Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13500/2020
CPV Kód:33191000-5
Ajánlatkérő:Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
Teljesítés helye:Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. Központi Raktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény/szolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30991594
Postai cím: Rákóczi fejedelem út 125-127
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markó József
Telefon: +36 35505005
E-mail: gazdig@kenessey.hu
Fax: +36 35505092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kenessey.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000660242020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000660242020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény/szolgáltató
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Egészségügyi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000660242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egészségügyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
• 1.Ágyzuhany: 7 db
• 2.Kisebb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés: 3 db
• 3.Nagyobb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés: 9 db
• 4.Rozsdamentes sterilizáló doboz – kis méretű: 18 db
• 5.Rozsdamentes sterilizáló doboz – nagy méretű: 18 db
• 6.Aeroszolok folyamatos szűrésére és fertőtlenítésére alkalmas nagy teljesítményű levegőtisztító berendezés: 1 db
• 7. Kézfertőtlenítő kapu: 6 db
• 8.Antidecubitus matrac: 10 db
• 9. Textil szűrő a 4. és 5. eszközök tartozékaként: 1000 db
• 10. Lepedők az 1. eszköz tartozékaként: 1460 db
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el.
Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tételt kizárja tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt áruk egységet képeznek, azok nem bonthatók részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egészségügyi eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.
Központi Raktár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségügyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
• 1.Ágyzuhany: 7 db
• 2.Kisebb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés: 3 db
• 3.Nagyobb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés: 9 db
• 4.Rozsdamentes sterilizáló doboz – kis méretű: 18 db
• 5.Rozsdamentes sterilizáló doboz – nagy méretű: 18 db
• 6.Aeroszolok folyamatos szűrésére és fertőtlenítésére alkalmas nagy teljesítményű levegőtisztító berendezés: 1 db
• 7. Kézfertőtlenítő kapu: 6 db
• 8.Antidecubitus matrac: 10 db
• 9. Textil szűrő a 4. és 5. eszközök tartozékaként: 1000 db
• 10. Lepedők az 1. eszköz tartozékaként: 1460 db
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el.
Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1. Ágyzuhany: A készülék mérete (mélység x szélesség x magasság): (min. 60x50x100 cm, azaz 300.000,-, max. 90x60x130 cm, azaz 702.000,-) Kérjük az értékeket összeszorozni, és egy összegben megadni. 5
2 1.2. Ágyzuhany: Termék víztöltet nélküli összúlya: max. 55 kg 5
3 1.3. Ágyzuhany: A berendezés külső felületén szintjelző jelzi a tartályok telítettségét (Igen/Nem) 5
4 1.4. Ágyzuhany: Rozsdamentes tartozékfejek (tusolófej és szívófej együttes feltétel) (Igen/Nem)  5
5 2.1. Nagyobb helyiségek légfertőtlenítő berendezése kapcsán a készülék elektromos fogyasztása max. 50W  10
6 2.2. Nagyobb helyiségek légfertőtlenítő berendezése kapcsán fémből készült készülékház (Igen/Nem) 5
7 2.3. Nagyobb helyiségek légfertőtlenítő berendezése kapcsán tisztítószernek ellenálló, fertőtleníthető bevonattal (Igen/Nem) 5
8 3.1. Aeroszolok folyamatos szűrésére és fertőtlenítésére alkalmas nagy teljesítményű levegőtisztító berendezés kapcsán a készülék elektromos fogyasztása max. 400W (Igen/Nem) 10
9 3.2. Aeroszolok folyamatos szűrésére és fertőtlenítésére alkalmas nagy teljesítményű levegőtisztító berendezés kapcsán fémből készült készülékház (Igen/Nem) 5
10 3.3. Aeroszolok folyamatos szűrésére és fertőtlenítésére alkalmas nagy teljesítményű levegőtisztító berendezés kapcsán tisztítószernek ellenálló, fertőtleníthető bevonattal (Igen/Nem) 5
11 4.Rozsdamentes sterilizáló doboz – kis méretű:Választható fedél színek kis doboz esetén: min. 2 db (Igen Nem) 5
12 5.Rozsdamentes sterilizáló doboz – nagy méretű: Választható fedél színek nagy doboz esetén: min. 2 db (Igen/Nem) 5
13 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása az eszközökre (egész hónapban megadva) (min. 0 hónap-max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 120
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00064
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját igazolnia kell. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlatkérő 114/A. §-a alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolására elfogadja Ajánlattevőnek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az alábbiakban előírt alkalmassági követelménynek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani.
Az alábbi alkalmassági követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 114/A. §-a szerint a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 (három) éven belül egy vagy több szerződés alapján teljesített, legalább 5 db, orvostechnikai, medikai, légtechnikai eszközök vagy higiéniai termékek szállításáról és üzembe helyezéséről szóló legjelentősebb szállításainak ismertetése. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdete és vége év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése (neve, székhelye), a szállítás tárgya, mennyisége, a referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A legjelentősebb szállításokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az alkalmasságnak való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható. Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. Ajánlattevőnek Ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlatott „Aeroszolok folyamatos szűrésére és fertőtlenítésére alkalmas nagy teljesítményű levegőtisztító berendezés” terméknek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványát. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Nem kell a tanúsítványt csatolni, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, ez esetben Ajánlatkérő kéri benyújtani az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!
M/3. Ajánlattevőnek Ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlatott „Ágyzuhany” terméknek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítványát. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Nem kell a tanúsítványt csatolni, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, ez esetben Ajánlatkérő kéri benyújtani az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!
M/4. Ajánlattevőnek Ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján „Kisebb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés” termék 1db mintapéldányát.
M/5. Ajánlattevőnek Ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján „Ágyzuhany” termék 1db mintapéldányát.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
M/1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától vissza fele számított 3 (három) éven belül egy vagy több szerződés alapján teljesített, legalább 5 db, orvostechnikai, medikai, légtechnikai eszközök vagy higiéniai termékek szállításáról és üzembe helyezéséről szóló szerződésszerűen teljesített referenciával.
M/2. Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a szállítandó „Aeroszolok folyamatos szűrésére és fertőtlenítésére alkalmas nagy teljesítményű levegőtisztító berendezés” termék nem rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi érvényes értékelési tanúsítvánnyal vagy amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges érvényes CE tanúsítvánnyal, kivéve, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé. Úgy alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem kerül benyújtásra az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!
M/3. Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a szállítandó „Ágyzuhany” termék nem rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi érvényes értékelési tanúsítvánnyal vagy amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges érvényes CE tanúsítvánnyal, kivéve, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé. Úgy alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem kerül benyújtásra az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben a mintapéldány: nem rendelkezik a dokumentáció mellékletét képező Kisebb helyiségek légterének fertőtlenítésére alkalmas levegőtisztító berendezés műszaki leírásában foglalt minimum elvárásokkal.
M/5. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben a mintapéldány: nem rendelkezik a dokumentáció mellékletét képező Ágyzuhany műszaki leírásában foglalt minimum elvárásokkal.

A mintapéldányok használatának bemutatása az Ajánlatkérő székhelyén történik, az Ajánlatkérő által meghatározott időpontban. Ajánlatkérő a mintapéldányok kapcsán azt vizsgálja, hogy azok megfelelnek e a termékekre vonatkozóan előírt minimum műszaki követelményeknek.
A benyújtott mintapéldányokat az Ajánlatkérő a nem nyertes ajánlattevők részére az Összegezés megküldését követő 15 napon belül, a nyertes ajánlattevő részére a szerződéskötést követő 15 napon belül visszaszolgáltatja, azzal, hogy a termékek elszállítása, és a költség vállalása Ajánlattevők feladata.
A műszaki egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata és felelőssége.
A szállítás költségei az ajánlattevőt terhelik.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) bekezdésére.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér mértéke a kötbér alapjának 0,5 %-a minden egyes késedelemmel érintett naptári nap után. Minden megkezdett naptári nap késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 (tíz) naptári nap után 5%-a.
A teljesítés Eladó részéről történő meghiúsulása esetén a kötbér mértéke 20%.
Hibás teljesítési kötbér: Alapja: a hibás teljesítéssel érintett eszközökre eső nettó ellenszolgáltatás. Mértéke a hibával érintett naptári nap után 1%. Maximális mértéke 10%.
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:186. §-ra.
Részletesen a szerződés-tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés ellenértéke EFOP EUs pályázati forrásból kerül finanszírozásra, a kifizetés utófinanszírozással valósul meg.
Eladó 1 db előleg számla benyújtására jogosult a szerződés aláírását követően, valamint 1 db végszámla benyújtására a szerződésben rögzítettek szerint a berendezések szerződésszerű leszállítását és üzembehelyezését követően.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A finanszírozási és fizetési feltételekre a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.155.§-a, 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései.
Előleg mértéke: 30 %, azaz Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 30%-a mértékéig biztosított előleget.
Részletesen a szerződés-tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: EKR szerint, egyéb esetben Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet székhelye.
A Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pontja, valamint 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § szabálya alkalmazandó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt., illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) és a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az előírt M/1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint is megfelelhet.
2.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell: Az ajánlatot aláíró személy (ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb kapacitást nyújtó szervezet képviselője) aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd, ill. kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolati példányait, ill. meghatalmazását. Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan. Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése, továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés vonatkozásában.
3.AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontjában foglaltakat.
4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) ÁFA nélkül, HUFban kell megadni, a felolvasólapon megjelöltek szerint, egy összegben, illetve részletezve tételes árazott költségvetés (ártábla) elektronikus .xls/.xlsx formátumú benyújtásával, és pdf-ként, cégszerűen aláírva. Az ártábla a felolvasólap melléklete. Ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amit AT AKvel szemben érvényesíteni kíván, és ami összességében fedezetet nyújt a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. További iratok benyújtásának formai követelményei: jelszó nélkül olvasható, megnyitható pdf. fájl, cégszerűen aláírva.
5. Az ajánlattétel nyelve: HU. Más nyelven becsatolt bármilyen dokumentum esetén felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum után. (Kbt. 47.§ (2) bek)
6. Az eljárással kapcsolatos határidők közép-európai idők.
7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
8. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
9. A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
10.A Közbeszerzési Dokumentum teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, az ajánlattevők számára elérhető az EKR rendszerben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától, mely az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig érhető el.
11. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű beazonosítása érdekében történt, és a megjelölés mellett a ”vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell.
12. A Kbt. 71. §-a értelmében Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít.
13. A Kbt. 56. §-a, valamint a 114. § (6) bekezdése értelmében Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napig, a www.ekr.gov.hu címen, melyre ésszerű határidőn belül az ajánlattéti határidő lejárta előtt, ajánlatkérő köteles megküldeni.
14. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt., illetve annak végrehajtási rendeletei az irányadók. Ajánlatkérő kiemeli, hogy „szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat”, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
15.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
16. Ajánlatkérő általi értékelési szempontok: módszer: fordított arányosítás, pontok: 0-10. Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet 1. pont aa) alpontja szerint, valamint 1. számú melléklet 1. pont ab) alpontja szerint, illetve a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Az 1.1.; 1.2.; 2.1.; 3.1; bírálati részszempont, illetve „Nettó ajánlati ár (HUF)” bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás. A „Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása az eszközökre (egész hónapban megadva) (min. 0 hónap-max. 24 hónap)” bírálati részszempont esetében egyenes arányosítás. Az 1.3.; 1.4.; 2.2; 2.3.; 3.2.; 3.3.; 4.; 5.; bírálati részszempont esetében a pontkiosztás módszer.
17. FAKSZ: dr. Weisz Gyula, iroda@top-szakerto.hu, 000940, 1123 Budapest, Alkotás utca 37. 2 lph 3/6.
18. AK a Kbt. 114/A. § -a alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplő az ajánlatukban nyújtsák be, tekintettel arra, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése nem alkalmazandó.
19. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges