamatosan rendelkeznie kell érvényes,
- érvényes, legalább 100.000.000 HUF/káresemény és legalább 300.000.000 HUF/év mértékű, összkockázatú építési és szerelési biztosítással, úgy hogy az kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania a kivitelezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő épületekben keletkezett károkra, harmadik személynek okozott károkra. A biztosításnak ki kell terjednie bevont alvállalkozók által okozott keresményekre.
- érvényes, legalább 1.000.000,- HUF/káresemény és legalább 3.000.000,-HUF/év tervezői felelősségbiztosítással, mely kiterjed a teljes szerződés szerinti tervezési munkákra
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az előírt felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog és a vállalkozási szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartja.
Folytatás a Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3) További információk folytatása
7.Részajánlat-tétel kizárt, indokolás: Annak érdekében, hogy a projekt keretében megvalósítandó belvízvédelmi fejlesztés azonos módon és megfelelő határidőre (Támogatási Szerződés szerint) elérje Ajánlatkérő, rendkívül fontos, hogy a kivitelezési technológiának azonosnak kell lenni a teljes beavatkozási területen. A tárgyi beruházás belvízvédelmi beruházás, melynek teljes mértékű, megvalósításával érhető el a tervezéssel érintett területen a megfelelő állapotú belvízvédelem elérése. Amennyiben részterületekre (és így részajánlatokra) bontaná Ajánlatkérő a műszaki beavatkozást, felmerül a kockázata annak, hogy adott rész(terület) esetében egy eredménytelen közbeszerzési eljárás esetén nem történik műszaki beavatkozás, és így a projekt tervezési területén nem érhető el az összességében megfelelő állapotú belvízvédelem. Továbbá ha részajánlattételi lehetőség esetén az egyes területeken különböző vállalkozók fognak dolgozni, az a helyi érintettek (lakosság, önkormányzat, a műszaki beavatkozással érintett területek tulajdonosai) számára zavart okozó lehet. Továbbá a fejlesztés egy vízgyűjtő területen, két belvízvédelmi rendszeren valósul meg. A kivitelezés során estlegesen előálló tartós kiadós csapadékos időszakban előálló belvízvédelmi védekezés esetén több vállalkozó mozgatása rendkívül nehézkes, ami vízkárt idézhet elő. Ennek kockázatát Ajánlatkérő nem vállalhatja. Meghatározó körülmény ugyanakkor az is, hogy a védett természeti értékekre tekintettel a Természetvédelmi Hatóság elvárása, hogy egyszerre minél kevesebb területen legyen mozgás, ugyanakkor több vállalkozó együttes jelenlétével az elvárásnak megfelelő organizáció és ezzel az alacsony mértékű bolygatás nem biztosított.
A teljesítés helyszíne egy oszthatalan egységes vízgyűjtő terület (belvízvédelmi öblözet), amelyen belül a megvalósítás 297 db beavatkozási ponton történik. Tekintettel arra, hogy a vállalkozó feladata a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése, amennyiben Ajánlatkérő jelen közbeszerzést részekre bontaná, úgy adott esetben a különböző vállalkozók eltérő technológiával javasolnák az egyes részeket megvalósítani és ezen eltérő technológiákat kellene ebben az esetben integrálni egy egységes rendszerbe, ezáltal az egységes belvízvédekezés technológiája hiúsulna meg, amely a projekt alapvető célkitűzése. Ugyanakkor a munkaszervezés is korlátozott, tekintettel arra, hogy a beavatkozási pontok, a munkaterületek megközelítése nehézkes (töltések használata), csak egy irányból valósítható meg.
Fentiek okán a műszaki beavatkozást egy egészként szükséges kezelni és a részajánlattételi lehetőséget nem teszi Ajánlatkérő lehetővé. A felsorolt kockázatok minimalizálását Ajánlatkérő úgy látja biztosítottnak, ha egy fővállalkozó dolgozik a teljes beavatkozási területen.
8. A III.1.3) M.2 pont szerinti szakembereknek a szerződéskötésig (szerződéskötés feltétele) MV-VZ, VZ-TER, MV-É jogosultsággal szerepelnie kell a kamarai névjegyzékben – ehhez kapcsolódóan nyilatkozni kell a Közbeszerzési dokumentáció szerinti tartalommal.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdését: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a II.2.13 pont szerinti projekt tekintetében aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a TSZ alapján rendelkezésre álló fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, vagy amennyiben - úgy dönt és lehetséges – TSZ módosítás iránti kérelmet nyújtson be a hiányzó forrás biztosítása érdekében. Ez utóbbi esetben Ajánlatkérő az eljárást eredményessé nyilváníthatja és amennyiben a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy Ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdése szerinti elállás jogával.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák