Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1471/2020
CPV Kód:34121000-1
Ajánlatkérő:VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Magyarország területe, a nyertes ajánlattevő telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:autóbusz közlekedési szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72026553
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szőke Dóra
Telefon: +36 14655630
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.volan-buszpark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.volan-buszpark.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001655562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001655562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: autóbusz közlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 60db M3/II. kat.autóbusz beszerzése (PÜI lízingsz)
Hivatkozási szám: EKR001655562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Új vagy Újszerű, alacsony belépésű, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében.
Mennyiség: 60 db
Az újszerű definíció alatt Ajánlatkérő az alábbit érti: az egyes autóbuszok 1. forgalomba helyezésének ideje nem lehet korábbi mint, 2019. március, illetve az ajánlati felhívás feladásának pillanatában a futásteljesítmény (km telítettség) nem lehet több, mint 150 000 km, egyik autóbusz esetében sem.
A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszok mindegyikének azonos gyártmányúnak és kivitelűnek (egyformának) kell lennie.
Folytatás: "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:" pontban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 60db M3/II. kat.autóbusz beszerzése (PÜI lízingsz)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe, a nyertes ajánlattevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új vagy Újszerű, alacsony belépésű, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében.
Mennyiség: 60 db
Az újszerű definíció alatt Ajánlatkérő az alábbit érti: az egyes autóbuszok 1. forgalomba helyezésének ideje nem lehet korábbi mint, 2019. március, illetve az ajánlati felhívás feladásának pillanatában a futásteljesítmény (km telítettség) nem lehet több mint 150 000 km, egyik autóbusz esetében sem.
A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszok mindegyikének azonos gyártmányúnak és kivitelűnek (egyformának) kell lennie.
M3 osztályú autóbuszok alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat és trolibuszokat érti. A járműkategória alábontása (M3/II): a 2001/85/EK I. sz. mellékletében rögzítettek szerint „II. osztály”: a főként ülő utasok szállítására kialakítottgépjárművek, amelyeken álló utasok is szállíthatók a közlekedőfolyosón, illetve egy akkora területen, amelynem haladja meg a két dupla ülés által elfoglalt helyet.
Az ajánlat tárgyát képező járművekre vonatkozó az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az autóbusz gyártójának és szolgáltatójának, valamint ajánlattevőnek be kell tartania, az ajánlat elkészítéséhez figyelembe kell vennie.
Amelyek az alábbiak:
 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.
 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
 77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól.
 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről.
 2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.
 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.
Az Ajánlatkérés új, vagy újszerű autóbuszokra szól, 2019. március vagy azutáni forgalomba helyezéssel. Az autóbuszokat érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint olyan bejegyzést, amely alapján az autóbusz alkalmas közforgalmú személyszállítás végzésére.
Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel (5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet tartalmazza).
Amennyiben újszerű autóbuszok kerülnek megajánlásra, és az autóbuszok rendelkeznek gyártói jótállással, Ajánlattevőnek kötelessége biztosítania a gyártói jótállást változatlan formában annak teljes hátralévő időtartama alatt.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
"II.1.4) Rövid meghatározás:" pont folytatása:
M3 osztályú autóbuszok alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat és trolibuszokat érti. A járműkategória alábontása (M3/II): a 2001/85/EK I. sz. mellékletében rögzítettek szerint „II. osztály”: a főként ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek, amelyeken álló utasok is szállíthatók a közlekedőfolyosón, illetve egy akkora területen, amely nem haladja meg a két dupla ülés által elfoglalt helyet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Autóbuszok szállításának ütemezése  10
x Költség kritérium – 1 1. 9 éves szűkített élettartamköltség  90
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 108 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10.§ 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
B) Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
SZ.1.)
Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4) – (9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek azalkalmasság igazolására be kell nyújtani a tárgyi szolgáltatás nyújtására feljogosító érvényes hatósági engedélyének másolatát.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69.§ (11) bek. is irányadók.
SZ.1.)
Alkalmatlan a pénzügyi szolgáltatást üzletszerűen végző gazdasági szereplő amennyiben nem rendelkezik a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységre vonatkozó, Hpt. 3. § (3) bekezdése szerinti, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB-nek a kiadott engedélyével.
(Kbt.65.§(1)bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Kr.21.§(1) bek.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: "III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:
Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett.
A szerződéseskötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumrészét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő által vállalt biztosíték: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
M.1) A Kr.21. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciái (továbbiakban: ref) ismertetését.
A ref.-át a Kr.22.§ (3)-(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmények teljesülés egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11a) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 30 darab új és/vagy használt autóbusz bérbeadására és/vagy pénzügyi lízingbe adására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Folyamatos teljesítés esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A§ alapján ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását megelőző kilenc éves (108 hónapos) időszakon belül megkezdett és hat éves (72 hónapos) időszakon belül eső tényleges teljesítéseket veszi figyelembe.
Egy referenciaelőírás több szerződéssel is igazolható.
A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Árubeszerzés pénzügyi lízing konstrukcióban.
Ajánlatkérő az autóbuszok gépértékének 10 %-t kitevő önrészt vállal.
Lízing konstrukció: – finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal,
futamidő: szerződéskötés minimum 30., legfeljebb 90. napjától számított 108 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napot ért) legfeljebb 3 hónapos (Ajánlatkérő 3 hónap alatt 90 napot ért) szállítási határidőt követően kezdődik meg,
finanszírozás devizaneme: HUF
kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 3 % értéket.
Folytatás: "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság" pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
4) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5) AK az eljárásban való részvételt nettó 15.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401000-00029696-00000002 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (a részletszabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák)
6) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólapot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) (EKR űrlap)
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Nyilatkozatot a gyártói jótállás vonatkozásában
- a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
8) AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9) A IV.2.6)pontban írt2 hónap alatt AK60 napot ért (az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik)
10) A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
11) A szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-ét.
14) Irányadó idő: CET
15) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.) Korm.r., Ptk.
16) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer:
1. részszempont-fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza. Az 1. értékelési részszempont előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) pontjának megfelelően került sor az energiahatékonysági előírások tekintetében, az értékelő táblázatok kitöltésével (figyelemmel a Kbt. 78. § (1) bek-re).
17) FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241, Dr. Takács Éva 00526
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.3. pont folytatása:
18) Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont körében az Értékelési táblázat A.3.” A lízing ügyleti kamatfelárának jelenértéke” táblázatának „F” (Megajánlott éves kamatfelár (%)) oszlopában meghatározott érték vonatkozásában a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján a megajánlható éves kamatfelár mértékének maximumát 3%-ban határozza meg (az egyes sorok vonatkozásában külön-külön) és felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ezen értéket meghaladó kamatfelárat tartalmazó ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.
19) Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
20) A közbeszerzési eljárásban azonos típusú autóbuszok beszerzésére kerül sor, amelyre tekintettel további részajánlattétel nem biztosítható. A volumenhatásból várható árkedvezmény és az egységes üzemeltetés is ésszerűtlenné tenné a részajánlattétel biztosítását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák