Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:14058/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69443103
Postai cím: Árendás Köz 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bellus Ibolya
Telefon: +36 18151763
E-mail: kozbeszerzes@gmkxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://eszixv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1156 Bp., Kontyfa u. 3. alatti épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR000543392020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az 1970-es években épült épület lakótelepi övezetben helyezkedik el, szabadon állóan.
A meglévő épület pavilonos elrendezésű négy szárnyból és az azokat összekötő folyosóból álló épület Clasp építési rendszerben épült acél vázzal, tömör gerincű oszlopokkal rácsostartókkal, melyeknek fesztávolsága 9 m, keretállás távolsága 3 m. A homlokzati falak önhordók, gázbeton nagy és közép blokk szerkezetek, 25 cm vastagsággal. A meglévő homlokzati nyílászárók még az eredeti fa egyesített szárnyú ablakok és erkélyajtók, melyek cserére szorulnak. A válaszfalak többfélék, megtalálható itt kisméretű tégla falazat, erdért lap burkolatú favázas fal, és az átalakítások eredményeként gipszkarton fal is. A mennyezet a rácsostartókra rögzített másodlagos acél vázra és fa segédvázra szerelt erdért lap. A falak a festés alatt tapétázottak.
A telek területén egy faház is áll, mely Nappali Melegedőként szolgál a hajléktalanoknak.
Korábban a DEMENS központ felújításra került az épület északkeleti, kisebbik szárnyában.
A Felújítással nem érintett épületrészek állapota rossz, elhanyagolt, az építés óta nagyobb felújítást nem végeztek rajtuk.
A felújítás egyik célja az épületben működő szervezeti egységek területi felhasználásának módosítása. A Nappali melegedő a külső faházból beköltözik a korábban az Idősek Klubja által használt 85 m2-es helyiségébe. Új vizesblokkok és kiszolgáló helyiségek (mosó és szárító helyiség, interjú és orvosi szoba, szociális mosoda és mosóhelyiség, konyha, irodák) kialakítása szükséges, melyek a hajléktanokat szolgálják ki.
Az Idősek Klubja korábbi konyha helyiségeinek összenyitásával kapna egy új közösségi teret. A szükséges megmaradó melegítő konyha területi változásai miatt komplett felújításra kerül, valamint új bejáratot kap, az étel szállítására.
Vizes helyiségekben, a csővezetékek és padlóösszefolyók cseréje az aljzatbeton felbontásával és a vezetékek komplett újra szerelésével történik az épületen kívüli legközelebbi csatornaaknáig. A felújítás során az épületet megkerülő nyomóvezetékek is cserére kerülnek.
Cserére kerül az összes homlokzati és belső nyílászáró, padlóburkolat, csempeburkolat, szerelvény és szaniter. A festett falaknál a szükséges javítások után új festés, az acél felületeknél új mázolás készül.
Új fűtési csővezetékhálózat készül, új hőleadók és szerelvények kerülnek beépítésre.
Elektromos felújítás (vezetékek, kapcsolók, aljzatok, elosztószekrény cseréje, gyengeáramú szerelés: internet, menekülést jelző táblák).
A szükséges belső átalakítások során új szerelt gipszkarton válaszfalak készülnek.
A kivitelezői ajánlatadáshoz a pályázók rendelkezésére bocsátjuk tárgyi munka szakági kiviteli terveit, műszaki leírásait, valamint az árazatlan költségvetés kiírást digitális formában.
Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevő jelen leírás, valamint a komplett kiviteli tervdokumentáció /műszaki leírások, tervek és költségvetés kiírások együttese/ tartalmában foglaltak vállalásával, tudomásul vételével tesz ajánlatot. Kivitelező feladata elkészíteni a munka- és egészségvédelmi tervet. A kivitelező feladata helyszíni organizációs terv és a megvalósítás műszaki ütemtervének elkészítése.
Kizárólag érvényes (gyártói, szállítói) megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező építési termék építhető be!
A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait.
Közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokat és mennyiségeket részletesen a jelen közbeszerzési eljárás dokumentációi, műszaki leírásai és a csatolt rajzok, árazatlan költségvetési táblázatok tartalmazzák.
Parkolás: köztéren. Ésszerű terület gazdálkodás mellet a munkaterületen belül is megoldható. Közterület foglalásra beláthatóan nem lesz szükség.
Iroda és raktár kialakítható munkaterülettel átadott épületben, a kivitelezési munkák megfelelő ütemezése mellett.
Munkaterület elkerítése: A faházban lévő Nappali melegedő fog működni, azt szükséges elkeríteni és egyben biztosítani az oda való bejutást!
A vonalas energiákat Megrendelő biztosítja a munkaterület visszaadásáig.
Kijelölt WC: A munkaterülettel átadott épületben, a kivitelezési munkák megfelelő ütemezése mellett. A kivitelezéssel érintett területen. A Vállalkozó köteles a munkaterületet és annak környezetét folyamatosan tisztán, rendezett állapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztosítani. A kivitelezési munkák közben keletkező építési hulladékok gyűjtése, elszállíttatása az engedéllyel rendelkező kezelőhöz a Vállalkozó költsége és kötelezettsége. Az építési munkákhoz esetlegesen igénybe vett közterület tisztán tartása a Vállalkozó kötelessége. A munkák elvégeztét követően a Vállalkozó a munkaterületet köteles tiszta, a funkciójának megfelelő használatra alkalmas állapotban visszaadni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el.Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlattevőnek a műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést beárazva csatolnia kell ajánlatához. Az ajánlat ezen része képezi a szakmai ajánlatot.Ajánlattevőnek az ajánlatban a részletes költségvetés kitöltésével kell az ajánlati árat és annak elemeit alátámasztani.Az ajánlati árat Ajánlattevőnek a szerződés időtartamának, valamint a szerződésben meghatározott fizetési feltételek figyelembevételével prognosztizáltan kell kialakítani

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11694 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
11694/2020 KÉ-számú hirdetmény módosítása (Kapcsolódó hirdetmény továbbá: 13192/2020)
Oka: Ajánlatkérő az árazatlan költségvetését módosította a beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre adott válaszai szerint.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben