Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1668/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17808719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nif.hu
 
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schanzenbacherné Monori-Kiss Andrea
Telefon: +36 34515700
E-mail: monorikiss.andrea@ph.tatabanya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tatabanya.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tatabánya, Bánhida és Sárberek összekötő út
Hivatkozási szám: EKR000161082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészeit összekötő út építési engedélyének módosításához engedélyezési terv készítés, építési engedély megszerzése, a kiviteli tervek elkészítése, kivitelezése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5148295542 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tatabánya, Bánhida és Sárberek összekötő út
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45233120-6
45233140-2
71250000-5
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészeit összekötő út beruházásához kapcsolódó útépítési, aluljáró építési, illetve vasúti híd építési engedélyek szükség szerinti módosításához az engedélyezési terv elkészítése, a módosított építési engedély megszerzése, a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési feladatok elvégzése.
A Biatorbágy-Tata vasútvonal korszerűsítésére vonatkozóan rendelkezésre áll az építési engedély, mely a Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészeit összekötő utat érintően tartalmazza a keresztezésben szükséges vasúti híd megvalósítását is, a vasúti pálya tervezett korrekciójához igazodva. A vasútvonal korszerűsítésének időpontja egyelőre nem ismert, így a vasúti híd szerkezetét úgy kell megvalósítani, hogy az a meglévő vasútvonalnak és a tervezett vonalfejlesztésnek egyaránt megfeleljen. Ennek teljesüléséhez a vasúti híd vonatkozásában rendelkezésre álló tervdokumentációt, építési engedélyt módosítani szükséges. A vasúti híd terveinek módosítása magával vonja az összekötő út, illetve az aluljáró tekintetében készült tervdokumentációk, építési engedélyek szükség szerinti módosítását is.
A mintegy 824 m hosszú, új nyomvonalon vezetett összekötő út 2x1 forgalmi sávos kialakítású, mely magában foglal egy ~ 221,6 m hosszúságú közúti aluljárót, illetve egy 14,70 m szabadnyílású, 2 vágány átvezetését biztosító vasúti hidat.
Az összekötő út helyi közút, 6,50 m burkolatszélességgel, 1,00 m padkaszélességgel. Az úttal párhuzamosan járda, kerékpárút, illetve gyalog- és kerékpárút épül: 1,50, 2,00, illetve 3,75 m burkolatszélességgel. A szakaszon két, 21,00 m hosszú és 3,00 m széles autóbusz öböl kerül kialakításra, 2,50 m peronszélességgel. Az összekötő út egy közúti aluljáróval vezet át a két vágányú Biatorbágy-Tata (Budapest-Hegyeshalom) vasútvonal alatt, csatlakozva a vasút keresztezésénél kiépítésre kerülő vasúti hídhoz. Az aluljáró szerkezete monolit vasbeton „U” keret, résfalas munkatér határolással, a tartóbetétes vasúti hídhoz dilatációval csatlakozva. Az LM 71 („U” jelű) teherbírású vasúti híd szabad nyílása 14,80 m (merőlegesen: 14,70 m), 17,65 m dilatációs egységet képezve. Az aluljáró vasbeton szerkezete a hídhoz kapcsolódva két részből áll: 73,75 m, illetve 130,20 m hosszan. A közúti aluljáró teljes hossza a híddal együtt ~ 221,6 m.
A beruházás része a megvalósításhoz szükséges ideiglenes vasúti terelővágány építés-bontás, közműkiváltások, védelembe helyezések tervezése, engedélyezése, kivitelezése – teljes körűen. Főbb érintett közművek: csapadékcsatorna, ívó-, és szennyvízvezetékek, gázvezeték, távközlési kábel, távhővezeték, közvilágítási hálózat.
A felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A feladat részletes ismertetését a KD tartalmazza. A feladat finanszírozási szempontból két projektelemre oszlik, amelynek részletes ismertetését a KD tartalmazza.
PST kód: K001.14.73
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítés során szerzett projektvezetői és/v.projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata(max.24 hónap) 10
2 AF III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítés során szerzett építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai többlet tapasztalata (max.24hónap) 10
3 AF III.1.3)M/2.3.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember hídépítés során építésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(max.24hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0–10pont. 1.értékelési sz:fordított arányosítás,2-4. értékelési sz:egyenes arányosítás;Részletek KD-ban.
Szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,hazai központi költségvetési előirányzatból,valamint a Modem Városok Program keretében biztosított forrásból történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 059 - 135552
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tatabánya, Bánhida és Sárberek összekötő út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72415306
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: cseke.maria@hid.hu
Telefon: +36 203207561
Internetcím(ek): (URL) www.ahid.hu
Fax: +36 14652222
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4717880377
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5148295542
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Engedélyezési és kiviteli, műhely és részlettervek készítési részfeladatok, vasúti elő-és részlettervek készítése, megvalósulási tervek és térképek, kézikönyvek készítése, tervezői művezetés, szakfelügyeletek, betanítás részfeladatai, folytatás a VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Folytatás V.2.5) előzetes állapotfelvételek részfeladatai, fémmentesítés, régészeti szakfelügyelet, ideiglenes és végleges forgalomtechnika tervezés-kiépítés-működtetés-elbontás részfeladatai, irtási és bontási (burkolatok, szerkezetek, közművek) részfeladatok, földkiemelési, elszállítási és földmű építési részfeladatok, közművek (elektromos, közvilágítás, távközlés, víz-és csatorna vezetékek) bontási-építési, kiváltási részfeladatai, ideiglenes és végleges víztelenítési, vízépítési részfeladatok, ideiglenes, végleges út-és burkolatépítési részfeladatok, úttartozéképítési részfeladatok, mélyalapozás és munkatérhatárolási/munkatér megtámasztási részfeladatok, vasbeton szerkezetek építés részfeladatai, állványozási és zsaluzási részfeladatok, szigetelési részmunkák, acél-és lakatos-, valamint betonszerkezetek védelmi és korrózióvédelmi bevonatainak készítése, acél-és lakatos szerkezetek gyártása, szerelése és beépítése, hídtartozékok építési részfeladatai, dilatációsszerkezetek beépítési részfeladatai, vízelvezetés építés részfeladatai, szállítási és daruzási részfeladatok, érintésvédelem kialakítás részfeladatai, segédszerkezet építési részfeladatok, szakipari (gépészeti, vezérlés és elektronikai) munkák, környezetvédelmi/zajvédelmi létesítmények építési részfeladatai, növénytelepítési és tereprendezési/rekultivációs részfeladatok, felügyeleti (kamerarendszerek) kiépítési részfeladatai, MÁV közművek (kis- és középfeszültségű hálózatok, hírközlés, biztosítóberendezési hálózatok, távközlés, felsővezeték, térfigyelő kamerarendszer, térvilágítás) ideiglenes és végleges át-és kiépítési részfeladatai, ideiglenes és végleges vasúti alépítmény bontási és építési részfeladatok, zúzottköves vasúti felépítmény bontási és építési részfeladatok, híd próbaterhelés és III. fokú hídvizsgálat részfeladatai, környezetvédelem - veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás, őrzés-védelem, minőség-ellenőrzés és vizsgálatok, felvonulási terület és munkaterület kiépítés-lehatárolás, ideiglenes közműhálózat kiépítése és működtetése, geodéziai munkák, ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése-üzemeltetése-bontása
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
I. Ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20. Adószáma: 24857538-2-44;
II. Colas Közlekedésépítő Zrt. - Colas Hungária Építőipari Zrt. - Fehérvill-ám Villamosenergia-ipari Szerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Colas Közlekedésépítő Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Út 73. Adószáma: 26090575-2-43;
Ajánlattevő neve: Colas Hungária Építőipari Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Út 73. Adószáma: 14811573-2-44;
Ajánlattevő neve: Fehérvill-ám Villamosenergia-ipari Szerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szedres Utca 23. Adószáma: 12919998-2-07;
III. SDD Konzorcium:
Konzorciumvezető neve: DÖMPER Kft. Konzorciumvezető székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. Adószáma: 10229105-2-11;
Konzorciumi tag neve: S u b t e r r a - Raab Kft. Konzorciumi tag székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5. Adószáma: 24824040-2-08;
Konzorciumi tag neve: Pannon-Doprastav Kft. Konzorciumi tag székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189. Adószáma: 24657998-2-43;
IV. Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150. Adószáma: 11426628-4-03;
V. Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13. Adószáma: 14300327-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)