Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13706/2020
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, 0324/27 hrsz. Dombóvári út (Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szita Károly
Telefon: +36 82501501
E-mail: polgarmester@kaposvar.hu
Fax: +36 82501594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000697662020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000697662020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kaposvár– Jármű besz. - KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002
Hivatkozási szám: EKR000697662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében a „Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron” elnevezésű, KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges jármű beszerzése.
Részletek a II.2.4) pontban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Közös Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát 1 db jármű képezi, mely további elemekre nem bontható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kaposvár– Jármű besz. - KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
További tárgyak:34144511-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, 0324/27 hrsz. Dombóvári út (Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 339/2014.(XII. 19.)Korm.rend-ben a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Körny-i és Energiahatékonysági Operatív Program (a tov.: KEHOP) terhére fin.hulladékgazd-i beruh. megval-hoz szükséges közbesz.eljárások lebony-ról való gondoskodás. Ennek megfelelően a jelen közbesz.eljárás tárgya „Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtésének fejlesztése Kaposváron” elnev. KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002 azonosítószámú hulladékgazd-i projekt (tov.:Projekt)keretében a projekt megval-hoz szükséges alábbi gyűjtőjármű besz. az alábbi menny-ben:
N2 kategóriájú felépítményezett tehergépjármű (tov:tgk) az alábbiak szerint:
1. Gyűjtőjármű min.4,5 t – raklappal, rekesszel, polccal és edényazonosítással (N2 kategóriájú) - 1 darab
Ajánlatkérő (tov:AK) új (nem használt,nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére AK-ként szerződő végső kedvezményezett (Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata) köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: A hordozó jármű (1. tétel szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak) tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS HU232) javítás az AD: I. kötet III. 19.pont 19.2. alpontja szerint. Ezen túl. az 1. tétel, tek-ben a jótáll.körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését köv.24órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen, az AD: I. kötet III. 19. pont 19.2. alpontja szerint (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembevételével értelmezendőek.
Nyertes AT feladatát képezi az 1. tétel (Gyűjtőjármű min.4,5 t – raklappal, rekesszel, polccal és edényazonosítással (N2 kategóriájú)) tekintetében min. 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésre és használatra vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás 1 fő esetében minimum 5 óra az AD. I. kötet 4. pontja szerint.
A részletes feltételeket a közbesz.dok. részét képező dok,műszaki leírás és szerződéstervezet tart.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A gépjármű üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások  40
2 2.1. alszempont: Megajánlott gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh)  12
3 2.2. alszempont: A megajánlott gépjármű fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 7
4 2.3. alszempont: A megajánlott gépjármű fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.4. alszempont: A megajánlott gépjármű fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 2.5. alszempont: A megajánlott gépjármű fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.1.1.-17-2018-00002azon.számú hull.gazd.pr.
II.2.13) További információ
További információk folyt:
5) AK az alk.-i feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
6)AK alkalmazza aKbt.75.§(2)bekezdés e)és f)pontját.
7)Kbt.35.§(8)alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet(projekttársaság)
8)Közbesz.dok-ok elérhetők a felhívásI.3.pontjában megadott címen. (Kbt57§(2)bek)
9)Ajánlatkérő aKbt.41§(3)bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő,az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló424/2017(XII.19.)Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.)AzEKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11-12.§-ai, valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.
10)AK tájékoztatja AT-t,hogy a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre,szabadalomra,tev-re,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell
11)AK felhívja a figyelmet,hogy a Kbt29§, valamint a 339/2014.(XII.19.)Korm.rend-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más AKnevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján.Az AFI.1pontjábanAK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet,jelen eljárásAK-je az AFI.1.pontjában2.helyen megjel.szervezet, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.
12)AK táj.AT-t,hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megaj. esetén az ajánlat a Kbt.73.§(1)bek e)pontja alapján érvénytelen
13)AK a jelen eljárásban a meghatározott N2 kategória alatt az 5/1990.(IV.12.)KöHÉM rendelet2.§(9)bekezdés e) pontja szerinti járműkategóriát érti
14) A műszaki leírás körében ált.jelleggel és ált.követelményként meghat-ra kerül,hogy azEUROVI előírásoknak megfelelő megajánlás az,ami elfogadható.Az ennek meg nem felelő megajánlások az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után.AK tájékoztatjaAT-t,hogy az adott ajánlat e szerinti érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata körében,azaz a típus megajánlás EUROVI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlásokat aWHSCésWHTC mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény(DF tényezővel korrigált végső teszt eredmény)figyelembe vételével vizsgálja,az EURO VI norma adatok, mint vetítési(az összehas.alapján képező)adatok is ekként-DFtényezővel kalkulálva-kerülnek figyelembe vételre.AK tájékoztatjaAT-t,hogy a fentiek szerinti érvényességi vizsgálatot értelemszerűen az EUROVIköv-ek tekintetében vizsgált paraméterekre végzi el,így a2.3.,2.4.és 2.5.értékelési alszempontok esetében.
14) AT ajánlatban meg kell jelölje a közbesz.azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venn(nemleges nyilatkozat is csatolandó)
15) FelelősAkkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (lajstromszám:00538)
16) Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
17) Az ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is), a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (űrlap), felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint (űrlap), valamint a felhívásban és KD-ban előírt dokumentumok.
18) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában:
(1) Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
(2) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az EKR rendszeren keresztül, az ott rendelkezésre bocsájtott elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni Ajánlattevő, melynek keretében köteles kitölteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is.
A kizáró okok tekintetében és a 2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján benyújtani kívánt nyilatkozatokat az ajánlattevő minden esetben elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül teljesíti.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében:
(1) Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként szerepel a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintája, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (11a)bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) és (7) és 17.§ (1) bekezdései is irányadóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolás során:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolás során:
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja megfelelőként.
Az ajánlatban csatolni kell valamennyi számlavezető bank megnevezését és bankszámlaszámokat tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet az ajánlattevő.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (N2 kategóriájú tehergépjármű(vek) szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben:
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (N2 kategóriájú tehergépjármű(vek) szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 13.500.000,- HUF összeget. Az alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Előzetes igazolás során:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolás során:
A Kbt.69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§ (4) bekezdés és Kr.21.§(1) bekezdés a) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a Kr. 23. § aszerint.
A referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmazza legalább:
• a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi telj tekintetében a szerzt kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve, e-mail címe,
• a szállítás tárgyát, mennyiségét, ellenszolgáltatás nettó összegét (olyan részletességgel,hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a teljesítés befejező ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bek., és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Amennyiben az Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a referencia munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés és vizsgálata során. Kérjük, emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, összesen legalább nettó 13.500.000,- forint értékű N2 kategóriájú tehergépjármű szállítására vonatkozó referenciamunkával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
-Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett jármű nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1%-a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a teljes nettó vételár 20%-a.
-Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett jármű szerinti nettó vételár 20%-a.
-Jótállás: A leszállított eszközre 36 hónap.
- Jólteljesítési bizt. a nettó vételár 3 %-a.
Szerződést biztosító mellékköt.-ek és fizetés részletes szabályai a dok-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg igényelhető: maximum 30%.
AK az előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg összegének különbözete vonatkozásában előlegvisszafizetési biztosíték adáshoz köti.
Részszámlázás: nincs.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 134.§ (5) bekezdése tekintetében.
A szerződés, és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetés során a Ptk.6:130.§(1)(2), a Kbt.135.§(1),(5)(6) bekezdései és a 272/2014.(XI.5.)Kr. vonatkozó rendelkezései az irányadók
Utófin., támogatás intenzitása a mindenkori Támogatói Okirat szerinti, felhívás feladásakor: 80%.
Szerződést biztosító mellékköt.-ek és fizetés részletes szabályai a dok-ban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Karakterkorlátra tekintettel az eljárást megindító felhívás VI.3.12. További információk 2) pontjában kerül kifejtésre.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 180.000,- HUF.
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11743002-15398006-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlati biztosíték: nettó 180.000,- HUF, és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Teljesíthető: Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén AK 11743002-15398006-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Garancia, készfizető kezességvállalás és biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a Kbt. 41/A. § (2) bekezdés szerinti dokumentum csatolása szükséges. Részletes szab. a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az 1.r.sz(ár), valamint a 2.r.sz. 2.1.és 2.2.alsz. esetében: fordított arányosítás módszerével, a 2.r.sz. 2.3-2.5.alsz. esetében egyenes arányosítás módszerével osztja ki a pontszámokat.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1)AK a Kbt. 71§(6)bek.szerinti korlátozást nem alkalmazza
2) A Kbt. 135§(12)bek.-ben foglaltakra is tekintettel,AKfelhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (Támogatói Okirat – továbbiakban: TO - módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a TO módosítás vagy változásbejelentést el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre tekintettel AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerződés pénzügyi fedezetét biztosító a TO mód. nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra.
3)Értékelés mód.-legjobb ár-érték arány;AKaz1.r.sz(ár)valamint a2.r.sz.2.1.és2.2.alsz. esetében az ajánlati elemeket oly módon értékeli,hogy a legjobb(legalacsonyabb megaj.tartalmazó)ajánlati tartalmi elemre a max,a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot a fordított ar.módszerével osztja ki,KHútmutatója(KÉ2020.évi60.szám)1.sz.mellékletA.1.aa)pont szerinti.AKa2.r.sz.2.3-2.5.alsz. esetében az ajánlati elemeket oly módon értékeli,hogy a legjobb (legmagasabb megaj.tartalmazó)ajánlati tart.elemre a max, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot,az egyenes ar.módszerével osztja ki,KHútm.(KÉ2020.évi60.szám) 1.sz.mell.A.1.ab)pont.Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:0-100pont;0pontlegrosszabb,100pontlegjobb. Részl:ADI.
4) ATköteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dok.szerint,mely tart.a megajánlott gépjármű leírását olyan részletességgel,hogy abból megállapítható legyen azAKáltal előírt mini.paramétereknek való megfelelés(AD .V.Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve)AK felhívja a figyelmet,hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel,úgy hitelt érdemlő alátámasztó dok.benyújtását kérheti ATrészéről (ennek körében:gyártói igazolást,típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást)ATtovábbá csatolni köteles szakmai ajánlata keretében a dokumentáció részeként kiadott részletes táblázatot kitöltve(AD. II. Kötet)a2.értékelési részsz-ra tett megaj.alátámasztásaként,a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és körny-i hatások ismertetéseként.AK előírja továbbá,hogy a2.értékelési részsz-ra tett megaj.alátámasztásaként szakmai ajánlat keretében AT-nek csatolniuk szükséges a független akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének másolatát,motortípusonként.AK a mérési jegyzőkönyv mért adatokat tart.releváns részét kéri csatolni,melyből a megaj.szerinti adatok hitelesen visszaell-hetőek.A mérési jegyzőkönyv mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény.Érvénytelennek minősül az az ajánlat,amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint. AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti, melyre tekintettel a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A további inf.-k aII.2.13)pontjában folyt.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges