Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13666/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Teljesítés helye:8640 Fonyód-Bélatelep, Báthory utca 14., 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93701794
Postai cím: Báthory Utca 14
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Györke Zsófia
Telefon: +36 85560072
E-mail: igazgato@rakoczigyermekotthon.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rakoczigyermekotthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Drogprevenciós akkreditált továbbképzésbeszerzése2
Hivatkozási szám: EKR000489632020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Drogprevenciós akkreditált továbbképzés beszerzése2 Fonyódon az EFOP-1.8.9-17-2017-00009 projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Drogprevenciós akkreditált továbbképzésbeszerzése2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8640 Fonyód-Bélatelep, Báthory utca 14., 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Drogprevenciós akkreditált továbbképzés beszerzése2 Fonyódon az EFOP-1.8.9-17-2017-00009 projekt keretében (megismételt eljárás)
A képzés Gyermekvédelmi területen dolgozó, ill. a drogfogyasztás által veszélyeztetett/érintett célcsoportokkal foglalkozó szakemberek részére kerül megvalósításra.
A képzés során megszerezhető, elvárt kompetenciák: a drogfogyasztással kapcsolatos alapfogalmak, szakmai ismeretek és aktuális trendek megismerése, A prevencióra ható tényezők megismerése révén felkészülés a hatékonyabb megelőzési munkára, A prevenciót segítő személyes kompetenciák erősödése és a szakmai hatékonyság fejlődése, Az adekvát beavatkozáshoz szükséges ismeretek bővülése, szakmai készségek fejlődése, A mindennapi munkát segítő gyakorlati információk átvétele, releváns módszerek elsajátítása
Tervezett képzési idő, a képzési napok száma:
- Összes óraszám: 31 óra
- Elméleti-gyakorlati órák aránya a tanfolyamra vonatkozó szakmai irányelveknek megfelelően.
- Képzési napok száma: 5 nap/csoport (párhuzamosan a képzések nem folytathatóak)
A képzés formája: Csoportos, tanfolyam, online formában (videokonferencia, skype, lync, stb.)
Ajánlatkérő az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a tantermi oktatás helyett a skype-on oktatást határozza meg elsődlegesen a képzés formájaként a veszélyhelyzet elhárultáig.
Maximális csoportlétszám (fő): 2 x 17 és 1 x 16 fő
Csoportok száma: 3 db
A képzés (tananyag) elvárt célja, időtartama:
(1) A drogprevenciós szakmai munkára ható külső és belső tényezők rendszerezett áttekintése, a prevencióval foglalkozó szakemberek szociális készségfejlesztése. Időtartama: 6 óra
(2) A prevenciós munka hatékonyságának fokozása a drogfogyasztással kapcsolatos egészségügyi vonatkozású ismeretek áttekintése révén. Időtartama: 6 óra
(3) A szenvedélybetegség kialakulásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Időtartama: 6 óra
(4) A drogfogyasztás sajátosságainak megismerésével az adekvát beavatkozáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. Időtartama: 6 óra
(5) A mindennapi munkát segítő gyakorlati információk, módszerek megismerése, a gyakorlati alkalmazással összefüggő kompetenciák erősítése. Időtartama: 6 óra
(6) A képzés végén az átadott ismeretek elsajátításának felmérése rövid írásbeli teszt formájában. Időtartama: 1 óra
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő kötelessége:
- a képzés megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- oktatási segédlet, tananyag biztosítása,
- alapvető oktatástechnikai eszközök biztosítása.
Opcionális mennyiség: az alábbi oktatásszervezési feladatok ellátása, a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglalt veszélyhelyzet elhárultának függvényében
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
Ajánlatkérő egyéb térítést nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.) pont szerinti alk-i köv-en felül bemutatott szakemberek megajánlott száma, akik az alk-i köv-en felül rend a droghasználat megelőzését és visszaszorítását célzó prev képzési tap-al (fő)  20
2 3. Az M.1.) pont szerinti alkalmassági követelményen felül bemutatott megfelelő többletreferenciák száma [db] (min. 0 db, max. 3 db] 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) opció nélkül Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az alábbi oktatásszervezési feladatok ellátása a műszaki leírás szerint, a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglalt veszélyhelyzet elhárultának függvényében
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása, figyelemmel
az oktatásban résztvevő személyek számának függyvényében. Ld. a részletes árajánlat táblázat 2. fülét.uj
Amennyiben ilyen tevékenység ellátása válik szükségessé, akkor az elszámolás alapját a benyújtott részletes árajánlat képezi. Ajánlatkérő az opcionális tevékenységekre egyedi megrendelést ad. Az opcionális rész megrendelése Ajánlatkérő előzetes írásbeli igénye alapján történik a szerződésben meghatározott feltételek és a benyújtott részletes árajánlat figyelembevételével, a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő nem kötelezett az opció lehívására.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08997 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Drogprevenciós akkreditált továbbképzésbeszerzése2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75442864
Postai cím: Fő Utca 144/b 205
Város: Rádóckölked
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9784
Ország: Magyarország
E-mail: mariann.magyar@humanprofess.hu
Telefon: +36 706392242
Internetcím(ek): (URL) www.humanprofess.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22785389218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4316667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: oktatási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75442864
Postai cím: Fő Utca 144/b 205
Város: Rádóckölked
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9784
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22785389218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges