Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13808/2020
CPV Kód:39154100-7
Ajánlatkérő:Szigliget Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szigligeti vár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigliget Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53086381
Postai cím: Kossuth utca 54
Város: Szigliget
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8264
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassa Balázs
Telefon: +36 87461355
E-mail: polgarmester@szigliget.hu
Fax: +36 87461355
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigliget.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445052020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445052020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kiállítási elemek szállítása a Szigligeti várba
Hivatkozási szám: EKR000445052020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39154100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A műemléki védelem alatt álló Szigligeti várba elkészítendő, „Balaton-vára” tárgyú, kulturális javak bemutatását szolgáló kiállítás megépítése, annak elemeinek, eszközeinek, berendezéseinek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kiállítási elemek szállítása a Szigligeti várba
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Szigligeti vár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint a műemléki védelem alatt álló Szigligeti várba elkészítendő, „Balaton-vára” tárgyú, kulturális javak bemutatását szolgáló kiállítás megépítése, annak elemeinek, eszközeinek, berendezéseinek szállítása vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében.
A kiállításban jellemzően öt különböző szituációban elhelyezkedő bútor kap helyet:
• fal mellett álló, falra rögzített panelek
• önmagában álló, statikailag és geometriájában összetett bútortestek
• terem közepére pozícionált, mechanikai és/vagy multimédiás eszközökkel, tárggyal és/vagy makettel
• kiegészített installációk
• különleges kialakítású bútorok
A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed a kiállítás részét alkotó 35 db egyedi installációs bútor (belső építészeti tervdokumentáció alapján); 6 db „ülőke” bútor; 1 db vetítőparaván; 1 db projektortakaró; 7 db kiállítási tábla; 9 db fegyvermásolat (kelevéz, buzogány, csákányfokos, szablya, pallos, rákfark sisak, sodronying, kopja, tárcsapajzs); műtárgy másolatok (meghatározott méretű 5 db vitrinbe, vitrinenként legalább 2 maximum 4 műtárgy beszerzése a meghatározott keretösszeg figyelembe vételével) ; 5 db vármakett (Szigliget, Keszthely, Nagyvázsony, Csobán, Veszprém); 1 sajka makett; 7 db két oldalról megtekinthető dioráma; 1 db mozgatható vármakett; 44 db kiemelő lámpatest installációhoz; 43 darab kiállítási lámpatest; 6 db porral oltó szállítására.
A nyertes ajánlattevő teljesítése kiterjed továbbá a grafikai kivitelezési -, valamint nyomdai szolgáltatás ellátására, grafikai-, nyomdai kiállítási elemek szállítására. Az installációk anyagi megjelenése és a rákerülő tartalom elválaszthatatlan egységet képez, a grafikai megjelenítés az anyagszerűségből építkezik. Jellemző anyagok és grafikával összefüggő megmunkálásuk: rozsdamentes acéllemez esetén stencil-vágás, gravírozás (esetenkként kifestéssel), porszórt acéllemezen nyomtatott UV álló, külétri, karcálló víztiszta fóliázás a teljes felületen, tögy furnér esetén nyomtatás UV álló lakkozással - mindegyik esetben a befejező/felületvédelmi beavatkozásokkal együtt.
A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és műtárgy másolatok kiállításban történő elhelyezésére és beépítésére, üzempróba biztosítására és a várat üzemeltető személyzet betanítására. A betanítás időtartama maximum 2 munkanap 2 fő alkalmazott közreműködésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A telepített eszközökre vállalt többlet jótállás időtartama  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.13) További információ
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Értékelési módszer Az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással. A többlet jótállás vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevők lehetséges vállalásának maximuma plusz 18 hónap, ami a maximális pontszámot kapja. Az 1 hónapnál kevesebb többlet megajánlás 0 pontot kap.
A beszerzendő eszközök és azok telepítése és megvilágítása egy megtervezett kiállítás szerves egységének elemei. Az egységes koncepcióban történő megjelenés követelménye nem teszi lehetővé a beszerzés részekre bontását.
Az installációk anyagi megjelenése és a rákerülő tartalom is elválaszthatatlan egységet képez, a grafikai megjelenítés az anyagszerűségből építkezik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Irányadó továbbá a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. §-a is. Ha az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő köteles csatolni – figyelemmel
a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az előzőekben meghatározottak szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 67.§ (3) bek. , Kbt. 69. § (11) bek., továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (2) és (3) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: P/1. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben két egymást követő év során az adózott eredménye negatív.
Ha az ajánlattevő az előzőekben meghatározottak szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Akalmas az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja nettó 10 Mft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm . rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítéseiről. Az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést 23. §-ban meghatározottak szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: - teljesítés ideje (a kezdő és befejező időpont megjelölése év/hónap/nap pontossággal), - az ellenszolgáltatás összege - a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - a szállítás tárgya és mennyisége, főbb műszaki paramétereinek leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti kiállítási eszközök szállítására és telepítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített minimum nettó 30 Mft értékű referenciával. A referenciák több szerződésből is teljesíthetők. A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: 0,5 %/késedelmes nap. Meghiúsulási kötbér: 15,0 %. A kötbér vetítési alapja a nettó ajánlati ár. Jótállás: legalább 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Vállalkozó egy részszámla (40%) és egy végszámla benyújtására jogosult a teljesítést követően Megrendelő által a szerződéses feltételekben meghatározottak és a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerinti aláírt teljesítésigazolása alapján. Ajánlatkérő 15% előleget biztosít, mellyel a részszámlában és a végszámlában kell elszámolni. A teljesítésigazolás, a Vállalkozói Díj kifizetés, a Számlázás szabályait a szerződés tartalmazza. Az ellenszolgáltatást ajánlatkérő 100% GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése támogatási forrásból utófinanszírozással teljesíti. Az ellenérték kifizetését Megrendelő átutalással teljesíti, 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (1) (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv-ben rögzítettek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot igazolni kell. A felek először szükség szerint a műszaki és a további szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a tárgyalások során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses és műszaki feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
Amennyiben ajánlatkérő nem tart tárgyalást, úgy erről az ajánlattevőket értesíti, mely értesítéssel az ajánlati kötöttség az eredetileg benyújtott ajánlatokra áll be.
A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására ( a végleges műszaki tartalom és szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68.§ szerint ismerteti. Amennyiben a szerződéses feltételek nem változnak és az ajánlattevő nem kíván az ajánlatán módosítani, az EKR rendszer működésére figyelemmel ebben az esetben is köteles végleges ajánlatként a Felolvasólapot ismételten – adott esetben változatlan tartalommal – benyújtani. Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve, kivéve, ha ajánlatkérő azon kikötés alapján, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda, ebben az esetben az ajánlati kötöttség az erről szóló értesítéssel áll be. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 60 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti. Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás
befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a A
tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot igazolni kell. A felek először szükség szerint a műszaki és a további szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a tárgyalások során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses és műszaki feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására ( a végleges műszaki tartalom és szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68.§ szerint ismerteti. Amennyiben a szerződéses feltételek nem változnak és az ajánlattevő nem kíván az ajánlatán módosítani, az EKR rendszer működésére figyelemmel ebben az esetben is köteles végleges ajánlatként a Felolvasólapot ismételten – adott esetben változatlan tartalommal – benyújtani. Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve, kivéve, ha ajánlatkérő azon kikötés alapján, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda, ebben az esetben az ajánlati kötöttség az erről szóló értesítéssel áll be. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 30 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti. Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás
befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül alá kell írnia.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/08/19 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/08/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. Korm.r. 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § szerint az ajánlatok bontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással, a többlet jótállás esetében egyenes arányosítással. Ld. II.2.13.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok: (AK=ajánlatkérő, ATHI= ajánlattételi határidő, EMF=eljárást megindító felhívás, HP=hiánypótlás)
1.1. Ha Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlattételi határidőt, vagy az eljárást megindító felhívást vagy a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, úgy a hirdetményt az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig feladja és egyidejűleg a módosítási szándékról, a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
1.2. AK az ATHI-t hirdetmény útján meghosszabbíthatja.
1.3. A kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bek.-ben fogl. - Kbt. 114. § (6) bek.-ben fogl. eltérésekkel az irányadók. Kieg. táj. iránti kérelmet legkésőbb az ATHI lejárta előtt 5 nappal lehet benyújtani.
1.4. Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt. 66. § (1)-(6) bek.
1.5. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig hirdetménnyel módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a közbeszerzési dokumentum módosított elemeiről vagy - amennyiben a közbeszerzési dokumentum módosítása nagyobb terjedelmű - a közbeszerzési dokumentum módosításának tényéről és a módosított közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről egyidejűleg és közvetlenül ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentum módosítása esetén az ajánlattételi határidőt ajánlatkérő meghosszabbíthatja oly módon, hogy megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattételhez. Ajánlatkérő a módosítás során az 1.1. pontban foglaltak szerint jár el.
1.6. AK az EMF-t az eredeti ATHI lejártáig visszavonhatja. AK a felhívás visszavonása során az 1.1. pont szerint jár el.
1.7. AK, ha hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról az ATHI-t megelőző 2. napig tájékoztat.
1.8. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül, erre tekintettel a kizáró okokra és az alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolásokat és nyilatkozatokat az ajánlatban kell benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
1.9. AK alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
1.10. Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
1.11. Irányadó a Kbt. 36. §, 44-45. §, 47. §, 53. § (6), 68. § (1)-(6) bek., a 69. § - kivéve a (4)-(9) bek.-ben foglaltak -, 70. §, 71-72. § és a 73-79. §, 131-139. §. 1.12. A Kbt. 117. § (8) és (9) bek. irányadók.
1.13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat.
1.14. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép.
1.15. Amennyiben ajánlatkérő nem tart tárgyalást, úgy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a díjtáblázatot a dokumentációban előírt részletezettséggel. A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
3. Változásbejegyzéssel kapcsolatban nyilatkozat benyújtása szükséges.
4. AK a pénzügyi és műszaki, szakmai alkalmasságot és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Az EMF-t összeállította és ellenjegyezte dr. Bakonyi Dolli, FAKSZ (lajstromszám: 00971).
6. Csatolni kell a Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatot.
7. AZ EKR Rend. 11. § (5) bek. alapján az eljárásban érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Kötelező az EKR-ren keresztül írásban történő elektronikus kommunikáció, ezért felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy nyilatkozataik, kérdéseik, kérelmeik, részvételi jelentkezésük illetve ajánlatuk, stb. más módon nem nyújthatók be.
8. AZ EKR Rend. 15. § (3) bek.: az ajánlatoknak az ATHI lejártáig (és nem a bontás időpontjáig) kell beérkeznie. Az EKR Rend. 12. § (1) bek.: az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje minden esetben az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az EKR Rend. 15. § (2) bekezdése alapján AK az ajánlatok bontását a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges