Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1481/2020
CPV Kód:34114000-9
Ajánlatkérő:MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Spét Anikó
Telefon: +36 305830289
E-mail: baloghne.spet.aniko@mav-hev.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-hev.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1 db új + 1 db új vasúti és közúti közl. alk.jármű
Hivatkozási szám: EKR001591592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db új és opcionálisan + 1 db új közúti és vasúti közlekedésre egyaránt alkalmas felsővezeték-szerelő zavarelhárító jármű beszerzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 24719 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 616502
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2020/03/09
Helyesen:
2020/03/23
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt a tárgyalások lezárását követő 30 napot ért.
2. A tárgyalásos eljárástípus alkalmazásának jogcíme: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 307/2015 Kr.) 2. § (2) bek. alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
3. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt-ben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend-ben előírtak szerint. A Közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/részvételre jelentkezőkkel (RJ)/ajánlattevőkkel (AT) A részvételi jelentkezéseket (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani). Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A -C) §-ai vonatkoznak. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken érhetőek el.
4. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ/kapacitás nyújtók képviseletében a RJ teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek. Felhívjuk RJ-k figyelmet, hogy az elektronikus űrlap benyújtásával más nevében megtett nyilatkozatok vonatkozásában a részvételi jelentkezésben meghatalmazás csatolása szükséges, figyelemmel a Kbt. 65. § (12) bekezdésben foglaltakra is.
5. A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet!
6. Ajánlatkérő a 2.1. minőségi értékelési szempont tekintetében (A vázelemek és lemezek tekintetében 120 hónap felett vállalt jótállás ideje) a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltak alapján, 60 hónapban határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot adja.
2.2. minőségi értékelési szempont tekintetében (Ajánlattevő által vállalt szállítási határidő) a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltak alapján, 8 hónapban határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot ad, továbbá 12 hónapban határozza meg azon legkedvezőtlenebb szintet, mely feletti vállalás esetén az ajánlat érvénytelenítésre kerül.
7. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja 2020.01.30. 12:00 óra, helye: Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer. A Kbt. 68. § (1c) bek-ben foglaltak szerint.
8. AK a Kbt. 71.§ rend-nek megfelelően hiánypótlást biztosít. AK a hiánypótlás biztosítása során nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatában szereplő hiánypótlásra vonatkozó korlátozást.
9. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a részvételi dokumentáció tartalmazza:
— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (Elektronikus űrlap),
— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumok (EEKD) (Elektronikus űrlap),
— Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (Elektronikus űrlap),
— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot (Elektronikus űrlap),
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Helyesen:
1. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt a tárgyalások lezárását követő 30 napot ért.
2. A tárgyalásos eljárástípus alkalmazásának jogcíme: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 307/2015 Kr.) 2. § (2) bek. alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
3. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt-ben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend-ben előírtak szerint. A Közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/részvételre jelentkezőkkel (RJ)/ajánlattevőkkel (AT) A részvételi jelentkezéseket (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani). Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A -C) §-ai vonatkoznak. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken érhetőek el.
4. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ/kapacitás nyújtók képviseletében a RJ teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek. Felhívjuk RJ-k figyelmet, hogy az elektronikus űrlap benyújtásával más nevében megtett nyilatkozatok vonatkozásában a részvételi jelentkezésben meghatalmazás csatolása szükséges, figyelemmel a Kbt. 65. § (12) bekezdésben foglaltakra is.
5. A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet!
6. Ajánlatkérő a 2.1. minőségi értékelési szempont tekintetében (A vázelemek és lemezek tekintetében 120 hónap felett vállalt jótállás ideje) a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltak alapján, 60 hónapban határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot adja.
2.2. minőségi értékelési szempont tekintetében (Ajánlattevő által vállalt szállítási határidő) a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltak alapján, 8 hónapban határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot ad, továbbá 12 hónapban határozza meg azon legkedvezőtlenebb szintet, mely feletti vállalás esetén az ajánlat érvénytelenítésre kerül.
7. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja 2020.02.18. 12:00 óra, helye: Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer. A Kbt. 68. § (1c) bek-ben foglaltak szerint.
8. AK a Kbt. 71.§ rend-nek megfelelően hiánypótlást biztosít. AK a hiánypótlás biztosítása során nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatában szereplő hiánypótlásra vonatkozó korlátozást.
9. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a részvételi dokumentáció tartalmazza:
— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (Elektronikus űrlap),
— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumok (EEKD) (Elektronikus űrlap),
— Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (Elektronikus űrlap),
— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot (Elektronikus űrlap),
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ