Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13482/2020
CPV Kód:39830000-9
Ajánlatkérő:Fővárosi Törvényszék
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44880192
Postai cím: Markó Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax: +36 13546860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://fovarositorvenyszek.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://fovarositorvenyszek.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000740902020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000740902020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tisztítószerek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000740902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében különféle tisztítószer, takarítóeszköz, munkavédelmi, higiéniai termék szállítása nettó 22.000.000,-Ft + áfa értékben (tervezetten 64.674 különféle termék) a Fővárosi Törvényszék részére a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá 20 % értékbeli opció – 4.400.000,- Ft + áfa értékben (tervezetten 12.935 különféle termék)
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek felhasználása egymással összefüggő, gazdaságilag nem célszerű a szállítás elaprózódása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tisztítószerek szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés keretében különféle tisztítószer, takarítóeszköz, munkavédelmi, higiéniai termék szállítása nettó 22.000.000 Ft + áfa értékben (tervezetten 64.674 különféle termék) a Fővárosi Törvényszék részére a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint.
Az értékelés alapját képező ajánlati ár a szerződés teljes időtartamára tervezett mennyiségre kalkulált érték, amely mennyiség a dokumentációhoz csatolt táblázatban szerepel, mindösszesen 64.674 különféle tisztítószer, takarítóeszköz, munkavédelmi, higiéniai termék.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás ezen pontjában meghatározott tervezett mennyiség tekintetében + 20 % értékben opció lehetőségét köti ki a II.2.10) pontban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.1.4) pontjában meghatározott tervezett mennyiség tekintetében + 20 % (4.400.000,- Ft + áfa értékben, tervezetten 12.935 különféle termék) opció lehetőségét köti ki, változatlan vételáron és változatlan feltételek mellett azzal, hogy ajánlatkérő az opciós jogát írásban tett egyoldalú nyilatkozatával egyedi megrendelésekkel jogosult gyakorolni legkésőbb a szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig. Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Ajánlattevő elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él vételi jogával.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a K.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban (a jelen Ajánlati Felhívás III.1.1. pontjában) előírt kizáró okok (K.r. 17. § (2) bek.).
Az öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. (1) bekezdése szerint az ajánlatban kell csatolnia a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat.
M) Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától (Ajánlati Felhívás VI.4.) pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (tisztítószerek és/vagy takarítóeszközök és/vagy munkavédelmi termékek és/vagy higiéniai termékek szállítása) szerinti referenciáit.
A K.r. 23. §-a szerint az Ajánlati Felhívás III.1.3. M) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet saját nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a szállítás tárgya, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e;
- ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban)
- a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével);
- a szerződést kötő másik fél (referenciaadó) megnevezése (név, cím, kapcsolattartó és elérhetősége: e-mail cím vagy telefonszám);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A K. r. 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi szállítást kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételt, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. Ennek megfelelően a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban meg kell adni a saját teljesítés mértékét százalékban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától (Ajánlati Felhívás VI.4.) pontjában meghatározott időponttól visszafelé számított három évben legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (tisztítószerek és/vagy takarítóeszközök és/vagy munkavédelmi termékek és/vagy higiéniai termékek szállítása) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítést igazoló legalább 1 db referenciával, mely referenciamunka értéke eléri legalább a nettó 15 millió forintot.
A referenciamunka akkor tekinthető az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától (az Ajánlati Felhívás VI.4. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított három éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
Ha a tisztítószerek és/vagy tisztítóeszközök és/vagy takarítóeszközök és/vagy munkavédelmi termékek és/vagy higiéniai termékek szállítása egy szerződés keretében több (rész-) szállítással került teljesítésre, azt ajánlatkérő egy darab referenciának tekinti.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő az ajánlattevő részére.
1. Késedelmi kötbér napi mértéke: 2 %
alapja: a késedelmesen vagy hibásan szállított Termékek nettó vételára
maximális mértéke: a késedelmesen szállított Termékek nettó vételárának 30 %-a
2. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hiba bejelentésétől annak kijavításáig minden megkezdett napra 2 %.
Maximális mértéke: a hibásan szállított Termékek nettó vételárának 30 %-a
3. Meghiúsulási kötbér: ha a szerződés az ajánlattevőnek felróható okból részben vagy egészben meghiúsul, ideértve, ha az ajánlattevő a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy az Ajánlatkérő a Szerződést az ajánlattevő szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja.
Alapja a nettó Keretösszegből a teljesítés meghiúsulásakor még fennálló - teljesítéssel ki nem merített - részösszeg, a kötbér mértéke 20 %.
A szerződés biztosítékaira (hibás és késedelmes teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér) vonatkozó további részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentáció IV. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a negyedéves és az eseti megrendelések teljesítése alapján az ajánlatkérő részéről kiállított teljesítésigazolást követően kiállított számla alapján utólag átutalással történik figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseit, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Közbeszerzési Dokumentációban (továbbiakban: KD) foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Korm.r.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 50.000
A befizetés helye: I.1. pont
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01483013-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlattevő, választása szerint teljesítheti:
a) az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (az átutalás közleményében fel kell tüntetni: „Tisztítószerek szállítása”);
b)pénzügyi int./biztosító által vállalt garancia biztosításával/készfizető kezesség biztosításával,
c) biztosítási .szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tart-ó - kötelezvénnyel.
A befiz.(átutalás) igazolás módja:a pü.int.által kiállított ig., amelyet pdf formátumban kell az ajánlat dokumentumai közé feltölteni. A rend.-re bocsátásra vonatkozó további információkat a KD II.2.3. pontja tart-a. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.54.§ (2),(4)-(7) bek.re.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot AT-nek kell viselnie. A jelen eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül AK nem tehető felelőssé, kötelezetté ezen költségekkel kapcsolatban.
2) Az ajánlathoz csatolni kell
2.1. a Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontja,Kbt.65.§(7)bek.,Kbt. 66.§(2),(5) bek.,Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat - az alkalmassági igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában - a K.r.17. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, dokumentumot. A nemleges tartamú nyilatkozatot is csatolni kell.
2.2. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, változásbejegyzési eljárás hányában az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot.
3) AK a K.r.30.§ (4) bek. és a 39.§ (3) bek. alapján tájékoztatja AT-t, hogy az AF III.1.3. tekintetében a K.r. 28.§(3)bek. és 37.§(3)bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg AT alkalmasságának feltételeit és igazolását.
4) AK a KD II.18.pontban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)bek. szerinti követelményekről,amelyeknek AT a teljesítés során meg kell feleljen.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (4a) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb ötödik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb nyolcadik napra esik.
7) AK élni kíván a Kbt. 81.§(4)-(5) bek.-ben foglalt lehetőségekkel.
8) A képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó részletes információkat a KD tartalmazza.
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontját.
10) Ajánlatkérő beszerzési igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő erre tekintettel, a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.
11) FAKSZ: dr. Molnár Judit (Ljszám: 00207)
12) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára csatolja nyilatkozatát, hogy a 2011.évi CXCVI. tv.3.§(1)bek. 1.p. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Fentiek elmaradása AT szerz. kötéstől való visszalépésének minősül.
13) Az Ajánlati Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges