Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13627/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Középhegyi út, hrsz.: 4678/5 belterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Lilla
Telefon: +36 94515766
E-mail: vas@szgyf.gov.hu
Fax: +36 94312675
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://szgyf.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Égszínkék Búzavirág Gyermekotthon kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001167102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db összesen 430 m2 (nettó) alapterületű, földszintes, speciális gyermekotthon épületének kivitelezése, oly módon, hogy az épületben kialakítandó 3 db elkülönülő csoport egység, egységenként 8 fő részére speciális gyermekotthoni kialakítással, és a hozzá kapcsolódó közösségi helyiségekkel.
További követelmények:
- a lakásegységekből a közösségi épületrész közvetlenül, vagy legalább fedett átjáróval megközelíthető legyen;
- a gyermekfelügyelő a szobájából közvetlenül szemmel tarthassa a gondozottak mozgását;
- az épület(ek) ki/bejárata a gondozók által ellenőrizhető legyen.
Megújuló energiák alkalmazásának igénye:
Vonatkozó jogszabály - 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet.
Akadálymentesség biztosítása, építtetői igények:
A közösségi épületrészben 1 db mozgássérült vizesblokk létesítése (WC, mosdó, zuhanyozó).
A közösségi és a csoport épületrészekben a vizesblokkok és a zuhanyozók kialakításánál elvárás, hogy azok egy szintben, és a legkevesebb akadályoztatással legyenek megközelíthetőek.
Általános előírás a szabványok alkalmazására.
A teljes leírást és pontos mennyiségeket a Speciális Gyermekotthon műszaki dokumentációja tartalmazza.
A nyertes ajánlattevőnek a megvalósult állapotról megvalósulási tervet kell készítenie, melyet a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia, amely egyben az átadás-átvétel lezárásának feltétele.
Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell részletes projekt ütemtervet, organizációs tervet és humán erőforrás tervet.
A további részletes elvárásokat a kiadott műszaki anyagok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Égszínkék Búzavirág Gyermekotthon kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Középhegyi út, hrsz.: 4678/5 belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db összesen 430 m2 (nettó) alapterületű, földszintes, speciális gyermekotthon épületének kivitelezése, oly módon, hogy az épületben kialakítandó 3 db elkülönülő csoport egység, egységenként 8 fő részére speciális gyermekotthoni kialakítással, és a hozzá kapcsolódó közösségi helyiségekkel.
További követelmények:
- a lakásegységekből a közösségi épületrész közvetlenül, vagy legalább fedett átjáróval megközelíthető legyen;
- a gyermekfelügyelő a szobájából közvetlenül szemmel tarthassa a gondozottak mozgását;
- az épület(ek) ki/bejárata a gondozók által ellenőrizhető legyen.
Megújuló energiák alkalmazásának igénye:
Vonatkozó jogszabály - 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet.
Akadálymentesség biztosítása, építtetői igények:
A közösségi épületrészben 1 db mozgássérült vizesblokk létesítése (WC, mosdó, zuhanyozó).
A közösségi és a csoport épületrészekben a vizesblokkok és a zuhanyozók kialakításánál elvárás, hogy azok egy szintben, és a legkevesebb akadályoztatással legyenek megközelíthetőek.
Általános előírás a szabványok alkalmazására.
A teljes leírást és pontos mennyiségeket a Speciális Gyermekotthon műszaki dokumentációja tartalmazza.
A nyertes ajánlattevőnek a megvalósult állapotról megvalósulási tervet kell készítenie, melyet a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia, amely egyben az átadás-átvétel lezárásának feltétele.
Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell részletes projekt ütemtervet, organizációs tervet és humán erőforrás tervet.
A további részletes elvárásokat a kiadott műszaki anyagok tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés tárgyának leírásában, illetve a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra való hivatkozás csak kivételes esetekben fordul elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.1) pontban bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  20
2 3. A 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre az ajánlatkérő által kötelezően előírt 72 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.1.1-16-2016-00007
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. fordított arányosítás, 2.-3: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Égszínkék Búzavirág Gyermekotthon kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő 2020. július 2. napján EKR-en keresztül megküldött felkérésében az alábbiakat rögzítette:
„Az ajánlat fenntartására vonatkozó nyilatkozatot az EKR-ben szükséges megküldeni (ANYAK – Nyilatkozat ajánlati kötöttségről eljárási cselekmény indításával).”
(…)
Ajánlatkérő megkéri t. Ajánlattevőket, hogy ajánlati kötöttségük további fenntartásáról egyértelműen és kifejezetten nyilatkozzanak az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő szeretné jelezni, hogy kifejezett nyilatkozattétel hiányában a nem nyilatkozó ajánlattevő ajánlatát az értékelés tekintetében nem tudja figyelembe venni, így kéri, hogy t. Ajánlattevők ajánlati kötöttség fenntartására vonatkozó szándékukat egyértelműen juttassák kifejezésre.”
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő 2020. július 2. napján EKR-en keresztül megküldött felkérésében megjelölt határidőben egyik Ajánlattevő sem nyújtott be egyértelmű és kifejezett nyilatkozatot (illetőleg ezzel összefüggésben nem indított, ill. rögzített az EKR-en keresztül ANYAK – Nyilatkozat ajánlati kötöttségről eljárási cselekményt) arra vonatkozóan, hogy ajánlati kötöttségét az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenn kívánja tartani, ebből következően jelen eljárás keretében Ajánlatkérő számára nem áll rendelkezésre olyan ajánlati kötöttséggel terhelt, és ebből következően az értékelés, illetőleg bírálat során figyelembe vehető ajánlat, mely tekintetében annak érvényességét, illetve ebből következően az eljárás eredményességét ki tudná mondani.
A Kbt. 75. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében eredménytelen az eljárás, amennyiben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő 2020. július 2. napján az EKR-en keresztül megküldött ajánlati kötöttség fenntartására való felkérésére sem a KG Invest 2008. Kft. (9028 Győr, Konini u. 19.), sem pedig Bereczki Építőipari és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Mátyás király utca 18.) nem nyújtott be kifejezett és egyértelmű ajánlati kötöttséget fenntartó nyilatkozatot, jelen eljárás eredményességét a Kbt. 75. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakkal összefüggésben nem lehet megállapítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KG Invest 2008. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73524614
Postai cím: Konini Utca 19.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14408717208

Hivatalos név: Bereczki Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75433875
Postai cím: Mátyás király Utca 18.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11319962218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárásban az alábbi gazdasági szereplők nyújtottak be ajánlatot:
1. Bereczki Építőipari és Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely Mátyás király Utca 18., 11319962-2-18).
2. KG Invest 2008. Kft. (9028 Győr Konini Utca 19., 14408717-2-08).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges