Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13493/2020
CPV Kód:39000000-2
Ajánlatkérő:Szerencsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.;Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3860 Encs, Táncsics u 4. 3860 Encs, Bem út 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48026343
Postai cím: Ondi Utca 1
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Árpád Tankerületigazgató
Telefon: +36 47795227
E-mail: arpad.szabo@kk.gov.hu
Fax: +36 46793441
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szerencs
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000592792020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000592792020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Eszközök beszerzése EFOP-4.1.2. projektek keretébe
Hivatkozási szám: EKR000592792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész
Az iskolabútorok beszerzése a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerinti felhasználási helyeken meghatározott mennyiségben történik. Összevont igények, különböző teremtípusokhoz: Tanulói szék 265 db, 1 személyes tanulói asztal 265 db, Tanári szék tanterembe 25 db, Tanári asztal tanterembe 25 db, Tanári szék tanári szobába 28 db, Tanári asztal tanári szobába 28 db, Vitrines szekrény 26 db, Nyelvi labor bútor tanulói asztal 20 db, Nyelvi labor tanári asztal 1 db , Tanári szoba szekrény 28 db
2 rész
E_Tán : Az iskolabútorok beszerzése a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerinti felhasználási helyeken meghatározott mennyiségben történik. Összevont igények, különböző teremtípusokhoz: Tanulói szék 485 db, 1 személyes tanulói asztal 485 db, Tanári szék tanterembe 19 db, Tanári asztal tanterembe 19 db, Tanári szék tanári szobába 24 db, Tanári asztal tanári szobába 6 db, Tanári szoba szekrény 5 db , Tábla normál 12 db, Tábla normál + négyzetrácsos 4 db , Tábla normál + ének zenei kottavonalazás 1 db
E_Bem: Az iskolabútorok beszerzése a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerinti felhasználási helyeken meghatározott mennyiségben történik. Összevont igények, különböző teremtípusokhoz: Tanulói szék 380 db, Tanulói szék informatikai terembe 24 db , 1 személyes tanulói asztal 380 db, Tanulói asztal informatikai terembe 12 db , Tanári szék tanterembe 18 db, Tanári asztal tanterembe 18 db, Tábla alsó tagozatos gyerekeknek vonalas + négyzetrácsos 13 db , Tábla normál + ének zenei kottavonalazás 3 db. A termékek leszállítása helyszíni beüzemeléssel együtt értendő. A garancia időtartama alatt cserealkatrészt /csereeszközt biztosítani kell. A felsorolt termékek esetében mindenhol vagy azzal egyenértékű értendő, egyenértékűség tekintetében a közbeszerzési dokumentáció részét képező költségvetés irányadó. A részletes műszaki paramétereket, leírásokat a közbeszerzési dokumentáció részét képező költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Eszközök beszerzése EFOP-4.1.2. keretébe T_1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola
3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész
Az iskolabútorok beszerzése a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerinti felhasználási helyeken meghatározott mennyiségben történik. Összevont igények, különböző teremtípusokhoz: Tanulói szék 265 db, 1 személyes tanulói asztal 265 db, Tanári szék tanterembe 25 db, Tanári asztal tanterembe 25 db, Tanári szék tanári szobába 28 db, Tanári asztal tanári szobába 28 db, Vitrines szekrény 26 db, Nyelvi labor bútor tanulói asztal 20 db, Nyelvi labor tanári asztal 1 db , Tanári szoba szekrény 28 db.A termékek leszállítása helyszíni beüzemeléssel együtt értendő. A garancia időtartama alatt cserealkatrészt /csereeszközt biztosítani kell. A felsorolt termékek esetében mindenhol vagy azzal egyenértékű értendő, egyenértékűség tekintetében a közbeszerzési dokumentáció részét képező költségvetés irányadó. A részletes műszaki paramétereket, leírásokat a közbeszerzési dokumentáció részét képező költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati Ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00055
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Eszközök beszerzése EFOP-4.1.2. E_Tán 2. , E_Bem 2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Táncsics u 4.
3860 Encs, Bem út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
E_Tán : Az iskolabútorok beszerzése a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerinti felhasználási helyeken meghatározott mennyiségben történik. Összevont igények, különböző teremtípusokhoz: Tanulói szék 485 db, 1 személyes tanulói asztal 485 db, Tanári szék tanterembe 19 db, Tanári asztal tanterembe 19 db, Tanári szék tanári szobába 24 db, Tanári asztal tanári szobába 6 db, Tanári szoba szekrény 5 db , Tábla normál 12 db, Tábla normál + négyzetrácsos 4 db , Tábla normál + ének zenei kottavonalazás 1 db
E_Bem: Az iskolabútorok beszerzése a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerinti felhasználási helyeken meghatározott mennyiségben történik. Összevont igények, különböző teremtípusokhoz: Tanulói szék 380 db, Tanulói szék informatikai terembe 24 db , 1 személyes tanulói asztal 380 db, Tanulói asztal informatikai terembe 12 db , Tanári szék tanterembe 18 db, Tanári asztal tanterembe 18 db, Tábla alsó tagozatos gyerekeknek vonalas + négyzetrácsos 13 db , Tábla normál + ének zenei kottavonalazás 3 db.
A termékek leszállítása helyszíni beüzemeléssel együtt értendő. A garancia időtartama alatt cserealkatrészt /csereeszközt biztosítani kell. A felsorolt termékek esetében mindenhol vagy azzal egyenértékű értendő, egyenértékűség tekintetében a közbeszerzési dokumentáció részét képező költségvetés irányadó. A részletes műszaki paramétereket, leírásokat a közbeszerzési dokumentáció részét képező költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati Ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00127
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján azajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [Kbt.62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok azeljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, akiszámára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1)bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint aközbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésébenmeghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. A Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatábanegyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységeseurópai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonbanaz ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7.§ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásábanrésztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és adott esetben az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése szerinti előírás alapján. Ajánlattevő a Kbt. 64. §-a alapján élhet az öntisztázás lehetőségével a kizáró okok tekintetében. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglalt esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
Előzetes igazolás: Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy megfelel a P.1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Utólagos igazolás: A P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a felhívás feladását megelőző előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (multimédiás és/vagy informatikai eszközök és/vagy szoftverek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolás tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19.§ (3) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (iskolai bútor beszerzés / szállítása) származó -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen legalább a(z) - 1.rész esetében nettó 11 millió forint, - 2. rész
esetében nettó 25 millió forint
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész esetében: M.1. Előzetes igazolás: Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy megfelel az M.1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Utólagos igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23.§, továbbá a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat: - az ismertetett szállítás tárgyát, értékét - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja) és helyét, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, - meg kell adni a szerződést kötő másik fél megnevezését, az igazolást kiállító
(nyilatkozó) nevét és elérhetőségét.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész esetében: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább - 1.rész esetében nettó 7 millió forint, - 2. rész esetében nettó 16 millió forint, iskolai bútor beszerzés / szállítása referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia több teljesített szerződésből is származhat. Egy referencia több rész esetében is igazolhatja az alkalmasságot, amennyiben az adott részre vonatkozó minimumfeltételnek a referencia megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbiszerződést megerősítő biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér (mértéke: nettó ellenérték 0,5%-a/naptári nap, az órában meghatározott időtartamú késedelem esetén a kötbér mértéke 50.000 Ft/késedelmes óra, maximum a teljes nettó ellenérték 20%-a) - meghiúsulási kötbér (mértéke: nettó ellenérték 20%-a). Ajánlatkérő azon igények biztosítására, melyek a teljesítés elmaradásával kapcsolatosak, teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke az ellenérték 3%-a. Ajánlatkérő továbbá a jótállási igények biztosítására, jótállási biztosítékot köt ki, melynek mértéke az ellenérték 3%-a. A részletes feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése uniós támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Előleg: Ajánlatkérő 30% előleg fizetését biztosítja díjbekérő vagy előlegszámla alapján. Részszámla: legalább 50%-os teljesítési mérték (az ellenértékhez viszonyítva) esetén a teljesítéssel arányos ellenérték Végszámla: a teljesítési véghatáridőig 100%-os igazolt teljesítés esetén a fennmaradó ellenérték erejéig. A végszámla benyújtásának feltétele, hogy a teljesítés teljes egészében sikeresen megtörténjen. A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000592792020/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: részenként: 100.000 HUF
A befizetés helye: ajánlatkérő fizetési számlája Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10027006-00336619-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az igazolás módja: befizetés esetén banki átutalási igazolás másolata, egyéb esetben elektronikus okirat. Az előírásokat karakterkorlát miatt részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását ( projekttársaság). 4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai ( CET) idő szerint értendő. 5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban
idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy jelen felhívás tárgya szerinti közbeszerzés többféle beszerzési tárgyat foglal magában (Kbt. 22.§ szerinti ún. vegyes beszerzés), mivel a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás illetőleg árubeszerzés, melynek elemei a beszerzés sajátosságaira tekintettel objektíve egymástól nem elválaszthatóak. 9. A Kbt. 76. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 10. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 11. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. 12. FAKSZ: Adorján Borbála (lajstromszám:01062).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges