Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1881/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, 802 Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd 803 Alsó Kőrös sor 804 Élővíz-csatorna partja /Alsó Kőrös sor/ 805 Élővíz-csatorna 806 Élővíz-csatorna partja /Ligeti sor/ 807 Ligeti sor 808 Kórház utca 3924 Kiss Ernő utca 809 Széchényi liget 812 Széchényi liget /Esély Pedagógiai Központ Szakiskola/;5600 Békéscsaba, 17/1 Derkovits sor 28/1 Élővíz-csatorna partja /Derkovits sor/ 29/3 Élővíz-csatorna 30/1 Élővíz-csatorna partja /Árpád sor/ 31/3 Élővíz-csatorna partja /Árpád sor/ 31/4 Árpád sor
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bekescsaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://bekescsaba.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MVP Munkácsy-negyed,hidak és környező közterületek
Hivatkozási szám: EKR001399172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1) rész: Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület építés-kivitelezési munkái
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt keretében a Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület megnevezésű projektelem építési-kivitelezési munkái.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
A Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület építés-kivitelezési munkái Békéscsaba városában a Kiss Ernő és Kórház utca közötti hídon és a környező közterületeken történik, területe a következő helyrajzi számokat érinti:
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 3924, 809, 812
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület építési-kivitelezési munkái.
Fejlesztési terület: 1492,5 m2.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege: egységes városképi megjelenés létrehozása. A Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd rekonstrukciója, átépítése a közművek rekonstrukciójával, a hídhoz csatlakozó burkolatok felújítása, kiszélesítése. A Kiss Ernő utca Teleki utca és Alsó Körös sor közötti szakaszának felújítása. A Széchenyi liget fejlesztéseként látogatóirányítási rendszer elemek kihelyezése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, szakhatósági nyilatkozatokban, kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez és használatbavételéhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály: Békéscsaba város belterületén, a Kórház utcai Élővíz-csatorna feletti közúti híd átépítésének engedélyezése. Ügyiratszám: BE-02/07/UO/23-3/2019.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A „Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület” megnevezésű projektelem esetében nem releváns.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
Kivitelezés:
- A projektterületen a kivitelezés üteme szerint szükséges forgalomkorlátozásokra Ajánlattevőnek (kivitelezőnek) kell tervet készíteni. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad.
- Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása. Ajánlattevő feladata a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése...(karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
2) rész: József Attila és Deák utca közötti híd építés-kivitelezési munkái
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt keretében a József Attila és Deák utca közötti híd megnevezésű projektelem építési-kivitelezési munkái.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
A József Attila és Deák utca közötti híd építés-kivitelezési munkái Békéscsaba belvárosában az Élővíz-csatorna Derkovits és Árpád sori partján történik, területe a következő helyrajzi számokat érinti: 17/1, 28/1, 29/3, 30/1, 31/3, 31/4
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a József Attila és Deák utca közötti híd építési-kivitelezési munkái. Fejlesztési terület: 1146 m2.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5.Az építés-kivitelezési tevékenység jellege: A József Attila és Deák utca között meglévő gyalogos híd elbontása és a helyén egy új kerékpáros-és gyalogos híd építése, a hídhoz csatlakozó burkolatok átépítése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, szakhatósági nyilatkozatokban, kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.... (karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45221119-9
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba,
802 Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd
803 Alsó Kőrös sor
804 Élővíz-csatorna partja /Alsó Kőrös sor/
805 Élővíz-csatorna
806 Élővíz-csatorna partja /Ligeti sor/
807 Ligeti sor
808 Kórház utca
3924 Kiss Ernő utca
809 Széchényi liget
812 Széchényi liget /Esély Pedagógiai Központ Szakiskola/
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó „Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület” megnevezésű projektelem építési beruházás a Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt része. A projekt támogató okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt keretében a Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület megnevezésű projektelem építési-kivitelezési munkái.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
A Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület építés-kivitelezési munkái Békéscsaba városában a Kiss Ernő és Kórház utca közötti hídon és a környező közterületeken történik, területe a következő helyrajzi számokat érinti:
802 Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd
803 Alsó Kőrös sor
804 Élővíz-csatorna partja /Alsó Kőrös sor/
805 Élővíz-csatorna
806 Élővíz-csatorna partja /Ligeti sor/
807 Ligeti sor
808 Kórház utca
3924 Kiss Ernő utca
809 Széchényi liget
812 Széchényi liget /Esély Pedagógiai Központ Szakiskola/
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület építési-kivitelezési munkái.
Fejlesztési terület: 1492,5 m2.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege: egységes városképi megjelenés létrehozása. A Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd rekonstrukciója, átépítése a közművek rekonstrukciójával, a hídhoz csatlakozó burkolatok felújítása, kiszélesítése. A Kiss Ernő utca Teleki utca és Alsó Körös sor közötti szakaszának felújítása. A Széchenyi liget fejlesztéseként látogatóirányítási rendszer elemek kihelyezése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, szakhatósági nyilatkozatokban, kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez és használatbavételéhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály: Békéscsaba város belterületén, a Kórház utcai Élővíz-csatorna feletti közúti híd átépítésének engedélyezése. Ügyiratszám: BE-02/07/UO/23-3/2019.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A „Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd és a környező közterület” megnevezésű projektelem esetében nem releváns.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:

Kivitelezés:
- A projektterületen a kivitelezés üteme szerint szükséges forgalomkorlátozásokra Ajánlattevőnek (kivitelezőnek) kell tervet készíteni. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad.
- Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása. Ajánlattevő feladata a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
- Ajánlattevő feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges tervezői művezetés biztosítása.
- A kivitelező tevékenységét szükség esetén össze kell hangolni a térségben folyó egyéb önkormányzati beruházásokkal.
- Az ajánlattevő (kivitelező) köteles a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok alvállalkozóit a munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni.
- A kiviteli tervekben részletezett szakhatósági, tulajdonosi, út- és közműkezelők előírásait be kell tartani.
- A projekt támogató okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba előírt követelmények teljesítése kötelező.
- Ajánlattevő feladata a bontási munkák szakszerű, gondos, szelektív elvégzése, azt követően a bontott anyagok, berendezések stb. Ajánlatkérő által kijelölt helyi telephelyre történő elszállítása, lerakása, annak dokumentálása, a bontott anyagokra vonatkozó előzetesen bejelentett Ajánlatkérői igény esetén.
Ezen túlmenően az építőipari kivitelezés során keletkező egyéb építési-bontási hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása Ajánlattevő feladata. .......(karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  10
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  10
3 3) Az M.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4) Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.

II.2.1)
Elnevezés: József A. és Deák utca közötti híd kivitelezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45221100-3
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba,
17/1 Derkovits sor
28/1 Élővíz-csatorna partja /Derkovits sor/
29/3 Élővíz-csatorna
30/1 Élővíz-csatorna partja /Árpád sor/
31/3 Élővíz-csatorna partja /Árpád sor/
31/4 Árpád sor
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó „József Attila és Deák utca közötti híd” megnevezésű projektelem építési beruházás a Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt része. A projekt támogató okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt keretében a József Attila és Deák utca közötti híd megnevezésű projektelem építési-kivitelezési munkái.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
A József Attila és Deák utca közötti híd építés-kivitelezési munkái Békéscsaba belvárosában az Élővíz-csatorna Derkovits és Árpád sori partján történik, területe a következő helyrajzi számokat érinti:
17/1 Derkovits sor
28/1 Élővíz-csatorna partja /Derkovits sor/
29/3 Élővíz-csatorna
30/1 Élővíz-csatorna partja /Árpád sor/
31/3 Élővíz-csatorna partja /Árpád sor/
31/4 Árpád sor
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a József Attila és Deák utca közötti híd építési-kivitelezési munkái.
Fejlesztési terület: 1146 m2.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege: A József Attila és Deák utca között meglévő gyalogos híd elbontása és a helyén egy új kerékpáros-és gyalogos híd építése, a hídhoz csatlakozó burkolatok átépítése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációkban, az építési engedélyekben, szakhatósági nyilatkozatokban, kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez és használatbavételéhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály: Deák F. u. – József A. u. között az Élővíz-csatorna fölött gyalogos híd bontása és új kerékpáros-és gyalogos híd építésének engedélyezése. Ügyiratszám: BE/UO/320/21/2017.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A „József Attila és Deák utca közötti híd” megnevezésű projektelem esetében nem releváns.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:

Kivitelezés:
- A projektterületen a kivitelezés üteme szerint szükséges forgalomkorlátozásokra Ajánlattevőnek (kivitelezőnek) kell tervet készíteni. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad.
- Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása. Ajánlattevő feladata a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
- Ajánlattevő feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges tervezői művezetés biztosítása.
- A kivitelező tevékenységét szükség esetén össze kell hangolni a térségben folyó egyéb önkormányzati beruházásokkal.
- Az ajánlattevő (kivitelező) köteles a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok alvállalkozóit a munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni.
- A kiviteli tervekben részletezett szakhatósági, tulajdonosi, út- és közműkezelők előírásait be kell tartani.
- A projekt támogató okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba előírt követelmények teljesítése kötelező.
- Ajánlattevő feladata a bontási munkák szakszerű, gondos, szelektív elvégzése, azt követően a bontott anyagok, berendezések stb. Ajánlatkérő által kijelölt helyi telephelyre történő elszállítása, lerakása, annak dokumentálása, a bontott anyagokra vonatkozó előzetesen bejelentett Ajánlatkérői igény esetén.
Ezen túlmenően az építőipari kivitelezés során keletkező egyéb építési-bontási hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása Ajánlattevő feladata.
- A kivitelező köteles, a tevékenységét a környezet szennyezését kizáró módon végezni, a vonatkozó előírásoknak megfelelően a keletkező hulladékok gyűjtéséről, annak engedéllyel rendelkező lerakóba, vagy ártalmatlanítóba történő szállíttatásáról folyamatosan gondoskodni. .......(karakterkorlát miatt további információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  10
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  10
3 3) Az M.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4) Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kiss Ernő és Kórház utca közötti híd kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: József A. és Deák utca közötti híd kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges