Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13953/2020
CPV Kód:45300000-0, IA14-8
Ajánlatkérő:Várhegy Üdülő Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várhegy Üdülő Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44158165
Postai cím: Oremus Utca 10 10983/1
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagdy Emese
Telefon: +36 205736219
E-mail: bagdy.emese@gmail.com
Fax: +36 1212 8891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000485092020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0 IA14-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajálatkérő a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont teljeskörű kivitelezési munkálatait kívánja megvalósítani a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09139 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:
Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a 322/2015.(X.30.) Kr 26. §-á-ban meghatározott építés-szerelés felelősségbiztosítással, amelynek limitje legalább 400 millió Ft/kár és 800 millió Ft/év. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős:
a) az átadás-átvétel a szerződés V.15. pontja szerint nem történik meg, úgy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 25%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbérre;
b) bármely részteljesítést késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelemmel érintett napra a nettó vállalkozói díj 0,05%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbérre;
c) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult;
d) az a) pont szerinti késedelmi kötbér kivételével, a késedelmes vagy hibás teljesítés esetén felszámítható kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatát – olyan okból, amelyért felelős – nem teljesíti, vagy a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, vagy a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, úgy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített Kivitelezésre az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 36 hónap jótállást vállal.
Megrendelő a szerződés VII. pontjában foglalt vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő összegű, magyar bank által kiállított visszavonhatatlan, feltétel nélküli bankgaranciát ad a Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségét határidőben nem teljesíti, Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
A biztosítékok további részletszabályai a szerződéstervezetben kerültek feltüntetésre.
Helyesen:
Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a 322/2015.(X.30.) Kr 26. §-á-ban meghatározott építés-szerelés felelősségbiztosítással, amelynek limitje legalább 400 millió Ft/kár és 800 millió Ft/év. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős:
a) az átadás-átvétel a szerződés V.15. pontja szerint nem történik meg, úgy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 25%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbérre;
b) bármely részteljesítést késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelemmel érintett napra a nettó vállalkozói díj 0,05%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbérre;
c) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig a X.1. b) pontban rögzített késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult;
d) az a) pont szerinti késedelmi kötbér kivételével, a késedelmes vagy hibás teljesítés esetén felszámítható kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatát – olyan okból, amelyért felelős – nem teljesíti, vagy a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, vagy a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, úgy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.
A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített Kivitelezésre az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 36 hónap jótállást vállal.
Megrendelő a szerződés VII. pontjában foglalt vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő összegű, magyar bank által kiállított visszavonhatatlan, feltétel nélküli bankgaranciát ad a Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségét határidőben nem teljesíti, Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
A biztosítékok további részletszabályai a szerződéstervezetben kerültek feltüntetésre.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Teljesítésigazolás kiállítása: Kbt.135.§ (1)-(2) bekezdése szerint. Elszámolás pénzneme: HUF.
A vállalkozási díj kiegyenlítése a Vállakozó által leadott, 5. számú mellékletként csatolt ütemtervben (Műszaki és Pénzügyi ütemezés) meghatározott teljesítési ütemet alapul véve, havonta utólag illetve az alábbi feltételek szerint, a Vállalkozó számlája ellenében, 15 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj legfeljebb 30 %-át kitevő végszámla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel és jogerős használatbavételi engedély kiadásához szükséges valamennyi dokumentációnak a Megrendelő részére történő átadását követően nyújtható be azon feltétellel, hogy az átadási jegyzékben felsorolt dokumentáció maradéktalanul átadásra került a Vállalkozó részéről. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták.
Megrendelő fizetési képessége és készsége megerősítéseként a vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő előleget fizet a Vállalkozó részére. Az előleg fizetés feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítés helyén a kivitelezéshez szükséges eszközeivel felvonuljon és részére a munkaterületet a Megrendelő – ha ennek vezetése jogszabály szerint kötelező - az elektronikus építési naplóban átadta. Az előleget a Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel.
TOvábbi részletek a szerződéstervezetben találhatók.
Helyesen:
Teljesítésigazolás kiállítása: Kbt.135.§ (1)-(2) bekezdése szerint. Elszámolás pénzneme: HUF.
A vállalkozási díj kiegyenlítése a Vállakozó által leadott, 5. számú mellékletként csatolt ütemtervben (Műszaki és Pénzügyi ütemezés) meghatározott teljesítési ütemet alapul véve, havonta utólag illetve az alábbi feltételek szerint, a Vállalkozó számlája ellenében, 15 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj legfeljebb 30 %-át kitevő végszámla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel és jogerős használatbavételi engedély kiadásához szükséges valamennyi dokumentációnak a Megrendelő részére történő átadását követően nyújtható be azon feltétellel, hogy az átadási jegyzékben felsorolt dokumentáció maradéktalanul átadásra került a Vállalkozó részéről. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták.
Megrendelő fizetési képessége és készsége megerősítéseként a vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő előleget fizet a Vállalkozó részére.
TOvábbi részletek a szerződéstervezetben találhatók.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlat részeként benyújtandó:
- Kapacitást biztosító szervezet szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35.§-ában és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint;
- 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája.
2. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
3. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
4. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, információhoz csatolni kell a felelős magyar fordítást.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
6. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
7. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi, http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. A részajánlattételt tekintettel arra, hogy kivitelezésről van szó ajánlatkérő nem biztosítja.
10. Ajánlattevő köteles árazott költségvetés benyújtására.
11. Értékelési módszer:
1. (nettó vállalkozói díj): fordított arányosítás
2. (projektterv): egyenes arányosítás
3-5. (szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás, pontkiosztás.
Szempontja. Ponthatár: 0–10 pont A képleteket a közbesz. dokumentumok tartalmazzák.
12. Az ajánlattevőnek a III.1.6. pont szerinti felelősségbiztosítás megkötéséről vagy kiterjesztéséről az Ajánlatában nyilatkoznia kell.
13. Az ajánlatkérő által készített nyilatkozat-minták alkalmazása nem kötelező.
14. Ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig köteles 15 millió Ft összegű ajánlati biztosítkot fizetni az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél banknál117344138-20003500 sz. bankszámlaszámára történő átutalással, vagy bankagarancia, kezesség biztosításával a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott, általa választott módokon. A befizetés tényét ajánlattevő az ajánlatához mellékelt banki bizonylat egyszerű másolatával vagy bankgaranciát/kezességvállalást igazoló okmány másolatával köteles igazolni.
15. Ajánlattevők kérdéseket legkésőbb 2020. július 27. 12 óráig tehetnek fel kérdéseket az EKR rendszerben. Az ezt követően megküldött kérdésekre Ajánlatkérő nem köteles válaszolni. Ajánlatkérő valamennyi, határidőben beérkezett kérdésre – az ajánlattételi határidő lejárta előtt legfeljebb 2020. július 28. 14:00 óráig – oly módon
fog elektronikusan, EKR-en keresztül válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül)
és a válaszokat egyidejűleg az EKR-en keresztül megküldi minden gazdasági szereplőnek. Ajánlatkérő tehát a
114. § (6) bekezdése szerinti ésszerű válaszadási időt 2020. július 28. 14:00 órában határozza meg. Jelen ponttal módosul a kiadott közbeszerzési dokumentáció, továbbá a közbeszerési dokumentáció 11. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetés is módosul, továbbá nem jelentős mértékben, de pontosításra kerül a kiviteli tervokumentáció (13. sz. melléklet) 2., 3. (3A és 3B rész), 6., 11., 14. része, valamint 18. részként feltöltésre kerül a tervjegyzék. Az ajánlattételi határidő 2020.07.31. 14:30-ra módosul, a bontás ideje 2020.07.31. 16:30 EKR rendszerben.
FAKSZ: Dr. Czakó-Salusinszky Réka (Lajstromszám: 00987) és dr. Bagdy Emese (Lajstromszám: 01148 )
Helyesen:
1. Az ajánlat részeként benyújtandó:
- Kapacitást biztosító szervezet szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35.§-ában és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint;
- 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája.
2. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
3. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
4. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatban minden idegen nyelven benyújtott irathoz, dokumentumhoz, nyilatkozathoz, információhoz csatolni kell a felelős magyar fordítást.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
6. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
7. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi, http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. A részajánlattételt tekintettel arra, hogy kivitelezésről van szó ajánlatkérő nem biztosítja.
10. Ajánlattevő köteles árazott költségvetés benyújtására.
11. Értékelési módszer:
1. (nettó vállalkozói díj): fordított arányosítás
2. (projektterv): egyenes arányosítás
3-5. (szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás, pontkiosztás.
Szempontja. Ponthatár: 0–10 pont A képleteket a közbesz. dokumentumok tartalmazzák.
12. Az ajánlattevőnek a III.1.6. pont szerinti felelősségbiztosítás megkötéséről vagy kiterjesztéséről az Ajánlatában nyilatkoznia kell.
13. Az ajánlatkérő által készített nyilatkozat-minták alkalmazása nem kötelező.
14. Ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig köteles 15 millió Ft összegű ajánlati biztosítkot fizetni az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél banknál117344138-20003500 sz. bankszámlaszámára történő átutalással, vagy bankagarancia, kezesség biztosításával a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott, általa választott módokon. A befizetés tényét ajánlattevő az ajánlatához mellékelt banki bizonylat egyszerű másolatával vagy bankgaranciát/kezességvállalást igazoló okmány másolatával köteles igazolni.
15. Ajánlattevők kérdéseket legkésőbb 2020. augusztus 3. 12 óráig tehetnek fel kérdéseket az EKR rendszerben. Az ezt követően megküldött kérdésekre Ajánlatkérő nem köteles válaszolni. Ajánlatkérő valamennyi, határidőben beérkezett kérdésre – az ajánlattételi határidő lejárta előtt legfeljebb 2020. augusztus 4. 14:00 óráig – oly módon
fog elektronikusan, EKR-en keresztül válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül)
és a válaszokat egyidejűleg az EKR-en keresztül megküldi minden gazdasági szereplőnek. Ajánlatkérő tehát a
114. § (6) bekezdése szerinti ésszerű válaszadási időt 2020. augusztus 4. 14:00 órában határozza meg. Jelen ponttal módosul a kiadott közbeszerzési dokumentáció, továbbá a szerződéstervezet, valamint a jelen felhívás III.1.6. és III.1.7., továbbá a IV.2.2., IV.2.6. és VI.3.12. pontját. Az ajánlattételi határidő 2020.08.07. 14:00-ra módosul, a bontás ideje 2020.08.07. 16:00 EKR rendszerben.
FAKSZ: Dr. Czakó-Salusinszky Réka (Lajstromszám: 00987) és dr. Bagdy Emese (Lajstromszám: 01148 )
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben