Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13592/2020
CPV Kód:79625000-1
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;FŐTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai székhelye, telephelyei, és egyéb üzemi területei Budapest területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Távhőszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063016
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ekárt Orsolya
Telefon: +36 17006282
E-mail: oekart@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26217226
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ekárt Orsolya
Telefon: +36 17006282
E-mail: oekart@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44687762
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ekárt Orsolya
Telefon: +36 17006282
E-mail: oekart@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: FŐTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13944456
Postai cím: KALOTASZEG Utca 31.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ekárt Orsolya
Telefon: +36 17006282
E-mail: oekart@fotav.hu
Fax: +36 14636131
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000765802020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000765802020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Távhőszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Fogl.-eügyi, munkahigiénés szolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR000765802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79625000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Foglalkozás-egészségügyi, munkahigiénés szolgáltatás ellátása a FŐTÁV Zrt., FŐTÁV-KOMFORT Kft., IMMODUS Zrt. és a FŐTÁV-Kiserőmű Kft. részére (~780 fő)
II.1.5) Becsült érték:
40000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az elvégzendő feladatok összefüggő műszaki és gazdasági egységet alkotnak, műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható a munkák elvégzése részekre bontás nélkül, egységes koordinációval.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fogl.-eügyi, munkahigiénés szolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79625000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai székhelye, telephelyei, és egyéb üzemi területei Budapest területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Foglalkozás-egészségügyi, munkahigiénés szolgáltatás ellátása a FŐTÁV Zrt., FŐTÁV-KOMFORT Kft., IMMODUS Zrt. és a FŐTÁV-Kiserőmű Kft. részére (~780 fő)
A szolgáltató feladata a - egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58.§ - foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII.14.) Korm. rendelet, - munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.(VI.24.) NM rendelet, - egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, - egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, -foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995 (VII. 25.) NM rendelet
-50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
szóló törvények, rendeletek szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása, ill. azon szolgáltatás, amelyre a jelen ajánlat műszaki tartalma kiterjed. a)Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatok orvos szakmai protokoll szerint. b) A rendelő működéshez szükséges engedély/engedélyek megszerzése és futamidő alatti fenntartása Ajánlattevő feladata. Az ÁNTSZ és esetleges egyéb engedélyek megszerzésének ideje legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 nap. A szerződéskötéstől a FŐTÁV ZRT. telephelyén lévő rendelő működéséhez szükséges engedélyek megszerzéséig Ajánlattevő saját telephelyén/telephelyein köteles a szolgáltatás végzésére. A szolgáltatás ellátásához szükséges a dokumentációhoz csatolt ingó illetve ingatlan bérleti szerződések elfogadása/aláírása. Az ingatlan bérleti szerződés esetében a nettó bérleti díj mértéke 316.350,-Ft/hó, míg az ingó bérleti szerződés esetében nettó 50.000,-Ft/hó összegben került megállapításra. c) Amennyiben a szolgáltatási futamidő alatt ajánlatkérő bármilyen okból a bérelt rendelőt nem tudja a szolgáltatáshoz biztosítani, úgy Ajánlattevőnek a szolgáltatást saját telephelyén/telephelyein kell biztosítania. d)A telephelyhez kötött feladatokat (pl. vezetői szemlék) az alábbi címeken kell ellátni (csak tájékoztatási céllal, a tevékenységek átszervezése során a címek módosulhatnak): - 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.- 1116 Barázda utca 20-30.- 1116 Barázda köz 9-11.- 1037 Kunigunda útja 49-51.- 1131 Béke út 137-139.
- 1144 Füredi utca 53-63.- 1158 Késmárk utca 2-4.- 1173 Gyökér utca 61-63.- 1223 Rákóczi út 17.- 1148 Árkád üzletközpont, Örs vezér tér 25/b.- 1184 Benedek Elek utca 13-15.- 1027 Fő utca 47.- 1138 Váci út 121-127.Ajánlatkérő él a címváltoztatás jogával Budapesti cím viszonylatban. e) Munkaköri alkalmassági vizsgálatok ütemezése előjegyzési rend szerint történjen, melynek megvalósítása az Ajánlattevő feladata a naprakészen tartott munkakör alkalmassági adatbázis alapján. A munkakör alkalmassági vizsgálatok időpontja nem haladhatja meg az utolsó munkakör alkalmassági vizsgálat érvényességi idejét.f) A szolgáltatást végző Ajánlattevő köteles a munkavállalókra vonatkozó törzskartonokat (adott esetben elektronikus formában) kikérni az előző szolgáltatótól azzal, hogy a Szolgáltató adatait a szerződéskötést megelőzően Ajánlatkérő ismerteti. A munkavállalók munkakör alkalmassági eredményét rögzíteni kell a munkáltató SAP HR moduljában, és azt naprakészen nyilvántartani. g)Kivizsgálás a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a foglalkozási megbetegedéseknek, fokozott expozíciónak kitett esetekben.h)A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása.i)Munka higiénés szolgáltatások.j)Ellenőrzi és meghatározza a munkahelyeken rendszeresített elsősegélynyújtó felszerelések tartalmát. (folyt. II.2.13)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó szolgáltatási díj (Ft)/óra / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/08/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
k) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (3) bekezdése szerint közreműködik változások esetén (új technológia, gép, munkaeszköz, megváltozott munkaviszony), illetve évente helyszíni bejárás alkalmával felméri a munkavállaló egészségét veszélyeztető körülményeket. Részt vesz továbbá a munkahelyi kockázatértékelés elvégzésében, valamint szükség szerinti felülvizsgálatában, elvégzi a munkahelyek foglalkozás-egészségügyi monitoringozását.
l) Részvétel a veszélyes gép, berendezés, technológia, munkahely üzembe helyezési eljárásában valamint a foglalkozási megbetegedések és expozíciós esetek kivizsgálásában, továbbá ellátja az ezekkel kapcsolatos – munkáltatót terhelő – feladatokat.
m) Részvétel a Munkavédelmi Szabályzat felülvizsgálatában, jóváhagyásában.
n) Üzemi balesetek, munkabalesetek kivizsgálásában való részvétel.
o) Jogszabályi változások követése és a munkáltató tájékoztatása.
p) Foglalkozási ártalmak hatóság felé való bejelentése.
q) Egyéni védőeszközök meghatározásában, kiválasztásában való részvétel.
r) Hetente három alkalommal 4-4 órában: hétfő, pénteki napokon 8-12 óráig, szerdai napon: 7-11 óráig rendelést tart a Ajánlatkérő telephelyén biztosított orvosi rendelőben (1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.). A rendelési időn kívül eső soron kívüli alkalmassági vizsgálatainak, stb. elvégzését egyéb külső helyszínen (Budapest telephelyű az Ajánlattevő rendelőjében) biztosítja.
s) Törvényi kereteknek megfelelő módon vényköteles gyógyszerek felírása; Gondoskodik a tevékenysége során keletkezett egészségügyi veszélyes és nem veszélyes hulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről. A hulladékok kezelőnek történő átadását igazoló dokumentumok másolatát átadja az Ajánlatkérő környezetvédelmi vezetője részére adott év december 31-ig.
t) Külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok.
u) A munkavállalók képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szem- és látásvizsgálatának elvégzése az előzetes, időszakos, illetve soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat keretén belül, amennyiben szükséges, beutaló adása szemészeti vizsgálatra.
v) Részvétel az éves vezetői szemléken (egy alkalom 0,5 és 4 óra közötti időtartamú) a rendelési időn kívüli időpontokban és ellenőrzése a munkahelyek megfelelőségének egészségügyi, higiénés szempontból, továbbá ellenőrzése az elsősegélynyújtó felszerelések alkalmasságának.
w) Munkáltató által finanszírozott influenza elleni védőoltás beadása.
x) Pszichoszociális vizsgálat (teszt) végzése a munkaköri alkalmassági vizsgálat keretén belül az ügyfélszolgálati, csoportvezetői, üzemvezetői munkakörökben.
aa) A hivatalos szervek felé adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a szolgáltató által biztosított rendszeren keresztül.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. kívánja alkalmazni. Ennek alapján, amennyiben a nettó szolgáltatási díj/óra összege magasabb 24.000 Ft/óránál az ajánlat érvénytelen.
A felolvasólapon a nettó szolgáltatási díj (Ft)/óra összeget szükséges feltüntetni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
P.1./Igazolási mód a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából - származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni az alkalmasságát.
P.2./ A 321/2015 (X. 30.) Korm. Rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényes szakmai (foglalkozás -egészségügyi szolgáltatói) felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (kötvény) egyszerű másolat formájában történő benyújtásával.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1/ Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évből legalább 1 évben az adózott eredménye nem negatív.
Amennyiben az Ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően jött létre, úgy alkalmas, ha a működési ideje alatt elért közbeszerzés tárgya –- szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a nettó 30 millió forintot.
P.2./Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, szakmai - foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is magában foglaló - felelősségbiztosítással, amely 5 000 000 HUF/kár és 17 000 000 HUF/év összeghatárig nyújt kárfedezetet. A 321/2015 (X. 30.) Korm. Rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényes szakmai (egészségügyi szolgáltatói) felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás (kötvény) egyszerű másolat formájában történő benyújtásával.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Igazolási mód a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése és 23. §-a alapján.
Ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1. A Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakmai alkalmasságát igazoló alábbi a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában: Az Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, foglalkozás egészségügyi ellátásról szóló referencia ismertetése a Rendelet 23. §-ban (az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.) foglaltaknak megfelelve. A referenciának tartalmaznia kell a következő adatokat: teljesítés ideje [kezdő-befejező időpont], a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (önéletrajz a szakmai tapasztalat igazolására az ellenőrizhetőséghez szükséges az elérhetőségek biztosításával, rendelkezésre állási nyilatkozattal, valamint a bizonyítványmásolatok a végzettség igazolására) [Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja].

M3. Ajánlattevő az M3 alkalmassági minimumkövetelményt az ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolatának bemutatásával tudja igazolni. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak [Rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett alábbi referenciával: a három év vonatkozásában összesen legalább 1 db és minimum 1 éves folyamatos- és legalább 300 főre vonatkozó foglalkozás egészségügyi ellátás szolgáltatása.
M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbiak szerint, a teljesítésbe bevont alábbi 3 szakemberrel:
- a) 1 fő foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan szakorvosi képesítéssel rendelkező orvossal
- b) 1 fő belgyógyász orvossal
- c) 1 fő felnőtt szakápoló képesítéssel rendelkező szakápolóval
valamennyi bevont szakembere legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen, továbbá a nevesített orvosok közül legalább 1 fő rendelkezzen receptírási jogosultsággal.
M3. Ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá a hivatkozott tanúsítvánnyal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér
Meghiúsulási kötbér.
A részletes feltételeket lásd a közbeszerzési dokumentációban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték megfizetésére a Kbt. 135. §(1), (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvényben foglaltak irányadóak.
Ajánlatkérő a szabályszerűen kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a nyertes ajánlattevő számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. Nyertes ajánlattevő negyedévente utólag számláz.
A részletes feltételeket lásd a közbeszerzési dokumentációban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-t alkalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint kell elkészíteni és benyújtani.
2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap).
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
4. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
5. AT-nek adott esetben az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és okiratot.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Adatvédelmi Nyilatkozatot is
7. AK a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint adja meg.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel
9. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
10. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
11. AK 69. § szerinti felhívására AT köteles benyújtani a felhívásban előírt igazolásokat.
12. AK, amennyiben az AT-k közötti sorrendet nem befolyásolja, több ajánlattevőt is felkérhet a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.
14. Az AK a III.1.2 és III.1.3 pontokban meghatározott alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban/eltérően határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
15. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44.§-ában foglaltakra.
16. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. AT ajánlata érvénytelen, amennyiben a Kbt. 73. § (1)-(2) foglalt okok valamelyike fennáll.
18. Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak Ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt.35.§ (2)-(3) bek.] A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
19. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
20. Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
21. Ajánlatkérő ezúton jelzi az ajánlattevők felé, hogy adott esetben alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
22. A II.2.7) pontban megadott kezdő időpont csak tájékoztató jellegű, a tényleges időpont függ az eljárás befejezésétől is.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges