Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Koncessziós hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1439/2020
CPV Kód:79970000-4
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Koncessziós hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurmánczi Éva
Telefon: +36 19994044
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14327407
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001259522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001259522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ZSARU Magazin koncessziójára irányuló beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001259522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79970000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
A ZSARU Magazin kiadói jogának - 36 hónapos időtartamra történő - korlátozott átengedésére vonatkozó koncessziós szerződés azzal, hogy a koncessziós jogosult tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a Magazin alapító-tulajdonosa és felelős kiadója, ezáltal a koncessziós jogosult a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolhatja. ----
A.) A Kiadó tudomásul veszi, hogy az ORFK
1.) a lap alapító-tulajdonosa, az ORFK vezetője a lap felelős kiadója, és ennek megfelelően a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolhatja;
2.) tervezi, szervezi és felügyeli a szerkesztőség munkáját, és e tevékenységét a főszerkesztő személyén keresztül látja el;
3.) határozza meg a lap profilját, tematikáját és arculatát – beleértve a cikkek, fotók, hirdetések stb. tartalmát, minőségét és irányultságát is –, és ennek megfelelően a főszerkesztő köteles és jogosult minden anyag megjelentetéséről vagy elutasításáról dönteni;
4.) az előzőeknek megfelelően gondoskodik a szerkesztőség személyi állományáról, illetve működtetéséről, viseli az ezzel kapcsolatos működési, dologi és személyi (bér- és közterhekkel összefüggő) költségeket;
5.) által viselt költségek kivételével minden költség a kiadót terheli (szerkesztőségi költség az I.B.5. pontban meghatározott mértékig), és ennek fejében minden bevétele a kiadót illeti meg.
B.) A Kiadó megszervezi és szerződésekkel biztosítja, hogy
1.) a lap az eddigiek során bevált, és az olvasók, valamint az ORFK vezetése által elvárt minőségben és pontos időben kigyártásra kerüljön;
2.) országosan megvásárolható legyen az újságosstandokon, a postahivatalokban és/vagy az egyéb lapértékesítő helyeken, illetve a megállapodásnak megfelelő rend szerint eljusson az alternatív terjesztőkhöz;
3.) az előfizetők és a tiszteletpéldányosok a megszokott időben kézhez kapják a lapot, ezen tevékenysége során – beleértve az ORFK állományába tartozó szervezeti és egyéni előfizetőket is –
3.1.) fogadja az előfizetési igényeket és nyilvántart(at)ja azokat,
3.2.) biztosítja, hogy az eddig megszokott módon lehetőség legyen havi, negyedéves, féléves és éves előfizetésre,
3.3.) gondoskodik az előfizetési díjak beszed(et)éséről,
3.4.) fogadja és intézi az ezzel kapcsolatos reklamációkat;
4.) a lap megfelelő hirdetésszervezési háttérrel rendelkezzen;
5.) a szerkesztőség részéről indokoltan felmerülő (a külső, alkalmilag megbízott munkatársaknak, és a belső munkatársaknak a megjelent, szerződésben meghatározotton felüli többletírásai után járó) honoráriumköltség és túlmunkadíj rendelkezésre álljon, illetve, hogy a szerkesztőség elszámolása alapján kifizetésre kerüljön.
II.1.5)
A teljes becsült érték: Pénznem:
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ZSARU Magazin koncessziójára irányuló beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
További tárgyak:79970000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
A ZSARU Magazin kiadói jogának - 36 hónapos időtartamra történő - korlátozott átengedésére vonatkozó koncessziós szerződés azzal, hogy a koncessziós jogosult tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a Magazin alapító-tulajdonosa és felelős kiadója, ezáltal a koncessziós jogosult a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolhatja. Ajánlattevő köteles hetente legalább 15.000 azaz tizenötezer példányszámban megjelentetni a ZSARU Magazint az alábbiak szerint, és a Műszaki Leírásban foglalt részletes elvárásoknak megfelelően: Méret: 205 x 275 mm; Terjedelem: 4 oldal borító + 40 oldal belív; Példányszám: 15 000; Nyomás: borító: 4+4 szín (íves ofszet), belív: 4+4 szín (rotációs ofszet); Papír: belív: 42,5 gr. újságnyomó, borító: 90 gr. fényes műnyomó; Kötészet: irkatűzés; A megjelenés, anyagleadás ütemezése: alapvetően minden péntek 18 óráig (FTP-re töltve); Késztermék szállítása: kedd, a szerződött időpontig az országos terjesztőkhöz; Országos megjelenés: szerda reggel.
(az építési vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 A III.1.3) M2) pontjában meghatározott szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakmai gyakorlati idején felüli további szakmai gyakorlati ideje (maximum 120 hónap)
  Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 koncessziós díj éves értéke
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.8) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.9) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.10) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1) bek. g)-h), j)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek. g)-h), j)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum – figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltakra – nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében a megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn Kbt. 62. § (1) bek. g)-h), j)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére valamint a Kbt. 64. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára a Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db olyan folyóirat és/vagy újság és/vagy kiadvány nyomdai kivitelezési és/vagy nyomtatási és/vagy kézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó referenciával, amely során a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolta.
Igazolás:
Ajánlattevő ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel az M1) műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek (EKR űrlap szerint)
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:
- a szállítás tárgya, mennyisége
- szerződéskötő másik fél megnevezése;
- a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpont);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Korm. r. 21.§ (3) bek. a) pontjára tekintettel Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett tevékenységet veszi figyelembe.
A referenciát a Korm. r. 23. § szerint kell igazolni.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
M2) Az alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában a gazdasági szereplő a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel az ajánlatban előzetesen arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelményben foglaltak teljesülnek, a részletes adatok megadására nem köteles.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő többlet szakmai gyakorlata az értékelés részét képezi, ezért az ajánlattevőknek már az ajánlataikban szükséges becsatolni egy – az adott szakember által aláírt – önéletrajzot, melyben feltüntetésre kerül a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezése, valamint elkülönítve az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfeleléshez, illetve az értékelés keretében bemutatandó szakmai gyakorlat időtartama (év/hónap megjelölésével). Az önéletrajz tartalmazza továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.
A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolni a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db olyan folyóirat és/vagy újság és/vagy kiadvány nyomdai kivitelezési és/vagy nyomtatási és/vagy kézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó referenciával, amely során a kiadói jogokat csak korlátozottan gyakorolta.
M2) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő olyan személlyel, aki rendelkezik legalább 36 hónap hetilap előállítási és terjesztési struktúrában szerzett tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződés tartalmazza.
Az újságírók, fotóriporterek, szerkesztők normán túli, esetleges minőségi díjazását, és a külső megbízottak igénybevételét fedezi a honoráriumi díj, melyet átutalással közvetlenül fizet meg Vállalkozó Ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján.
Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben előírt határidőkön belül, úgy az ORFK a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényén túl késedelmi kötbérre jogosult.
(A kötbér mértéke a jelen pont szerint karakterkorlát végett a VI.3.3) További információk pontban található.)
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1),(5)-(6),(11) bek-re, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-re
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával kerül lefolytatásra.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.2) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő mindkét részszempontnál az egyenes arányosítást (a legmagasabb érték a legkedvezőbb: max.pont (felső ponthatár, 10 pont)) alkalmazza.
VI.3.3 ) További információk:

ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:
Jelen egy szakaszos, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 118. § (3)-(4)bek. szerint, a Kbt. Első, illetve Negyedik Részében foglalt alapelvek és alapvető eljárási szabályok betartásával, önálló eljárási szabályok kialakításával, a Kbt. 114. § (3)bek. alapján kerül lefolytatásra, ahol Ajánlatkérő (AK) az eljárás során a Kbt. 112. § (1)bek. b) szerint jár el (figyelemmel a Kbt. 118. §-ra) az alábbi feltételekkel, illetőleg eltérésekkel:
A.) AK nem alkalmazza a Kbt. 113. § (1)-(5)bek.-t —
B.) AK az ajánlatokat, a szolgáltatás természetéből adódóan, a Kbt.76.§(2)bek. a) alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli —
C.) Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.AK a részszempontoknál az egyenes arányosítást alkalmazza.Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza —
D.) A Kbt.62.§(1)bek.g)-h),j)-k),m) és q) szerinti kizáró ok érvényesítése kerül előírásra —
E.) AK a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott feltételekhez, Ajánlattevő (AT) az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően az ajánlatához van kötve.—
F.) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt.40.§(1)bek.alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő —
G.) A 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet(EKR Rend.)11.§(5)bek. alapján érdeklődő gazdasági szereplők (GSz) csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte.Azon GSz-k tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon(pl.e-mail)jelezték, az AK mentesül a Kbt.által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól —
H.) A KD-k az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://ekr.gov.hu —
I.) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza —
J.) AK nem alkalmazza a Kbt.65. § (6)bek.-t, a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg —
K.) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez —
L.) AK hivatkozik a Kbt.47.§(2)bek.-re —
M.) AK hivatkozik a Kbt.126.§(7)bek.-re: ÉRVÉNYTELEN az ajánlat, hanem valósul meg a koncessziókra jellemző kockázatvállalás a AT részéről —
N.) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e)-t —
O.) AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő GSz-k írásbeli képviseletére jogosult személy(cég esetében a cégjegyzésre jogosult)aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása —
P.) AT nyújtsa be a Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatot —
Q.) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött —
R.) Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr.Pekóné Tózsa Éva(lajstrom száma: 00202) —
S.) A nyertes AT - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törv.(Áht.)41.§(6)bek.-ben foglaltakra - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig.Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül —
T.) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rend. 17.§(1)bek. nem alkalmazandó.Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az AK az EKR Rend. 16.§(1)-(3)bek.-ben foglaltak szerint köteles eljárni —
U.) Az ajánlattételi határidő: megegyezik a Hirdetmény IV.2.1) pont szerinti részvételi határidővel —
V.) Az ajánlatok benyújtásának és bontásának helye, címe: https://ekr.gov.hu —
W.) Az ajánlatok bontásának ideje: (az EKR Rendelet 15.§(2)bek.alapján) a Hirdetmény IV.2.1) szerinti ajánlattételi határidőt követő kettő órával későbbi időpont —
X.) Az ajánlati kötöttség időtartama: hatvan (60) nap, a külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett lefolytatott eljárás végett —
Y.) Az eljárás befejezésének indikatív időpontja: megegyezik az ajánlati kötöttség időtartamának utolsó napjával —

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: (a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont szerint karakterkorlát végett):
A kötbér mértéke késedelmes teljesítéskor minden késedelmesen eltelt nap után 100 000 Ft. Késedelmes teljesítés különösen, ha a Vállalkozó 1 napos késéssel juttatja el a lapot a terjesztőknek. ORFK a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.
Ha Vállalkozó minőségileg kifogásolható módon teljesít, Megrendelő ugyanilyen értékű kötbért követelhet, mint késedelmes teljesítés esetén, arra az időre, mely a minőségileg kifogásolható teljesítés napjától az előírt minőségben történő teljesítésig tart.
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból meghiúsul (különösen a 8.1.1 pontban felsorolt esetek valamelyike miatt), amelyért a Vállalkozó felelős, az ORFK meghiúsulási kötbérre jogosult. A kötbér mértéke 2 000 000 Ft.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg