Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0145/2020
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU120,HU311,HU321,HU322,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihály Gábor
Telefon: +36 66523200
E-mail: mihaly.gabor@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Samu Anna
Telefon: +36 76511511
E-mail: samu.anna@bacsviz.hu
Fax: +36 76481282
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacsviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000001102020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000001102020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: villamos energia szállítás 2021
Hivatkozási szám: EKR000001102020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2021.01.01. 00:00 CET - 2021.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia szállítás 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU311,HU321,HU322,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: AK székhelyei, telephelyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, épületek, objektumok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt., és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2020.01.01. 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, a műszaki leírásban meghatározott fogyasztási helyeken. AK a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási helyeinek számát – az alábbi – mennyiségi korlátok figyelembevételével módosíthatja, melyről – a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és egyéb szabályzatokban előírt határidők betartásával – AT-t írásban értesíti, aki köteles a bejelentett változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni.
Teljes mennyiség:
• Várható fogyasztás:
A szállítandó villamos energia 73 GWh, melyből
ALFÖLDVÍZ ZRT. részére: 46 GWh
BÁCSVÍZ ZRT. részére: 27 GWh
• Pótdíjmentes mérték (tolerancia sáv)
- Elszámolás alapja ajánlatkérő mindenkori tényleges fogyasztása, melynek keretében AK nem köteles pótdíj fizetésére, amennyiben tárgyévi tényleges fogyasztása nem haladja meg a feltüntetett teljes mennyiséget, illetve ha eléri legalább ennek hetven százalékát;
- Alulvételezés: AK alulvételezési pótdíjat fizet, ha tényleges fogyasztása nem éri el a pótdíjmentes mérték alsó határát, melynek mértéke az át nem vett mennyiség nettó árának 10 %-a, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 1%-a;
- Felülvételezés: AK felülvételezési pótdíjat fizet, ha tényleges fogyasztása meghaladja a pótdíjmentes mérték felső határát, melynek mértéke a fentiek szerinti teljes mennyiséget meghaladó mennyiség nettó árának 10 %-a.
Az egységár tartalmazza AK teljes villamosenergia-igénye termelési és értékesítési költségeit, beleértve a mérlegkör-tagsági díjat, a kiegyenlítő energia díját, és a mérési adatszolgáltatás költségét, de nem tartalmazza a VET 13. § szerint az AT által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia külön jogszabályban meghatározott támogatott árából származó többletköltségeket.
II.2.5) kapcsán: az eljárásban beszerzendő áru (áram)konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, mely esetben a legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A teljesítésre vonatkozóan irányadó jogszabály: a 2007.évi LXXXVI. tv a villamos energiáról (jelen felhívásban VET) és vonatkozó rendeletei.
AK a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja (Kbt.61.§ (4)),mert célja a telephelyek összefogásával a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése,mely részajánlattétel biztosítása mellett nem valósítható meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ)/ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSz, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
RJ/AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban jelentkezése benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr) II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani RJ/AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSz-nek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a GSz alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSz ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSz minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]
RJ-nek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal által kiadott érvényes villamosenergia kereskedelmi engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:
A részvételi jelentkezésben:
az ESPD benyújtásával. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSz egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Kbt. 69.§ szerinti igazolás:
- Magyarországon letelepedett GSz esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi;
- nem Magyarországon letelepedett GSz esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
A részvételi jelentkezés benyújtásakor
a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a Gsz egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolás:
P1) benyújtandó a RJ Kr. 19.§(1)c) szerinti nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
Ha a GSz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr. 19.§(3) szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek RJ más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt.65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók a részvételi jelentkezésben. Továbbá a GSz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas RJ, ha jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évek közül legalább egyben, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 800.000.000 HUF-ot.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)).
A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek RJ más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
A részvételi jelentkezés benyújtásakor
a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy RJ/AT megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja RJ figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)
A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolás
M1) benyújtandó RJ nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje /kezdő és befejező időpontja/, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(1)a), 22.§(1)-(2))
Amennyiben RJ az előírt alkalmassági feltételnek más GSz kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, csatolandók a Kbt.65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is a részvételi jelentkezésben. Továbbá a GSz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas RJ, ha rendelkezik jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett),
- legalább 1 db szerződés keretében,
vagy
- 1 db – közös ajánlatkérők beszerzési közössége által lefolytatott – eljárásban elnyert szerződés(ek) keretében összesen,
legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (azaz legalább 12 egymást követő hónapon keresztül megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább 54 GWh/év mértékű szerződésszerűen végzett, villamos energia szállítására vonatkozó referenciával.
Alanyi kör:
III.1.3./M1) pontban meghatározott követelménynek való megfelelés igazolására még lezáratlan szerződés alapján történő rész-teljesítés is elfogadott, ha az ebből már leigazoltan megvalósult rész-teljesítés megfelel az előírásnak.
Közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).
Az előírt alkalmassági feltételnek RJ más GSz kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt.65.§(7)-(8) és (11)).
A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér:a nyertes AT szerződéstervezetben foglalt szerződésszegése esetén az AK részére a teljes nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő egyösszegű kötbért köteles fizetni.
Hibás teljesítési kötbér: a szerz. tervezetben foglalt szerződésszegése esetén a nyertes AT –tevékenysége megszűnését vagy a nem szerződésszerű magatartás kezdő napját megelőző–a hibás teljesítéssel érintett felhasználási helyek hét nap átlagos villamos energia fogyasztási díja 50%-ának megfelelő összegű napi kötbért köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett napokra az AK részére,mindaddig,amíg a szerződés szerinti tevékenységét nem kezdi meg,illetve nem folytatja,legfeljebb azon napig,amíg AK más kereskedelmi szerződést nem köt,de max. a szerződésszegés bekövetkezésétől számított 15napig.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét–alkalmazási körét, szabályait–a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet, előlegszámlát nem fogad be.
AK energiaátadási pontonkénti részletezést tartalmazó, havonta – tételes és átalányáras elszámolással – kiállított számla alapján átutalással fizet a Kbt.135.§(1) és (5)-(6),továbbá a Ptk.6:130.§(1)-(2) szerint magyar forintban (HUF) és a számlán feltüntetett bankszámla számra történő átutalással teljesíti a kifizetéseket.
A részletes szabályokat a szerz. tervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös RJ/AT a részvételi jelentkezés részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell nevezniük a közös RJ-k/AT-k nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított GSz-t.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A IV.2.6 pontjában esetében egy 1hónap=30 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)-re, a végső ajánlat benyújtására nyitva álló időponttól. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)).AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. A II.1.5, II.2.6 pontokban technikai szám, kötelező kitöltés miatt, AK nem adja meg.
2. Alkalmasságának feltételek és igazolások a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbbak:felhívás III.1.2) P.1.,III.1.3) M.1.pont.
3. A tárgyalásos eljárás jogcíme (Kbt.86.§(1).): 307/2015.(X. 27.) Kormányrendelet 2.§(2).
AK fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. Ez esetben AT kötöttsége a benyújtott ajánlatra áll be, a benyújtás időpontjától számítva (Kbt. 87.§(6) bekezdés).
4. AK a Kbt.71.§ (6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással a RJ jelentkezésében korábban nem szereplő GSz-t von be az eljárásba,és e GSz-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. Kommunikáció EKR-ben (Kbt. 40.§(1)).
6. Nyilatkozatok, igazolások: a jelentkezésnek – elsősorban, de nem kizárólagosan – tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2),(5) és–adott esetben–a Kbt.65.§(7)-(8),(12)-ben, valamint a Kbt.68.§(4)-ben, illetve – adott esetben – Kbt. 35.§(2a)-ben, foglaltakat.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a jelentkezés részeként megtenni (Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában a Kbt.41/A.§(4) szerinti vélelem az irányadó.
Közös jelentkezés esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ-k képviseletében a jelentkezést benyújtó GSz teszi meg ( Kbt.41/A.§(5)).
AK köteles elfogadni, ha a RJ korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által jelen eljárásban megkövetelt információkat (Kr 7.§ (1)).
RJ az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.
7. AK nem írja elő,így a jelentkezésben nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a RJ AV-t kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-t. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5) bek-re.
8. Tájékozódási kötelezettség: AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől RJ tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK Kbt.73.§(4)-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét, csak azt ellenőrzi,hogy a jelentkezésben feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) szerinti követelményeknek. (Kbt.73.§(4)-(5))
9. A Kbt.75.§(2)e)pont nem kerül alkalmazásra.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)
11. RJ-nek nyilatkoznia kell a jelentkezésében a VET 21.§(2)bek. szerinti előírásának való megfelelésére vonatkozóan. Amennyiben RJ nem felel meg a vonatkozó előírásnak, az a jelentkezés érvénytelenségét vonhatja maga után.
12. ALFÖLDVÍZ Zrt., a közbeszerzési eljárás során, az erre vonatkozó közös megállapodásuk alapján,gesztorként eljárva képviseli valamennyi alábbi közös AK-t:ALFÖLDVÍZ Zrt., BÁCSVÍZ Zrt.
13. A felhívás II.2.7 pontjában megadott kezdő dátum tervezet, mely a közbeszerzési eljárás tényleges időtartamára tekintettel módosulhat, mely nem érinti a befejezési időpont dátumát.
Folyt VI.4.3) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/02/17 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § .
VI.3) pont folytatása
14. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt–a Kbt.69.§(6)ban foglaltakra is tekintettel–a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.
15. AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
16. Jelentkezések elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
18. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
19. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni
20. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák