Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13536/2020
CPV Kód:79634000-7
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU322;HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:referoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;referoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kormányhivatal - államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23983362
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kugler Krisztián
Telefon: +36 306509070
E-mail: kugler.krisztian.janos@jasz.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kormányhivatal - államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentori-, és munkaerőpiaci szolgáltatások II.
Hivatkozási szám: EKR000758712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósítandó mentori szolgáltatás és munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan:
1. rész: Mentori szolgáltatás nyújtása
2. rész: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 132108030 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mentori szolgáltatás nyújtása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: mentori szolgáltatás meghatározása:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály GINOP-5.1.1-15-2015-00001 program intézkedése keretében, a 132/2009 (IV.19.) Kormányrendelet, valamint a 30/2000 (IX.15.) GM rendeletben meghatározott feltételek szerint mentori szolgáltatás megvalósítására külső szolgáltatót kíván bevonni, a foglalkoztatási osztályokkal együttműködő hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra segítése érdekében. A mentori szolgáltatás a 30/2000.(IX.15.) GM rendelet 9/A § szerinti fogalmat takarja.
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 11.460 fő álláskereső személy munkaerő-piaci reintegrációját segíti elő oly módon, hogy részükre szolgáltatási és támogatási elemek egymásra építésével személyre szabott egyéni terv kerül kidolgozásra és megvalósításra. A személyre szabott egyéni terv segíti a résztvevők munkaerő-piacra történő visszatérését, a tartós, fenntartható foglalkoztatáshoz szükséges feltételek megteremtését.
A szolgáltatás célja a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programba bevont, illetve bevonásra kerülő álláskeresők személyes segítése, a munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése.
A mentori szolgáltatás az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybe vételéhez, az állami, vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, a munkahelyen történő beilleszkedéshez nyújt személyre szabott segítséget.
A mentori szolgáltatás lehet eseti (egy alkalom) és konkrét időszakot átölelő, ennek megfelelően az időtartama változó, az egyéni igényekhez alkalmazkodó. Egy alkalommal min. 30-45 perc, ügyfelenként heti maximum 3 óra.
A szolgáltatást nyújtó személyt a szolgáltatás nyújtása során szerzett információkkal kapcsolatban szakmai titoktartás felelőssége terheli.
A program megvalósítási idején belül a mentori szolgáltatás időtartama a megbízási szerződés megkötésétől számított 18 hónapig tart.

A szolgáltatásokat a Megbízott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályainak illetékességi területén végzi, melyet 12 fő mentorral szükséges biztosítani.
A Megbízott a szolgáltatást a foglalkoztatási osztályok működési rendjéhez igazodva nyújthatja.
A szolgáltatás nyújtásának helyszínét (járási székhely település közigazgatási határán belül) a Megbízottnak kell biztosítani.
A foglalkoztatási osztályokon nyilvántartott álláskeresőkből az ügyintézők vonják be a célcsoporttagokat a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programba. A velük kötött együttműködési megállapodás tartalmazza a részükre nyújtott szolgáltatások körét.
A mentori szolgáltatást a mentoroknak a szerződés időtartama alatt legfeljebb a havi törvényes munkaidőnek megfelelő időtartamban kell nyújtaniuk. A mentorok feladataikat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályainak területén kell végezniük. A megjelölt településeken a tanácsadószoba rendelkezésre állását, a helység jogszerű használatát igazoló okirattal kell igazolni. A helyiség jogszerű használatát igazoló okiratnak minősül pl. a bérleti szerződés, saját tulajdon esetében a tulajdoni lap. A tanácsadószobát a helyközi tömegközlekedés (autóbusz/vonat) megállójától közúton mért legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani. A mentori szolgáltatási feladatokat a foglakoztatási osztályok ügyfélfogadásához igazodva hétfőtől péntekig kell végezni. A mentor tartós távolléte esetén a Megbízott köteles (az ajánlati felhívásban megjelölt alkalmassági követelményeknek megfelelő) helyettesről gondoskodni.
A programba vonás üteme folyamatos.
A programba bevonni kívánt ügyfelek foglalkoztatási osztályonkénti megoszlása:
Szolnoki Járási Hivatal Műszaki, Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztály 3700 fő, 3fő mentor; Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 2500 fő, 2 fő mentor; Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1000 fő,1 fő mentor; Kunhegyesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 800 fő, 1 fő mentor; Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1010 fő,1 fő mentor; Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 700 fő,1 fő mentor; Tiszafüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 700 fő,1 fő mentor; Törökszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1050 fő,2 fő mentor;
A Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt, sem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérhet.
A szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos elvárások:
A mentoroknak rendelkezniük kell a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet e) pontokban felsorolt végzettséggel.
A szolgáltatás nyújtása után elszámolható költségek:
A teljesítés ideje alatt legfeljebb 36.288 óra mentori szolgáltatás számolható el.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania.
A 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a támogatás 20 %-a a szolgáltatásra vonatkozó beszámoló elfogadását követően fizethető ki. Az egyes időszaki elszámolások ezért az esedékes támogatásnak csak a 80 %-ára vonatkozhatnak. A visszatartott 20 % kifizetése 6 hónapot meghaladóan részeredmény teljesítésekor történik a támogatási időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló Ajánlatkérő által történő elfogadását követően 30 napos fizetési határidővel történik.
Részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I. A felhívás III.1.3. M.2.1.1. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 1. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap)  5
2 II. A felhívás III.1.3. M.2.1.2. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 2. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
3 III. A felhívás III.1.3. M.2.1.3. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 3. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
4 IV. A felhívás III.1.3. M.2.1.4. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 4. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati ár a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (1) bek szerinti max. értéket meghaladja

II.2.1)
Elnevezés: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály GINOP-5.1.1-15-2015-00001 program intézkedése keretében, a 132/2009 (IV.19.) Kormányrendelet, valamint a 30/2000 (IX.15.) GM rendeletben meghatározott feltételek szerint a foglalkoztatási osztályokkal együttműködő hátrányos helyzetű álláskeresők részére munkaerő-piaci szolgáltatások megvalósítására külső szolgáltatót kíván bevonni.
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 programban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 11.460 fő álláskereső személy munkaerő-piaci reintegrációját segíti oly módon, hogy részükre szolgáltatási és támogatási elemek egymásra építésével személyre szabott egyéni terv kerül kidolgozásra és megvalósításra. Segítve ezzel a munkaerő-piacra történő visszatérésüket, a tartós, fenntartható foglalkoztatáshoz szükséges feltételek megteremtését.
A szolgáltatás célja a GINOP-5.1.1-15-2015-0001 programba bevont, illetve bevonásra kerülő álláskeresők személyes segítése, a munkaerő-piaci esélyeik növelése, foglalkoztathatóságuk elősegítése.
Szerződés szerinti mennyiség:
- Egyéni tanácsadás 300 fő számára, személyenként legalább 1 alkalom egyéni tanácsadás. Ha ugyanazon ügyfél ugyanabban a hónapban több alkalommal részesül egyéni tanácsadás szolgáltatásban, az egy főnek tekinthető (legfeljebb 300 óra szolgáltatás számolható el.)
Egyéni tanácsadás esetén 1 fővel, 1 alkalommal az elvárt időtartam 60 perc.
- Csoportos tanácsadások megvalósítása legalább 50 csoport – csoportonként 12 fő részvételével (legfeljebb 600 óra szolgáltatás számolható el.)
a.) Álláskeresési technikák – csoportfoglalkozás (3 nap, napi 6x45-60 perc)- 18óra/csoport- 25 csoport részére = 450 óra
b.) Munkatanácsadás – reintegráló csoportos foglalkozás (1 nap, 6x45-60 perc)-6 óra /csoport-25 csoport részére= 150 óra
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt, sem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérhet.
A szolgáltatások helyszíne, a munkavégzés helye
A szolgáltatásokat a Megbízott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályainak illetékességi területén végzi, melyet minimum 4 fő tanácsadóval szükséges biztosítani. A Megbízott a szolgáltatást a foglalkoztatási osztályok működési rendjéhez igazodva nyújthatja.
A szolgáltatás nyújtásának helyszínét (járási székhely település közigazgatási határán belül) a Megbízottnak kell biztosítani
Tanácsadói szobának minősül az a szoba, amelynek felszereltsége a következő:
- számítógép
- telefon vagy telefonálási lehetőséggel
- fénymásolási lehetőséggel rendelkezik
Csoportszobának minősül az a szoba, amelynek felszereltsége a következő:
- minimum 16 fő befogadására alkalmas (min 24 m2)
- telefonnal vagy telefonálási lehetőséggel
- fénymásolási lehetőséggel rendelkezik
A szerződéskötés feltétele a megjelölt településeken a tanácsadó, illetve csoportszoba rendelkezésre állását, a helység jogszerű használatát igazoló dokumentummal kell igazolni. A helyiség jogszerű használatát igazoló dokumentumnak minősül a bérleti szerződés, saját tulajdon esetében a tulajdoni lap.
A tanácsadó/csoport szoba a helyközi tömegközlekedés (autóbusz/vonat) megállójától közúton mért legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos elvárások
A munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása esetén az alkalmazni kívánt szakemberek kapcsolódó képesítését a 30/2000. (XI.15.) GM rendelet 1. számú melléklet b) és d) pontja határozza meg. A Megbízott a szolgáltatást nyújtó kiválasztásánál a rendeletnek megfelelő végzettséggel rendelkező szakembert biztosít a szerződés időtartama alatt.
Foglalkoztatási Osztály Pályázható szolgáltatások megnevezése (maximum várható létszám és várható csoport-szám megadása):
Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatanácsadás egyéni tanácsadás50 (fő), reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) 48 (fő),4 cs.; Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatanácsadás egyéni tanácsadás 40 (fő); reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) 36 (fő), várható csoport-szám 3cs, Kunhegyesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatanácsadás egyéni tanácsadás 30 (fő), reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) 24 (fő) 2cs; Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatanácsadás egyéni tanácsadás 30 (fő) ,reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) 48 (fő), 4cs; Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatanácsadás egyéni tanácsadás 25 (fő), reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) 24 (fő) 2 cs; Szolnoki Járási Hivatal Műszaki, Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Osztály munkatanácsadás egyéni tanácsadás 40 (fő) , reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) 48 (fő) 4 cs; álláskeresési tanácsadás álláskeresési technikák oktatása (3 napos csoportos foglalkozás) 300 (fő) 25cs; Tiszafüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatanácsadás egyéni tanácsadás 25 (fő) , reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) 24 fő,2cs; Törökszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatanácsadás egyéni tanácsadás 60 (fő), reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) 48 (fő) 4cs;
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania.
A 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a támogatás 20 %-a a szolgáltatásra vonatkozó beszámoló elfogadását követően fizethető ki. Az egyes időszaki elszámolások ezért az esedékes támogatásnak csak a 80 %-ára vonatkozhatnak. A visszatartott 20 % kifizetése 6 hónapot meghaladóan részeredmény teljesítésekor történik a támogatási időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló Ajánlatkérő által történő elfogadását követően 30 napos fizetési határidővel történik.
Részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I.A felhívás III.1.3. M.2.2.1. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 1. tanácsadó 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 10
2 II.A felhívás III.1.3. M.2.2.2.. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 2. tanácsadó 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap- maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati ár a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (1) bek szerinti max. értéket meghaladja

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 186 - 452527
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Mentori szolgáltatás nyújtása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: referoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53316464
Postai cím: Gyakorló Utca 28. 6/25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: referoludvig@gmail.com
Telefon: +36 209999236
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72275966
Postai cím: Móri Út 16.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: bmahler@innobond.hu
Telefon: +36 209980714
Internetcím(ek): (URL) www.innobond.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165811200
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124308030
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Mentorálási feladatok, Ilyés-Dubecz Dorottya M.2.1.2 mentor, Német János M.2.1.3 mentor, Pákozdi Diána M.2.1.4 mentor

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: referoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53316464
Postai cím: Gyakorló Utca 28. 6/25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: referoludvig@gmail.com
Telefon: +36 209999236
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72275966
Postai cím: Móri Út 16.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: bmahler@innobond.hu
Telefon: +36 209980714
Internetcím(ek): (URL) www.innobond.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11478600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás, Kaufmann Anikó M.2.2.1 tanácsadó, Kalmár Ádám M.2.2.2 tanácsadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. RÉSZ - Mentori szolgáltatás nyújtása
referoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Magyarország 1106 Budapest, Gyakorló Utca 28. 6/25.
Adószám: 24132017242
BONITAS Alapítvány
Székhely: Magyarország 7147 Alsónána, Kossuth Lajos Utca 15/A
Adószám: 18282223117
FIRMUS-G Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Magyarország 7052 Kölesd, Kossuth Tér 2
Adószám: 24926520217
Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
Székhely: Magyarország 4025 Debrecen, Széchenyi Utca 48.
Adószám: 18997769109
2. RÉSZ - Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
referoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Magyarország 1106 Budapest, Gyakorló Utca 28. 6/25.
Adószám: 24132017242
BONITAS Alapítvány
Székhely: Magyarország 7147 Alsónána, Kossuth Lajos Utca 15/A
Adószám: 18282223117
FIRMUS-G Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Magyarország 7052 Kölesd, Kossuth Tér 2
Adószám: 24926520217
Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
Székhely: Magyarország 4025 Debrecen, Széchenyi Utca 48.
Adószám: 18997769109
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148-149. §-ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)