Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13639/2020
CPV Kód:22200000-2
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:- Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Országház XXVIII. sz. kapu - Országgyűlés Hivatala, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., főbejárat - további 2 db, a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő nyertes ajánlattevő részére írásban megküldésre kerülő budapesti cím;- Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3. - Országgyűlés Hivatala, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.;Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.;Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.;- Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Országház XXVIII. sz. kapu - Országgyűlés Hivatala, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., főbejárat - további 2 db, a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő nyertes ajánlattevő részére írásban megküldésre kerülő budapesti cím
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Hajnalka
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.parlament.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760542020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760542020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Időszaki kiadványok beszerzése (765/2020)
Hivatkozási szám: EKR000760542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési dokumentumokban tételesen felsorolt kül- és belföldi időszaki kiadványok 2021. évi számainak beszerzése és szállítása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Belföldi időszaki kiadványok (I.) beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Országház XXVIII. sz. kapu
- Országgyűlés Hivatala, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., főbejárat
- további 2 db, a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő nyertes ajánlattevő részére írásban megküldésre kerülő budapesti cím
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Belföldi időszaki kiadványok 2021. évi számainak beszerzése és szállítása: 75 db cím, összesen 209 példány (induló mennyiség).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A nyomtatott kiadványok nettó ajánlati ára (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 50
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételre jelentkezők tervezett számának megadása a hirdetmény feladása érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opció tárgya:
a) a Szerződés mellékletében cím szerint felsorolt papírformátumú kiadványokra vonatkozó pótrendelés (további példányok megrendelése),
b) az ajánlatkérő által eseti megrendeléssel megrendelt további, a szerződésben cím szerint nem szereplő időszaki kiadványok, ideértve a 2021. január 1-jét megelőzően megjelent kiadványokat is.
Az opció igénybe vételére a keretösszeg erejéig van lehetőség.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződések mindkét fél által történő aláírásának napján lépnek hatályba, azzal, hogy amennyiben a szerződés Felek által történő aláírása nem egyidejűleg történik, úgy az utolsó aláírás napján lép hatályba. A teljesítés kezdő időpontja a szerződéskötés időpontjától függően módosulhat.

II.2.1) Elnevezés:
Külföldi hetilapok és folyóiratok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
További tárgyak:64216200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.
- Országgyűlés Hivatala, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban tételesen felsorolt külföldi, hetente vagy ritkábban megjelenő időszaki kiadványok 2021. évi számainak beszerzése és szállítása
202 db cím, összesen 207 példány (induló mennyiség)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A nyomtatott kiadványok nettó ajánlati ára (EUR) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 50
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételre jelentkezők tervezett számának megadása a hirdetmény feladása érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opció tárgya:
a) a Szerződés mellékletében cím szerint felsorolt papírformátumú kiadványokra vonatkozó pótrendelés,
b) a papírformátumú kiadvány megrendelésével együtt megvásárolható elektronikus hozzáférések (kombinált: nyomtatott + online, teljes szövegű időszaki kiadványok) megrendelése,
c) az ajánlatkérő által eseti megrendeléssel megrendelt további, a szerződésben cím szerint nem szereplő időszaki kiadványok, ideértve a 2021. január 1-jét megelőzően megjelent kiadványokat is.
Az opció igénybe vételére a keretösszeg erejéig van lehetőség.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződések mindkét fél által történő aláírásának napján lépnek hatályba, azzal, hogy amennyiben a szerződés Felek által történő aláírása nem egyidejűleg történik, úgy az utolsó aláírás napján lép hatályba. A teljesítés kezdő időpontja a szerződéskötés időpontjától függően módosulhat.

II.2.1) Elnevezés:
Külföldi évkönyvek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
További tárgyak:64216200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban tételesen felsorolt külföldi évkönyvek és évkönyv-jellegű időszaki kiadványok 2021. évi számainak beszerzése és szállítása: 31 db cím, összesen 31 példány (induló mennyiség)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A nyomtatott kiadványok nettó ajánlati ára (EUR) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 50
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételre jelentkezők tervezett számának megadása a hirdetmény feladása érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opció tárgya:
a) a Szerződés mellékleteiben cím szerint felsorolt kiadványok 2021. évi első megjelenést követő lapszámai,
b) a papírformátumú kiadvány megrendelésével együtt megvásárolható elektronikus hozzáférések (kombinált: nyomtatott + online, teljes szövegű időszaki kiadványok) megrendelése,
c) az ajánlatkérő által eseti megrendeléssel megrendelt további, a szerződésben cím szerint nem szereplő időszaki kiadványok, ideértve a 2021. január 1-jét megelőzően megjelent kiadványokat is.
Az opció igénybe vételére a keretösszeg erejéig van lehetőség.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződések mindkét fél által történő aláírásának napján lépnek hatályba, azzal, hogy amennyiben a szerződés Felek által történő aláírása nem egyidejűleg történik, úgy az utolsó aláírás napján lép hatályba. A teljesítés kezdő időpontja a szerződéskötés időpontjától függően módosulhat.

II.2.1) Elnevezés:
Külföldi napilapok beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
További tárgyak:64216200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban tételesen felsorolt külföldi napilapok 2021. évi számainak beszerzése és szállítása: 12 db cím, összesen 12 példány (induló mennyiség).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megjelenés napján szállított napilapok mennyisége (címek száma) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A nyomtatott kiadványok nettó ajánlati ára (EUR) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 50
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételre jelentkezők tervezett számának megadása a hirdetmény feladása érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opció tárgya:
a) a Szerződés mellékletében cím szerint felsorolt papírformátumú kiadványokra vonatkozó pótrendelés,
b) a papírformátumú kiadvány megrendelésével együtt megvásárolható elektronikus hozzáférések (kombinált: nyomtatott + online, teljes szövegű időszaki kiadványok) megrendelése,
c) az ajánlatkérő által eseti megrendeléssel megrendelt további, a szerződésben cím szerint nem szereplő időszaki kiadványok, ideértve a 2021. január 1-jét megelőzően megjelent kiadványokat is.
Az opció igénybe vételére a keretösszeg erejéig van lehetőség.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződések mindkét fél által történő aláírásának napján lépnek hatályba, azzal, hogy amennyiben a szerződés Felek által történő aláírása nem egyidejűleg történik, úgy az utolsó aláírás napján lép hatályba. A teljesítés kezdő időpontja a szerződéskötés időpontjától függően módosulhat.

II.2.1) Elnevezés:
Belföldi időszaki kiadványok (II.) beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Országház XXVIII. sz. kapu
- Országgyűlés Hivatala, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., főbejárat
- további 2 db, a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő nyertes ajánlattevő részére írásban megküldésre kerülő budapesti cím
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. rész: 45 db cím, összesen 81 példány (induló mennyiség)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A nyomtatott kiadványok nettó ajánlati ára (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 50
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételre jelentkezők tervezett számának megadása a hirdetmény feladása érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opció tárgya:
a) a Szerződés mellékletében cím szerint felsorolt papírformátumú kiadványokra vonatkozó pótrendelés,
b) az ajánlatkérő által eseti megrendeléssel megrendelt további, a szerződésben cím szerint nem szereplő időszaki kiadványok, ideértve a 2021. január 1-jét megelőzően megjelent kiadványokat is.
Az opció igénybe vételére a keretösszeg erejéig van lehetőség.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződések mindkét fél által történő aláírásának napján lépnek hatályba, azzal, hogy amennyiben a szerződés Felek által történő aláírása nem egyidejűleg történik, úgy az utolsó aláírás napján lép hatályba. A teljesítés kezdő időpontja a szerződéskötés időpontjától függően módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő/részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdésében előírtak szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt /részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki - a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatra, igazolási módra, kizáró okok hiányának ellenőrzésére a Kbt. 67. § (4) bekezdése, a Kbt. 69. §-a, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a Kr. 17. § (1)-(2) bekezdései) továbbá a Kbt. 183. § c. pontja illetve a Kr. 18. §-a szerinti útmutató vonatkozik.
Az öntisztázásra a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései vonatkoznak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 21/A §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb időszaki kiadványokra vonatkozó szállításainak ismertetése Kr. 23. §-nak megfelelően (a Kr. 21. § (1a) bekezdésének alkalmazásával). A referenciaigazolásnak vagy referencia nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
− a szerződést teljesítő gazdasági szereplő megnevezését,
− a szerződéskötő másik fél megnevezését,
− a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját – év, hónap, nap pontossággal),
− a szállítás tárgyának és mennyiségének ismertetését olyan módon, hogy az alapján megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményének való megfelelés,
− nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas a gazdasági szereplő, ha az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három év legjelentősebb időszaki kiadványokra vonatkozó szállításainak nagyságrendje részenként mindösszesen legalább a következő:
1. rész: 30 cím
2. rész: 100 cím
3. rész: 15 cím
4. rész: 5 cím
5. rész: 20 cím
A referencia mindazon címekre vonatkozhat, amelyekből a teljesítés időszaka alatt legalább egy lapszám egy példányának szállítása megtörtént.
Ugyanaz a referenciaigazolás több részre vonatkozóan is felhasználható, amennyiben megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alkalmazásával a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A műszaki alkalmasság igazolására egy vagy több referencia igazolás / referencia nyilatkozat is benyújtható.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a közös ajánlattevők együttesen, vagy más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő által meghatározott műszaki alkalmassági követelmény és igazolásának módja szigorúbb a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes, a minősített ajánlatevőkre vonatkozóan a Kr. 24. §-a irányadó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték (az. 1. rész, a 2. rész és a 4. rész esetében a részenkénti, ÁFA nélküli ajánlati ár 5%-a; EUR-ban meghatározott ajánlati ár esetén a benyújtása napján közzétett hivatalos MNB középárfolyam alapulvételével, HUF-ban kerül meghatározásra; hatálya: a szerződés időtartamát 1 hónappal haladja meg.)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az 1. rész, a 2. rész, a 4. rész és az 5. rész esetében: a nyertes ajánlattevő az időszaki kiadványok éves előfizetési díját egy összegben, a szerződéskötést követő legrövidebb időn belül, előre számlázza az ajánlatkérő részére.
A számla kifizetésére az 1., 2, 4. és 5. részben a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint, a kézhezvétel napját követő 30 naptári napon belül a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással kerül sor.
A 3. rész esetében: az ajánlatkérő által megrendelt időszaki kiadványok ellenértékére vonatkozó számlát a nyertes ajánlattevő a teljesítést követő 8 napon belül megküldi az ajánlatkérő részére. Az ajánlatkérő a 3. részben a teljesítést a számlán igazolja.
A számla kifizetésére a 3. részben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135.§ (1), (6) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint, a kézhezvétel napját követő 30 naptári napon belül a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással kerül sor.
Részletes információ a szerződéstervezetekben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő Kbt. 35. § (9) bek. szerinti projekttársaság alapítását nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2020/09/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. július
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
4. rész esetében: a Közbeszerzési Hatóság által 2020. március 25-én, kiadott útmutató alkalmazásával a VI.3.9. pontban foglaltak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Az eljárás második szakaszában az ajánlatok értékelése a következő szerint történik majd:
Az 1. rész, a 2. rész, a 3. rész és az 5. rész esetében az értékelési szempont - a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja és a Kbt. 76. § (5) bek. alkalmazásával: a legalacsonyabb ár (A nyomtatott kiadványok nettó ajánlati ára), mivel a közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A 4. részre vonatkozó értékelési módszer: Az ajánlatok értékelése a Közbeszerzési Hatóság által – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 2020. március 25-én, a KÉ 2020. évi 60. számában kiadott útmutató (továbbiakban: Útmutató) 1. sz. mellékletében feltüntetett módszerek alkalmazásával történik a következők szerint.
a) „A megjelenés napján szállított napilapok mennyisége (címek száma)” értékelési részszempont vonatkozásában a legmagasabb érték minősül a legkedvezőbb tartalmi elemnek, és az azt tartalmazó ajánlat maximális pontot kap, a többi ajánlat pontszáma az „egyenes arányosítás” módszerével (Relatív értékelési módszer) kerül meghatározásra.
b) „A nyomtatott kiadványok nettó ajánlati ára (EUR)” megnevezésű értékelési szempont vonatkozásában a legalacsonyabb érték minősül a legkedvezőbb tartalmi elemnek, és az azt tartalmazó ajánlat kap maximális pontszámot, a többi ajánlat értékelése során az Útmutató 1. számú melléklet relatív értékelési módszerek című (A.) fejezete 1. pont ab) alpontjában meghatározott képletet (fordított arányosítás módszere) alkalmazza.
c) Az ajánlatkérő az arányosítással meghatározott pontszámokat kettő tizedes jegyre kerekíti.
d) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amelynek az ajánlata érvényes, és az értékelés során a legmagasabb összesített pontszámot kapta.
A következő előírások mind az öt rész vonatkozásában kerülnek előírásra:
1. Ajánlatkérő kéri, hogy a részvételre jelentkezők haladéktalanul, de legkésőbb 2020. augusztus 12-ig jelezzék, ha tudomásuk szerint a címlistákban szereplő valamely kiadvány 2021. évi papír alapú lapszámai nem fognak megjelenni, vagy kizárólag online kiadványra lehet előfizetni, ugyanis ebben az esetben szükségessé válik a közbeszerzési dokumentumok módosítása.
2. Tájékoztatás a részvételi szakasz eredményéről: a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint.
3. A részvételre jelentkező legyen figyelemmel a Kbt. 36. §-ra, 136. § (2) bek-re és 138. §-ra.
4. Az eljárás eredményeként kötendő szerződések: adásvételi keretszerződések.
5. Közös részvételi jelentkezés esetére a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltakra is.
6. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint.
7. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 114. § (6) bek. figyelembe vételével.
8. A Kbt. 85. § (1) bekezdése értelmében az eljárás részvételi szakaszában ajánlat nem adható, érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha ajánlatot tartalmaz.
9. Szerződéskötés tervezett időpontja: Kbt. 131. § (6) bek. vagy (adott esetben) 131. § (8) bek. szerint.
10. A tárgyalásos eljárás indokolása: a Kbt. 114. § (5) bekezdése szerint tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható.
11. A részvételi jelentkezés részeként benyújtandó dokumentumok felsorolását az RD II. fejezete tartalmazza,
12. A Kr. 13. § alapján a részvételre jelentkező köteles benyújtani a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
13. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar azzal, hogy nem kell magyar nyelvre fordítani az igazolásokon, nyilatkozatokon szereplő nem magyar nevű intézményneveket és székhelyadatokat és a dokumentumokat aláíró személyek neveit, továbbá tisztségeik, beosztásaik megnevezését.
14. A szerződéstervezetek a közbeszerzési dokumentumok részei, azokat sem a részvételi jelentkezésben, sem az ajánlatban nem kell csatolni. Ha a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat szerződéstervezetet tartalmaz, azt az ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
15. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételre jelentkező nem minősül átlátható szervezetnek a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja alapján, vagy a kitöltött átláthatósági nyilatkozat hiánypótlásként sem kerül benyújtásra.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás második, ajánlattételi szakaszában be kell nyújtani valamennyi részben az ajánlattevő által kezelt adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót, továbbá a 2. rész, 3. rész és 4. rész esetében magyar nyelven is , továbbá a 4. rész vonatkozásában nyilatkozni kell majd a napilapokra vonatkozó szállítási határidőkről.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/09/01 12:00
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges