Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13964/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kémes Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:7843 Kémes, belterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kt
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kémes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94857160
Postai cím: Kossuth L. Utca 18.
Város: Kémes
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7843
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szolykóné Pfeifer Gabriella
Telefon: +36 302059421
E-mail: szolykog@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szennyvízkezelési beruházás - Kémes VP6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000607742020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: "Kémes Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevő feladata: 76 db ingatlan vonatkozásában 500 LE alatti kapacitású szennyvíztisztító kisberendezés és a berendezésekhez kapcsolódó egy-egy szikkasztórendszer telepítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 130672740 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelési beruházás - Kémes VP6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42996000-4
További tárgyak:45000000-7
45100000-8
45111290-7
45113000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7843 Kémes, belterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: "Kémes Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
Nyertes ajánlattevő feladata: 76 db ingatlan vonatkozásában 500 LE alatti kapacitású szennyvíztisztító kisberendezés és a berendezésekhez kapcsolódó egy-egy szikkasztórendszer telepítése.
A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása. Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás tartalmazza. Egyenértékűség: ahol a felhívás, vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 5 fő) 10
2 3. A kötelező 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 4. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (Igen-Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft.) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1.2-16.
II.2.9) További információ:
I. A II.2.5) pontban ismertetett "4. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (igen-nem)" minőségi értékelési részszempont
alszempontjai:
1. Az érintett településrészen a szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása.;
2. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik;
3. A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson.;
4. Nyitott munkaárkok esetén napi egy alkalommal dokumentáltan gondoskodik a munkaárkok átvizsgálásáról a munkaárokba esett élőlények (hüllők, kétéltűek, emlősök) mentéséről.
II. Az értékelési szempontokra tett megajánlások értékelésének módszere:
1. Nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetén fordított arányosítás,
2. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min. 0 fő, maximum 5 fő) valamint
3. A kötelező 24 hónap felett vállalt többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) értékelési szempont esetén egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett képletek alkalmazásával.
4. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (igen-nem) értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza, és az értékelési részszemponton belüli alszempontok esetén minden egyes igen vállalás 2,5 pontot ér, így az elérhető összpontszám az értékelési részszempont vonatkozásában 10 pont. Valamennyi értékelési részszempont esetén a kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.
III. A II.1.5) valamint II.2.7) pontban ismertetett 27 hónapos teljesítési határidő azzal a kiegészítéssel értendő, hogy a kivitelezési munkák véghatárideje nem haladhatja meg a 2022.12.31-i dátumot. Előteljesítés megengedett.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvízkezelési beruházás - Kémes VP6-7.2.1.2-16
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/07/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12611962
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
E-mail: info@tartalyhaz.hu
Telefon: +36 304222681
Internetcím(ek): (URL) www.tartalyhaz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14609190220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 129846170
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 130672740
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12611962
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14609190220

Hivatalos név: Megújuló Energia és Hulladékhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55688891
Postai cím: Tábor Utca 12/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14907436202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A felhívás V.2) 1. pontjában előírásra került, hogy "Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését." Erre tekintettel az el nem bírált ajánlatot benyújtó ajánlattevő és értékelési pontszáma: Megújuló Energia és Hulladékhasznosító Kft. (674,93 pont)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges