Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1887/2020
CPV Kód:66000000-0
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy, Oktatás, Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 306201236
E-mail: szabo.gothard.mate@pte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000588142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy, Oktatás, Kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bankkártya elfogadás, elszámolás lebony. szolg.
Hivatkozási szám: EKR000588142019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bankkártya elfogadására és a tranzakciókkal kapcsolatos elszámolás lebonyolítására vonatkozó szolgáltatás biztosítása a Pécsi Tudományegyetem részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bankkártya elfogadás, elszámolás lebony. szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bankkártya elfogadására és a tranzakciókkal kapcsolatos elszámolás lebonyolítására vonatkozó szolgáltatás biztosítása a Pécsi Tudományegyetem részére. A szolgáltatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: - személyes megjelenés útján, bankkártyával történő fizetés (POS terminál) lehetőségét biztosítani szükséges; - virtuális, internetes terminálokon történő fizetés lehetőségét biztosítani szükséges; - a fizetési tranzakciók során a Visa, MasterCard, AmericanExpress nemzeközi kártyatársaságok által kibocsájtott kártya elfogadása szükséges; - a fizetési tranzakciók történhetnek HUF-ban, EUR-ban, vagy USD-ban; - a devizás fizetések esetében deviza jóváírása szükséges; - minden fizetési tranzakció során a befizetett összeget legkésőbb a fizetés napját követő munkanap végéig (17:00 óráig) szükséges jóváírni; - a fizikai POS terminálon történő fizetés esetén a terminálnak az érintés nélküli (PayPass, PayWave) fizetési szolgáltatásokat is szükséges biztosítania; - a tranzakciók bemutatását kereshető pdf-ben kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, melyben szerepel a befizető neve, dátum, devizanem, deviza összeg, forint érték, és a megjegyzés mezőben a befizető által megadott információk. - csatlakozási díj 0 Ft; - deposit kezdő mértéke 0 Ft; A szolgáltatás teljesítése során 60 darab fizikai POS terminál biztosítása szükséges bérleti konstrukció keretében. A terminálok közül 28 darab elhelyezése pécsi telephelyeken, 2 darab szekszárdi telephelyeken szükséges, a további 30 darab terminál üzembehelyezése a szerződés futamideje alatt fog megtörténni. A fizikai POS terminálok 60 darabos száma a szerződés időtartama alatt legfeljebb 30%-kal bővülhet (18 db). A fizikai termináloknak alkalmasnak kell lenniük a meglévő Neptun Tanulmányi Rendszerrel való kommunikációra fizikai és helyi hálózaton keresztüli kommunikációval egyaránt. A fizikai POS terminálok esetében igény esetén szükséges mobilinternetet használó eszközök biztosítása. A virtuális fizetési felületek száma nem korlátozott, a szerződés időtartama alatt bővülhet. Az alábbi informatikai rendszerek esetében szükséges az internetes fizetés lehetőségét biztosítani: - meglévő rendszerek Neptun Tanulmányi Rendszer, DreamApply rendszer, ECL vizsga adminisztrációs rendszer, valamint az egyetemi rendezvények internetes regisztrációja során lehetővé kell tenni (jövőben kialakításra kerülő webboltok). Nyertes ajánlattevő feladata továbbá: - a POS terminálok működési feltételeinek kialakítása, minden egyes üzemelési ponton; - amennyiben a Szolgáltató a Megrendelőnél a teljesítés megkezdése időpontjában működő rendszereket és eszközöket a Szolgáltatás nyújtásához felhasználni nem tudja, úgy köteles a szükséges módosításokat végrehajtani, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a következőkre: Önkiszolgáló POS-terminál kártyatársasági tanúsításnak megszerzése, valamint a POS-terminálokhoz tartozó PIN pad biztonsági kulcsának cseréje; - biztosítsa a fizetéshez szükséges protokoll kiépítését, valamint az egyes értékesítési területekre meghatározott csatlakozás lehetőségét, - Amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő működő rendszereit és eszközeit a saját működéséhez igazítani nem tudja, úgy az ajánlatkérő működő rendszereinek és eszközeinek szükséges átalakítása Ajánlattevő feladat és költsége. - a beszedett bevételek a Szolgáltató által Megrendelő felé elszámolása a jelen eljárás alapján megkötött szerződés szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a Pécsi Tudományegyetem a 2018.szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között összesen 2140 millió forint, amelyből 1115 ezer EUR és 1530 ezer USD értékben bonyolított fizetési tranzakciókat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Cserekészülék biztosítása terminál meghibásodás esetén (minimum 1 óra, maximum 4 óra) 1
2 4. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkanapon 16:00 óra előtt kezdeményezett fizetési tranzakció még azon a napon jóváírásra kerül (igen/nem) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A fizikai POS terminálok 60 darabos száma a szerződés időtartama alatt legfeljebb 30%-kal bővülhet (18 db).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontok alsó és felső határa: 0-10.
Értékelés módszere: Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
Az értékelés módszere a 3. értékelési részszempont esetén arányosítás. Az értékelés módszere a 4. értékelési részszempont esetén pontozás a közbeszerzési dokumentumban rögzítettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) b) pont).
Igazolási mód: Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányát. Az EEKD-ban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, továbbá megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4)szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplők részéről.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. alkalmassági követelménynek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az ESPD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:
M/1. Ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, legalább év/hó/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. foglaltakra.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
- legalább 15 db POS és/vagy mobil POS terminál üzembe helyezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, továbbá
- legalább 15 darab POS terminált, és/vagy mobil POS terminált tartalmazó hálózat legalább egy éven keresztül történő folyamatos üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referenciaelőírás legfeljebb négy szerződésből teljesíthető. Ugyanazon referenciaigazolás több alkalmassági követelmény igazolására is megjelölhető, amennyiben abból az egyes előírásoknak való megfelelés külön-külön megállapítható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: mértéke 1% naptári naponta, de legfeljebb 5 naptári napnak megfelelő tétel.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke 250.000,- Forint
Meghiúsulási kötbér: mértéke 3.000.000,- Forint.
A részletes információkat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik. 2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 3. Az ajánlatban be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. 4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. 6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. 7. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt. 8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 9. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 naptári napot ért, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik. 10. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók. 11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. 12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 13. Eljáró FAKSZ: Kiss Adrienn (lajstromszám: 00883). és dr. Szabó-Gothard Máté (lajstromszám: 00952). 14. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 15. Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül a Pécsi Tudományegyetem előre meghatározott telephelyein biztosítani a bankkártyával történő fizetés lehetőségét (POS terminál). 16. Értékelési szempontok: 1. értékelési szempont: A bankkártyával végzett tranzakció után felszámításra kerülő jutalék mértéke (%-ban, 2 tizedesjegy pontossággal, HUF-HUF, EUR-EUR, USD-USD alapú elszámolási módozatok esetén) - súlyszám: 7; 2. értékelési szempont: POS terminálok rendelkezésre bocsátásáért havonta terminálonként fizetendő bérleti díj mértéke (HUF/db/hó) - súlyszám: 1; 3. értékelési szempont: Cserekészülék biztosítása terminál meghibásodás esetén (minimum 1 óra, maximum 4 óra) - súlyszám: 1.; 4. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkanapon 16:00 óra előtt kezdeményezett fizetési tranzakció még azon a napon jóváírásra kerül (igen/nem) - súlyszám: 2. 17. Részajánlattétel kizárásának indoka: A szerződés tárgya egy egységes bankkártya elfogadói és elszámolás lebonyolítói rendszer biztosítása, mely a rendszer műszaki, jogi és informatikai adottságai miatt nem szerezhető be több szerződés keretében. 18. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M.1. pontjában a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezéseinek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák