Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13617/2020
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Szent Margit Kórház
Teljesítés helye:1032 Budapest, Bécsi út 132.;1032 Budapest, Bécsi út 132.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31201764
Postai cím: Bécsi Út 132
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Anna
Telefon: +36 12502170
E-mail: gazdasagiigazgato@sztmargit.hu
Fax: +36 17837713
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentmargitkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szentmargitkorhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763602020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000763602020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gyógyszerbesz. az SZMK részére adásvétel keretében
Hivatkozási szám: EKR000763602020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fő tevékenységek: Különféle gyógyszerek beszerzése összesen: 2 részben, összesen 12.828 fecskendő kiszerelési egység mennyiségben (12 hónap).
Az egy részbe tartozó, azonos hatóanyagtartalmú termékek (tételek) tekintetében csak azonos védjegyzett nevű készítményeket lehet megajánlani!
A megajánlott termékeknek minden esetben minimum 6 havi lejárati idővel kell rendelkezniük.
Hatóanyag megnevezése Hatáserősség (mg)( E) Gyógyszerforma Kiszerelési egység Kiszerelés egység mennyisége Kiszerelési egység tartalma gyógyszerforma/ doboz Mennyiség összesen (gyógyszerforma darabszám)
Epoetin 2000 Injectio doboz 6 DB 900 5400
Epoetin 5000 Injectio doboz 6 DB 1200 7200
Epoetin összesen
Methoxy PEG -epoetin béta 30 Injectio doboz 1 DB 12 12
Methoxy PEG -epoetin béta 50 Injectio doboz 1 DB 24 24
Methoxy PEG -epoetin béta 75 Injectio doboz 1 DB 60 60
Methoxy PEG -epoetin béta 100 Injectio doboz 1 DB 120 120
Methoxy PEG -epoetin béta 150 Injectio doboz 1 DB 12 12
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési eljárásban előírtaknak.
Az eltérő kiszerelések elfogadásra kerülnek. Az eltérő kiszereléseket, valamint az ebből adódó eltérő mennyiségeket kérjük valamilyen módon megjelölni, ill. eltérő színnel kiemelni.
Külön áru rabatt és egyéb kedvezmény nem adható, illetőleg egyéb áru rabatt nem ajánlható meg minden gyártói és nagykereskedői kedvezmény legyen beépítve az egységárba.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Epoetin
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Epoetin gyógyszerek beszerzése összesen: 12.600 fecskendő, kiszerelési egység mennyiségben (12 hónap).
Az egy részbe tartozó, azonos hatóanyagtartalmú termékek (tételek) tekintetében csak azonos védjegyzett nevű készítményeket lehet megajánlani!
A megajánlott termékeknek minden esetben minimum 6 havi lejárati idővel kell rendelkezniük.
Epoetin 2000 Injectio doboz 6 DB 900 5400
Epoetin 5000 Injectio doboz 6 DB 1200 7200
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési eljárásban előírtaknak.
Az eltérő kiszerelések elfogadásra kerülnek. Az eltérő kiszereléseket, valamint az ebből adódó eltérő mennyiségeket kérjük valamilyen módon megjelölni., ill. eltérő színnel kiemelni.
Külön áru rabatt és egyéb kedvezmény nem adható, illetőleg egyéb áru rabatt nem ajánlható meg minden gyártói és nagykereskedői kedvezmény legyen beépítve az egységárba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Legalacsony ár, mint értékelési szempont, figyelembe véve a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdését.

II.2.1) Elnevezés:
Methoxy PEG -epoetin béta
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Methoxy PEG -epoetin béta gyógyszerek beszerzése összesen: 228 fecskendő, kiszerelési egység mennyiségben (12 hónap).
Az egy részbe tartozó, azonos hatóanyagtartalmú termékek (tételek) tekintetében csak azonos védjegyzett nevű készítményeket lehet megajánlani!
A megajánlott termékeknek minden esetben minimum 6 havi lejárati idővel kell rendelkezniük.
Methoxy PEG -epoetin béta 30 Injectio doboz 1 DB 12 12
Methoxy PEG -epoetin béta 50 Injectio doboz 1 DB 24 24
Methoxy PEG -epoetin béta 75 Injectio doboz 1 DB 60 60
Methoxy PEG -epoetin béta 100 Injectio doboz 1 DB 120 120
Methoxy PEG -epoetin béta 150 Injectio doboz 1 DB 12 12
A 321/ 2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési eljárásban előírtaknak.
Az eltérő kiszerelések elfogadásra kerülnek. Az eltérő kiszereléseket, valamint az ebből adódó eltérő mennyiségeket kérjük valamilyen módon megjelölni., ill. eltérő színnel kiemelni.
Külön áru rabatt és egyéb kedvezmény nem adható, illetőleg egyéb áru rabatt nem ajánlható meg minden gyártói és nagykereskedői kedvezmény legyen beépítve az egységárba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ár / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Legalacsony ár, mint értékelési szempont, figyelembe véve a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében.
Ennek megfelelően szükséges a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek.)
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-14. §-aiban foglalt jogszabályi előírásokra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem kíván előírni gazdasági és pénzügyi alkalmasságot
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem kíván előírni gazdasági és pénzügyi alkalmasságot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell (az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására):
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni).
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Tételes igazolás:
M/1. Valamennyi rész tekintetében
Az ajánlattevőnek (a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb gyógyszer eladásának vagy szállításának ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 23. §-ban foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1, alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített szolgáltatást több szerződésből/referenciából is lehet teljesíteni. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A referenciának az ismertetése legalább az alábbiakat kell. hogy tartalmazza:
— a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hó/nap megjelöléssel),
— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám),
— a szállítás ismertetése, a szállítás mennyisége (olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés)
— továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, mennyiségét és értékét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.
Más szervezet vagy személy kapacitásaira való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7)-(10) bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében, amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodik, úgy – a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalást tartalmazó okiratában - amennyiben az előszerződés - a Ptk. 6:73. § (1) bekezdése alapján az alábbi tartalmi elemeknek kell szerepelniük: a. a felek arra vonatkozó megállapodása, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, és b. a megkötendő szerződés lényeges feltételei.
Ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalást tartalmazó okirata szerződés, úgy a Ptk. 6:63. § (2) bekezdése az irányadó, miszerint: „A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített kérdésben való megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.”
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11), (11a) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. A/pontjára.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, az I. rész tekintetében legalább 8800 egység/db, a II. rész tekintetében
legalább 160 egység/db gyógyszer eladására vagy szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia követelmény több szerződésből is teljesíthető.
A referencia igazolás/nyilatkozat több rész tekintetében is felhasználható az alkalmasság igazolására azzal, hogy abban, illetve annak benyújtásakor fel kell tüntetni azon részek megjelölését, melyekre vonatkozó alkalmasságának igazolására azt az
ajánlattevő benyújtotta.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)
bekezdés).
Ajánlatkérő csak szerződésszerűen teljesített korábbi szerződést fogad el a referenciára vonatkozó
alkalmassági követelmény teljesítéseként.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A.§-ra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlattevő nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbérek az alábbiak:
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített áruleszállítások nettó vételára.
Ajánlatkérő ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén – amennyiben ajánlattevő felelősségét a Ptk. 6:142.§-ában foglaltak alapján kimenteni nem tudja – késedelmi kötbért érvényesíthet az alábbiak szerint: A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termék vételára, a késedelmi kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a kötbér alapjának 1%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 10%.
A késedelmi kötbér maximális mértékének elérését követően a Ajánlatkérő jogosult a késedelemmel érintett áruk tekintetében a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani. Ebben az esetben Ajánlatkérő a késedelemmel érintett árukra vonatkozóan a meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni.
Hibás teljesítés esetén Ajánlattevő köteles a hibát kijavítani. A hiba kijavításának időtartama alatt a késedelmi kötbér szabályai az irányadóak.
Ha a jelen Szerződés - olyan okból, amelyért az ajánlattevő felelős - meghiúsul, abban az esetben ajánlattevő az összes mennyiségből még nem teljesített (le nem szállított) áruk nettó összértékének 30%-át köteles meghiúsulási kötbérként kifizetni ajánlatkérő részére.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az eseti lehívások ellenszolgáltatási összegének kifizetése a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül (1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §) átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1) – (2) bekezdései szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján - a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra!
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Felhívás VI.3.9. pontjának folytatása:
22. Tárgyi eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
Felhívás IV.2.6. pontjának folytatása:
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§.
Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, melyek az ajtételi határidőig kell beérkezzenek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
AK a legalacs. ár szempont szerint értékeli, figyelembe véve a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezd. Fordított arányosítás.(KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §- ának (1) bekezdésében foglaltakra.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C. §-a az irányadó.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. AK felhívja a figyelmet a Kbt.35.§ (1)-(8) bekezdésekre.
5. Igazolás módja: 321/2015. (X.30.), Kbt. valamint különösen Dokumentáció szerint.
6. Ajánlati kötöttség: 60 nap.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.3) valamennyi pontja esetében.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (EKR generálja, kérjük, szíveskedjenek ott kitölteni);
• a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR generálja);
• nyilatkozat a kizáró okokról (EKR generálja);
• a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is meg kell tenni);
• a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is meg kell tenni);
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot;
• A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR generálja)
• Az alkalmassági követelményeknek történő megfelelésről szóló nyilatkozatot.
• nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzésről (EKR generálja), nemleges tartalom esetén is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (közös ajánlattevő), és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről az ajánlatot/nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy( ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát (kivéve természetes személyek), valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában - cégjegyzésrejogosult(ak) akadályoztatása esetén a cégjegyzésre jogosult(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását, és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot egyszerű másolatban (kivéve természetes személyek esetén);
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy kizárólag a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti, cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódóan, az arra jogosult ügyvéd által készített aláírás-mintát fogadja el.
• amennyiben az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat nem Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
• átláthatósági nyilatkozat (szerződéskötési feltétel)
• az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
10. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
11. Kbt. 50. § (2) bekezdés j) alapján nincs lehetőség többváltozatú ajánlatra.
12. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § és a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint, kizárólag elektronikus úton (EKR).
13. Üzleti titok: a Kbt. 44. § rendelkezései és az EKRr. 11.§ (4) bekezdése szerint.
14. Összegezés megküldése a Kbt. 79 § rendelkezései szerint, szerződéskötés: Kbt. 131. § rendelkezései szerint.
15. Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a 2015. évi CLXIII. törvény irányadó.
16. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalma között ellentmondás merül fel, úgy az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.
17. A kommunikáció a Kbt. 40-41. § rendelkezései alapján az EKR-ben történik.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítást kér. Ajánlatkérő a hiánypótlási eljárást az ajánlattevő által az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő eljárásba történő bevonása esetén az általános szabályok szerint folytatja le. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat, ideértve a 69.§ (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is, módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
19. FAKSZ: dr. Szabó Jenő, lajstromszám: 01138
20. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (KD), melyet AK az EKR-ben tesz közzé
21. Gyógyszernagykereskedelmi engedély egyszerű másolata, amennyiben AT nem a meg
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges