Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13616/2020
CPV Kód:45234129-6
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FERATIL Építőipari, Fővállalkozói, Tervezői, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fogaskerekű nyitott villamos vágányok nagyjavítása
Hivatkozási szám: EKR000380982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234129-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Fogaskerekű nyitott, zúzottköves villamos vágányok saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítási munkáinak elvégzése tárgyban.
Nem építési engedély köteles. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége. Az elvégzendő főbb feladatok: Előkészítő munkák;
Síncsere; Fogasrúd csere; Aljjavítási munkák; Ágyazati munkák;
Kitérők javítása; Sínjavítási munkák; Burkolatjavítási munkák;
Egyéb munkák, tervezői művezetés igénybevételével.
A feladatok részletezése, a tervezett mennyiségek és részletes műszaki követelmények a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD).
A mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek, melyek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében megrendelésre kerülő mennyiségek a tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 592395000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fogaskerekű nyitott villamos vágányok nagyjavítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234129-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Fogaskerekű vasútvonal az egyes Megrendelésekben meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fogaskerekű nyitott, zúzottköves villamos vágányok saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítási munkáinak elvégzése
Főbb tételek és mennyiségek 36 hónapra: Sínek felújítása: 800 vm; Fogasrudak cseréje: 800 vm; Aljak javítása: 2100 vm. (összesen: 3700 vm rugalmas sínleerősítéses 30 ‰-nél nagyobb esésű/emelkedésű zúzottköves, nyitott, vignol vágány felújítása); Kitérők felújítása: 5 csoport.
Az elvégzendő munkák részletes műszaki leírását és mennyiségét a KD részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza. Ajánlatkérő a KD-okban meghatározott tervezési feladat alatt az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján forgalomtechnikai tervek elkészítését érti, az építőip. kivit. tev.ről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. előírásai szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46.§ (3) bek.re.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés árazott költségvetés mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek javítását is megrendelje tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre vonatkozó árajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők meg.
Szakmai ajánlat részeként:
-Amennyiben Ajánlattevő az M2.a.) alkalmassági feltételként minimálisan előírt feltételeken túl többletmegajánlást tesz, a vállalás alátámasztására szakmai ajánlatának részeként be kell nyújtania az útmutatóban részletezett dokumentumokat;
-Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:
- arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötésig a tevékenységet ellátó dolgozó(k) rendelkezni fognak a 19/2011. (V.21.) NFM rend. szerinti érvényes - a helyi pályahálózatra vonatkozó - „Infrastruktúra – egyszerűsített forgalmi (F.1-F.2 Jelzési és Forgalmi Utasítás) vizsgával;
-arról, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja;
- arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;
*amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
- arról, hogy tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendelés kézbesítésétől számítva 60 nap felkészülési időt biztosít;
- az általa vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb, mint 24 hónap,
- hogy az M2.a.) pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembere legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-KÉ jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni fog a kamarai névjegyzékben,
- nyertessége esetén legalább 50.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti legkésőbb a szerződéskötés időpontjára;
• hogy az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többletjótállás (0-36 hónap) 10
2 Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám részszempontonként: 0-10.
Az értékelés módszere:
• 1. és 2. részszempont: egyenes arányosítás
• 3. részszempont: fordított arányosítás
A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a kedvezőbbnek, amelyikben a Mindösszesen ajánlati ár (Ft/36 hónap) az alacsonyabb.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 089 - 213248
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BKV Zrt. T-58/20. Rész száma: Elnevezés: Fogaskerekű nyitott villamos vágányok nagyjavítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: FERATIL Építőipari, Fővállalkozói, Tervezői, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99057806
Postai cím: Cinkotai Út 109.2.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: info@feratil.com
Telefon: +36 14670044
Internetcím(ek): (URL) www.feratil.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 883300000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 592395000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárást megindító Ajánlati felhívás VI.3) pont 3. alpontja és a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a Bírálóbizottság kizárólag az értékelési sorrendben legkedvezőbb FERATIL Kft. Ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, tekintettel arra, hogy a második helyezett Vasútépítő Zrt. Ajánlattevő ajánlata meghaladja az eljárás indításakor meghatározott, és ajánlatok bontási jegyzőkönyvében is ismertetett, az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetet. A Vasútépítő Zrt. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem került bírálatra.
A nyertes Ajánlattevő kis,-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. szerinti minősítése: kisvállalkozás
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
1. Ajánlattevő neve: FERATIL Építőipari, Fővállalkozói, Tervezői, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1141 Budapest, Cinkotai út 109. 2. em. 11.) Adószáma:12198467-2-42
2. Vasútépítő és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1152 Budapest, Szilas Park 4.) Adószám: 13649564-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)