Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13559/2020
CPV Kód:50800000-3, J
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELSINCO Budapest Kereskedelmi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeter Tamas
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Anritsu, Taiyo, Viavi, Narda műsz. jav., kalib.
Hivatkozási szám: EKR000496102020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50800000-3 J
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. A Megrendelő igénye alapján, a műszaki leírás 2. sz. mellékletben felsorolt összesen 101 db műszer és tartozékaik MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerinti, gyártói vagy akkreditált laborban történő kalibrálása, kalibrálási jegyzőkönyv elkészítése, amely tartalmazza a részletes kalibrálási mérési eredményeket és az eredmények kiértékelését is.
• Megrendelő írásos megrendelése alapján Vállalkozó a kalibrálandó műszert átveszi a Megrendelőtől, és a kalibrálást a gyártói vagy akkreditált laborban elvégezteti.
• Vállalkozó a kalibrált műszert az előírt dokumentumokkal együtt átadja Megrendelő részére.
• Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett kalibrálásra vonatkozó ajánlati ára tartalmazza a kalibrálással kapcsolatos valamennyi költséget, ideértve a műszerek szállítási és a Vállalkozó adminisztrációs költségeit is.
2. A 2. sz. mellékletben felsorolt összesen 239 db mérőeszköz meghibásodás esetén történő javítása esetében a Vállalkozó feladatai a következők.
• Megrendelő írásos igénybejelentése alapján Vállalkozó a javítandó műszert javításra átveszi, majd írásos árajánlatot ad a Megrendelőnek a javítás összköltségéről. Vállalkozó ajánlatában feltünteti a javítás időszükségletét, az alkalmazni kívánt díjakat és a javítás teljes költségét. A javítás költsége nem haladhatja meg Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában feltüntetett maximális javítási költséget.
• Vállalkozó feladata a javítás előtti ellenőrzés, állapot felmérés. Vállalkozó a szakszerű javítás érdekében elvégzi a mérőeszköz hibáinak beazonosítását. Ezek alapján meghatározza a javítás díját. A javítás előtti ellenőrzés, állapot felmérés történhet Vállalkozónál és a mérési eszköz gyártójánál is. Amennyiben a javítás megrendelésre kerül, ezen költség részét képezi a javítás díjának.
• Amennyiben anyag felhasználás nélkül elvégezhető a javítás, és a javítást Vállalkozó végzi el, akkor a Vállalkozó saját javítási tevékenységét a javítási óradíjjal számolja el, és ezen felül más költséget nem érvényesít.
• Amennyiben a javítás a mérőeszköz gyártójának szervizében történik, Vállalkozó javítási díjként a gyártó által felszámított díjat számolja el. A gyártó által felszámított díj, minden a javítás során felmerült költséget tartalmazza ideértve az alkatrészcsere, javítás és javítás utáni beállítás költségeit is. A ténylegesen felszámolt gyártói javítási díj nem haladhatja meg a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett javításra vonatkozó ajánlati árát.
• Vállalkozó gyártói javítás esetében a gyártói javítási díjon felül azon költségeit számolhatja el, amik közvetlenül ezen javítás kapcsán merültek fel (konzultáció a gyártóval, szállítás, vám stb. intézése). Vállalkozó az adminisztratív költségeit a gyártói javítás/kalibrálás érdekében végzett - közreműködésének óradíjával, a szállítási költséget a műszerek telephelyről történő el- és visszaszállítására vonatkozó egyszeri díjával számolhatja el.
• Vállalkozó feladata Megrendelő igénybejelentése alapján az új kereskedelmi funkciót lefedő verzió frissítések elvégzése, amikor az adott műszerre vonatkozóan új firmware vagy szoftver verzió jelenik meg. Vállalkozó ajánlata a szoftverfrissítésekhez igénybe venni kívánt óradíjakat tartalmazza.
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és annak melléklete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Anritsu, Taiyo, Viavi, Narda és egyéb műsz. jav.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50430000-8
További tárgyak:50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. A Megrendelő igénye alapján, a műszaki leírás 2. sz. mellékletben felsorolt összesen 101 db műszer és tartozékaik MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerinti, gyártói vagy akkreditált laborban történő kalibrálása, kalibrálási jegyzőkönyv elkészítése, amely tartalmazza a részletes kalibrálási mérési eredményeket és az eredmények kiértékelését is.
• Megrendelő írásos megrendelése alapján Vállalkozó a kalibrálandó műszert átveszi a Megrendelőtől, és a kalibrálást a gyártói vagy akkreditált laborban elvégezteti.
• Vállalkozó a kalibrált műszert az előírt dokumentumokkal együtt átadja Megrendelő részére.
• Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett kalibrálásra vonatkozó ajánlati ára tartalmazza a kalibrálással kapcsolatos valamennyi költséget, ideértve a műszerek szállítási és a Vállalkozó adminisztrációs költségeit is.
2. A műszaki leírás 1. sz. mellékletében felsorolt összesen 239 db mérőeszköz meghibásodás esetén történő javítása esetében a Vállalkozó feladatai a következők.
• Megrendelő írásos igénybejelentése alapján Vállalkozó a javítandó műszert javításra átveszi, majd írásos árajánlatot ad a Megrendelőnek a javítás összköltségéről. Vállalkozó ajánlatában feltünteti a javítás időszükségletét, az alkalmazni kívánt díjakat és a javítás teljes költségét. A javítás költsége nem haladhatja meg Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában feltüntetett maximális javítási költséget.
• Vállalkozó feladata a javítás előtti ellenőrzés, állapot felmérés. Vállalkozó a szakszerű javítás érdekében elvégzi a mérőeszköz hibáinak beazonosítását. Ezek alapján meghatározza a javítás díját. A javítás előtti ellenőrzés, állapot felmérés történhet Vállalkozónál és a mérési eszköz gyártójánál is. Amennyiben a javítás megrendelésre kerül, ezen költség részét képezi a javítás díjának.
• Amennyiben anyag felhasználás nélkül elvégezhető a javítás, és a javítást Vállalkozó végzi el, akkor a Vállalkozó saját javítási tevékenységét a javítási óradíjjal számolja el, és ezen felül más költséget nem érvényesít.
• Amennyiben a javítás a mérőeszköz gyártójának szervizében történik, Vállalkozó javítási díjként a gyártó által felszámított díjat számolja el. A gyártó által felszámított díj, minden a javítás során felmerült költséget tartalmazza ideértve az alkatrészcsere, javítás és javítás utáni beállítás költségeit is. A ténylegesen felszámolt gyártói javítási díj nem haladhatja meg a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett javításra vonatkozó ajánlati árát.
• Vállalkozó gyártói javítás esetében a gyártói javítási díjon felül azon költségeit számolhatja el, amik közvetlenül ezen javítás kapcsán merültek fel (konzultáció a gyártóval, szállítás, vám stb. intézése). Vállalkozó az adminisztratív költségeit a gyártói javítás/kalibrálás érdekében végzett - közreműködésének óradíjával, a szállítási költséget a műszerek telephelyről történő el- és visszaszállítására vonatkozó egyszeri díjával számolhatja el.
• Vállalkozó feladata Megrendelő igénybejelentése alapján az új kereskedelmi funkciót lefedő verzió frissítések elvégzése, amikor az adott műszerre vonatkozóan új firmware vagy szoftver verzió jelenik meg. Vállalkozó ajánlata a szoftverfrissítésekhez igénybe venni kívánt óradíjakat tartalmazza.
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és annak melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Tekintettel a javítási, kalibrálási feladatok szoros összefüggésére, a rész-ajánlattétel biztosítása műszaki okból nem oldható meg, és így a műszaki/gazdasági észszerűséggel sem összeegyeztethető. [Kbt. 61.§ (4)]

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09133 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Anritsu, Taiyo, Viavi, Narda és egyéb műsz. jav.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELSINCO Budapest Kereskedelmi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25412842
Postai cím: Pannónia Utca 8. IV/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: office@elsinco.hu
Telefon: +36 13390000
Internetcím(ek): (URL) www.elsinco.hu
Fax: +36 13394444
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10385126241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELSINCO Budapest Kereskedelmi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25412842
Postai cím: Pannónia Utca 8. IV/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10385126241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges