Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:1814/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mályi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Mályi: 0114, 0115/22, 1335/78, 3001, 1211, 1335/49, 1280, 1206, 3103, 3120, 3121, 3071, 3039 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mályi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45587683
Postai cím: Széchenyi Utca 4
Város: Mályi
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3434
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viszokai István
Telefon: +36 49529050
E-mail: jegyzo@malyi.hu
Fax: +36 49529059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mályi belterületi vízrendezése
Hivatkozási szám: EKR001070112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mályi belterületi vízrendezése a Bercsényi, Munkás és Bem utcákban a TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021 pályázati konstrukció keretében. A munka részletes tartalmát a PK13/18 munkaszámú, 2019. júniusi keltű „Mályi település belterületi vízrendezése kiviteli tervdokumentációja” tartalmazza. A vonatkozó vízjogi létesítési engedély száma: 35500/7043/2019.ált.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 110800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mályi belterületi vízrendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mályi: 0114, 0115/22, 1335/78, 3001, 1211, 1335/49, 1280, 1206, 3103, 3120, 3121, 3071, 3039 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki leírás:
Tervezett létesítmények:
A burkolt vízelvezető létesítmények előre gyártott betonelemekből, az átereszek a
betonelemekhez gyártott födémelemmel kerülnek lefedésre, melyek alkalmazásával egységes,
az árkok vízszállító képességét nem csökkentő kapubejárók is kiépíthetők. Kapubejáróknál
gépkocsi beközlekedésre 5,00 m hossz-ban, gyalogos beközlekedésre - ahol jelenleg is van
ilyen - 1 m szélességben, míg átereszeknél beépítési adottságtól függően változó hossz-ban.
Az I/40/40 elemekkel burkolt csatorna szakaszokon a kapubejárók az elem nedvesített
keresztmetszetével azonos nedvesített keresztmetszeti mérettel rendelkező 30 betoncsőből
kerül kialakításra.
A Kubik árok - 1-1-0 - vízelvezető a 0114 hrsz-ú árok ingatlan nyilvántartási megnevezésű
földrészleten található, melynek jelen fejlesztés keretében a rendezése tervezett az iparvasúttal
párhuzamosan 770 m hosszon.
A Botond és Lankás utcák közötti Bem József, Munkás és Bercsényi utcákról az 1-1-1 jelű
gyűjtő árok a Kubikárokba csatlakozik annak 0+342 szelvényében.
Az 1-1- 1/I jelű vízelvezető alsó szakasza a Munkás utca csatlakozásáig - 1-1-12 vízelvezető -
TB 40/70/50 előregyártott betonelemből tervezett. A Munkás utca és a végszelvény között TB
20/30/30 méretű elemből építendő.
Az 1-1-1/I vízelvezető végszelvényéhez csatlakozik az 1-1-1-/II. szakasz, mely TB 20/30/30
elemmel lett kialakítva a Bercsényi utca K-i belépési oldalán a Lankás utcáig. Az 1-1-1-/II.
szakasz felső szakasza a 0+417 szelvénytől a végszelvényig lejtés nélkül áttört falú I/40/40
elemből építendő.
Az 1-1-11 jelű vízelvezető a Botond utcától a Lankás utca csatlakozásáig tervezett. Alsó
szakasza 0+350 szelvényig TB 30/50/40, míg felső szakasza 0+350 szelvénytől a
végszelvényig TB 20/30/30 elelemből építendő. 0+000 szelvénye csatlakozik az 1-1-1/I
vízelvezető 0+103 szelvényéhez.
Az 1-1-12 jelű vízelvezető a Munkás utcában a Botond és Lankás utcák között a K-i beépítési
oldalon építendő ki TB 20/30/30 előregyártott mederelemből. 0+000 szelvénye csatlakozik 1-
1-1/I vízelvezető 0+103 szelvényéhez.
1-1-13 jelű vízelvezető a Bercsényi utcán a Bercsényi utca és Rákóczi utca között tervezett a
D--i oldalon TB 20/30/30 előregyártott betonelemből. 0+000 szelvénye csatlakozik az
1-1-1/II jelű vízelvezető 0+572 szelvényéhez.
1-2-0 jelű vízelvezető a Bem József utcában a K-i beépítési oldalon tervezett a Botond utcától
az Erkel Ferenc utcával párhuzamosan a 3121 hrsz-ú földrészleten meglévő Falu árokig TB
20/30/30 mederelemből.
Az 1-3-0 jelű vízelvezető a Munkás utcában a K-i beépítési oldalon tervezett a Botond utcától
az Erkel Ferenc utcával párhuzamosan a 3121 hrsz-ú földrészleten meglévő Falu árokig TB
20/30/30 mederelemből.
Az 1-4-0 jelű vízelvezető Bercsényi utcában tervezett a K-i beépítési oldalon az Erkel Ferenc
utcával párhuzamosan a 3121 hrsz-ú földrészleten meglévő Falu árokig TB 20/30/30
mederelemből.
A Falu árokba történő 1-2-0, 1-3-0 és 1-4-0 jelű vízelvezetők becsatlakozásának érdekében a
jelenleg az abban fennálló ellenesésű mederszakaszokat rendezni szükséges, melynek során
egyenletes lejtést kell visszaállítani a befogadó Hejő patak irányába
Épül/felújításra kerül összesen
Összesítő adatok (m)
TB 40/70/50 218
TB 30/50/40 350
TB 20/30/30 2456
I40/40 áttört
falú 132
Ø 60 áteresz 3
Ø 30 áteresz 103
földmeder 1151
Összesen 4413
A munka részletes tartalmát a PK13/18 munkaszámú, 2019. júniusi keltű „Mályi település belterületi vízrendezése kiviteli tervdokumentációja” tartalmazza. A vonatkozó vízjogi létesítési engedély száma: 35500/7043/2019.ált.
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (v. azzal egyenértékű) szakember közút helyreállítás területén szerzett szakmai tapasztalata(hó)(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke:48 hó 10
2 A szerz. teljesítésbe bevonásra kerülő ép.vezető (v. azzal egyenértékű) szakemb. csapadékvíz elvezető árok kivitelezése ter.én szerzett szakmai tapasztalata(hó)(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke:48hó 10
3 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettő ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00021
II.2.9) További információ:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mályi belterületi vízrendezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@dgesztor.hu
Telefon: +36 46520311
Internetcím(ek): (URL) www.dgesztor.hu
Fax: +36 46520312
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71560000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Irtás, föld és sziklamunka, útburkolatok készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AFLAC BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36872903
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca 17. 6. em
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26614270205

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: Sport-Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96757330
Postai cím: Móra Ferenc Utca 1.
Város: Nyékládháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3433
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22778022205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges