Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13557/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ózd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Ózd, hrsz: 9259/1, 9259/3, 9259/4, 9259/5, 9259/6, 9259/7, 9259/8, 9258, 9266
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ózd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20249023
Postai cím: Városház tér Tér 1.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kriston György
Telefon: +36 48574169
E-mail: kriston.gyorgy@ozd.hu
Fax: +36 48574198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöldmezős ipari terület kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000454102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zöldmezős ipari terület kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
További tárgyak:45230000-8
45231220-3
45231300-8
45232200-4
45232300-5
45233120-6
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, Ózd, hrsz: 9259/1, 9259/3, 9259/4, 9259/5, 9259/6, 9259/7, 9259/8, 9258, 9266
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés irányadó mennyiségei:
- Víz- és szennyvízvezetékek építése: 425m vízvezeték, 240 m gravitációs és 450 m nyomott szennyvízvezeték építése
- Közvilágítás: 32 db, 6500 mm magas utcai napelemes kandeláber
- Nagyfeszültségű vezetékekkel kapcsolatos munkák: 427 m 20 kV-os földkábel 1x630 kVA KÖF/KIF BHTR állomásba vezetve, 260 m 0,4 kV-os vezeték kiépítése 2 leágazással
AK, a projekt gyorsítása érdekében, megrendelte a kizárólagos joggal rendelkező áramszolgáltatótól a beruházás részeként megvalósítandó hálózatfejlesztést, mely így nem képezi jelen megrendelés tárgyát.
- Gázvezeték építése: 700 m DN110 PE100/G SDR11 középnyomású gázvezeték cső, 12 m (3db) leágazással
- Távközlés:447 m hosszú nyomvonal kiépítése 3 db LPE csővel
- Útépítés: helyi belterületi közút, kiszolgáló út B.VI.d C. Tervezési szakasz hossza: 665,6 m – „A” út, 294,9 m – „B” út
Elvégzendő főbb feladatok:
- Víz- és szennyvízvezeték kiépítése közműárokba
- Közvilágítás létesítése
- Villamos energia ellátás földárokba
- Gázvezeték építése
- Távközlési hálózathoz való csatlakozás kiépítése
- Kiszolgáló út építése
Ütemezés: a munkálatok ütemezése során tekintettel kell lenni a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08/KT/08777-30/2018-as számú határozatában foglaltakra, mely az ajánlati dokumentáció felhívás elválaszthatatlan részét képezi.
Tervezett ütemezés:
- Részteljesítési határidő:
Kivitelezés 25%-os készültsége: 2019.07.31.
Kivitelezés 50%-os készültsége: 2019.09.30.
Kivitelezés 75%-os készültsége: 2019.11.30.
- Végteljesítési határidő:
Kivitelezés 100%-os készültsége: 2020.04.30.
mely a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes időtartamát is magában foglalja, amelynek időtartama maximum 30 nap lehet, és amelybe beszámít a szokásos próbák lefolytatása is, azzal, hogy számlázni csak ezek sikeres lezárása és a használatbavételi engedély megadása iránti eljárás megindításáról szóló igazolás AK részére történő átadása esetén lehetséges.
- Projekt vége: 2020.05.31., mely az engedélyezés és a használatba vételi engedély kézhezvételének határideje.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie. Minden, a műszaki leírásban azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és feltételeit, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14395 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zöldmezős ipari terület kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41962042
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: lasped2@gmail.com
Telefon: +36 206248400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 236993004
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
További tárgyak:45230000-8
45231220-3
45231300-8
45232200-4
45232300-5
45233120-6
34928510-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, Ózd, hrsz: 9259/1, 9259/3, 9259/4, 9259/5, 9259/6, 9259/7, 9259/8, 9258, 9266, 3250, 9260
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés irányadó mennyiségei:
- Víz- és szennyvízvezetékek építése: 425m vízvezeték, 240 m gravitációs és 450 m nyomott szennyvízvezeték építése
- Közvilágítás: 32 db, 6500 mm magas utcai napelemes kandeláber
- Nagyfeszültségű vezetékekkel kapcsolatos munkák: 427 m 20 kV-os földkábel 1x630 kVA KÖF/KIF BHTR állomásba vezetve, 260 m 0,4 kV-os vezeték kiépítése 2 leágazással
AK, a projekt gyorsítása érdekében, megrendelte a kizárólagos joggal rendelkező áramszolgáltatótól a beruházás részeként megvalósítandó hálózatfejlesztést, mely így nem képezi jelen megrendelés tárgyát.
- Gázvezeték építése: 700 m DN110 PE100/G SDR11 középnyomású gázvezeték cső, 12 m (3db) leágazással
- Távközlés:447 m hosszú nyomvonal kiépítése 3 db LPE csővel
- Útépítés: helyi belterületi közút, kiszolgáló út B.VI.d C. Tervezési szakasz hossza: 665,6 m – „A” út, 294,9 m – „B” út
Elvégzendő főbb feladatok:
- Víz- és szennyvízvezeték kiépítése közműárokba
- Közvilágítás létesítése
- Villamos energia ellátás földárokba
- Gázvezeték építése
- Távközlési hálózathoz való csatlakozás kiépítése
- Kiszolgáló út építése
Ütemezés: a munkálatok ütemezése során tekintettel kell lenni a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal BO-08/KT/08777-30/2018-as számú határozatában foglaltakra, mely az ajánlati dokumentáció felhívás elválaszthatatlan részét képezi.
Tervezett ütemezés:
- Részteljesítési határidő:
Kivitelezés 25%-os készültsége: 2019.07.31.
Kivitelezés 50%-os készültsége: 2019.09.30.
Kivitelezés 75%-os készültsége: 2019.11.30.
- Végteljesítési határidő:
Kivitelezés 100%-os készültsége: 2020.04.30.
mely a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes időtartamát is magában foglalja, amelynek időtartama maximum 30 nap lehet, és amelybe beszámít a szokásos próbák lefolytatása is, azzal, hogy számlázni csak ezek sikeres lezárása és a használatbavételi engedély megadása iránti eljárás megindításáról szóló igazolás AK részére történő átadása esetén lehetséges.
- Projekt vége: 2020.05.31., mely az engedélyezés és a használatba vételi engedély kézhezvételének határideje.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie. Minden, a műszaki leírásban azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és feltételeit, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 235986504
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41962042
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
E-mail: lasped2@gmail.com
Telefon: +36 206248400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés folyamán Vállalkozó akadályközléssel élt a szennyvízhálózat építésével kapcsolatban, melyet a Tervező és a Műszaki ellenőr is elfogadott. Továbbá a gázhálózat építéséért felelős műszaki ellenőr tájékoztatta Megrendelőt, arról, hogy a felmerült akadályok miatt a gázvezeték építését a magas vízállás miatt nem engedélyezi. Megrendelő a tervező és a műszaki ellenőr véleményére támaszkodva alakította ki álláspontját az akadályközléssel és a munkavégzés megtiltásával kapcsolatosan és elfogadta a Vállalkozó által tett, a kivitelezés befejezési határidejére vonatkozó javaslatot az alábbiakra tekintettel:
Megrendelő a Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapítja, hogy a szennyvízvezeték, valamint a földgáz vezeték építésében előre nem látható kivitelezési problémák a projekt 60 napos csúszást eredményeznek, így a vállalkozó által kért 60 nappal történő meghosszabbítás reális és elfogadható.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozó által jelezett, a teljesítés során felmerült műszaki problémák előre nem láthatósága: Hivatkozva a kivitelezés során jelentkező magas talajvízre, valamint annak lassú lefolyására, miszerint - a szerződéskötéskor a földtani mérések eredményeiből nem lehetett következtetni arra, hogy ilyen nagy mértékű talajvíz nehezíti a kivitelezést, - a 2019. 07.25-i szerződés kötésekor nem volt ismert egyik fél által sem ez az akadályozó tényező, így a szerződés teljesítése a felektől független okok miatt nem teljesíthető határidőre.
A szerződés általános jellege változatlansága: A vállalkozási szerződésben rögzített építési tevékenység valósul meg.
Az ellenérték növekedésének korlátja: A módosítás eredményeként nem változik a vállalkozói díj.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 235986504 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 235986504 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben