Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:1875/2020
CPV Kód:33115100-0
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika 1082 Budapest, Baross u. 23-26., Semmelweis Egyetem, Orvosi Képalkotó Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/a.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berencsi Bernadett
Telefon: +36 12109610
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001659342019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001659342019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT berendezések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001659342019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33115100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CT berendezések beszerzése és karbantartása
Jótállás: 12 hónap időtartam
Szervizszolgáltatás (karbantartás, hibaelhárítás és felújítás): a jótállási időt követő 36 hónap időtartam)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CT berendezések beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33115100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Baross u. 23-26.,
Semmelweis Egyetem, Orvosi Képalkotó Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/a.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 (kettő) db, a közbeszerzési műszaki leírásokban részletezett CT berendezés szállítása, üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítása.
A telepítést követően 30 (harminc) napos orvos-szakmai próbaüzemre kerül sor. Nyertes ajánlattevő 2 (kettő) alkalommal 8-8 (nyolc-nyolc) órában betanítást biztosít 5-5 (öt-öt) fő részére.
A fenti feladatokat a nyertes ajánlattevő berendezésenként a szerződés hatálybalépésétől számított 3 (három) hónapon belül köteles elvégezni.
Az Ajánlattevő vállalja, hogy az általa ajánlott CT berendezések tartozékaikkal együtt a mellékelt alaprajzú helyiségbe bevihetőek és működtethetőek. A rendelkezésre bocsátott helyiségek dimenzióit (alakját és méreteit) és a beviteli útvonalat Ajánlattevőnek ellenőriznie kell, amelyre Ajánlatkérő lehetőséget biztosít helyszíni bejárások keretében.
Ajánlattevőnek el kell vállalnia és szükség szerint el kell végeznie a CT helyiségek építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti átalakításának tervezését és kivitelezését annak érdekében, hogy a megajánlott berendezések felszerelhetőek, üzembe állíthatóak és működtethetőek legyenek.
Nyertes ajánlattevő feladata a 12 (tizenkettő) hónap jótállási idő alatti és az azt követő 36 (harminchat) havi átalánydíjas szervizszolgáltatás biztosítása, mely átalánydíj magában foglalja a gyártó által előírt rendszeres és a hibajavító karbantartás során felhasznált anyagok biztosítását, beleértve valamennyi kis- és nagy értékű alkatrész cseréjét is.

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok szerinti közbeszerzési műszaki leírások (Közbeszerzési műszaki leírás és minimum követelmény tábla_CT_Transzplantációs és Sebészeti Klinika és Közbeszerzési műszaki leírás és minimum követelmény tábla_CT_Orvosi Képalkotó Klinika c. fájl) tartalmazzák.
Nem osztható árubeszerzésről és ahhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról van szó, melyre tekintettel Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat tételt. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja továbbá az egységes egyetemi betegvizsgálati protokollok alkalmazhatósága, a forgó rendszerben beosztott kezelőszemélyzet betanulásának és napi munkafeladatainak egyszerűsítése.
Az értékelés szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra.
Az értékelési szempontok részenként kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
Az 1. ár és a 2. és 8. értékelési részszempontok esetében ajánlatkérő fordított arányosítással számítja ki a pontszámot. Az alacsonyabb ajánlati ár/kisebb megajánlás az előnyösebb.
A 3-7. és 9-11. minőségi részszempontok esetében ajánlatkérő egyenes arányosítással számítja ki a pontszámot: minél gyorsabb/több/nagyobb az adott megajánlás, annál előnyösebb.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Legrövidebb teljes (360 fokos) forgási idő (max. 0,35 sec, előny a kevesebb) 10
2 3. Képalkotásban résztvevő detektor elemek száma soronként, a ref. detektor nélkül (a detektorok virtuális megduplázásának figyelmen kívül hagyásával) (min. 650 db/sor, előny a több) 3
3 4. Egy-időben feldolgozható (gyűjthető) független adatú detektorsorok száma (min. 64 db, előny a több) 7
4 5. Helikális módban, egy körülfordulás adathalmazából különböző Z helyen kapott szeletek száma (min. 128 db szelet, előny a több) 5
5 6. Detektormátrix által biztosított z-irányú térbeli lefedettség (min. 35 mm, előny a nagyobb) 5
6 7. Rtg. generátor maximális kimeneti teljesítménye (valós, nem effektív iteratív technikával) (min. 75 kW, előny a nagyobb teljesítmény) 10
7 8. Vizsgálat közben alkalmazható legalacsonyabb kV érték (max. 80 kV, előny a kisebb) 10
8 9. Szkennelhető fémmentes tartomány (min. 180 cm, előny a nagyobb) 3
9 10. Képrekonstrukció sebessége (512x512 mátrix) kép/sec (axiális szeletképek száma helikális adatgyűjtés után) (min. 20 kép/sec, előny a gyorsabb) 5
10 11. Felbontás 10 % MTF-nél x-y síkban standard rekonstrukciós algoritmus mellett (min. 10 lp/cm, előny a nagyobb) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 140
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 51 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő helyszíni bejárásokat tart:
1. Orvosi Képalkotó Klinika
Találkozó helye és ideje:
1082 Budapest, Üllői út 78/a. (főbejárat előtt)
2020. február 17. (hétfő) 9:00 óra
2. Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Találkozó helye és ideje:
1085 Budapest, Baross u. 23-26. (főbejárat előtt)
2020. február 18. (kedd)10:00 óra

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. rendelkezéseire.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12–14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia/igazolni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontjában és a (2) bek. a) pontjában foglaltakra.
(Közös) ajánlattevőnek az EEKD-ban nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. a) pontjában foglaltak értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bek].
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az elektronikus űrlapokként létrehozott egyes nyilatkozatokat elektronikus űrlap formában kell kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetése, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
• a referenciák értékei,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, tól-ig, év/hónap/nap megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége(i),
• saját teljesítés aránya (%) (adott esetben),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételnek történő megfelelés.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatóak be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. b) pont alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a képzettségük/végzettségük, és releváns szakmai tapasztalatuk ismertetésére, a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt. Az önéletrajzokat olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmasság kétséget kizáróan megállapítható.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján benyújtandó független szervezet által kiállított, érvényes, a megajánlott berendezésekre vonatkozó CE tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány, és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat.
M4) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtandó független szervezet által kiállított, érvényes, a szerződés tárgyát képező tevékenységre kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási - legalább az ajánlattételi határidő lejáratakor érvényes - tanúsítvány, vagy az azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékai.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő, CT berendezés(ek) szállítása, üzembe helyezése és szervizszolgáltatása tárgyú referenciával/referenciákkal, összesen legalább nettó 335.405.000,- Ft értékben.
A szállítás üzembe helyezéssel és a szervizszolgáltatási tevékenységek külön-külön is, több külön szerződésből is igazolhatóak.
Ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, azok akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen megállapítható, hogy a fenti mennyiségek szállítására az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább 2 (kettő) fő, felsőfokú végzettségű szakemberrel, akik rendelkeznek – szakemberenként külön-külön - CT berendezések szervizelésében és javításában (melyek mindegyikét igazolni kell) összesen legalább 24 (huszonnégy) hónap releváns szakmai tapasztalattal.
A szakmai gyakorlati idő ismertetése során az előírt területeken végzett tevékenység vehető figyelembe. A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól - év-hónapig bontásban történjen. Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe.
A szakemberek között átfedés nem megengedett.
M3) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkeznek a megajánlott termékek (berendezések) CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, mely alapján a termék forgalomba hozható.
M4) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik független szervezet által kiállított, a szerződés tárgyát képező tevékenységre kiterjedő ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszerrel vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű - legalább az ajánlattételi határidő lejáratakor érvényes - tanúsítvánnyal, vagy egyénértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékéval,amely megfelel az ISO 9001 követelményének.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési részszempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérő eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a minősített ajánlattevők vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az adásvétel tekintetében:
Késedelmi kötbér: az áru nettó szerződéses ellenértékének napi 0,5 %-a, de legfeljebb 20 %.
Meghiúsulási kötbér: az áru nettó szerződéses ellenértékének 30 %-a.
A szervizszolgáltatás tekintetében:
Amennyiben a hibajavítás késedelmes megkezdése miatt a havi üzemen kívüli idő meghaladja a 36 órát, a kötbér az éves nettó szerződéses díj 0,5%-a naponta, de legfeljebb 20 %.
Meghiúsulási kötbér: a szervizszolgáltatásból még hátralévő nettó szerződéses díj 30 %-a.
Kellékszavatossági igény: Ptk. 6:159. § (2) bek. a) pontja szerint.
A részletes fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV, AF= ajánlati felhívás, KD=közbeszerzési dokumentumok
Az ajánlatban csatolandó:
1. EKR-ben létrehozott űrlapok szerinti nyilatkozatok, az űrlapok kitöltésével az ajánlat részeként:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal,
- AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- nyilatkozatok a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) és kc) pontjai alapján (AK felhívására benyújtandó),
- nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában,
- nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában,
- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. Korm. rend. 15.§ (2) bekezdésének megfelelően,
- nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben),
- nyilatkozat bemutatott szakemberekről,
- nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról,
- nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről,
- nyilatkozat fordításról (adott esetben),
- EEKD (amennyiben AT nem vesz igénybe AV-t és kapacitást nyújtó szervezetet (személyt), akkor az EEKD vonatkozó pontjaiban nyilatkozzon erről).
2. Az ajánlat részeként benyújtandó a KD szerinti részletes árajánlat; valamint a megajánlott termékek (berendezések) magyar nyelvű fényképes prospektusa és/vagy fényképes termékleírása, melyekből egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható a közbeszerzési műszaki leírások szerinti, berendezésenként külön-külön meghatározott valamennyi minimum követelmény megléte.
3. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
4. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a KD-ban.
5. Csatolandó az AT nyilatkozata a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a)-b) pontjai tekintetében (nemleges tartalom esetén is).
6. Csatolandó az AT nyilatkozata az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is).
7. Amennyiben az AT az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével az alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolás érdekében ezen szervezet (vagy személy) erőforrására vagy arra is támaszkodik.
8. Csatolandó a kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Folytatás az ajánlati VI.4.3) pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak
A III.2.2) pont folytatása:
Fő finanszírozási feltételek:
Az áru ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, a karbantartási munkák ellenértékét a jótállási időt - 12 (tizenkettő) hónap - követően, a teljesítésigazolás (ajánlattevő a karbantartás során ellátott tevékenységekről részletes munkalapot készít, amelyen feltünteti a munkával ellátott időt, valamint a cserélt alkatrészeket) birtokában havonta a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 30 (harminc) napon belül banki átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
A VI.3) pont folytatása:
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A. § (5) bek. szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolandó továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodása.
10. Csatolandók a KD-ban meghatározott további nyilatkozatok. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az AT-k az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
11. AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
12. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
13. Az AF-ban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
14. KD elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
15. AK nap alatt naptári napot ért. AK a IV.2.6) pont szerinti 2 (kettő) hónap időtartamú ajánlati kötöttség alatt 60 (hatvan) naptári napot ért (az eljárás 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti központi ellenőrzésére tekintettel).
16. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17. AK nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
18. FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria (lsz.:01086); helyettese Dr. Schäffer Kinga (lsz.: 00275).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák