Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13875/2020
CPV Kód:42942200-3
Ajánlatkérő:ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás és fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Wolfgang Sandner Utca 3
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000736972020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000736972020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vákuumpárologtató beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000736972020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42942200-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db vákuumpárologtató beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, figyelemmel arra, hogy kizárólag 1 db terméket kíván megvásárolni, ezért a közbeszerzés tárgya nem osztható meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
vákuumpárologtató beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42942200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 (egy) darab új, kisméretű vákuumpárolgotató berendezés, amely teljes kiépítésben, minden további kiegészítő nélkül alkalmas optikai minőségű arany, réz, ezüst rétegek leválasztására. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a berendezés üzembe helyezése és a szerződésben előírt betanítási szolgáltatás nyújtása is.
Követelmények:
• Rozsdamentes acél folyamatkamra 5x1e-6 mbar értéknél nem nagyobb nyomású végvákuummal, a tisztántartását megkönnyítő cserélhető belső védőlemezekkel.
• A végvákuum elérését, és monitorozását biztosító vákuumrendszer:
- 1 db elővákuumot biztosító rotációs szivattyú
- 1 db nagy kapacitású turbomolekuáris szivattyú
- a teljes nyomástartomány monitorozására alkalmas vákuummérő rendszer.
• Kétféle fém egy leválasztási folyamatban történő termális párologtatását biztosító 2 db ellenállás fűtéses forrás, a hozzájuk tartozó sorrendi, azaz egymást követő leválasztást lehetővé tevő (egyenletesen változtatható kimeneti feszültségű) tápegységgel, kapcsolóval.
• Forgatható szubsztrátumtartó több, 1cm x 1cm-es minta számára vagy egy, legalább 2,5 cm x 2,5 cm-es minta számára.
• Legalább 20 cm-es forrás-szubsztrátumtartó távolság.
• Volfrám csónak kezdőkészlet.
• Rezgő kvarc kristályos mérőfej és kontroller a rétegek növekedésének mérésére és a forrás vezérlésére.
• A szubsztrátumot és forrást elválasztó blende ("shutter").
• Hűtővíz-keringető rendszer.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft.-ban kifejezve) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.3.6-15-2015-00001
II.2.13) További információ
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A támogatási intenzitás: 100 %

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdése].
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-j), ka) és kc), valamint m), továbbá q) pontjának hatálya alá.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell. E körben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az ajánlatkérő elfogadja a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, feltéve, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által az előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében alkalmazandó továbbá a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében foglaltak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet. A nyilatkozatot attól függetlenül be kell nyújtani, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1-P/3. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az általa igazolni kívánt P/1-P/3. számú gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel teljesül, azoknak megfelel.
Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései szerinti felhívására vagy az ajánlata benyújtásakor a Kbt. III. és IV. Fejezeteinek megfelelően, az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek:
P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (vákuumpárologtató, valamint vákuumszivattyúval ellátott berendezések és gépek gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év tekintetében saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – áfa nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (vákuumpárologtató, valamint vákuumszivattyúval ellátott berendezések és gépek gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (2) bek].
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. §-ának (3) bek-re, a Kbt. 65. §-ának (6)-(8), (11) és (12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben és a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltakra.

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7) bek].
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bek].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében - az általános forgalmi adó nélkül számítva - nem éri el a 15 000 000 Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (vákuumpárologtató, valamint vákuumszivattyúval ellátott berendezések és gépek gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében – az általános forgalmi adó nélkül számítva – nem éri el a 12 000 000 Ft-ot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért közbeszerzés tárgyából (vákuumpárologtató valamint vákuumszivattyúval ellátott berendezések és gépek gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevétele – általános forgalmi adó nélkül számítva – nem éri el a 12 000 000,- Ft-ot.
A P/3. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
A Kbt. 114. § (2) bek negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania a Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatot, hogy az általa igazolni kívánt M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel.
Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására vagy az ajánlat benyújtásakor a Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben teljesített legjelentősebb szállítási (értékesítési) tárgyú referenciamunkákat – figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 23. §-ában foglaltakra – a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő nyilatkozatával kell igazolnia. [321/2015. (X.30.) Korm. rend 21. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint Kbt. 114. § (2) bek utolsó előtti mondata]
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak), illetve az ajánlattevő referencianyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, a teljesítés idejét (teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/hónap/nap formátumban), a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12), a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltak.
-----
A műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva - a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül – is megfelelhet.
Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amely igazolása érdekében az ajánlattevő ezen kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásaira támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy egyéb módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy:
M/1. pont: az adott kapacitást biztosító szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében [Kbt. 65. § (7) és (9) bek]. (Az ajánlatkérő a teljesítés során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke megfelel-e a Kbt. 65. § (9) bek-ben foglaltaknak, azaz hogy az adott kapacitást biztosító szervezet olyan mértékben vesz-e részt a szerződés teljesítésében, amely biztosítja az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott műszaki és szakmai alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjára és 21/A. §-ára is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően legalább 1 olyan referenciamunkát/referenciamunkákat, melynek tárgya vákuumpárologtató vagy vákuumszivattyúval ellátott laboratóriumi berendezés vagy gép gyártása és/vagy értékesítése volt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (0,4 %/nap, max 10 %), meghiúsulási kötbér (20 %), előleg-visszafizetési biztosíték, jótállási biztosíték,
Jótállás: teljesítési igazolás Vevő általi aláírásának napjától számított 24 hónap.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vételárat a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján, a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. §-ának (8) bekezdése alapján legfeljebb a nyertes ajánlattevőt megillető - az általános forgalmi adó nélkül számított - vételár 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevők közös gazdálkodó szervezetet (projekttársaság) hozzanak létre a szerződés teljesítésére.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra.
2) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/
3) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bek szerinti nyilatkozatait. A Kbt. 66. § (6) bek esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
5) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
6) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2) P/1.–P/3. és III.1.3) M/1. pontjai.
7) Az ajánlatkérő a Kbt. 134. §-ának (5) bek-re is figyelemmel előírja, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell arról, hogy amennyiben előleget igényelnek - az előleg-visszafizetési biztosítékot és a jótállási biztosítékot az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott határidőben az ajánlatkérő rendelkezésére fogják bocsátani.
8) Az ajánlattevők kizárólag új, korábban még soha nem használt termékekre tehet(nek) ajánlatot, ekként ajánlatukban nyilatkozni kell arról, hogy nyertességük esetén kizárólag új, korábban még soha nem használt eszközöket ad el az ajánlatkérőnek, amelyek mindenben megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak.
9) Az ajánlatkérő előírja, hogy a (közös) ajánlattevőknek ajánlatukban meg kell jelölniük a megajánlott Eszköz gyártóját és típusát. Az ajánlatkérő e nyilatkozatokat szakmai ajánlatként kezeli, e nyilatkozatok megléte az ajánlat érvényességének feltétele.
10) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott eszközök műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.
A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. László Áron - lajstromszáma: 01127, valamint dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116
11) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12) Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadók.
13) Az ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §].
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges