Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13490/2020
CPV Kód:44163100-1
Ajánlatkérő:Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU211,HU213,HU223,HU231,HU232,HU233;HU211,HU213,HU223,HU231,HU232,HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lendvai Beáta
Telefon: +36 203680287
E-mail: lendvai.beata@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.drvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000351362020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000351362020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műanyag csövek beszerzése DRV Zrt részére
Hivatkozási szám: EKR000351362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44163100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződések megkötése műanyag csövek szállítására a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz csőhálózat fenntartási, beruházási, valamint egyéb célú munkáihoz (2 részben)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gravitációs csatornacsövek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44163130-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: AK Központi raktára Zamárdi, vmint Fonyód, Keszthely, Barcs, Marcali, Nagyatád, Balatonfüred, Velence, Pécs,Tapolca-Sümeg,Tab,Bóly,Dombóvár,Tamási Logisztikai Raktárak (pontos címek KD-ban)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya a DRV Zrt számára DN110 – DN500 átmérőtartományban, gravitációs csatornacsövek (KGEM PVC-U csatornacsövek) , 1,2,3,5,6 fm hossz kivitelekben, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben, minőségben és teljesítményben való szállítása Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján nettó 20 000 000,-Ft értékben.
Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 20 000 000,- Ft keretösszegben. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, (lerakodáshoz szükséges daru/darus kocsi biztosítása) a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hónapban 0-120 hónap között) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 20000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Polietilén csövek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44163111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU213,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: AK Központi raktára Zamárdi, vmint Fonyód, Keszthely, Barcs, Marcali, Nagyatád, Balatonfüred, Velence, Pécs,Tapolca-Sümeg,Tab,Bóly,Dombóvár,Tamási Logisztikai Raktárak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya a DRV Zrt számára különféle Polietilén csövek PN10 nyomásosztályban , D32-D710 átmérőtartományban, 6,12,18 fm hossz és 100,200 fm tekercs kivitelekben, Polietilén csövek PN12,5 nyomásosztályban ,DN25 átmérőtartományban, 100,200,300 fm tekercs kivitelekben, Polietilén csövek PN16 nyomásosztályban , D20-D315 átmérőtartományban, 6,12,18 fm hossz és 100,200,300 fm tekercs kivitelekben, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak mindenben megfelelő kivitelben, minőségben és teljesítményben való szállítása Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján nettó 180 000 000,-Ft értékben.
Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 180 000 000,- Ft keretösszegben. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termék megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, (lerakodáshoz szükséges daru/darus kocsi biztosítása) a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hónapban 0-120 hónap között) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 180000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződésből AK elsősorban üzembiztonsági, üzemfenntartási szükségleteinek függvényében fog megrendeléseket eszközölni. A szerződés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további maximum 12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárást külön jogszabályban - a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet által - előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, az ajánlati kötöttség időtartama ennek megfelelően került megállapításra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 1-8.§-aiban, 10.§-ában, 12-16.§ és 18.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Előzetes igazolás: Az R. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá. A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a véglegessé vált/jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III.rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Kizáró okok igazolása: Az R. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §- (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az R. III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattételi határidő napjához viszonyítottan ellenőrzi. Ajánlatkérő az R. 12. § alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében. Azokban az esetekben, amelyekben az R. 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK. által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során az R. 24. §-ának (1) bek., valamint a Kbt. 65. §-ának (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (8) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Alkalmasság igazolása: Az R. 1. §-ának (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a z R. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: P/1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) és 19. § (5) bekezdés alapján csatolni kell a felhívás feladásától számított előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan 1.rész tekintetében: a közbeszerzés tárgyából származó (Csatornacsövek szállítása), 2.rész tekintetében: a közbeszerzés tárgyából származó (Polietilén csövek szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, 1. rész tekintetében: a közbeszerzés tárgyából (Csatornacsövek szállítása) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot,. 2. rész tekintetében: a közbeszerzés tárgyából (Polietilén csövek szállítása) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 100.000.000,- Ft-ot. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel (tekintettel arra, hogy később kezdte meg működését), úgy akkor minősül alkalmasnak, amennyiben a működési ideje alatti közbeszerzés tárgyából származó árbevétele a fentiekben megjelölt összeget eléri. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P/1) a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész tekintetében: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat: Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK. által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában ( Igen/Nem) történő feltüntetésével). Az alkalmasság igazolása során az R. 24. §-ának (1) bek., valamint a Kbt. 65. §-ának (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak. Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Alkalmasság igazolása: Az R. 1. §-ának (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az R. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: M.1. Az R. 21. § (1) bekezdés a) pontjára
tekintettel az ajánlattevő az R. 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának (a jelen felhívás VI .5.) pontban feltüntetett) napjától visszafelé számított 3 év – azaz harminchat hónap - legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában, 1.rész: (Csatornacsövek szállítása), 2.rész: (Polietilén csövek szállítása) teljesített szerződéseit. A z R. 21. § (1a) a.) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet az R. 21/A. §-ára. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak /referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme és email cím elérhetősége); referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve; a referencia tárgyának 1.rész: (Csatornacsövek szállítása), 2.rész: (Polietilén csövek szállítása) ismertetése olyan részletességgel, hogy abból az ajánlatkérői előírás teljesítése megállapítható legyen; a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év–hónap–napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év–hónap–naptól év–hónap-napig bontásban kell megadni a teljesítés idejét); mennyisége nettó HUF összegben kifejezve); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. 1.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 15.000 000,-HUF ellenértékben mennyiségű, Csatornacsövek szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
M.1. 2.rész: Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legalább nettó 100.000.000,-HUF ellenértékben mennyiségű , Polietilén csövek szállításának teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
Mindkét ajánlati részre vonatkozó előírás:
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó. Az előírt mennyiségű referencia munka több szerződés teljesítése alapján teljesíthető. Amennyiben a referenciaigazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi és tárgyi adatot. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági
szereplő által teljesített munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán, kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetet. AK felhívja a figyelmet az R. 24. §-ára. A meghatározott referencia mennyiség több szerződés útján teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Mindkét rész esetén: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Jótállás:
Mindkét rész (1. rész, 2. rész) vonatkozásában: Ajánlattevő a szerződésben meghatározott árukra jótállást köteles vállalni, amely az adott áru mennyiségi átadás-átvételének napjától számítottan vállalása szerinti időtartamig, de minimum 12 naptári hónap időtartamig terjed. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő jótállási biztosítékot. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő megvalósítási biztosítékot.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindét ajánlati rész : AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme: forint (HUF). Az AK a szerződésben és annak alapján kiadott egyedi megrendelésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Az Ajánlattevő a számla(k) mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást.A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik, azaz Ajánlattevő számláját/számláit AK a számla/számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.,a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. alapján. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155.§ rendelkezései vonatkoznak. AK fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Részletes szabályok KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén,hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bekezdésének és tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2), (2a) és (6) bekezdéseiben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdései szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szálban érkező csövek ivóvíz-biztonsági okok miatt kizárólag mindkét végéről ledugózva (csővég lezáró sapkával, vagy egyéb megoldással) szállítandók. Ennek hiányában Ajánlatkérő a leszállított csöveket nem veszi át. Nyertes Ajánlattevő(k)nek mindkét ajánlati rész tekintetében a szállítandó áruk gyártói cikkszámát a szerződéskötéssel egyidőben Ajánlatkérő számára át kell adnia.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el
akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan –azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, valamint – üzemzavar esetén – 16.§-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rövidítések: AK-ajánlatkérő AT-ajánlattevő AV-alvállalkozó KD-Közbeszerzési Dokumentumok KH- Közbeszerzési Hatóság EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet Kbt. – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény R.- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
2. Jelen eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint.
3. A közbeszerzési dokumentumok kizárólag a https://ekr.gov.hu/ felületen érhetőek el.
4. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdaságiszereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a KD és az EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák, a közbeszerzési eljárás során történő kommunikációra vonatkozó szabályokat a Kbt. 40-41/C.§§-i és a KD tartalmazzák.
6. AK az R. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
7. IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap alatt 60 nap értendő.
8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Lendvai Beáta 00729
10. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 41/A. § (1)-(2), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és(7), a Kbt. 69. § (11a), a Kbt. 35. § (2a),a Kbt. 94. § (4) b)-c), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm 15. § (1), és Kbt. 68. § (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
11. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
12. Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
14. A tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, egyéb írásos közbeszerzési dokumentumok összessége adja az egyes részek vonatkozásában.
15. AK előírja, hogy az AT(k)nek valamennyi megajánlott árura vonatkozóan rendelkeznie kell és ajánlatához csatolnia kell :
1.rész tekintetében
- a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozatot a 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet, illetve a 305/2011/EU rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően
-termékjellemzőket tartalmazó műszaki dokumentáció , melyből egyértelműen megállapítható az AK műszaki leírásban megkövetelt minden paraméter, termékjellemző
2.rész tekintetében:
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet 8/A. § szerinti nyilvántartásba vétellel
- a gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozatot a 275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet, illetve a 305/2011/EU rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.
-termékjellemzőket tartalmazó műszaki dokumentáció , melyből egyértelműen megállapítható az AK műszaki leírásban megkövetelt minden paraméter, termékjellemző
16. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja – részenként – az "Árajánlat/Árrészletező” táblázat alapján összesített és számolt egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF), ennek megfelelően AK csak az „Árrészletező/Árajánlat” megnevezésű dokumentumon alapuló nettó HUF árajánlatot fogad el. Erre tekintettel az ajánlattevőnek ajánlatához a beárazott „Árrészletező/Árajánlat” táblázatot – részenként - csatolnia kell. A Felolvasólapon – részenként – az „Árrészletező/Árajánlat” táblázat összesített nettó HUF mindösszesen végösszegét, mint összesített egyösszegű ajánlati árat kell feltüntetni, mely összesített végösszeg az értékelésre kerülő ajánlati ár. Az ajánlati árakat egész számban kell megadni.
17. Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként részenként szükséges benyújtania SZAKMAI AJÁNLATÁT, mely szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban szereplő „SZAKMAI AJÁNLAT ÉS MŰSZAKI MEGFELELŐSÉG” megnevezésű dokumentum megajánlott termékek gyártmánya, típusa és a megajánlott termékek kötési módjának, minden egyes megajánlott termékre vonatkozóan történő, teljeskörű kitöltését jelenti. Ebben a dokumentumban kell megadni továbbá minden egyes megajánlott termékre vonatkozóan az Ajánlatkérő „Műszaki leírás” megnevezésű dokumentumában foglalt ajánlatkérői előírásoknak való konkrét megfelelését (pl.: ahol AK tól-ig értéket adott meg a megfelelőség kritériumaként, ott a megajánlott termékre vonatkozó konkrét értéket kell megjelölni, anyagjellemző esetén konkrétan meg kell adni a megajánlott termék anyagát, minden esetben a megajánlott termék konkrét műszaki paraméterét, konkrét jellemzőjét kell feltüntetni, nem megfelelő, ha Ajánlattevő visszahivatkozza az ajánlatkérői előírást, holott az általa megajánlott termék pl. jobb műszaki paraméterrel rendelkezik)
18.Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek., 74. § (3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr. 5.§
19.17. Ajánlatkérő a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81. § (4). és (5). bekezdéseit.
20. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás kapcsán
lásd KD. szabályozását.
21. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására(személyes,
postai, elektronikus út, telefax) - jogszabályban rögzített esetek kivételével - nincsen lehetőség, és az így benyújtott ajánlat érvénytelen.
22. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
23. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő az ajánlatokat – részenként külön-külön – az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) (súlyszám: 90). 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (hónap; min 0, max. 120 hónap ) (súlyszám: 10). Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 10, alsó ponthatára 0. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: ajánlati ár fordított arányosítás, 2. részszempont: többlet jótállási idő egyenes arányosítás , a KD-ben részletezettek szerint.)
24. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét mindkét részre történő ajánlattétel esetében az R. 1.§ (8). bekezdésében foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák