Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13604/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Teljesítés helye:Budapest XIV. kerület, az MBFSZ Columbus utca 17-23. szám alatt található székhelye és a kapcsolódó telephelyek, a Tallér utca 1. és a Lőcsei u. 59. szám alatt.;Budapest XIV. kerület, az MBFSZ 1143 Budapest, Stefánia út 14. szám alatt található telephelye;Budapest XI. kerület, az MBFSZ 1118 Budapest, Homonna utca 9. szám alatt található telephelye Budapest III. kerület, az MBFSZ Mátyáshegyi út, hrsz. 022907/2. szám alatti telephely 8237 Tihany, az MBFSZ Kossuth utca 91. és Tihany, Cserhegy utca 1. szám alatti telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Bányászat, földtan állami szakigazgatási feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18042807
Postai cím: Columbus Utca 17-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Széllné Kuti Márta
Telefon: +36 13731826
E-mail: kuti.marta@mbfsz.gov.hu
Fax: +36 14391155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mbfsz.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mbfsz.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000715612020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000715612020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Bányászat, földtan állami szakigazgatási feladatok
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítási feladatok ellátása az MBFSZ részére
Hivatkozási szám: EKR000715612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein magas színvonalon takarítási, valamint téli hóeltakarítás és síkosság-mentesítés feladatok ellátása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek alapján, három részajánlattételi körre bontva.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Takarítás az MBFSZ székhelyén (XIV. kerület)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak:90911200-8
90911300-9
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület, az MBFSZ Columbus utca 17-23. szám alatt található székhelye és a kapcsolódó telephelyek, a Tallér utca 1. és a Lőcsei u. 59. szám alatt.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Budapest, XIV. kerület, Columbus utca 17-23. szám alatt található székhelyén és a kapcsolódó telephelyeken (a Tallér utca 1. és a Lőcsei u. 59. szám alatti épületekben) magas színvonalon takarítási feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- a műszaki leírásban részletesen meghatározott munkanapokon, heti, illetve havi rendszerességgel takarítási feladatok teljesítése,
- évi egy alkalommal nagytakarítás elvégzése a Budapest XIV. kerület, az MBFSZ Columbus utca 17-23. szám alatt található székhelyen és a Tallér utca 1. szám alatti telephelyen,
- eseti jelleggel eseti takarítási feladatok teljesítése a megjelölt helyszíneken,
- havária esetére munkanapokon 08:00 és 22:00 között takarítási ügyelet biztosítása,
- téli hóeltakarítás és síkosság-mentesítés feladatok szükséges ellátása (Budapest XIV. kerület Lőcsei utca 59. szám alatti telephely esetén kizárólag ezen feladatot köteles a nyertes ajánlattevő ellátni).
A takarítandó területek főbb mennyiségi adatai a megjelölt helyszíneken összesen (eseti takarítási feladatokat ide nem értve):
1) Columbus utca 17-23.
Takarítandó belső terület 5704,905 m2
Takarítandó külső terület: 1566,1 m2
Takarítandó üveg felület (egy oldal): 925,9 m2
Takarítandó csempe felület: 467 m2
Függöny (csak le és felrakás, mosás nem): 2670,646 m2
2)Tallér u. 1.
Takarítandó belső terület: 171,75 m2
Takarítandó külső terület: 172 m2
Takarítandó üveg felület (egy oldal): 56,46 m2
Takarítandó csempe felület: 19,5 m2
Függöny (csak le és felrakás, mosás nem): 35,77 m2
3) Lőcsei u. 59.
Takarítandó belső terület: -
Takarítandó külső terület: 100 m2
Takarítandó üveg felület (egy oldal): -
Takarítandó csempe felület: -
Függöny (csak le és felrakás, mosás nem): -
Összesítve:
Takarítandó belső terület: 5877 m2
Takarítandó külső terület: 1838 m2
Takarítandó üveg felület (egy oldal): 982 m2
Takarítandó csempe felület: 487 m2
Függöny (csak le és felrakás, mosás nem): 2706 m2
Takarításra kijelölt főidőszak (kivételek a műszaki leírásban): minden munkanap 17:00 - 22:00
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági feltételként bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap – maximum 36 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlati ár az alábbi tételekből áll:
- Havi átalánydíj: A feladatleírásban megjelölt valamennyi (kivéve nagytakarítás) feladat ellátása (pl. Munkanapokon, heti rendszerességgel (heti egy vagy két alkalommal), havonta elvégzendő takarítási feladatok ellátásának, hóeltakarítás és síkosságmentesítés, valamint havária esetére takarítási ügyelet biztosítása) havi átalánydíj keretében mindhárom helyszín tekintetében) (nettó Ft/hó) - Súlyszám: 75
- Nagytakarítási munka elvégzésének díja (nettó Ft/ alkalom) - Súlyszám: 15
- Eseti takarítási feladatok elvégzésének óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 5
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azon ajánlatokat, amelyek a havi átalánydíjra adott megajánlás tekintetében a nettó 1.550.000 Ft-ot/hó összeget meghaladják.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azon ajánlatokat, amelyek a nagytakarítási munka elvégzésének díjára adott megajánlás tekintetében a nettó 1.400.000 Ft-ot/alkalom összeget meghaladják.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazhatósága érdekében az előző évek tapasztalatai alapján az eseti takarítási feladatok tekintetében 30 óra eseti takarítási feladat figyelembe vételével jár el. A bontási jegyzőkönyvben meghatározott anyagi fedezetnek való megfelelés tekintetében az Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott óraszámmal kalkulál.

II.2.1) Elnevezés:
Takarítás az MBFSZ telephelyén (XIV. kerület)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak:90911200-8
90911300-9
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület, az MBFSZ 1143 Budapest, Stefánia út 14. szám alatt található telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Budapest, XIV. kerület, 1143 Budapest, Stefánia út 14. szám alatti telephelyén magas színvonalon takarítási feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- a műszaki leírásban részletesen meghatározott munkanapokon, heti illetve havi rendszerességgel takarítási feladatok teljesítése,
- évi egy alkalommal nagytakarítás elvégzése,
- eseti jelleggel eseti takarítási feladatok teljesítése a megjelölt helyszíneken,
- havária esetére munkanapokon 08:00 és 22:00 között takarítási ügyelet biztosítása,
- téli hóeltakarítás és síkosság-mentesítés feladatok szükséges ellátása.
A takarítandó területek főbb mennyiségi adatai összesen:
Összes belső terület: 8200 m2
Összes külső terület: 950 m2
Összes csempe felület: 1190 m2
Összes ablak felület: 1562 m2
(ennek kb. 15 %-ánál nem végezhető ablaktisztítás)
Takarításra kijelölt főidőszak (kivételek a műszaki leírásban): minden munkanap 06:00 - 08:00, 17:00 - 22:00
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági feltételként bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap – maximum 36 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlati ár az alábbi tételekből áll:
- Havi átalánydíj: A feladatleírásban megjelölt valamennyi (kivéve nagytakarítás) feladat ellátása (pl. munkanapokon, heti rendszerességgel (heti egy vagy két alkalommal), havonta, félévente elvégzendő takarítási feladatok ellátásának, hóeltakarítás és síkosságmentesítés, valamint havária esetére takarítási ügyelet biztosítása) havi átalánydíj keretében (nettó Ft/hó) - Súlyszám: 75
- Nagytakarítási munka elvégzésének díja (nettó Ft/ alkalom) - Súlyszám: 15
- Eseti takarítási feladatok elvégzésének óradíja (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 5
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azon ajánlatokat, amelyek a havi átalánydíjra adott megajánlás tekintetében a nettó 2.150.000 Ft-ot/hó összeget meghaladják.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azon ajánlatokat, amelyek a nagytakarítási munka elvégzésének díjára adott megajánlás tekintetében a nettó 1.700.000 Ft-ot/alkalom összeget meghaladják.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazhatósága érdekében az előző évek tapasztalatai alapján az eseti takarítási feladatok tekintetében 40 óra eseti takarítási feladat figyelembe vételével jár el. A bontási jegyzőkönyvben meghatározott anyagi fedezetnek való megfelelés tekintetében az Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott óraszámmal kalkulál.

II.2.1) Elnevezés:
Takarítás az MBFSZ telephelyén (XI.,III.,Tihany)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak:90911200-8
90911300-9
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, az MBFSZ 1118 Budapest, Homonna utca 9. szám alatt található telephelye
Budapest III. kerület, az MBFSZ Mátyáshegyi út, hrsz. 022907/2. szám alatti telephely
8237 Tihany, az MBFSZ Kossuth utca 91. és Tihany, Cserhegy utca 1. szám alatti telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Budapest, XI. kerület, 1118 Budapest, Homonna utca 9. szám alatti telephelyén magas színvonalon takarítási feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- a műszaki leírásban részletesen meghatározott munkanapokon, heti, havi rendszerességgel takarítási feladatok teljesítése,
- évi egy alkalommal nagytakarítás elvégzése,
- eseti jelleggel eseti takarítási feladatok teljesítése a megjelölt helyszíneken,
- a 1118 Budapest, Homonna utca 9. szám alatti telephelyen havária esetére munkanapokon 08:00 és 22:00 között takarítási ügyelet biztosítása,
- téli hóeltakarítás és síkosság-mentesítés feladatok szükséges ellátása.
Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Budapest, III. kerület, Mátyáshegyi út, hrsz. 022907/2. alatti telephelyén magas színvonalon takarítási feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- a műszaki leírásban részletesen meghatározott negyedéves takarítási feladatok elvégzése
Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Tihanyban található telephelyein magas színvonalon takarítási feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- a műszaki leírásban meghatározottak szerint havi takarítás a Tihany, Kossuth utca 91. szám alatti telephelyen
- részleges takarítási feladatok ellátás a Tihany Cserhegy u.1. szám alatti telephelyen
- éves nagytakarítási feladatok ellátása a tihanyi telephelyeken (Tihany, Kossuth utca 91. és Tihany, Cserhegy u.1.)

Takarítandó felületek adatai:
1) Homonna utca 9.
Takarítandó belső terület: 667 m2
Takarítandó külső terület. 1825 m2
Takarítandó üveg felület (egy oldal): 184 m2
Takarítandó csempe felület: 106 m2
2) Mátyáshegyi út, hrsz. 022907/2
Takarítandó belső terület: 89.5 m2
Takarítandó külső terület. -
Takarítandó üveg felület (egy oldal): -
Takarítandó csempe felület: 25 m2
3) Tihany
Takarítandó belső terület: 698 m2
Takarítandó külső terület. -
Takarítandó üveg felület (egy oldal): 55 m2
Takarítandó csempe felület: 130 m2
Összesen:
Takarítandó belső terület: 1365 m2
Takarítandó külső terület: 1825 m2
Takarítandó üveg felület (egy oldal): 239 m2
Takarítandó csempe felület: 261 m2
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.1.) alkalmassági feltételként bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap – maximum 36 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.1. Havi átalánydíj:
1.1.1. Munkanapokon, heti rendszerességgel, havonta elvégzendő takarítási feladatok ellátásának, hóeltakarítás és síkosságmentesítés, valamint havária esetére takarítási ügyelet biztosítása havi átalánydíj keretében a Homonna utca 9. szám telephelyen
1.1.2. Havonta elvégzendő takarítási feladatok ellátásának, hóeltakarítás és síkosságmentesítés, valamint havária esetére takarítási ügyelet biztosítása havi átalánydíj keretében a Tihany Kossuth u. 91. szám alatti telephelyen
1.1. Súlyszám: 70
1.2. "Negyedéves takarítási feladatok ellátása Budapest III. kerület, Mátyáshegyi út, hrsz. 022907/2, Súlyszám: 5
1.3. Nagytakarítási feladatok ellátása a 1118 Budapest, Homonna utca 9.szám alatti telephelyen,
Súlyszám: 10
1.4. Részleges takarítási feladatok ellátás a Tihany Cserhegy u.1. szám alatti telephelyen,
Súlyszám: 4
1.5. Éves takarítási feladatok ellátása a tihanyi telephelyeken,
Súlyszám: 4
1.6. Eseti takarítási feladatok ellátása 1118 Budapest, Homonna utca 9.szám alatti telephelyen,
Súlyszám: 2
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azon ajánlatokat, amelyek a 1.1. pont szerinti havi átalánydíjra (1.1.1. és 1.1.2. összesen) adott megajánlás tekintetében a nettó 250.000 Ft-ot/hó összeget meghaladják.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazhatósága érdekében az előző évek tapasztalatai alapján az eseti takarítási feladatok tekintetében 10 óra eseti takarítási feladat figyelembe vételével jár el. A bontási jegyzőkönyvben meghatározott anyagi fedezetnek való megfelelés tekintetében az Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott óraszámmal kalkulál.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A következő előírások mindhárom rész tekintetében egységesen irányadóak. Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja)
3) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban alkalmazza Kbt. 114/A. § (1) bekezdését:
Ajánlatkérő előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő a Kbt. 114/§. § (1) bekezdésének alkalmazására tekintettel a 114/A. § (2)-(6)-ában folglaltak szerint jár el és nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1) bekezdésének, a 69. § (2)-(9) bekezdésének, valamint a 114. § (2) bekezdésének a rendelkezéseit.
Ajánlattevőknek be kell nyújtani a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan – a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetőleg a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – nyilatkozatát EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap felhasználásával: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban előírt (a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés) kizáró okok.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra (az öntisztázás lehetőségére).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindhárom rész tekintetében egységesen irányadó:
P.1.) Az alkalmasság igazolására az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolnia a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (épülettakarítási feladatok ellátása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az alkalmassági minimumkövetelményeket az Ajánlatkérő részenként az alábbiak szerint határozza meg:
P.1.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (épülettakarítási feladatok ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el:
1. rész tekintetében: a nettó 17.000.000,- Ft –ot
2. rész tekintetében: a nettó 23.000.000,- Ft –ot
3. rész tekintetében: a nettó 3.000.000,- F-ot.
Amennyiben az ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy ahhoz, hogy minden érintett részben alkalmasnak minősüljön, az érintett részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesítenie.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Mindhárom rész tekintetében egységesen irányadó:
M.1.) Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania a Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, a Korm. rendelet 23. § szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
• a szerződést kötő másik fél megjelölése (név és székhely/lakcím)
• a teljesített szolgáltatás tárgya, mennyisége, a teljesített feladatok leírása (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, közös teljesítés esetén a saját teljesítés arányának megjelölése);
• a teljesítés idejét, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
• kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. –

Az Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatkérő a 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatás megrendelések veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése is irányadó

M.2.) Az ajánlattevőnek a Korm. rendelt 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket, be kell csatolnia a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát (akik esetében az értékeléshez még nem került benyújtásra), amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel vagy egyéb előírt feltétellel való rendelkezés megállapítható, egy rendelkezésre állási nyilatkozatot (ha az nem része az önéletrajznak), és a képzettséget igazoló okirat másolatát.
A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat, ellátott feladatok bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó (egész hónap) bontásban szükséges megadni. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell továbbá az alábbi adatokat, információkat: betöltött munkakör(ök) valamint annak a gazdasági szereplőnek a megnevezése, akinek a megbízásából vagy vele létrejött egyéb jogviszony (pl. munkaviszony) keretében a feladatot teljesítette (munkahely/munkáltató neve).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat keretében csak az egész hónapokat veszi figyelembe, a törthónapokat nem számítja bele a tapasztalat időtartamába (a törthónapokat a napok száma alapján nem összegzi egész hónappá).
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az alkalmassági minimumkövetelményeket az Ajánlatkérő részenként az alábbiak szerint határozza meg:
M.1.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban alatt befejezett, de legfeljebb hetvenkét hónapon belül megkezdett a közbeszerzés tárgya (épülettakarítási feladatok ellátása) szerinti alábbi referenciákkal:
1. rész tekintetében, visszterhes szerződéssekkel alátámasztott napi (értsd ez alatt a munkanapokat) szintű takarítási feladatokat is tartalmazó épülettakarítási referenciákkal, ahol az ajánlattevő által takarított belső területek nagysága legalább 4000 m2.
2. rész tekintetében, visszterhes szerződéssekkel alátámasztott napi (értsd ez alatt a munkanapokat) szintű takarítási feladatokat is tartalmazó épülettakarítási referenciákkal, ahol az ajánlattevő által takarított belső területek nagysága legalább 6000 m2.
3. rész tekintetében, visszterhes szerződéssekkel alátámasztott takarítási feladatokat ellátására vonatkozó épülettakarítási referenciákkal, ahol az ajánlattevő által takarított belső területek nagysága legalább 1000 m2.
Az ajánlattevők által bemutatott szerződéseknek legalább 6 hónapos időtartamra kell szólnia.
Amennyiben ajánlattevő több részre jelentkezik, a megpályázni kívánt részek közül a legmagasabb követelményt (azaz legmagasabb négyzetméter előírást) kell az ajánlattevőnek teljesítenie az alkalmasság igazolása során.
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy mindhárom rész tekintetében legfeljebb kettő-kettő szerződés bemutatásával kell teljesíteni az ajánlattevőnek az alkalmassági minimumkövetelményt azzal, hogy mindegyik bemutatott szerződéseknek meg kell felelnie az időtartam (6 hónap) és az 1. és a 2. rész tekintetében a napi szintű takarítási feladatok tekintetében meghatározott követelménynek, a takarított belső területek nagysága tekintetében a bemutatott szerződések kapcsán megjelölt összértéknek (össznégyzetméternek) kell megfelelnie az előírásnak.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
1. rész tekintetében
M.2.1.) 1 fő, OKJ 52 853 02 vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező tisztítás-technológiai szolgáltatásvezetővel, akik legalább 24 hónap takarítás-irányítási gyakorlattal rendelkeznek, és akik a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezetők.
M.2.2) 1 fő, OKJ 32 853 03 vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező tisztítás-technológiai szakmunkás szakemberrel, akik legalább 12 hónap, a szakképesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkeznek.
2. rész tekintetében
M.2.1.) 1 fő, OKJ 52 853 02 vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező tisztítás-technológiai szolgáltatásvezetővel, akik legalább 24 hónap takarítás-irányítási gyakorlattal rendelkeznek, és akik a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezetők.
M.2.2) 1 fő, OKJ 32 853 03 vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező tisztítás-technológiai szakmunkás szakemberrel, akik legalább 12 hónap, a szakképesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkeznek.

3. rész tekintetében
M.2.1.) 1 fő, OKJ 52 853 02 vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező tisztítás-technológiai szolgáltatásvezetővel, akik legalább 24 hónap takarítás-irányítási gyakorlattal rendelkeznek, és akik a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakmai vezetők.
M.2.2) 1 fő, OKJ 32 853 03 vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező tisztítás-technológiai szakmunkás szakemberrel, akik legalább 12 hónap, a szakképesítésének megfelelő gyakorlattal rendelkeznek.

Ugyanazon személyt szolgáltatásvezetőként mindegyik rész tekintetében meg lehet jelölni.
Ugyanazon személy szakmunkásként való megjelölését több rész tekintetében nem fogadja el az Ajánlatkérő, minden részt tekintetében eltérő személy bemutatását kéri.
Az M.2.1.) és az M.2.2.) pont szerinti szakemberek között átfedés nem lehetséges.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a teljesítésben résztvevő szolgálatvezető takarítási szolgáltatás szervezésében és/vagy koordinálásában és/vagy irányításában és/vagy ellenőrzésében szerzett vezetői gyakorlatának többlet (24 hónapon felüli) időtartamát értékeli.
Egyenértékű képzettség a MATISZ ajánlása szerint (https://www.matisz.org/okj-bizonyitvanyok-egyenertekusege-a-tisztitas-technologiaban/). Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatában benyújtott alátámasztó dokumentumokkal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindhárom rész vonatkozásában a szerződéstervezetben rögzítettek irányadóak, így különösen:
Késedelmi kötbér: A munkanapokon, illetve heti rendszerességgel teljesítendő takarítási feladatok kapcsán a műszaki leírásban rögzített munkakezdési időpontot, valamint a havária esetéhez kapcsolódó ügyeleti takarítási feladatok megkezdését az ajánlattevő 15 perccet meghaladó időtartammal elmulasztja az Ajánlatkérő késedelmi kötbért alkalmaz.
A késedelmi kötbér mértékét az Ajánlatkérő a havi nettó takarítási díj, mint kötbéralap 0,5 %-ában határozza meg az Ajánlatkérő a késedelem minden megkezdett órájára. A kötbér maximuma a havi nettó takarítási díj, mint kötbéralap 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a takarítási munkákat nem megfelelő minőségben végzi el, akkor az Ajánlatkérő a megfelelő minőségben történő elvégzésig 30.000,- Ft /hiba/naptári nap mértékű kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér maximuma havi 600.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér: A teljes szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a szerződés teljes időtartamára szóló havi nettó takarítási díj összértéknek 30 %-a. Az eseti megrendelések meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke az eseti megrendelés nettó értékének 30 %-a.
A szerződéstervezet további kötbérelőírásokat tartalmaz.
Felelősségbiztosítás: A nyertes Ajánlattevőnek a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell minimum a szerződéstervezetben szereplő befejezési határidőt (12 hónap) kilencven (90) nappal meghaladó érvényességű felelősségbiztosítással. Az ajánlattevő előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés kötelező melléklete lesz. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 1. rész és 2. rész tekintetében 20.000.000.- Ft/év és 2.000.000.-Ft/káresemény, 3. rész tekintetében 5.000.000,- Ft/év és 500.000,- Ft/káresemény.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindhárom részre előírt követelmény:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A nyertes ajánlattevő havonta utólag egy számlát nyújthat be, amely a havi takarítási átalánydíjat (mindhárom rész esetén az 1.1. értékelési alszempont), valamint az adott hónapban elvégzett eseti takarítások díját (az 1. és a 2. rész tekintetében a 1.3. értékelési alszempont, a 3. rész tekintetében az 1.6. értékelési alszempont) is magában foglalja.
A nagytakarítások és egyéb alkalmi takarítások tekintetében (az 1. és a 2. rész tekintetében a 1.2. értékelési alszempont, a 3. rész tekintetében az 1.2.-1.5. értékelési alszempontok) alkalmanként külön számla nyújtható be a nagytakarítási és egyéb alkalmi takarítások feladatok elvégzésének teljesítésigazolással való elismerését követően.
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a jogszabályoknak és az egyéb előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, átutalással, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.
A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (10)-(11) bekezdése is irányadók.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Fizetési késedelem esetén irányadó a Ptk. 6:155. §-a
Az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő a nyertestől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vonatkozó előírásokat a hirdetmény III.1.7. pontja, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
ISO követelmények: Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (épülettisztítás vagy takarítás vagy takarító tevékenység) vonatkozó
- MSZ EN ISO 9001, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb minőségbiztosítási rendszerrel.
- MSZ EN ISO 14001, vagy ezzel egyenértékű környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy egyéb, ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedésekre vonatkozó dokumentummal.
Amennyiben a szerződés megkötésének időpontjáig az ajánlattevő a megjelölt ISO tanúsítványokkal vagy ezekkel egyenértékű dokumentumokkal nem rendelkezik, akkor ezt az Ajánlatkérő akként tekinti, hogy az ajánlattevő az ajánlatát visszavonta (visszalépett) és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás második helyezettjével köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megnevezte. Ezen körülményt (ajánlat visszavonása-visszalépés) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlat visszavonásának/az ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulásának tekinti és jogosulttá válik az ajánlati biztosíték összegére.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15.§-a szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, EKR azonosítója: EKR000715612020).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: A részletes információk a VI.3.9. pontban.
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01417179-20000002
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A részletes információk a VI.3.9. pontban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Valamennyi rész: 1. Ajánlati ár (Értékelés módszere: fordított arányosítás) 2. M.2.1. alkalmassági feltételként bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap – maximum 36 hónap) (Értékelés módszere: arányosítás, univerzális)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A VI.3.2. pont folytatása:
Az ajánlati biztosíték mértéke:
1. rész tekintetében 800.000,- Ft
2. rész tekintetében 800.000 Ft
3. rész tekintetében 400.000 Ft.
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-20000002 számú számla
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke a fentiek szerint alakul.
Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; erről ajánlattevő EKR űrlapon nyilatkozik. Amennyiben az ajánlati biztosíték átutalásra kerül, úgy azt „MBFSZ takarítás” megjelöléssel (közleménnyel) kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártát követő nap 24:00 óráig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének határidőben való rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell. Ha az AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-20000002 számú számlájára kell befizetni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása: AT bankjának hivatalos igazolását a terhelésről (átutalásról) egyszerű másolatban / pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek/ biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
2. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszter áltáltal üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben folytatja le. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig nyújtható be. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
3. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR-ben alkalmazott karakterkorlátozásra tekintettel a dokumentáció tartalmazza az értékelési részszempontok részletes leírását; az alkalmassági követelményekre, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokra, a megkövetelt igazolási módra vonatkozó részletes Ajánlatkérői tájékoztatást, valamint az ajánlatban benyújtandó dokumentumokra vonatkozó tájékoztatást iratjegyzéket.
4. A Kbt. 41/A. § (1) bek.-ben foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az AK a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. AK előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. AK az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § foglalt rendelkezésekre.
5. AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4) – (5) bek-ei szerint és a Kbt. 114/A. §-a szerint jár el a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
6. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bek. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban AT lehet az ajánlati felhívásban, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR-ben kiegészítő tájékoztatást kérhet az AK-től.
7. AK tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
9. Az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, pl. az EKR Rendelet előírásai szerint kell eljárni.
10. FAKSZ: dr. Szigeti-Szabó Andrea (lajstromszám:00779).
11. Helyszíni bejárási időpontok:
„A” helyszín: Bp. XIV. ker., Columbus utca 17-23.; Találkozási pont: Főbejárat előtt, Kezdés időpontja: 2020.07.30. 09:00
„B” helyszín: Bp. XIV. ker., 1143 Budapest, Stefánia út 14.; Találkozási pont:Főbejárat ;Kezdés időpontja: 2020.07.30. 11:00
„C” helyszín: Bp. XI. ker., 1118 Bp., Homonna utca 9.; Találkozási pont: Bejárati porta előtt; Kezdés időpontja: 2020.07.30. 14:00
Tihany: Találkozási pont: Kossuth Lajos u.91. ;Kezdés időpontja: 2020.07.31.09:00
12. Az AK felhívja az AT(k) figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek-e alapján a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg a következő alkalmassági feltételeket: P.1., M.1., M.2.
13. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A szerződés hatályba lépésére a hivatkozott Korm. rendelet 12. § (5) és 13. § (2) bek. irányadó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges