Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13857/2020
CPV Kód:33165000-4
Ajánlatkérő:Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza Géza utca 8-16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93855435
Postai cím: Géza Utca 8-16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőhalmi Richárd
Telefon: +36 30580533
E-mail: ugyvezeto@nysc.hu
Fax: +36 42500595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nyiregyhazisc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000263582020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000263582020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Elektromos Kriokabin beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000263582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33165000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Teljes test elektromos kriokabin beszerzése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Jelen eljárásban egy darab eszköz beszerzésére kerül sor, ami nem teszi lehetővé a részekre történő
ajánlattételt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Elektromos Kriokabin beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33165000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza Géza utca 8-16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Teljes test elektromos kriokabin.
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés leszállítása ajánlatkérő II.2.3. pontban meghatározott telephelyére az eszköz beépítése, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása 2 fő részére 4 órában. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem
demo készülék, termék ajánlható meg.
A megajánlandó termékekkel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania . A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára -kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kikapcsoláskor automatikus felfűtési és szárítási funkció min. + 40C° hőmérsékleten (Igen/Nem) 15
2 Áramfogyasztás fagyasztáskor kevesebb a maximum 8,5 kW-tól (legkedvezőbb paraméter 2 kW, legkedvezőtlenebb paraméter 0 kW) 15
3 Többlet jótállás vállalása a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan (legkedvezőbb paraméter 24 hónap, legkedvezőtlenebb paraméter 0 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kizáró okok igazolása az ajánlat benyújtásakor egyszerű nyilatkozattal történik. A Kbt. 114/A. §, illetve a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek külön-külön) nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlatba csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. [Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]; Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 74. § (1) bek. b pont). A Kbt. 64. § rendelkezései irányadóak. Öntisztázás esetén a gazdasági szereplő megbízhatóságát kimondó határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) illetve (2) bekezdése szerinti nyilatkozattal egyidejűleg kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel csatolja a jelen felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 23. §-ban előírt módon. (A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a teljesített mennyiséget, a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év/hó/nap részletességgel , a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.). Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hatéven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2.Ajánlattevő köteles benyújtani a Kr. 21. § (1) i) pontja alapján az általa megajánlott termékekre vonatkozóan a16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához szükséges– bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségértékelési tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre a 93/42/EGK irányelvben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)2017/745. rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.
M.3.Ajánlattevő köteles benyújtani a Kr. 21. § (1) h) pontja alapjánmegajánlott termékre a piac számára kiadott általános gyártói nyilatkozat (pl. prospektus jellegű gyártói termékleírás) amely tartalmazzalegalább: termékmegnevezését, gyártó megnevezését, cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék KDban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz valamennyi előírt műszaki követelményre vonatkozóan adatot, ATcégszerű nyilatk.át, amelyben megadja a gyártói termékleírásból hiányzó paramétereket. Csatolni kell a megajánlott termék színes vagy fekete-fehér képét ha a gyártói termékleírásban nem szerepel.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek. értelmében bármely más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, Képviseletükben a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén, csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat, továbbá az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó megállapodásra vonatkozó rendelkezést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített 1 db Cryoterápiás eszköz értékesítésére és/vagy szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy szerződés bemutatásával igazolható. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített mennyiséget/értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az ajánlatában megajánlott orvostechnikai termék vonatkozásában a16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához szükséges– bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségértékelési tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre a 93/42/EGK irányelvben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)2017/745. rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő ha megajánlott termék KD-ban előírt műszaki követelményeknek nem felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér eredménytelenül eltelt teljesítési határidő esetén, mértéke a késedelmesenleszállított termék nettó ellenértékének 2%-a/nap, max. 10 napig. Meghiúsulási kötbér nem teljesítés esetén,mértéke a szerződés nettó ellenértékének 20 %-a. A megajánlott eszköz és tartozékai tekintetében 12 hónapteljes körű jótállás. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme HUF. Utófinanszírozás. Előleg nincs.1 végszámla nyújtható be. A számla fizetési határideje tekintetében a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)- (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem lehetséges és nem követelmény a nyertes ajánlattevő(k) általi gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2018. évi kiemelt klub támogatásból valósul meg utófinanszírozással. Kbt. 135. § (1), (5), (12) bekezdései irányadóak
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok benyújtásánakhelye: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2) és (3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6)bekezdésében foglaltak is
irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Támogatási szerződés nem kerül módosításra és/vagy ajánlatkérő úgy dönt, hogy a szükséges fedezetet önerőből megelőlegezi és/vagy biztosítja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: Ajánlatkérő székhelye
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744003-20613374-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Teljesíthető aKbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: – ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot,egyszerű másolatban, vagy – pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy
készfizetőkezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy – biztosítási szerződés alapján kiállítottkészfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy abiztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerintifelhasználásra vonatkozó utalást.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Kbt. 76. § (2) c) pont, Módszertan: Fordított arányosítás: „ajánlati ár”; Egyenes arányosítás: 2. és 3. ért. szempont.Pontozás: 1. ért. szempont.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.A Kbt. 81. § (4) és (5) bek. irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. szerinti elvárásait a II.2.5) pontban határozta meg. A legkedvezőtlenebb értéknél kevesebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
3. Ha az ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek) gyártója, csatolni kell nyilatkozatát a forgalomba hozatali engedélyről.
4. Csatolandó minden megajánlott termékre a piac számára kiadott általános gyártói nyilatkozat (pl. prospektus
jellegű gyártói termékleírás) amely tartalmazzalegalább: termékmegnevezését, gyártó megnevezését, cikkszámát, műszaki
paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék KDban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz valamennyi előírt műszaki követelményre vonatkozóan adatot, ATcégszerű nyilatk.át, amelyben megadja a gyártói termékleírásból hiányzó paramétereket. Csatolni kell a megajánlott termék színes vagy fekete-fehér képét ha a gyártói termékleírásban nem szerepel.
5. Irányadóak a Kbt. 57.§ (2) bek. rendelkezései.
6. Irányadó idő: magyarországi idő (CET)
7. Csatolandó nyilatkozatok (Űrlap)
- Felolvasólap
- Kbt. 66. § (2) bek.
- kizáró okokról
- Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)
- Kbt. 67. § (4) bek.
- folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- alkalmassági követelményekről
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja
- Kbt. 65. § (7) bek.
- üzleti titokról
- ajánlati biztosítékról
- megajánlott áru műszaki paramétereiről
- fordításról
Csatolandó egyéb dokumentumok:
- ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum
- ajánlattevő nyilatkozata kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól
- ha Ajánlattevő nem a megajánlott termék gyártója, csatolni kell nyilatk.át a forgalomba hozatali engedélyről
- aláírási címpéldány/aláírásminta
- kitöltött ártáblázat (excel és pdf.),
- szakmai ajánlat elnevezésű nyilatkozat
- közös ajánlattételi.megállapodás (a.e.),
- meghatalmazás (a.e.),
- Cégbírósághoz benyújtott váltbej. kérelem és a beérkezéséről a cégbíróság igazolása (a.e.)
- fordítások (a.e.)
- szerződés/előszerződés/vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó irat (a.e.)
- EKRr. 2. § (5) bek. szerinti nyilatk.
- Nyilatkozat az elmúlt időszakban a közbeszerzés tárgyában teljesített legjelentősebb szállításairól
- Referenciaigazolások/nyilatkozatok
- Gyártói megfelelőségi nyilatkozat
- CE megfelelőség értékelési tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítvány
8. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
10. Szakmai ajánlat: ártáblázat (excel és pdf.) és a szakmai ajánlat elnevezésű nyilatkozat.
11. FAKSZ: dr. Gerliczki Andrea lajstromszám 0033
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges