Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13565/2020
CPV Kód:39800000-0
Ajánlatkérő:Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Teljesítés helye:Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.) és annak Intézményei az V. kerületben.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000748702020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000748702020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tisztítószerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000748702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39800000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat intézményei részére tisztítószerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termék típusok és mennyiségek szerint, az Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg erejéig. A közbeszerzési dokumentumokban szereplő, esetleges konkrét termék megjelölés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az azzal egyenértékűt is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, azonban az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. AK nettó 21.997.205,- Forint keretösszeget határoz meg. A pontos és részletes mennyiség a közbeszerzési dokumentumokban található.
II.1.5) Becsült érték:
21997205 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szerződés tárgyát képező árubeszerzés esetén a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott, közpénzek hatékony felhasználásának követelményével.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tisztítószerek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39800000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.) és annak Intézményei az V. kerületben.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat intézményei részére tisztítószerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termék típusok és mennyiségek szerint, az Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg erejéig. A közbeszerzési dokumentumokban szereplő, esetleges konkrét termék megjelölés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az azzal egyenértékűt is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, azonban az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. AK nettó 21.997.205,- Forint keretösszeget határoz meg. A pontos és részletes mennyiség a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár (nettó, Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 21997205 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár szempontja szerint értékeli, figyelemmel
Ajánlatkérőnek AD-ben konkrét minőségi és műszaki követelmények szerint meghatározott beszerzési igényére, amelyre tekintettel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor csak nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés vonatkozó pontjai hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés (i) pontjában, a 74. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 64. §-ban foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevő saját, vagy jogelődje előző lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Amennyiben Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, erre a körülményre azonban az ajánlatban utalni kell. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a beszámoló benyújtása helyett az ajánlathoz a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozatot köteles csatolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági helyzete a felhívás feladását megelőző lezárt üzleti évben megfelelő, ezen belül: - saját tőke nem kisebb, mint a jegyzett tőke, - mérleg szerinti eredménye nem negatív.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításainak ismertetését, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a referenciaigazolásban vagy nyilatkozatában foglalt információkat (leszámítva a teljesítés megfelelőségét érintő utalást). A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P/1., M/1. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással –jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit és az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre szolgáló igazolások jogszerű felhasználását bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált három év alatt összesen legalább nettó 16.000.000,- Forint összegben teljesített, tisztítószer szállítása tárgyú árubeszerzésről szóló referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben a szolgáltatás teljesítése az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból kifolyólag késedelmes, vagyis olyan okból, amely az ajánlattevőnek felróható, nem szerződésszerű, az ajánlattevő naptári naponként, a késedelemmel érintett termékek nettó vételárának 2 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximuma 30 %. A késedelmi kötbér tizenöt késedelmes szállítási napot követően éri el a maximumát. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból kifolyólag, vagyis olyan okból, amely az ajánlattevőnek felróható, nem szerződésszerű, az ajánlattevő alkalmanként, a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó vételárának 2 %-a mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér maximuma 30 %. A hibás teljesítési kötbér tizenöt hibás teljesítést követően éri el a maximumát. Meghiúsulási kötbér mértéke egyedi megrendelés esetén (ha az adott napra nem történik szállítás): a meghiúsult szállítás nettó értékének 30%-a, a teljes szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén (ha a késedelmi kötbér és/vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát): a keretszerződés nettó értékének 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás megrendelés fedezete Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes AT a számlákat havi rendszerességgel - minden lezárt hónapot követő 5. napjáig - köteles kiállítani. A számla mellé csatolni kell az Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítési igazolásokat. Nyertes AT a számla benyújtására a közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezetben foglaltak szerint jogosult. Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint – átutalással fizeti meg, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint, a teljesítés igazolását követően benyújtott számlabefogadását követő 30 naptári napon belül, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésének is megfelelően. A számla késedelmes fizetése esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerint rögzített késedelmi kamat érvényesítésére jogosult. AK csak olyan elektronikus számlát fogad, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
II.2.13) szerint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az Ajánlat részét képezi a közb. dokumentumokban szereplő mennyiségi táblázat hiánytalanul beárazott példánya (szakmai ajánlat) az alábbiak szerint: • Ajánlattevő a táblázat soraiban szereplő termékek nettó egységárára tesz ajánlatot, figyelemmel a megjelölt egységre (darab, csomag, liter, stb.), majd • megadja az érintett termék teljes mennyiségére vonatkozó árat („Mennyiség egységár” oszlop), azaz a nettó egységárat fel kell szorozni az Ajánlatkérő által kért mennyiséggel, • amennyiben az ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által megjelölt típusú termékre tesz ajánlatot, úgy a megajánlott terméket név szerint meg kell jelölnie (ehhez a táblázatot egy hozzá adott oszloppal ki kell egészítenie), és nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott termék megfelel a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételeknek, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak. 2. A felolvasólapon feltüntetendő, a bírálat alapját képező nettó ellenszolgáltatás kialakítása: a táblázat valamennyi, beárazott sorának nettó egységárát fel kell szorozni a mennyiséggel és az így kapott - „Mennyiség egységár” oszlopban szereplő - értékeket valamennyi Intézmény és Hivatal vonatkozásában össze kell adni. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ártáblázat valamely sorát nem tölti ki, az ártáblázatot módosítja (ide nem értve az egyenértékű megajánlás miatti oszlop hozzáadást) vagy bármely sorát törli. Az eljárásra a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. irányadók. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállakozókat. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében AK nem rendel el újabb hiánypótlást. AK felhívja a figyelmet a felhívás III.1.3) pontjában szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 00388
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges