Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13831/2020
CPV Kód:45442120-4
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:GYSEV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében, használatában, vagyonműködtetésében, illetve vagyonkezelésében levő vasúthálózat. - 8-as vasútvonal -15-ös vasútvonal -17-es vasútvonal -20-as vasútvonal -21-es vasútvonal -22-es vasútvonal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FERRO-CORR Korrózióvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Menyhártné Bindes Viola
Telefon: +36 99577607
E-mail: vbindes@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Oszlopok szerelvények, figyelmeztető jelek festése
Hivatkozási szám: EKR000416982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45442120-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
GYSEV területen felsővezetéki, térvilágítási oszlopok, távközlési és biztber szerelvények korrózióvédelmi festése és figyelmeztető jelek festése, fóliázása.
Alapmegrendelés mennyisége:
Különféle felsővezetéki oszlopok festése: 311 db,
Pörgetett oszlopok számozása és figyelmeztető jellel való ellátása: 224 db,
Különféle biztosítóberendezési szerelvények festése: 1061 db,
Aknatető festése: 214 m2,
Különféle távközlési objektumok festése:101 db,
Fóliázás: 100 db,
Opciós megrendelés mennyisége:
Térvilágítási oszopok festése: 80 db,
Különféle biztosítóberendezési szerelvények festése: 858 db,
Aknatető festése: 23 m2,
UTB ajtó festése: 36 m2,
A típusonkénti részletes mennyiségeket és a műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűséget
ajánlattevőnek kell igazolnia a megajánlott termék műszaki paramétereit bemutató műszaki dokumentáció (különösen termék műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat) benyújtásával.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 221792780 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Oszlopok szerelvények, figyelmeztető jelek festése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45442120-4
További tárgyak:45442121-1
45442180-2
45442190-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés helye: GYSEV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében, használatában, vagyonműködtetésében, illetve vagyonkezelésében levő vasúthálózat.
- 8-as vasútvonal
-15-ös vasútvonal
-17-es vasútvonal
-20-as vasútvonal
-21-es vasútvonal
-22-es vasútvonal
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
GYSEV területen felsővezetéki, térvilágítási oszlopok, távközlési és biztber szerelvények korrózióvédelmi festése és figyelmeztető jelek festése, fóliázása.
Alapmegrendelés mennyisége:
Különféle felsővezetéki oszlopok festése: 311 db,
Pörgetett oszlopok számozása és figyelmeztető jellel való ellátása: 224 db,
Különféle biztosítóberendezési szerelvények festése: 1061 db,
Aknatető festése: 214 m2,
Különféle távközlési objektumok festése:101 db,
Fóliázás: 100 db,
Opciós megrendelés mennyisége:
Térvilágítási oszopok festése: 80 db,
Különféle biztosítóberendezési szerelvények festése: 858 db,
Aknatető festése: 23 m2,
UTB ajtó festése: 36 m2,
A típusonkénti részletes mennyiségeket és a műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűséget
ajánlattevőnek kell igazolnia a megajánlott termék műszaki paramétereit bemutató műszaki dokumentáció (különösen termék műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat) benyújtásával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező időtartamon (24 hónap) felül vállalt többlet-jótállás mértéke: ( hónapban történő megajánlás, minimum 0 - maximum 12 hónap) 15
2 3. M.2. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0 - max. 500 db)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós megrendelés mennyisége:
Térvilágítási oszopok festése: 80 db,
Különféle biztosítóberendezési szerelvények festése: 858 db,
Aknatető festése: 23 m2,
UTB ajtó festése: 36 m2,
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt egyoldalú nyilatkozattal rendelheti meg az opciós munkát az alapmunkákkal azonos feltételek mellett.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
További információ a II.2.5) pont 3. értékelési szempont tekintetében: A 3. részszempont keretében Ajánlatkérő az alábbiakat fogja értékelni: M.2. alk. köv.-nek való megfelelés érdekében bemutatni kívánt szakember vasúti területen végzett, további hány db felsővezetéki vagy térvilágítási oszlopok korrózióvédelmi festése során szerzett projektvezetői/építésvezetői/munkavezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik. (0-max. 500 db).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Oszlopok szerelvények, figyelmeztető jelek festése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERRO-CORR Korrózióvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31411925
Postai cím: Jászberényi Út 38-72
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: ferrocorr@gmail.com
Telefon: +36 209717469
Internetcím(ek): (URL) www.ferrocorr.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14462911242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 221792780
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felső-vezeték tartó oszlopok és bizt. ber. jelzők festése feszültségszint felett.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FERRO-CORR Korrózióvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31411925
Postai cím: Jászberényi Út 38-72
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14462911242

Hivatalos név: Duna-Trans 2001 Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70193365
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12696587242

Hivatalos név: INTERTÁR Raktározási- és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69764282
Postai cím: Külső Raktár Körút 11
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10451926413

Hivatalos név: LOCOMOTIVE CEE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26503022
Postai cím: Szentmihályi Út 171.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23094659242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését: az ajánlatok értékelését követően kizárólag az értékelési
szempontokra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot tett FERRO-CORR Korrózióvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát bírálta el.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges