Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13996/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Rudabánya Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3733 Rudabánya, Petőfi S út 24; HRSZ.: 940/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SBM-Verting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rudabánya Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29106273
Postai cím: Gvadányi Út 47
Város: Rudabánya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3733
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Péter Adrián polgármester
Telefon: +36 48568216
E-mail: polghivrudabanya@t-online.hu
Fax: +36 48568216
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rudabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rudabánya Műv_Ház energetikai korszerűsítés2
Hivatkozási szám: EKR000507752020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési munkák:
Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (az épület fűtött alapterület 952,9 m2)
Homlokzat hőszigetelés: 1003,37 m2 amelyből 119,60 m2 XPS, 48,69 m2 kőzetgyapot, 835,08 m2 EPS 15 cm vtg-ban.
Padlásfödém hőszigetelése: 856,02 m2
Nyílászárók cseréje: 86 db
Hullámlemez palafedés (veszélyes hulladék) bontása, majd trapézlemez fedés készítése 331,34 m2
Akadálymentesítési munkálatok: épület projektarányos akadálymentesítése, épületen belül akadálymentes WC kialakítása, tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök elhelyezése.
Gépészeti munkák:
Elektromosság: Napelemes rendszer telepítés (42,12 kWp teljesítménnyel),
Hőszivattyús fűtési, hűtési rendszer kiépítése, 6 db 100 m-es fúrt geotermikus kutakkal
Részletek az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 169983750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: RUDABÁNYA MŰV_HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3733 Rudabánya, Petőfi S út 24; HRSZ.: 940/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési munkák:
Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (az épület fűtött alapterület 952,9 m2)
Homlokzat hőszigetelés: 1003,37 m2 amelyből 119,60 m2 XPS; 48,69 m2 kőzetgyapot; 835,08 m2 EPS 15 cm vtg-ban.
Padlásfödém hőszigetelése: 856,02 m2
Nyílászárók cseréje: 86 db
Hullámlemez palafedés (veszélyes hulladék) bontása, majd trapézlemez fedés készítése 331,34 m2
Akadálymentesítési munkálatok: épület projektarányos akadálymentesítése, épületen belül akadálymentes WC kialakítása, tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök elhelyezése.
Gépészeti munkák:
Elektromosság: Napelemes rendszer telepítés (42,12 kWp teljesítménnyel),
Hőszivattyús fűtési, hűtési rendszer kiépítése, 6 db 100 m-es fúrt geotermikus kutakkal
Részletek az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1. Alkalmassági minimumkövetelmények M/2.1. meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
2 1.2. Alkalmassági minimumkövetelmények M/2.2. meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli épületgépészeti területen szerzett szakmai többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximu 10
3 2. További jótállás időtartama (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (Nettó egyösszegű ajánlati ár - Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00091
II.2.9) További információ:
A 365 naptári napos időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb érték ott fordított arányosítás, ahol előny a nagyobb érték ott egyenes arányosítás. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
V.2) További információk 14. pontjának részletezése: 14) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.
Az ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; (2020.03.25.) 1. melléklet A 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; (2020.03.25.) 1. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat értékeli. Ajánlatkérő számára az 1. részszempont (1.1; 1.2;), és a 2. részszempont esetén a nagyobb értékű, a 3. értékelési részszempont esetén a kisebb vállalás a kedvezőbb. Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!
Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (100 pont) számú pontot ad. (Ebben az esetben AK a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz)
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. Amennyiben AT az ajánlatban az 1. értékelési szempont tekintetében egy pozícióra több szakember jelöl, AK az értékelés során a legmagasabb szakmai tapasztalattal rendelkező megajánlott szakembert veszi figyelembe az értékelés során. További információt a KD tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: RUDABÁNYA MŰV_HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SBM-Verting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39511386
Postai cím: Dózsa György Utca 66
Város: Lórév
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2309
Ország: Magyarország
E-mail: mszilveszter@sbmverting.hu
Telefon: +36 76146592
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24241878213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 185395674
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 169983750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hőszigetelés, Légtechnika, Fűtés-hűtés, Napelemes rendszer, Felelős műszaki vezetők
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gradinvest Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31449672
Postai cím: PANNÓNIA UTCA 11
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26699662241

Hivatalos név: FT-Triász Korrózióvédelem Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97271882
Postai cím: Üveggyári Út 2
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13821050205

Hivatalos név: SBM-Verting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39511386
Postai cím: Dózsa György Utca 66
Város: Lórév
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2309
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24241878213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges