Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13696/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Várpalota Város Önkormányzata Ősi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Várpalota Város közigazgatási területe, ill. Ősi község közigazgatási területe;Várpalota Város Önkormányzatának közigazgatási területe;Várpalota Város Önkormányzatának közigazgatási területe;Várpalota Város és Ősi Község Önkormányzatának közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29205161
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bódizsné Szabó Csilla
Telefon: +36 306877682
E-mail: efop1.5.2.varpalota@gmail.com
Fax: +36 88592676
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varpalota.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
Hivatalos név: Ősi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10658884
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 40
Város: Ősi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Szili Mónika
Telefon: +36 305456252
E-mail: gazdalkodas@osikozseg.hu
Fax: +36 88496192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.osikozseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Várpalota Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000733502020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000733502020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Képzések beszerzése az EFOP-1.5.2 keretében
Hivatkozási szám: EKR000733502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" projekt keretében megvalósítandó képzések keretében a konzorciumban lévő önkormányzatok területén élő lakosság, illetve az önkormányzati foglalkoztatottak részére képzések, illetve képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása négy részajánlattételi lehetőséggel:
1. rész: Kompetenciafejlesztő képzések
2. rész: Óvodapedagógia tárgyú képzés
3. rész: Pedagógus személyiséglélektan tárgyú képzés
4. rész: Gordon tréning
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: -
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kompetenciafejlesztő képzések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város közigazgatási területe, ill. Ősi község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.1 A képzésben résztvevők előzetes kompetencia felmérése
A képzésben résztvevő 280 fő előzetes kompetencia felmérése annak érdekében, hogy az egyéni kompetenciaszinteknek megfelelő képzésen vehessenek részt. A résztvevők besorolása a szakmai program alapján a 1.2.-1.4. pontban írt tréningek valamelyikébe.
Részletes leírást lásd a műszaki dokumentációban.
1.2 Stresszmenedzsment tréning 20 órás képzés, minimum 80 maximum 120 fő részére, tervezetten 15-20 fős csoportokkal
1.3 Együttműködési technikák fejlesztése tréning 20 órás képzés, minimum 80 maximum 120 fő részére, tervezetten 15-20 fős csoportokkal
1.4 Asszertív kommunikációs tréning 30 órás képzés, minimum 80 maximum 100 fő részére, tervezetten 15-20 fős csoportokkal
Részletes lásd a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő rendelkezik -e készségek, képességek méréséhez alkalmazott, objektív mérési eredményeket produkáló mérőeszközzel (igen/nem)  5
2 3. Az M.2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember hátrányos helyzetűek számára tartott kompetencia fejlesztő tréning szakmai tapasztalata (min.0-max.200 tanóra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00010
II.2.13) További információ
A II.2.7. pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat.

II.2.1) Elnevezés:
Óvodapedagógia tárgyú képzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város Önkormányzatának közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A család és az óvoda, illetve az óvodapedagógusok és a tanítók kapcsolatának erősítése az óvodai nevelésben tárgyú 30 órás képzés, 15-20 fő részére, tervezetten 15-20 fős csoporttal.
A képzés a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Részletes lásd a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő rendelkezik-e az M.2.2) alkalmassági követelményeknek megfelelő további 1 szakemberrel (igen/nem) 5
2 3. M.2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min.0-max.200 tanóra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00010
II.2.13) További információ
A II.2.7. pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat.

II.2.1) Elnevezés:
Pedagógus személyiséglélektan tárgyú képzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város Önkormányzatának közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pedagógusok részére a személyiséglélektan alapismeretei, a kiégés (burnout) elleni tudatos fellépés 30 órás képzés, 15-20 fő részére, tervezetten 15-20 fős csoporttal.
A képzés a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Részletes lásd a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő rendelkezik-e az M.2.3) alkalmassági követelményeknek megfelelő további 1 szakemberrel (igen/nem) 5
2 3. Az M.2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min.0-max.200 tanóra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00010
II.2.13) További információ
A II.2.7. pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat.

II.2.1) Elnevezés:
Gordon tréning
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80570000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város és Ősi Község Önkormányzatának közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gordon tréning. 30 továbbképzési óra, 15-20 fő számára, 1 csoportban
Időtartam: 2x2 nap, péntek-szombati napokon. Órabeosztás: pénteken 14:00-19:00, szombaton 9:00-16:00.
Részletes lásd a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő rendelkezik-e az M.2.4) alkalmassági követelményeknek megfelelő további 1 szakemberrel (igen/nem) 5
2 3. M.2.4) alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min.0-max.200 tanóra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00010
II.2.13) További információ
A II.2.7. pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-c), g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-c), g)-k), m) és q) pontjában rögzített meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5) és 65. § (12) bek.re.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az 1. rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény irányadó szabályai szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló érvényes intézményi engedéllyel
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az 1. rész vonatkozásában:
AT ajánlatában csatolja a vonatkozó 2013. évi LXXVII. törvény irányadó szabályai szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló intézményi engedélyének másolatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§ (1) bekezdés b) pontja szerint.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részben:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
M.1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett (de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő a referencianyilatkozatban/igazolásban a szolgáltatás tárgya ismertetését olyan terjedelemben köteles megadni, amiből megállapítható, hogy a képzés megfelel az előírt tárgyi feltételnek, a 1-3. részek esetében , a nyilvántartásba vett képzésnek a megnevezését, nyilvántartási számát, továbbá a referenciával érintett képzés programját
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A referenciát a Kr.22.§ (5) bek. és a 23.§ szerint kell igazolni.
M.2) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – bemutatását a szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- AT nyilatkozata (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában);
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajza a szakember saját kezű aláírásával, amelyből a szakember minimumkövetelményben előírt szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, az 1-3. részek esetében a szakember által nyújtott képzés hatósági nyilvántartásba vételi számának feltüntetésével);
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
Kérjük a tapasztalat bemutatását a konkrét projektek megjelölésével, tárgyával, azok kezdő és befejező időpontjának megadásával bemutatni, egyaránt év/hónap/ nap megjelölésével.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett,
1.rész:
M.1.1) legalább 150 fő részére nyújtott kompetenciafejlesztő képzés tárgyú, hatósági nyilvántartásba vett program keretében megvalósított képzési szolgáltatás tárgyú referenciával, és
M.1.2) legalább 150 fő vizsgálatával végzett egyéni kompetencia mérés tárgyú referenciával.
2.rész
M.1.3) legalább 10 fő részére, nyújtott óvodapedagógiai tárgyú, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó képzési szolgáltatás referenciával.
3.rész
M.1.4) legalább 10 fő részére, nyújtott személyiségfejlesztés tárgyú, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó képzési szolgáltatás tárgyú referenciával.
4. rész
M.1.5) legalább 11 fő részére nyújtott Gordon tréning képzés tárgyúprogram keretében megvalósított képzési szolgáltatás tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő:
az 1.rész esetében kompetenciafejlesztő képzés tárgyú képzésnek tekinti az olyan képzéseket, amelyek által egy adott személy problémamegoldó hajlandósága, képessége és készsége fejlődik.
a 2. rész esetében óvodapedagógiai tárgyú képzésnek tekinti az olyan képzéseket, amelyek fejlesztik az óvodás gyermek megismerésének módszereit, javítja az óvodapedagógus szaktudományos és módszertani ismereteit az óvodás gyermek érési-fejlődési folyamatának pszichológiai, biológiai tényezőivel, jellemzőivel, törvényszerűségeivel és a gyermeki tanulás sajátosságaival, valamint az óvodás gyermek harmonikus és komplex személyiség-kibontakoztatásával, teljes körű egészségfejlesztésével kapcsolatban
a 3. rész esetében személyiség fejlesztés képzés tárgyú képzésnek tekinti az olyan képzéseket, amelyek a személyiség, az érzelmi intelligencia, az emberi kapcsolatok, vállalati struktúrák, családi és egyéb rendszerek, az önismereti, kommunikációs, problémamegoldó, konfliktuskezelőképességek fejlesztésére irányulnak.
a 4.rész esetében Gordon tréning képzés tárgyú képzésnek tekinti az olyan képzéseket, amelyek a nemzetközi jogoltalom alatt álló Gordon Módszer alapján zajlanak.
Ugyanazon referencia több részben is felhasználható.
A létszámra vonatkozó minimum előírás több képzésből, több szerződésből is összeadódhat.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt:
M..2.1) 1. rész: engedélyezett képzés keretében legalább 150 fő részére tartott kompetenciafejlesztési tréneri tapasztalattal rendelkező trénerrel.
M.2.2) 2. rész: engedélyezett képzés keretében legalább 22 tanóra óvódapedagógiai tréneri tapasztalattal rendelkező trénerrel
M.2.3) 3. rész: engedélyezett képzés keretében legalább 22 tanóra személyiség fejlesztési tréneri tapasztalattal rendelkező trénerrel.
M.2.4) 4. rész: legalább 22 tanóra Gordon tréning tréneri tapasztalattal rendelkező trénerrel.
Ajánlatkérő 1 tanóra alatt legalább 45 percet ért.
AT egy szakemberrel csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek felelhet meg, a szakemberek között átfedés nem lehet.
A létszámra vonatkozó minimum előírás több képzésből is összeadódhat.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
Késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet.
A szerződés a EFOP-1.5.2-16-2017-00010 azonosító számú projekt keretében valósul meg, 100 %-os utófinanszírozással.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF)
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben és a szerződéstervezetben foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Nyertes AT az eljárás 1. részében 3 résszámlát és egy végszámlát, az eljárás 2.-4. részeiben egy végszámlát jogosult kiállítani.
AK a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2) bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal-elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés módszere ár szempont esetében fordított arányosítás, a 2. minőségi értékelési szempont esetén a pontkiosztás, a 3. minőségi értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését.
c. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
d. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
e. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti d) pont szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével
a. Felolvasólap
b. Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata,
c. Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozata, nemleges tartalommal is
d. Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata, nemleges tartalommal is
e. Kbt. 67.§ (4) bek.nyil. és 321/2015. Kormányrendelet 17. § (2) bek. nyíl.
f. nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- az 1. rész esetében Ártáblázatot,
- az 1. rész esetében az eszköz leírását,
- értékelési szempontokra bemutatott szakemberek megnevezését és megajánlás alátámasztására szolgáló dokumentumokat.
- szakmai ajánlat a Dok-ban írtak szerint
- Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek-re)
- Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.)
- Aláírási címpéldány/aláírás-minta (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában)
- Adatkezelési nyilatkozat
3. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
4. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. AK a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését alkalmazza.
6. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf formátumot jelöli meg. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
7. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT-k vonatkozásában.
9. Szakmai ajánlatként az 1-3. részben AT azon engedélyezett képzésére vonatkozó megajánlását fogadja el AK, amely képzés típusa és a képzés fajtája tekintetében megfelel a műszaki leírásban körülírt képzés tárgyának. A 4. rész esetében nem szükséges a képzésnek engedéllyel rendelkezni.
10. FAKSZ: dr. Pete Judit (00353) dr. Elek Anikó (00550)
11. További részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKRr. alkalmazására.
13. Az eljárás 1. részében a II.2.5) pontban a 3. értékelési szempontban: AK a hátrányos helyzetű személyek alatt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 4. pont 4.5.3. alpontjában meghatározott fogalmat érti.
14. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges