Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13815/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96175725
Postai cím: Csepeli Átjáró 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bdk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000753522020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000753522020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Oszlopfelülvizsgálat 2020.
Hivatkozási szám: EKR000753522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fém oszlopok állapotvizsgálata vállalkozási szerződés keretében 2020.
I. rész
400 db oszlop vizsgálata és minősítése az oszlopok falvastagságának ultrahangos műszeres ellenőrzésével, mely kiterjed az oszloptő feltárással, burkolatbontással járó felülvizsgálatára, illetve kiegészül ennek korrózióvédelmével az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig. A keretösszeg mértéke 11.000.000 Ft + ÁFA.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi eljárás I. része vonatkozásában az Ajánlattevők által megajánlott szumma ajánlati ár (1. számú bírálati részszempont) nem lehet magasabb nettó 11.000.000.- Ft összegnél. Amennyiben az I. rész vonatkozásában valamely Ajánlattevő nettó 11.000.000.- Ft összegnél magasabb szumma ajánlati árat (1. számú bírálati részszempont) ajánl meg, ezen ajánlat automatikus érvénytelenséget von maga után.
II. rész
3000 db oszlop - és szerelvényeinek útburkolat bontás nélkül elvégezhető próbaterheléses műszeres felülvizsgálata, statikai állapotelemzése és minősítése az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig, a keretösszeg mértéke 125.000.000 Ft + ÁFA.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi eljárás II. része vonatkozásában az Ajánlattevők által megajánlott szumma ajánlati ár (1. számú bírálati részszempont) nem lehet magasabb nettó 125.000.000.- Ft összegnél. Amennyiben a II. rész vonatkozásában valamely Ajánlattevő nettó 125.000.000.- Ft összegnél magasabb szumma ajánlati árat (1. számú bírálati részszempont) ajánl meg, ezen ajánlat automatikus érvénytelenséget von maga után.
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában az elvégzendő mérések mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni műszaki nyilvántartása, valamint a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon az egyes mérések egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi beszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az egyes mérések csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján végezhetőek el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1.- 400 db oszlop vizsgálata és minősítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész
400 db oszlop vizsgálata és minősítése az oszlopok falvastagságának ultrahangos műszeres ellenőrzésével, mely kiterjed az oszloptő feltárással, burkolatbontással járó felülvizsgálatára, illetve kiegészül ennek korrózióvédelmével az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig. A keretösszeg mértéke 11.000.000 Ft + ÁFA.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi eljárás I. része vonatkozásában az Ajánlattevők által megajánlott szumma ajánlati ár (1. számú bírálati részszempont) nem lehet magasabb nettó 11.000.000.- Ft összegnél. Amennyiben az I. rész vonatkozásában valamely Ajánlattevő nettó 11.000.000.- Ft összegnél magasabb szumma ajánlati árat (1. számú bírálati részszempont) ajánl meg, ezen ajánlat automatikus érvénytelenséget von maga után.
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában az elvégzendő mérések mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni műszaki nyilvántartása, valamint a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon az egyes mérések egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi beszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az egyes mérések csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján végezhetőek el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap; min. 0,5 %-a/nap, max 1,5 %-a/nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7.) pontban (A szerződés időtartama) rögzített 6 hónap alatt Ajánlatkérő a szerződés aláírásától (hatályba lépésétől) számított 6 hónapot ért. (1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért).

II.2.1) Elnevezés:
2.- 3000 db oszlop - és szerelvényeinek vizsg.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész
3000 db oszlop - és szerelvényeinek útburkolat bontás nélkül elvégezhető próbaterheléses műszeres felülvizsgálata, statikai állapotelemzése és minősítése az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, legfeljebb a keretösszeg erejéig, a keretösszeg mértéke 125.000.000 Ft + ÁFA.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi eljárás II. része vonatkozásában az Ajánlattevők által megajánlott szumma ajánlati ár (1. számú bírálati részszempont) nem lehet magasabb nettó 125.000.000.- Ft összegnél. Amennyiben a II. rész vonatkozásában valamely Ajánlattevő nettó 125.000.000.- Ft összegnél magasabb szumma ajánlati árat (1. számú bírálati részszempont) ajánl meg, ezen ajánlat automatikus érvénytelenséget von maga után.
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában az elvégzendő mérések mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni műszaki nyilvántartása, valamint a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon az egyes mérések egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi beszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az egyes mérések csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján végezhetőek el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap; min. 0,5 %-a/nap, max 1,5 %-a/nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7.) pontban (A szerződés időtartama) rögzített 6 hónap alatt Ajánlatkérő a szerződés aláírásától (hatályba lépésétől) számított 6 hónapot ért. (1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek ajánlatában figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra is cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a következők szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében és a 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolni kell a tartószerkezetek statikai felülvizsgálatára vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást.
A minősített ajánlattevők esetén legyenek figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha:
P.1.) nem rendelkezik minimum
1. rész esetén 5 millió Ft/év
2. rész esetén 70 millió Ft/év
kártérítési összegű, tartószerkezetek statikai felülvizsgálatára vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén, elegendő, ha a nagyobb kártérítési összegű felelősségbiztosítással rendelkezik ajánlattevő. Az ajánlattétel során legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésre, illetve a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éven belül befejezett és 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciára vonatkozó nyilatkozatot vagy igazolást. A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § bek. szerint kell igazolni (az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell a nyilatkozatot azon szakemberekről, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.(EKR) Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
M.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit, illetőleg műszaki felszereltségét (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével). Járművek esetében csatolni kell a forgalmi engedély másolatát, valamint a rendszám megadása is szükséges, egyéb eszköz tekintetében az eszköznyilvántartó lapot kell csatolni.
M.4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolni kell az ISO 9001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve ha bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés]. A minősített ajánlattevők esetén legyenek figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha:
M.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éven befejezett és 6 éven belül megkezdett összesen
1. rész esetén:
- legalább 250 db felsővezeték tartó-, áramszolgáltatói- vagy önálló közvilágítási fémoszlopok burkolatbontással és helyreállításával járó rekonstrukciós, káreseti vagy üzemzavari cseréjének elvégzését igazoló referenciával
és/vagy
- legalább 250 db felsővezeték tartó-, áramszolgáltatói- vagy önálló közvilágítási fémoszlopok az oszlopok falvastagságának ultrahangos műszeres ellenőrzésével elvégzett vizsgálatának és minősítésének elvégzését igazoló referenciával.
2. rész esetén:
- legalább 2000 db felsővezeték tartó, áramszolgáltatói vagy önálló közvilágítási fém oszlop - és szerelvényeinek útburkolat bontás nélkül elvégezhető próbaterheléses műszeres statikai állapotelemzésének és minősítésének elvégzését igazoló referenciával.
M.2) nem rendelkezik:
1. részben
az alábbi szakemberekkel (Aa és B vagy Ab és B)
Aa) 1 fő szakember, aki végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész 26) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Szakmai gyakorlat: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész 26) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
VAGY
Ab: 1 fő szakember, aki végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS1” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész 12) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS1” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Szakmai gyakorlat: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS1” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész 12) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS1” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
B) legalább 3 fő - ultrahangos ipari anyagvizsgáló tanfolyami végzettségű vagy min. 1 éves ultrahangos anyagvizsgálati gyakorlattal rendelkező - villanyszerelő végzettségű szakemberrel.
M.3) nem rendelkezik összesen az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
1. rész esetén:
- precíziós ultrahangos vastagságmérővel,
- aszfaltozó készülékkel,
- aszfaltvágó géppel,
- betontörő eszközzel (pl. bontó kalapács),
- földtömörítő eszközzel,
- áramfejlesztő készülékkel,
- szerelő gépjárművel
- min. 3,5 t tehergépjárművel.
M.4) nem rendelkezik méréstechnikai szolgáltatásokra és/vagy építőipari szolgáltatásokra és/vagy elektromos hálózati szolgáltatásokra vonatkozó ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.re, és a Kbt. 140. § (9) bekezdésre.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér: Napi mértéke bírálati részszempont (2. részszempont - a szerződés nettó ellenértékének min. 0,5 %/nap; max. 1,5 %/nap).
2. Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség nettó ellenértékének a 10 %-a. 3. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: Mértéke a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó az alvállalkozó bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, alvállalkozónként 200.000.- Ft összegű kötbért köteles fizetni az Ajánlatkérőnek.
Teljesítési biztosíték: az ÁFA nélkül számított szumma ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni az Ajánlatkérő/Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor.
A részletes szabályokat a keretszerződés tervezetek tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben és az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően 30 napos fizetési határidővel. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a közbeszerzési dokumentáció. valamint az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68.§ (1)-(4) és (6) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. 01.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: VI.3.12) További információkban fogl. szerint
A befizetés helye: Ajánlatkérő fizetési számlája.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11720001-20203494
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54.§ (2) bekezdés szerint
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: 1 Érték ÁFA nélkül: 11000000 Pénznem: HUF

Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: 125000000 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Közbeszerzési Dokumentáció, valamint a felhívás VI.3.12) További információk 3) pontja szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) AK a Kbt. 114. § (6) bek. alapján biztosítja a kieg. táj. lehetőségét. Az elj. során a kapcsolattartás és a különböző dok-ok (kieg.táj., jkv stb.) megküldése az EKR-en történik. 2) A min.tt ajánlattevők hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbbak a min. feltételei: P.1.) és M.1.-M.4. pontok. 3) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. c.) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. A részszempontok szerinti pontszám alsó és felső határa: 0-100 Módszerek ismertetése: Ajánlati ár - fordított arányosítás, Napi késedelmi kötbér mértéke - egyenes arányosítás 4) Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni AT nevét, címét, az ajánlati árat. (Űrlap, használata kötelező). 5) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell tenni. (EKR űrlap) 6) A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja és Kbt. 65.§ (7) bek. alapján nyilatkozni kell. Nemleges esetben is csatolni kell. 7) Csatolni kell: Csatolni kell: • azon cégjegyz. jog. személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az elj-ban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek, • a cégkiv-ban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyz. jog. meghatalmazó cégaláírási nyilatkozatát, illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. 8.) Foly.-ban lévő vált.bejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs vált.bej. elj. folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban. (űrlap) 10) AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy –annak visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 11) Üzemzavar esetén az EKR rend.16-17. § és 22. § az irányadóak. 12) AK az aj-ban elektronikus csatolmányként benyújtott dok-ok tekintetében .pdf formátumot írja elő. 13) A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR és a kapcsolódó vh-i rendeletek, és a Ptk. az irányadók. 14) Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott. 15) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja. 16) Közös AT esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján. 17) A bizt.-k határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell 18) Az ajánlathoz csatolni kell árazott egységártáblázatot. 19.) A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 20.) Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő előírja az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását. Ajánlatkérő - a Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerint - az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő:
I. rész esetén: 70.000,- Ft,
II. rész esetén 1.000.000,-Ft.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint formák valamelyikében: - az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára történt átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy - az Ajánlatkérő javára szóló eredeti pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy - a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdés szerint fizeti vissza. A nyertes ajánlattevő, valamint – kihirdetése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. [Kbt. 35. § (5) bekezdés] Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja az alkalmassági követelményre vonatkozónyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a garanciavállaló nyilatkozatnak vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatnak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. - Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. 21.) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott - hiánytalanul kitöltött - egységár táblázat a beszerzés tárgyának legfontosabb jellemzőire vonatkozó dokumentum, ekként szakmai ajánlatnak minősül, melyre tekintettel amennyiben az árazott egységártáblázat az ajánlattétel során az egyes részek vonatkozásában (I-II. rész) nem kerül hiánytalanul csatolásra, annak HIÁNYPÓTLÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ PÓTLÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, ilyen esetben az ajánlat az adott részben AUTOMATIKUSAN érvénytelenítésre kerül! 22) Nyertes AT-nek meg kell felelnie a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletben foglaltaknak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges