Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13708/2020
CPV Kód:16100000-6
Ajánlatkérő:Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság gépállomása, Őriszentpéter 0199/28 hrsz;Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság gépállomása, Őriszentpéter 0199/28 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti Park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Nemzeti Park
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49908763
Postai cím: Város Szer 57
Város: Őriszentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Csaba osztályvezető
Telefon: +06 94548034
E-mail: kislegykapo@gmail.com
Fax: +36 94428791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orseginemzetipark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000414162020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000414162020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nemzeti Park
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nemzeti Park

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Természetvédelmi erdőkezelő és gyepkezelő gépek
Hivatkozási szám: EKR000414162020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16100000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-00039 és KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosítószámú projektek keretében megvalósuló természetvédelmi területkezeléshez szükséges gépek beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Természetvédelmi erdőkezeléshez szükséges gépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
További tárgyak:16100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság gépállomása, Őriszentpéter 0199/28 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Kihordókocsi pótkocsi (daruval)
Közúti pótkocsi (daru nélkül)
Függesztett kihordó adapter (erőgép hátuljára szerelhető, faanyag talajtól elemelt, talajt kímélő mozgatására szolgáló eszköz
Cölöpverő adapter (erőgép hátuljára szerelhető, hárompont felfüggesztésre szerelt eszköz vad elleni védőkerítés építéséhez)
Speciális traktor (erdőben történő munkák erőgépe)
Erdészeti pásztakészítő
Függőleges rönkhasító
Rádiótávirányítású szárzúzó
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök üzembe helyezése és az alábbi helyszínen: Őriszentpéter, Kovácsszer 0199/28, 4 főnyi személyzet betanítása 1 munkanap időtartamban az üzemszerű használatra, az üzembe helyezést követően.
Ajánlatkérő kizárólag új (sérülés és javításmentes), max. 100 km futásteljesítményű járművek megajánlását fogadja el.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás vállalt időtartama (hónap: 12-36)  10
2 2. Speciális erdészeti traktor teljesítménye (min. 155 Le max. 165 Le) 10
3 3. Kihordókocsi pótkocsi (daruval) hatósugara (min. 8 m max. 10 m) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ért. módszerek:
— 4. ért. sz. a KÉ 2020. évi 60. Útm. VI. pont 1. sz. mell. A1. aa) pontja sz. fordított arányosítással,
— 1. és 2. ért. r.sz. esetén a ME a Kbt. 77. § (1) bek szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárásmeghat. tek. készített útmutatója sz. arányosítással,
— 3. ért. KÉ 2020. évi 60. Útm. 2. sz. mell. B.B. pontja sz. pontozással kerülnek elbírálásra.

II.2.1)
Elnevezés: Természetvédelmi gyepkezeléshez szükséges gépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság gépállomása, Őriszentpéter 0199/28 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
univerzális traktor 1: minimum teljesítmény: 180 Le
univerzális traktor 2: minimum teljesítmény:110 Le
kompakt traktor
teleszkópos rakodógép
kéttengelyes pótkocsi
hatrotoros rendterítő
egyrotoros rendterítő
front diszkes kasza
seprőgép
változó kamrás bálázó
gruber talajművelő
szárzúzó
gyepápoló
soraljművelő (2db)
szárzúzó/mulcsozó
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök üzembe helyezése és az alábbi helyszínen: Őriszentpéter, Kovácsszer 0199/28, 5 főnyi személyzet betanítása 1 munkanap időtartamban az üzemszerű használatra, az üzembe helyezést követően.
Ajánlatkérő kizárólag új (sérülés és javításmentes), max. 100 km futásteljesítményű járművek megajánlását fogadja el.
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás vállalt időtartama (hónap: 12-36)  10
2 2. Univerzális traktor 1 teljesítménye (min. 180 Le max. 240 Le) 10
3 3. Univerzális traktor 2 teljesítménye (min. 110 Le max. 130 Le) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00060
II.2.14) További információ:
Ért. módszerek:
— 4. ért. sz. a KÉ 2020. évi 60. Útm. VI. pont 1. sz. mell. A1. aa) pontja sz. fordított arányosítással,
— 1., 2. és 3. ért. r.sz. esetén a ME a Kbt. 77. § (1) bek szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghat.
tek. készített útmutatója sz. arányosítással kerülnek elbírálására.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az öntisztázás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 64. § szakasz szerint biztosítja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4., 6-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően a 13. § vonatkozásában a nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt akinek részéről az előírt bármely kizáró ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi jelzőszám;
- számlavezetés kezdete;
- számlán az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állított tétele volt-e, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A sorba állítás fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő, azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval”.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vizsgált időintervallumon belül megszűnt számlákat is.
P.2/ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) bármelyik pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt. beleértve a vizsgált időintervallum alatt megszűnt számlákat is.
P.2/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el:
az 1. rész esetében: nettó 117.000.000,- Ft -ot.
az 2. rész esetében: nettó 176 000 000,- Ft -ot.
Közös ajánlattétel esetén, Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy ha a szerződést kötő másik fél az a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve, címe,
- teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja (év/hónap/nap),
- a szolgáltatás tárgya, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
1. rész: legalább összesen nettó 88 000 000,- forint értékben teljesített erdészeti és/vagy erdőkezeléshez szükséges gépek vonatkozásában, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített adásvételi szerződéssel vagy szerződésekkel.
2. rész: legalább összesen nettó 132 000 000,- forint értékben teljesített mezőgazdasági- gépek és/vagy berendezések vonatkozásában, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített adásvételi szerződéssel vagy szerződésekkel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén irányadóan:
Ajánlatkérő által előírt jótállás mértéke minimum 12 hónap, figyelemmel ugyanakkor ajánlattevő 1. értékelési szempontra tett megajánlására.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésére tekintettel 30% előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, előleg-visszafizetési biztosíték kikötése mellett.
Ajánlatkérő által előírt szerződést biztosító kötelezettségek:
- késedelmi kötbér (1%/késedelmes naptári nap, max. 20%)
- meghiúsulási kötbér (20%)
- előleg-visszafizetési biztosíték (az igényelt előlegnek megfelelő mértékű, max. 30%)
- teljesítési biztosíték (teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a)
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi el.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy mindkét rész vonatkozásában többlet támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. A Kbt. 53. § (6) bekezdése értelmében Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.
2) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
4) Az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sziklay Richárd (lajstromszáma: 00876)
5) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4) bekezdése szerinti összes adatot.
6) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései vonatkozásában.
7) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9) Ajánlattevő ajánlata részeként szakmai ajánlat csatolására köteles a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
10) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
11) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
12) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb-érték arány elve szerint értékeli. Az értékelés során adható pontok alsó és felső határa: 0,00-10,00, ahol 0,00 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték.
13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlata részeként - mindkét rész tekintetében - szakmai ajánlat benyújtására köteles az ajánlattételi információkban részletezettek szerint. Az ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatában (árazott költségvetésben) meg kell adnia valamennyi megajánlott áru esetén azok konkrét gyártóját és típusát, valamint a azok származási helyét. Ajánlatkérő e tekintetben felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdésére és a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.
14) A közbeszerzési eljárás kapcsán a további előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák