Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/26
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.06.
Iktatószám:1464/2020
CPV Kód:90512000-9
Ajánlatkérő:Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Székhely: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64. Csepeli Strandfürdő: 1213 Budapest, Hollandi út 14. Csepeli Piac: 1212 Budapest, Deák tér 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49857935
Postai cím: Katona József Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kárpáti Judit
Telefon: +36 704345522
E-mail: Dr.Karpati.Judit@varosgazda.eu
Fax: +36 12766934
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varosgazda.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000039862020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000039862020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Termelési-,bio.lebomló és lomhulladék elszállítása
Hivatkozási szám: EKR000039862020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. székhelyéről és telephelyeiről való termelési, illetőleg biológiailag lebomló hulladék elszállítása, valamint lomhulladék szállítási munkák elvégzése, a hulladék hivatalos hulladék-ártalmatlanító helyen történő elhelyezése 2020-ban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Termelési-,bio.lebomló és lomhulladék elszállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Székhely: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.
Csepeli Strandfürdő: 1213 Budapest, Hollandi út 14.
Csepeli Piac: 1212 Budapest, Deák tér 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. székhelyéről és telephelyeiről való termelési, illetőleg biológiailag lebomló hulladék elszállítása, valamint lomhulladék szállítási munkák elvégzése, a hulladék hivatalos hulladék-ártalmatlanító helyen történő elhelyezése 2020-ban.
Mennyisége: Termelési (ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási), illetőleg biológiailag lebomló hulladék elszállítása, valamint lomhulladék szállítási munkák elvégzése, a hulladék hivatalos hulladék-ártalmatlanító helyen történő elhelyezése nettó 72 millió Ft keretösszeg értékben. A megadott keretösszegtől Ajánlatkérő +25% mértékben (nettó 18 millió Ft), kötbérmentesen eltérhet.
A szerződés időtartama a szerződés mindkét fél általi aláírásától számítva 2020. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig tart.
Az elszállítandó hulladékok becsült éves mennyisége hulladék fajtánként:
- lomhulladék kb. 20.000 m3;
- termelési hulladék kb. 2.500 m3;
- biológiailag lebomló hulladék kb. 2.500 m3.
A fenti hulladék-mennyiségek kizárólag iránymutatásként szolgálnak, a ténylegesen teljesítendő mennyiségek ezektől eltérhetnek. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költséget, beleértve a rakodás költségét és a hulladék lerakásának költségét is. A hulladékgyűjtő konténerek, valamint a szemétszállításhoz szükséges eszközök biztosítása a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, amelynek költségét az ajánlati árnak szintén tartalmaznia kell.
Az egyedi megrendelések teljesítési határideje az alábbiak szerinti:
− a Megrendelő által hétfő reggel 8.00 óra és csütörtök délután 14.00 óra közötti időben leadott megrendelések teljesítését azok beérkezését követően megkezdeni és:
o a 100 m3-t meg nem haladó mennyiség esetében a hulladékot legfeljebb 2 órán belül el kell szállítani,
o a 100 m3-t meghaladó mennyiség esetén a hulladékot legfeljebb 48 órán belül el kell szállítani.
− A konténerek ürítését, elszállítását a megrendelés leadásától számított 2 órán belül kell teljesíteni (befejezni).
Amennyiben az ajánlattevő nem tesz olyan megajánlást, amely szerint a teljesítéseket nem munkanapnak minősülő napokon is elvégzi, akkor a fentiek szerinti határidők számítása szempontjából a nem munkanapokra eső órák nem veendők figyelembe. Amennyiben az ajánlattevő megajánlása alapján a teljesítéseket nem munkanapnak minősülő napokon is végzi, a fenti határidők számítása szempontjából a nem munkanapokra eső órák is figyelembe veendők. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő vállalja, hogy a teljesítést nem munkanapnak minősülő napokon is végzi? (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 240
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1.Opciók leírása:Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen felhívás aII.2.4)pontjában megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó72millió Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. Az ezen felüli opciós rész értéke nettó18millió Ft,amely értéket a becsült érték a Kbt.16.§(1)bekezdésének megfelelően tartalmazza.A lehívások szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
2.Ajánlatkérő a II.2.5 pont kiegészítéseként az alábbiakat közli:
A minőségi szempontra csak „Igen” vagy „Nem” válasz adható.
Az Ár szempont az alábbi alszempontokból áll:
Megnevezés:Ár1.Termelési (ipari,mezőgazdasági,szolgáltatási) hulladék elszállítás nettó ajánlati egységára HUF/m3 Súlyszám:80
Megnevezés:Ár2.Biológiailag lebomló hulladék elszállítás nettó ajánlati egységára HUF/m3 Súlyszám:80
Megnevezés:Ár3.Lomhulladék elszállítás nettó ajánlati egységára HUF/m3 Súlyszám:80
3.A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:A késedelembe esés időpontjától minden megkezdett késedelmes nap után a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó értékének 2%-a.Felső határa az egyedi megrendelés nettó ellenértékének 10%-a.
Hibás teljesítési kötbér:A hiba felfedezésétől a hiba kijavításáig terjedő időszakra a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelés nettó értékének 1%-a. Felső határa az egyedi szerződés nettó ellenértékének 10%-a.
Meghiúsulási kötbér:Az egyedi megrendelés meghiúsulási kötbére a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés nettó értékének 20%-a.A keretszerződés meghiúsulási kötbére az opcióval növelt keretösszeg még ki nem merített részének 20%-a.
Ajánlatkérő a Ptk.6:186.§(1)bek.-t megfelelően alkalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési részszempontok tekintetében a pontkiosztás módszere:
Ár1, Ár2 és Ár 3 értékelési szempontok tekintetében: Fordított arányosítás
A minőségi szempont: „Igen” válasz esetén 100 pont, „Nem” válasz esetén 0 pont.
Ponthatárok minden részszempont esetén: 0pont-100pont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 1-16.§-okban foglaltak irányadók.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 4.§(1)bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 15. §(1)bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében az ajánlattevő gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015.(X.30.)Korm.rendelet3.§(3a) bekezdés.]
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek (űrlap kitöltésével) nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62.§(1)bekezdés a),b),e),h),j),l),n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a Kbt.62.§(1)bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt.69.§(4)-(6)bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm.rendeletIII.Fejezet8.§-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerint.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §- a, a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. §(1)kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által az EKR-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
Ajánlatkérő a Kbt. 65.§(1)bekezdés c) pontja alapján karakterkorlát miatt a jelen felhívás III.1.3) pontjában az M/4. megjelölésű alkalmassági követelményt határozza meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1: Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Ajánlattevőnek ajánlatában előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően az EEKD-ban kell nyilatkoznia a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, az ajánlati felhívás feladása napjától visszaszámított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában, az adózás előtti eredményéről. Az előzetes nyilatkozatot az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek szükséges megtennie az EEKD IV. fejezet B. rész „Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények” pontjában, az adózás előtti eredmények lezárt üzleti évenkénti feltüntetésével.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén csatolniuk kell arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott másik közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan korábban benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat EKR azonosítóval történő egyértelmű megjelölését is oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek).
Az EKR-ben alkalmazott szigorú karakterkorlátozás miatt az alkalmassági követelménynek való megfelelés utólagos igazolásának részletes bemutatását a jelen felhívás elválaszthatatlan részét képező „Felhívás kiegészítése” című dokumentum tartalmazza.
(Az alkalmassági követelményre vonatkozó, részletes adatokat tartalmazó igazolást az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő erre irányuló felhívása esetén benyújtandó az (közös) ajánlattevő (illetve az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő) részéről a saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának napjától számított az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.
Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat http://www.e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben Ajánlatkérő az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán kívül további nyilatkozat megtétele, igazolás benyújtása nem szükséges.
Amennyiben a(z) (közös) ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdése alapján azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, úgy ajánlattevőnek az EEKD IV. fejezet B. rész „Éves specifikus árbevétel” pontjában kell nyilatkoznia az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően szerzett, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, az ajánlati felhívás feladása napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy az adózás előtti eredménye legalább két évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdés alapján, ha ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredmény kimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt, a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 20 000 000 HUF értéket.
Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelmény(eke)t pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmény előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezet 11. pont B. alpontja tartalmazza.
Ha az ajánlattevő az 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és az ajánlatkérő részvételi szakasz során kiegészítő tájékoztatásban megadta az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett elfogadott alkalmasság igazolási módját, akkor az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által megadott nyilatkozattal vagy dokumentummal kell igazolnia a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Amennyiben a (közös) ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (2) bekezdése szerint köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására.)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.
Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezet 11. pont B. alpontja tartalmazza.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.
M/1: A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) megkezdett, szolgáltatás(ok), a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában (az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással), minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- az ellenszolgáltatás nettó összege;
- a referencia teljesítésének kezdő- és bejfejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásra vonatkozzanak.
Nem önállóan teljesített referencia esetén jelölendő a saját teljesítés mértéke.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az közbeszerzési eljárás során az „Alkalmassági minimumkövetelménye(i)” pontban meghatározott további kiválasztási szempontokat alkalmaz (M/2 – szerződés teljesítésében bevonni kívánt szakemberek (igazolási mód 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21 § (3) bek. b) pont szerint – végzettséget igazoló oklevelek); M/3 - a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök (igazolási mód: 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21 § (3) bek. i) pont szerint – az ESPD-ben megtett arról szóló nyilatkozatának igazolását, hogy a gépjármű saját tulajdonban, üzemeltetői jogban, vagy bérleti szerződés keretében áll rendelkezésre a teljesítéshez és a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát is; M/4 - a tevékenység végzéséhez előírt engedély (igazolási mód: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) alapján a hulladékgazdálkodási engedély másolata, amely hulladékszállításra és/vagy (be)gyűjtésre vonatkozik.)
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított előző három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
termelési (ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási) hulladék és/vagy biológiailag lebomló hulladék és/vagy lomhulladék elszállítására vonatkozó, legalább nettó 10 000 000 (azaz tízmillió) Ft értékű referenciával. Az alkalmassági követelmény teljesítésére több referencia is bemutatható.
Ajánlatkérő minden részben a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolásához bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy azok teljesítésének befejező időpontja nem eshet az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évtől (36 hónaptól) korábbi időpontra, továbbá, hogy a referenciák teljesítésének kezdő időpontja nem eshet az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszaszámított hat évtől (72 hónaptól) korábbi időpontra.
A referencianyilatkozatból, illetve –igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.
M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
legalább 2 fő, a 385/2014 (XII.31.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt, a hulladék átvételére, összegyűjtésére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel.
M/3: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db, tömörítő felépítményű, kommunális hulladék szállítására alkalmas célgéppel.
M/4: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, amely szállításra és/vagy (be)gyűjtésre vonatkozik.
Az EKR-ben és a TED-en alkalmazott szigorú karakterkorlátozás miatt az M/1, az M/2. az M/3 és az M/4 alkalmassági követelménynek való megfelelés utólagos igazolásának módjára Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:” pontban hivatkozott, az Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontjának megfelelően az alkalmassági követelményeket a jelen pont tartalmazza. Az igazolási módok részletes és teljeskörű bemutatását az „Ajánlati felhívás kiegészítése” című közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 385/2014 (XII.31.) Korm. rendelet 10. § (2) bek.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei,hivatkozás a vonatkozó jogszabályhelyekre:
Ajánlatkérő–az egyedi megrendelések alapján történő hiba és hiánymentes teljesítést követően–a Kbt.135.§(1) bek. alapján 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítési igazolását. Ajánlattevő számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése az Ajánlatkérő képviselője által kiállított teljesítési igazolások és az általa ellenjegyzett szállítólevelek alapján a Ptk.6:130.§(1)bek. szerint,30 napon belüli átutalással történik. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk.6:155.§-a irányadó. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme HUF.Ajánlatkérő, kötbért, előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: a 2015.éviCXLIII.törvény(Kbt.),2007.éviCXXVII.törvény (Áfa.tv.),2013.éviV.törvény(Ptk.). A további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az eljárás azonosítója: EKR000039862020. Az ajánlatot az EKR-ben (ElektronikusKözbeszerzésiRendszer) kell benyújtani (ekr.gov.hu).
2.Ajánlatkérő (AK) az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat (KD) és annak részeként a 424/2017.(X.19.)K.r. (EKR r.) szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben (https//:ekr.gov.hu). Az ajánlat elkészítésére a Kbt.66.§(1)bek. irányadó.
3. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti. Ajánlatkérő a jelen felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjában megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
4. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
5.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(AT) Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatát az erre szolgáló űrlap kitöltésével.
6.Az ajánlatban az erre szolgáló űrlapon ki kell tölteni a felolvasólapot a Kbt.68.§(4)bek. szerinti tartalommal (Kbt.66.§(5)bek.).
7.AK előírja, hogy az ajánlatban (űrlapon) meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót(AV) kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. [Kbt.66.§(6)a)-b)]
Ha AT a teljesítéshez nem vesz igénybe AV-t, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy erre vonatkozóan is nyilatkozni kell.
8.AT-nak (űrlapon) a Kbt.67.§(4)bek. szerint is nyilatkoznia kell.
9.A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel AT az ajánlatban (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
10.AK az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg[321/2015.(X.30.)Kr.30.§ (4)].
11.Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76.§(2)c)pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
Az értékelési szempontok részletes leírását a KD I.14. „Az ajánlatok értékelése” pont tartalmazza.
12.AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
13.AK a Kbt.75.§(2)e)pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
14. A szerződéskötés tervezett időpontja az összegezés megküldésének napjától számított tizedik napot (amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy a Kbt. 48.§(5) bekezdése alapján az ezt követő első munkanapot) követő első munkanap. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
15. AK a Kbt. 73.§(4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az AT-k tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt.73.§(4) bekezdés szerinti követelményeknek.
16.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr.MesterAndrás(01029)
17. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, valamint a szerződés műszaki, szakmai egysége, és a gazdasági észszerűség, valamint a közpénzek hatékony felhasználása okán a részajánlat-tétel lehetősége nem biztosított.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák