Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13986/2020
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 12090180
E-mail: norbert.kovacs@mnsk.hu
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP Hajós Alfréd Uszoda
Hivatkozási szám: EKR000482792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hajós Alfréd Uszoda komplex energetikai korszerűsítése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12913 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) alapján nem teszi lehetővé és nem követeli meg közös AT által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozását.
2. Ajánlati biztosíték: ajánlatkérő nem ír elő.
3. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint, azzal, hogy a Kbt. 114.§ (6) alapján Ajánlatkérő ésszerű határidő alatt 2 munkanapot ért,
4. helyszíni bejárás: 2020. július 22. 10:00 találkozó: Hajós Alfréd Uszoda előtt. A résztvevőket kérjük 2 munkanappal korábban az EKR rendszerben megküldeni.
5. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
6. Ajánlattevőnek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum;
b. vagy – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
7. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
8. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
9. FAKSZ: dr. Orbán Krisztina (lsz: 00367) és dr. Süvöltős András (lsz: 00170)
10. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontot.
11. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet - magasépítési kivitelezés - magába foglaló, összkockázati típusú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§ (4) szerint jár el.
A megkötött biztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi. 100 millió forint, káreseményenként pedig 50 millió forint összeget. Részletek a KD-ben.
12. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. AK fokozottan felhívja AT figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
14. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó igazolások nem magyar nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is csatolni kell.
15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. AK valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg AT-k részére. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy AK nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
17. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
19. Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótlás), melyért a felelősség az AT-t terheli.
20. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.
21. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) alapján szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:
az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva), szakember bemutatása és a többlettapasztalat megjelölése (ezek nem hiánypótolhatóak).
Szakmai ajánlat alátámasztásaként a többlettapasztalatot bemutató önéletrajzot csatolni szükséges az ajánlathoz. Amennyiben az első ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség. Ezzel összhangban az önéletrajz hiánypótlására lehetőség van.
22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
23. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció ellentmondásban van egymással, úgy a felhívásban foglalt rendelkezések az irányadóak!
Folytatás: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
... vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ehhez igazodik a szerződés tervezetben található ún. felfüggesztő feltétel (Ptk. 6:116.§).
Helyesen:
1. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) alapján nem teszi lehetővé és nem követeli meg közös AT által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozását.
2. Ajánlati biztosíték: ajánlatkérő nem ír elő.
3. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint, azzal, hogy a Kbt. 114.§ (6) alapján Ajánlatkérő ésszerű határidő alatt 2 munkanapot ért,
4. helyszíni bejárás: 2020. július 22. 10:00 találkozó: Hajós Alfréd Uszoda előtt. A résztvevőket kérjük 2 munkanappal korábban az EKR rendszerben megküldeni.
5. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
6. Ajánlattevőnek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum;
b. vagy – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
7. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
8. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
9. FAKSZ: dr. Orbán Krisztina (lsz: 00367) és dr. Süvöltős András (lsz: 00170)
10. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontot és a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
11. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet - magasépítési kivitelezés - magába foglaló, összkockázati típusú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§ (4) szerint jár el.
A megkötött biztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi. 100 millió forint, káreseményenként pedig 50 millió forint összeget. Részletek a KD-ben.
12. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. AK fokozottan felhívja AT figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
14. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó igazolások nem magyar nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is csatolni kell.
15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. AK valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg AT-k részére. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy AK nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
17. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
19. Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótlás), melyért a felelősség az AT-t terheli.
20. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.
21. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) alapján szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:
az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva), szakember bemutatása és a többlettapasztalat megjelölése (ezek nem hiánypótolhatóak).
Szakmai ajánlat alátámasztásaként a többlettapasztalatot bemutató önéletrajzot csatolni szükséges az ajánlathoz. Amennyiben az első ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség. Ezzel összhangban az önéletrajz hiánypótlására lehetőség van.
22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
23. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció ellentmondásban van egymással, úgy a felhívásban foglalt rendelkezések az irányadóak!
Folytatás: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
... vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ehhez igazodik a szerződés tervezetben található ún. felfüggesztő feltétel (Ptk. 6:116.§).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérés határidőben történő megválaszolása, a Kbt. 81.§ (4)-(5) felhívásban történő ismételt előírása, valamint a műszaki-technikai információk (terv és részletes költségvetés) pontosítása miatt módosítást kezdeményez.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben