Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13525/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:MH EK 1. sz. telephely 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5.§. (1) c)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 14651800
E-mail: kolarovits.katalin@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247722020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247722020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§. (1) c)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műtői folyadékmelegítő beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000247722020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műtői folyadékmelegítő beszerzés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műtői folyadékmelegítő beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK 1. sz. telephely 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Műtői folyadékmelegítők beszerzés a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a keretösszeg erejéig. A keretösszeg nettó 5 918 400.- HUF. Ajánlatkérő igénye, azaz a tervezett mennyiség 6 darab, mely mennyiség tájékoztató jellegű adat. Ajánlatkérő vállalja a teljes keretösszeg lehívását, kivétel, azon fennmaradó rész, amely a keretösszeg és a megajánlott nyertes ajánlati ár matematikai osztásakor fennmarad, mint nem felhasználható maradvány. A megkötendő adásvételi szerződésben már a keretösszeg felhasználásával kalkulált összesen darabszám kerül rögzítésre. Ajánlattevő nettó egységár feltüntetésével tesz ajánlatot az „Ár” értékelési szempont vonatkozásában. Ajánlatkérő a megajánlott ár figyelembe vételével számolja ki a szerződés összesen darabszámát.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
  Ár – Súlyszám:
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az AF II.2.7. pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napon, Eladó általi teljesítést ért. A részekre bontás nem engedélyezésének indoka: Egyfajta termék beszerzése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK hivatkozik a Kbt.63.§(3) bekezdésére.
Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 1.§ (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdései alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a KR. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.
Az EKR-ben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat az ajánlattevő (közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők képviseletét ellátó, az EKR-ben történő dokumentum feltöltésre is feljogosított kijelölt ajánlattevő tag) tölti fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AK által a Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a KR. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
KR. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés alapján AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
AK hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
A Kr.13.§. alapján Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára - a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett, a beszerzés tárgyára vonatkozó (műtéti folyadékmelegítő) legjelentősebb szállításait. Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.
AT referencia igazolása a közbeszerzés tárgyára tárgyára (műtéti folyadékmelegítő) vonatkozó szállítási adatait (a teljesítés ideje a kezdő és befejező dátum megadásával, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége) tartalmazza, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciát 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés alapján kell igazolni. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A §- ra, valamint lehetővé teszi, hogy több szerződésből is teljesíthető legyen a referencia mennyisége.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap), de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db - a beszerzés tárgya szerinti (műtéti folyadékmelegítő) szállítás szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával.-
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés telj. kapcsolatos feltételeket, a fizetési, kötbér feltételeket a KKD mell. kiadott adásvételi szerződés tervezet tartalmazza. A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelésekben megadott teljesítési határidőre le nem szállított termékek nettó szerződéses értéke, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1 %-a, maximuma a kötbér alap 10 %-a. A szerződés teljesítésének elmaradása esetén a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a szerződés nettó összértéke, mértéke a kötbér alap 10 %-a. Vevő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult. AT szerződésszegése miatt érvényesített késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a szerződés teljes nettó értékének 30 %-át. Az AT által benyújtott számla alapján, annak kézhezvételétől számított [30] napon belül, AK átutalással fizeti meg az árú ellenértékét, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § -ban foglaltak szerint, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Ebtv.”) 9/A. §-a szerinti eltéréssel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Ak hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Kormány rendelet 16.§. (1)-(4) bekezdéseiben, valamint a 11. § (9) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §. (1), (4), (6) bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ak hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Kormány rendelet 16.§. (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §. (1), (4), (6) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
2. A Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
4. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető az EKR-ben
5. A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton az EKR-ben el kell érnie.
6. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat:
a.) Felolvasólap (EKR elektronikus űrlap)
b.) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
c.) iratminta Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint.(nemleges nyilatkozat is benyújtandó)
d.) iratminta szerinti kötelező nyilatkozatot,
AK külön felhívására (Kbt. 69. (4) szerint) csatolandó nyilatkozatok:
f.) Iratminta referencia iratmintát AK külön felhívására,
g.) iratminta Nyilatkozatát AK külön felhívására a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) d), f) pontjai 62. § (2) bekezdés szerint közjegyző, vagy szakmai kamara által hitelesítve.
h) Nyertes Ajánlattevő nyilatkozatát szerződéskötéskor legkésőbb, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.
9. A IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
10. Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
11.) AT csatolja a CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, és a forgalmazási jogosultságot, vagy gyártói nyilatkozat.
12.) A megajánlott termékeknek 24 hónap jótállási és sterilitási idővel kell rendelkezniük.
13.) AK hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra.
14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
15.) A részekre bontás nem engedélyezésének indoka: Egyfajta termék beszerzése.
16.) Az ajánlati felhívás IV.2.6. szerinti 2 hónap (60 nap) időtartam indoka: Az eljárás a Kbt. 81. § (11) bek. alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folyik.
17.) FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Pete István (00867).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt-nél. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák