Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13547/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.), valamint a kapcsolódó, a kivitelezésre vonatkozó projekt helyszínein (Püspökladány– Biharkeresztes országhatár vasúti vonalszakasz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001355732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001355732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: P.ladány – B.keresztes vasút műszaki ell.
Hivatkozási szám: EKR001355732019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
P.ladány – B.keresztes vasút műsz.ell.
Részajánlattétel nem megengedett: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat érint, melyek kivitelezése egymásra épülve, egymással részben párhuzamos ütemezéssel valósul meg. így az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb. ha egy ajánlattevő menedzseli és felügyeli az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy az egyértelműen a szakági technológiákból adódóan nem elválasztható határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes szereplők között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható. A beszerzés általi szolgáltatásra, valamint az építési beruházás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
Jelen beszerzés egy vonalas létesítmény építési munkáit tartalmazza, amely értelemszerűen eltérő földrajzi elhelyezkedésű helyszínek vasúti összeköttetésének megvalósítását jelenti. Az építkezés Püspökladány állomás és Biharkeresztes állomás között zajlik majd, érintve több köztes állomást, valamint a nyíltvonali szakaszokat is.
Meg kívánjuk jegyezni, hogy a mérnöki szervezet beszerzésének alapjául szolgáló építési beruházás közbeszerzési eljárás tárgya is egy megvalósítandó komplex rendszer és kezdetétől a végéig összefüggő, műszakilag szét nem bontható, így a részajánlattétel lehetőségének mellőzésével került megindításra, ezért a mérnök esetén sem indokolt a földrajzi helyszínek szerinti megosztás.
A megvalósítás egy többtényezős, összehangolt folyamat, amely egységes szemléletet és műszaki megoldásokat igényel; az egyes munkafázisok szorosan egymásra épülnek. A mérnök szervezet tervezetten már a kiviteli tervek elkészítése során is be van vonva, a kivitelezői akadálymentes előrehaladásához fontos ezen tervek folyamatos, egységes szemléletű kontrollja, valamint a kivitelezési munkafolyamatok egymásra épülése sem engedi, hogy több szervezet végezze az egyes munkarészek műszaki felügyeletét, mivel ezen munkafolyamatok alkotta kivitelezés egy kézben történő koordinálása szükséges a problémamentes megvalósításhoz.
Álláspontunk szerint tehát a részekre bontás sem műszaki, sem gazdaságossági szempontból nem lehetséges.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: P.ladány – B.keresztes vasút műsz.ell.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
További tárgyak:71248000-8
71250000-5
71311230-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU321 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.), valamint a kapcsolódó, a kivitelezésre vonatkozó projekt helyszínein (Püspökladány– Biharkeresztes országhatár vasúti vonalszakasz)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a „Püspökladány – Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltása és villamosítása” vasútépítési beruházási munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri, mérnöki feladatok ellátására
Főbb mennyiségek (tájékoztató adat):
- Püspökladány(kiz)-Biharkeresztes országhatár országos vasúti pályahálózat részét képező vonalszakaszon, 55,6 vkm hosszú, egyvágányú pályán a villamosítás kiépítése, 50 Hz 25 kV váltakozó áramú villamos felsővezeték rendszerrel és a kapcsolódó járulékos feladataival együtt, teljeskörűen. FET, HETA kiépítése,
- Új, 120/25 kV-os villamos vontatási alállomás létesítése Berettyóújfalu térségében, a nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika, védelem szerelésével együtt,
- Felsővezetéki Energia Távvezérlő – Helyi Távműködtető berendezés építése, Ebes Felsővezetéki Energia Távvezérlő központba történő bekötéssel. A felsővezetéki oszlopsoron fényvezetőszálas kábel kiépítése,
- Püspökladány (kiz) – Berettyóújfalu (bez) szakaszon a nyíltvonalakon, és a vonalszakasz 4 állomásán a V=100 km/h sebesség visszaállítása és a 225 kN tengelyterhelés megteremtése (összesen 35 vkm vasúti pálya al- és felépítményi átépítése szükséges.) Báránd, Sáp, Berettyóújfalu, Biharkeresztes állomások részleges átépítése,
- 4 állomáson összesen 5 db akadálymentes, sk+55 cm magasperon létesítése. A parkolóktól és a közútról biztosítani kell a peronok akadálymentes megközelítését,
- Új, korszerű elektronikus biztosítóberendezés és utastájékoztató rendszer tervezése, engedélyeztetése, valamint kiépítése a püspökladányi KÖFI központba történő integrálással, belsőépítészeti munkákkal, a meglévő vonóvezetékes rendszer bontása
- A térvilágítás átépítése a jelen projekt során átépülő állomások esetében az utasforgalmi és üzemi területeken
- Elsősorban utasforgalmi és biztosítóberendezési célú épületek létesítése, részleges átépítése, ahol a szükséges funkciók telepítése nem lehetséges, ott konténer telepítése szükséges. Berettyóújfalun felsővezeték karbantartó telep létesítése,
- Valamennyi kiviteli terv elkészítése, valamennyi jóváhagyás, a tenderdokumentáció műszaki kötetében meghatározott engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése.
Továbbá az alábbi mérnöki feladatok ellátása:
- vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
- vállalkozói követelések véleményezése,
- fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése,
- vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
- rendszeres jelentések készítése ajánlatkérő számára
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min. 0 hó, max. 36 hó) 20
2 2. Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
3 3. Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
4 4. Az AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata hóban kifejezve (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP és/vagy hazai forrás
II.2.14) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Nagy Tünde, lajstromszáma: 01190.
Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek. a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll; a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 4. § (1) bek-e szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn és megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.
Nyilatkozni kell a Kbt. 67. § (4) bek. alapján.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12-14. és 16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékleteivel együtt) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8.,10.,12-16. §-okra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
Amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód: Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívás alapján AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, a Kr. 26. § (3) bek. és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében; illetve AK ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1) bek-re és a Kbt. 69. § (11) bek-re is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes,illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (vasútépítéshez és/vagy átépítéséhez és/vagy átalakításhoz és/vagy felújításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri és/vagy mérnöki szolgáltatások)árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bek.,a Kbt. 65. § (6) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek, is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
P/1.:
amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem éri el összesen a 400.000.000 HUF összeget és a közbeszerzés tárgyából (vasútépítéshez és/vagy átépítéséhez és/vagy átalakításhoz és/vagy felújításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri és/vagy mérnöki szolgáltatások) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében nem éri el az 300.000.000 HUF összeget.
Ajánlatkérő a „vasútépítés” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek vasúti pálya és tartozékainak építésére és/vagy átépítésére irányulnak.
Ajánlatkérő a „vasúti pálya átépítése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek vasúti pálya teherhordó szerkezeti elemei egy részének, vagy egészének cseréjére irányul.
Ajánlatkérő a „vasúti pálya átalakítása” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek vasúti pálya geometriájának vagy más műszaki paraméterének megváltozására irányul.
Ajánlatkérő a „vasúti pálya felújítása” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek vasúti pálya kapacitás növelés nélküli átépítését jelenti, mely munkához nem szükséges hatósági engedély.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások (ig.) benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell ig-ni az alk.köv-eknek való megfelelést:
M/1.:
a Kr. 21. § (3) bek. a) illetve (3a) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, azaz teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a szerz-t kötő másik fél nevét, székhelyét,valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
- az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),
-a szerz. teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap részletességgel/,
-a ref. ig. vagy nyil. kiállítójának nyil-atát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
Ha az AT a ref-át közös AT-ként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaig-ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.
A Kr. 22.§ (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.
M/2.:
a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyil. egyszerű másolati példányának csatolásával. (Kr. 21. § (3) bek. b) pontja)
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen végzettségét, a projekt ismertetését, adott szakember által a hivatkozott projekten ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A rendelkezésre állási nyil-nak tartalmaznia kell a szakember nyil-át arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbesz.elj. eredményeként megkötött szerz. teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő (AK) a gyakorlat, illetve a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Végzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.
Ha a szakember a jogosultságot (jog.) igazoló kamarai nyvt-ban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyvt. szám, akkor a jog. megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jog. igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

M/1-M/2.:
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT aj-ában köteles az EEKD-ba foglalt nyil-át benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyil-át az alk.köv-eknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyil-ni az EEKD-ban, hogy megfelel az alk.köv-eknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
2. Igazolási mód az aj-ok elbírálásához:
AK a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az aj-ban be kell nyújtani a kapacitásait rendelk-re bocs. szerv. részéről az EEKD-ot, az ig-ok benyújtásának előírásakor pedig e szerv-nek - kizárólag az alk.köv-ek tekintetében - az előírt ig-i módokkal azonos módon kell ig-nia az adott alk. felt-nek történő megfelelést.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bek. és 30. § (4) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:
M/1.:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szerződésszerűen teljesített vasúti pálya és tartozékai építésére és/vagy átépítésére és/vagy átalakítására és/vagy felújítására vonatkozó beruházásban szerzett műszaki ellenőri és/vagy lebonyolító mérnöki feladatok ellátására vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal, amely(ek) megfelel(nek) az alábbi követelményeknek:
az ellenőrzött építési beruházás
M/1.1. min. 15 km, egyvágányú, országos vasúti pályahálózat („OVP”) részét képező vasúti pálya és tartozékai építésére és/vagy átépítésére és/vagy átalakítására és/vagy felújítására vonatkozott
M/1.2. min. 15 km, egyvágányú OVP-n végzett, 25 kV 50 Hz váltakozó áramú villamos felsővezeték építése és/vagy átépítése és/vagy átalakítására és/vagy felújítására vonatkozott.
AK az „OVP” fogalma alatt a 2005. évi CLXXXIII. tv. 2.§ 2.16. pont szerinti fogalmat érti.
AK a „lebonyolító mérnöki feladatok” fogalom alatt a következő feladatok közül legalább 3 feladat ellátását érti:
- vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
- vállalkozói követelések véleményezése,
- fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése,
- vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
- rendszeres jelentések készítése ajánlatkérő számára.
M/1.1. követelmény szerinti mennyiségi előírás több referenciából nem adható össze.
M/1.2. követelmény szerinti mennyiségi előírás több referenciából nem adható össze.
A vágányhossz tekintetében 1 km kétvágányú referencia egyenértékű 2 km egyvágányú referenciával.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alk. minimumfeltételeknek való megfelelést.
M/2.:
nem rendelkezik min. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
M/2.1.:
1 fő szakember projektvezető (irányító mérnök) pozícióra, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti ME-KÉ (v. azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges – v. azzal egyenértékű – végzettséggel/képzettséggel és
- legalább 36 hónap országos közforgalmú vasútvonalon vasútépítés és/vagy átépítés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás műszaki ellenőrzése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.
M/2.2.:
1 fő szakember vasúti pályaépítési műszaki ellenőr pozícióra, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti ME-KÉ (v. azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges – v. azzal egyenértékű – végzettséggel/képzettséggel és
- legalább 36 hónap országos közforgalmú vasútvonalon vasútépítés és/vagy átépítés és/vagy átalakítás és/vagy felújítás műszaki ellenőrzése területén szerzett tapasztalattal.
M/2.3.:
1 fő szakember vasúti felsővezeték műszaki ellenőr pozícióra, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti ME-KÉ-VV (v. azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges – v. azzal egyenértékű – végzettséggel/képzettséggel és
- legalább 36 hónap országos közforgalmú vasútvonalon végzett vasúti felsővezeték építése és/vagy átépítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása területén végzett műszaki ellenőrzés terén szerzett tapasztalattal.
M/2.4.:
1 fő szakember vasúti távközlési v. biztosítóberendezés műszaki ellenőr pozícióra, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti ME-HI-TÉ és/vagy ME-HI-TV és/vagy ME-KÉ-VV (v. azokkal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges – v. azzal egyenértékű – végzettséggel/képzettséggel és
- legalább 36 hónap országos közforgalmú vasúton, vasúti távközlési berendezések és/vagy biztosítóberendezések építése és/vagy átépítése és/vagy szerelése és/vagy telepítése és/vagy átalakítása területén végzett műszaki ellenőrzés terén szerzett szakmai tapasztalattal.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
AK „projektvezető” alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.
AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.
Ajánlatkérő az „OVP” fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti fogalmat érti.
Ajánlatkérő a „közforgalmú vasút”, „országos közforgalmú vasút” fogalma alatt az országos jelentőségű vasútvonalakat érti, (amelyek az országos törzshálózati vasúti pályák és az országos vasúti mellékvonalak (2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2. § 2.13 pont).
A Kbt. 65. § (6) bek-ének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz. bizt. köt.:
Telj. bizt.: nettó megbízási díj 5%-a,
Késedelmi kötbér: megbízási díj (mb.) 0,05%-a/naptári nap. Összesített mértéke: max. a mb. díj 15%-a,
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra eső mb. díjrészlet 0,1%-a, az SZF 14.3.1. alapján, illetve 0,01%-a szakemberenként, az SZF 14.3.3. alapján,
Meghiúsulási kötbér: nettó mb. 20 %-a. Összesített mértéke: max. a mb. díj 20%-a.
Fiz. felt-ek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
A finanszírozás tervezett forrása: IKOP (és hazai).
A szerződés utófinanszírozású.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (4)-(6), (11)-(12)bek., 27/A. §
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.
• 2007. évi CXXVII. tv.
• 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
AK a szerződés teljesítése során a részszámlázás lehetőségét a szerz. tervezet szerint biztosítja.
A részleteket a szerz. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
2) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
3) A közbesz. dokumentumokat az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
4) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához kötött, melynek mértéke 4,7 mFt. Az AB teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben foglaltak szerint. Átutalás esetén Ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN:HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az AB-ra von. részletes szabályokat a közbesz. dok-ok tartalmazzák.
5) A nyertes AT köteles a szerz. kötés időpontjára a szerződéstervezetben rögzítettnek megfelelő műszaki ellenőrzésre/mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerz. szerinti szolgáltatásokra. Mértéke: 50 mFt/ káresemény és 100 mFt/év.
6) AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.
7) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.
Értékelés módszere:
(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutatója szerint) a(z):
• „Ár” - fordított arányosítás.
• „A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány” - egyenes arányosítás.
8) Szerz. kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal:
M/2.1.: ME-KÉ; M/2.2.: ME-KÉ; M/2.3.: ME-KÉ-VV; M/2.4.: ME-KÉ-VV és/vagy ME-HI-TÉ és/vagy ME-HI-TV
9) A mérnökszerz. hatályba lépésének feltétele a kivitelezési szerz. hatályba lépése.
10) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11) Az AF II.2.7) pontjában meghat. időtartam a kivitelezés (36 hónap) és a jótállás (36 hónap) tervezett időtartama azzal, hogy a kivitelezési szerz. várhatóan előbb lép hatályba, mint a jelen eljárás keretében beszerzésre kerülő mérnök szerz. Előbbiekre tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevő(ke)t a teljesítés időtartama alatt a tényleges teljesítés arányában illeti meg az ajánlati ár.
12) Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül megindításra.
13) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr., a közbesz. elj. során megkötött szerz-re egyebekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
14) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák