Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1799/2020
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001115572019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czakói-Zakar Bernadett
Telefon: +36 75508194
E-mail: kozbeszerzes@paks.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001115572019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nem veszélyes termelési hulladékok kezelése
Hivatkozási szám: EKR001115572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés/ Nem veszélyes termelési, valamint inert hulladékok átvétele, szállítása és kezelése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nem veszélyes termelési hulladékok kezelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
További tárgyak:90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nem veszélyes termelési, valamint inert hulladékok átvétele, szállítása és kezelése, kőzetgyapot bálázása az alábbiak szerint részletezve:
1. Nem veszélyes termelési hulladékok ártalmatlanítása
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőhelyén tárolt - az atomerőmű szabad zónájából és ellenőrzött zónájából származó (úgynevezett primerköri) – összesen 1.325.375 kg - nem veszélyes termelési hulladék átvétele, szállítása és kezelése az alábbi terjedelemnek megfelelően 2020-tól 2024-ig:
Hulladék megnevezése Összes mennyiség évenként (kg/év)
szigetelőanyag hulladék ártalmatlanítása 170 200
műanyag hulladék ártalmatlanítása 32 200
gumi hulladék ártalmatlanítása 805
üveg hulladék ártalmatlanítása 39 100
primerköri szigetelőanyag hulladék ártalmatlanítása 14 950
primerköri műanyag hulladék ártalmatlanítása 5 750
primerköri üveg hulladék ártalmatlanítása 2 070
2. Kőzetgyapot bálázás
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőhelyén felgyülemlő szekunder-, és primerköri kőzetgyapot és egyéb préselhető hulladékok bálázása – összesen 4.600 bála - a megrendelő bálázógépével, továbbá a hulladékok kiszállításához kapcsolódó kézi rakodási munkák.
A tevékenységet jellemzően az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjai főjavítási munkáinak időszakában kell elvégezni a raktárba beszállított hulladék mennyiségének függvényében, de előre nem tervezhető időpontban is felmerülhet munkavégzési igény.
Hulladék megnevezése Összes mennyiség évenként (bála/év)
hulladék salakgyapot bálázás 920
A fent szereplő mennyiségekből az opciót részletesen a II.2.11. pont tartalmazza.
A részletes feladatleírást, a pontos mennyiségeket a KD részét képező Közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Elszállított hulladék hasznosításának éves aránya (tömeg %) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az Ellenszolgáltatás keretösszege a Szerződés futamideje alatt nem merül ki, Megrendelő a teljesítés véghatáridejét jogosult módosítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
A III.1.1) pont folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó előzetes igazolás:
A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bek.-nek megfelelően a részvételi jelentkezésben köteles az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírás meglétére vonatkozó nyilatkozatot az EEKD-ban benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó utólagos igazolás:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. § (3) bekezdésre is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
Csatolandó a részvételi felhívás III.1.1) pontjában meghatározott szakmai tevékenység végzésére előírt alkalmassági követelményeknek megfelelő és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján:
A 2012. évi CLXXXV. törvény 62. §. által előírt hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vételről szóló dokumentum egyszerű másolata.
Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a KD tartalmazza.
A VI.3. pont folytatása:
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.
13. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2020.04.10
14. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2020.04.17
15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.06.30
16. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4. pontban részletezett teljes mennyiségből évente az alábbi mennyiségek:
1. Nem veszélyes termelési hulladékok ártalmatlanítása
Hulladék megnevezése opció összes mennyisége évenként (kg/év)
szigetelőanyag hulladék ártalmatlanítása 22 200
műanyag hulladék ártalmatlanítása 4 200
gumi hulladék ártalmatlanítása 105
üveg hulladék ártalmatlanítása 5 100
primerköri szigetelőanyag hulladék ártalmatlanítása 1 950
primerköri műanyag hulladék ártalmatlanítása 750
primerköri üveg hulladék ártalmatlanítása 270
2. Kőzetgyapot bálázás
Hulladék megnevezése opció összes mennyisége évenként (bála/év)
hulladék salakgyapot bálázás 120
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.6. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
A jelen eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
• A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bek.-nek megfelelően a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtani.
• Az EEKD-ban a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Ha (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében az EEKD-ban. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a (közös) részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírás
Alkalmatlan a(z) (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozóan a 2012. évi CLXXXV. törvény 62. §. által előírt hulladékgazdálkodási engedéllyel, vagy nyilvántartásba vétellel.
Folytatás a II.2.9. pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a közbeszerzés tárgyából* származó árbevételről szóló, EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
* A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti: környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység alapján nem veszélyes termelési, valamint inert hulladékok átvétele, szállítása és kezelése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai alapján.
A (közös) részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azt a részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján, az ajánlatkérő átszámolja forintra, a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében - a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontjára és 19. § (2) bekezdésére is.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából* származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 20 000 000 HUF értéket.
* A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti: környezetvédelmi hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység alapján nem veszélyes termelési, valamint inert hulladékok átvétele, szállítása és kezelése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai alapján.
Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bek. megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, az ajánlatkérő által előírt részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitását nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet /Kbt. 65. § (7) bek., tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére/.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó, melynek tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a), e), g) pontjai, a 21. § (3a) bekezdés a) pontra is, 22.§ (1) és (2) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki és szakmai alkalmasság:
M.1 Alkalmatlan a(z) (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36* hónapban nem végezte minimum 200 t nem veszélyes termelési hulladék átvételét, szállítását és kezelését, továbbá ha ezen tevékenységeknek a teljesítése nem az előírásoknak megfelelően történt.
* Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2 Alkalmatlan a(z) (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontja alapján, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M3. Alkalmatlan a(z) (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján, ha nem rendelkezik érvényes ISO 14001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű környezetközpontú irányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha a KD - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési és szabályszegési kötbér. Jótállás.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, a kifizetések forintban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében. A III.2.2. pont folytatása: A nyilatkozat be nem tartása a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéskötés feltétele lesz, hogy a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplők, akinek a tevékenység végzéshez szükséges (hulladék előkezelést, -ártalmatlanítást és hasznosítást végző gazdasági szereplők) rendelkezzenek
- Érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
- Érvényes ISO 14001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű környezetközpontú irányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Fentiek igazolására az ajánlatkérő az ajánlat részeként az ajánlattevőtől nyilatkozatot kér.
Folytatás a III.1.8. pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024.június
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rendelkezések:
- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR-rendelet) alkalmazása,
- kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,
- verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.,
- üzleti titok: Kbt. 44. §; EKR-rendelet 11. § (4) bek.,
- dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek.,és 41/A §
- tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.,
- hiánypótlás és felvilágosítás: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
- Változásbejegyzésről szóló nyilatkozat: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §.
- Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§.
2. A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
5. A (közös) részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
6. A (közös) részvételre jelentkezők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben – a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat – a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva – benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]
7. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást biztosítani.
8. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.
Részszempont Súlyszám Értékelési módszer
Nettó ajánlati ár Ft-ban 95 fordított arányosítás
Elszállított hulladék
hasznosításának éves
aránya (tömeg %) 5 hasznossági függvény
Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont.
9. A műszaki-szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell:
Az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlatában minimálisan a következő adatokat kell megadnia:
- a hulladékgazdálkodási tevékenység elvégzésének folyamata, a szolgáltatás koordinálásának bemutatása,
- a résztvevő szakemberek, kiszolgáló személyzet létszáma,
- a gépjárművek, eszközök biztosításának módja
- ártáblázat.
A fenti feltételek tekintetében minden adatot, információt olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket, a hulladékok kezelésére, szállítására és az edényzetre vonatkozó részletes leírásnak megfelelnek. A műszaki-szakmai ajánlat része a részletes ártáblázat..
10. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
11. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint az EKR-rendelet rendelkezései irányadóak.
Folytatás a II.2.9. pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/03/10 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák