Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1889/2020
CPV Kód:34621100-7
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vida Orsolya
Telefon: +36 99577531
E-mail: ovida@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001628692019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001628692019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Önürítős zúzott kő szállító vasúti kocsik bérlése
Hivatkozási szám: EKR001628692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34621100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Önürítős zúzott kő szállító, FAD Faccpp vagy DOZÁTOR Faccpps típusú vagy azzal egyenértékű, műszaki paraméterekkel rendelkező vasúti kocsik AK általi bérlése Csorna állomáson keresztül az eseti megrendelésben meghatározott célállomásig és a visszaadás helyétől Csornán keresztül történő nyertes AT-t terhelő szállítási kötelezettséggel. A teljes mennyiség a szerződés teljes időtartamára: várhatóan 48 eseti megrendelés összesen 270 napos időtartamra. AK az AT részére a szerződés aláírásakor, majd negyedévente rendelkezésére bocsátott ütemtervben határozza meg a tárgyévre bérbe venni tervezett vasúti kocsik mennyiségét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, AK azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Önürítős zúzott kő szállító vasúti kocsik bérlése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34621100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: Gysev Zrt. - a szerződéstervezet 3. mellékletét képező célállomás-jegyzék szerinti - állomásai, valamint Uzsa, Uzsabánya állomás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A bérleti keretszerződés és ajánlatkérő eseti megrendelése alapján nyertes ajánlattevő önürítős, zúzott kő szállítása céljából vasúti kocsik bérbeadására vállal kötelezettséget oly módon, hogy nyertes ajánlattevő a vasúti kocsikat ajánlatkérő eseti megrendelésében meghatározott célállomáson, Ajánlattevő által megajánlott határidőn belül adja Ajánlatkérő birtokába, majd az eseti megrendelésben meghatározott helyszínen, a bérlet időtartamának lejártakor a vasúti kocsikat ajánlatkérőtől átveszi és elszállítja. Ajánlatkérő egy alkalommal legalább 10 db, legfeljebb 46 db vasúti kocsi bérbevételét rendeli meg. A vasúti kocsiknak FAD Faccpp, DOZÁTOR Faccpps vagy azzal egyenértékű, műszaki paraméterekkel kell rendelkezniük. A keretszerződést olyan vasúti kocsikkal kell teljesíteni, amelyek vasúti forgalomban való közlekedtetésre alkalmas műszaki állapotúak, funkcionálisan működőképes szerkezeti egységekkel, 4 tengellyel rendelkeznek, 32/50 halmaznagyságú vasúti zúzott kő fuvarozására és adagolt ürítésére alkalmasak; ha a vasúti kocsi szállítmánya a vágánytengely közé és mellé egyaránt üríthető és az ürítés intenzitása használat közben szabályozható; terhelési határa vasúti kocsinként min. 40 tonna, max. 45 tonna; közlekedési sebessége min. 80 km/h. A vasúti kocsiknak a magyar vasúthálózaton történő közlekedéshez szükséges érvényes hatósági engedéllyel kell rendelkezniük. Amennyiben a hatósági engedély nem magyar nyelven került kiállításra, a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
A vasúti kocsik részletes műszaki paramétereit, valamint az átadandó dokumentumok megnevezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 . Az eseti megrendelés visszaigazolásától számított, az abban meghatározott célállomáson történő rendelkezésre bocsátás határideje naptári napban meghatározva (min.20- max.50 nap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés a hatálybalépéstől számított 24. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben a keretösszeg a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki, úgy az ajánlatkérő a keretszerződés lejáratát megelőző 30. napig közölt egyoldalú nyilatkozata alapján szerződő felek a keretszerződés időbeli hatályát további két alkalommal, egyenként 12-12 hónappal meghosszabbíthatják.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.6) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a nettó 200 000 000,-Ft keretösszegből nettó 154.000.000,- Ft (alapkeretösszeg) értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 46.000.000,- Ft (opciós keretösszeg), összesen várhatóan 14 eseti megrendelés 81 napos időtartamra. Az eseti megrendelések kibocsátásával történő lehívások szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-16. § szerint kell igazolni. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, a 4-7. §-nak megfelelően, az ajánlatkérő által előírt módon, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó Ajánlattevő teszi meg. A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot – elektronikus űrlapként- az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III.fejezete szerinti igazolására. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm.rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (3) és (5) bek. megfelelő alkalmazására! Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:
M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja, ill. (1a) bek. b) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett, közbeszerzés tárgyának megfelelő vasúti kocsik bérbeadásának ismertetését. A referenciát a 321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:
-szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail);
- bérbeadás (szállítás) tárgya olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen;
- a bérbeadás mennyisége: a bérbeadott vasúti kocsik darabszáma és a bérbeadás időtartama naptári napokban meghatározva;
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont nap, hó, év pontossággal);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett bérbeadásokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) /ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc (9) éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe/ összességében minimum 7 db, közbeszerzés tárgyának megfelelő vasúti kocsi legalább 40 napra szóló bérbeadására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható, azonban valamennyi szerződésnek minimum 7 db vasúti kocsi bérbeadására kell vonatkoznia. (A bérleti napok száma összeadható.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1 alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződésben kikötött kötbérek fajtái: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségként kikötött kötbér mértékét, részletes szabályait a bérleti keretszerződés tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az eseti megrendelések alapján kiállított számla ellenértékét az igazolt teljesítést követően az Ajánlattevő által kiállított és befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését. Amennyiben Ajánlatkérő fizetési késedelembe esik, a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001628692019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1b.)-(1d.) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KKD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a «Kiegészítő adatok,További közbeszerzési dokumentumok» oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a «Benyújtandó iratok jegyzéke» felületen érhetőek el. Az ajánlatot KKD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
2.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1) bek.)
3.Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az EKR.11.§ (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.
4.Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén a Kbt.35.§(2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó. Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §(5) bek-re.
5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani: - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, - Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot, - változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzésieljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat. - Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatot (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat -nemleges nyilatkozat is csatolandó) - a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, Nyilatkozatot üzleti titokról (adott esetben),- Nyilatkozatot fordításról (adott esetben), - Részletes árajánlatot pdf. formátumban.
6.AK a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi közbeszerzési eljárás tárgyát, EKR azonosító számát, továbbá pontosan hivatkozni kell az ilyen módon igazolni kívánt kizáró ok vagy alkalmassági követelmény tekintetében benyújtott dokumentumra.
7.Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja az eljárás során. 10. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam:30 napot jelent. Folytatás VI.4.3. pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint. VI.3.További információk folytatása:
11.Jelen eljárásban a KKD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r., a 307/2015.(X.27.) Korm.r., és a 424/2017.(XII.19.) e-Kr. szerint kell eljárni.
12. AK alkalmazza a Kbt. 81.§(5) bekezdésben foglaltakat.
13. Értékelési módszerek, pontszám, valamennyi szempont tekintetében:
Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Módszerei: Ár kritérium:„I.Nettó ajánlati ellenszolgáltatás” - fordított arányosítás,
Minőségi kritérium: „II. Rendelkezésre bocsátás határideje”: minimum 20 naptári nap - maximum 50 naptári nap) fordított arányosítás. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a "II. Rendelkezésre bocsátás határideje" szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 20 naptári nap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú, azaz 100 pontot ad.
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
AK 50 naptári napban határozza meg a legkedvezőtlenebb értéket, mely értéknél magasabb vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A Kbt. 76. § (10) bek. alapján az értékelési módszerek részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a KKD tartalmazza.
14. AK a Korm.r. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
15. AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.
16. A II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő jelen eljárásban a 307/2015. (X.27.) Korm. rendeletet alkalmazza. A 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés alapján ajánlatkérő a részajánlattétel biztosításának lehetőségét megvizsgálta, a részajánlat tétel kizárását ajánlatkérő nem köteles indokolni.
17. FAKSZ: Görög Tibor (00303), helyettes: Tóth Anita (00927)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák