Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1941/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:6723 Szeged, Római krt. 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001587322019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001587322019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Science Park teljes közművesítés tervezés”
Hivatkozási szám: EKR001587322019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Science Park teljes közművesítés tervezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Science Park teljes közművesítés tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6723 Szeged, Római krt. 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 6728 Szeged, Budapesti út 5. szám alatt 85 ha, Science Park (SP) teljes közművesítésére az összes szakágra vonatkozó tervezési feladat ellátásaan fő vonatkozásokban különösen, hatósági engedélyeztetése valamint a tervezői művezetés ellátása a kivitelezés időszaka alatt:
Elektromosság: Középfeszültségű (20KV) alaphálózat létesítése a PICK területén levő elosztótól a Park területéhez, hurokhálózat létrehozása a feltáró utak mentén, a terület súlyponti részeihez BHTR-ek telepítése a terület alapellátásához. Az utcafronti részen (High-Tech Park) közműalagutos kialakításban a későbbi flexibilitást biztosítandóan. Közvilágítás tervezése a feltáró utak mentén.
Csatorna közmű:az 5-ös főúti főgerincbe torkolló új , egész SC Parkot ellátó kapacitású gerinchálózat kialakítása a feltáró utak mentén.
Víz közmű:az 5-ös főúti főgerincből kiinduló új , egész SC Parkot ellátó kapacitású gerinchálózat kialakítása a feltáró utak mentén. Tűzivíz hálózat kialakítása tűzcsapos tűzoltóvíz biztosítással.
Csapadékvíz elvezetés: Második csapadékvíz víztározó tó kialakítása a terület hátsó súlyponti részében, csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása a feltáró utak mentén.
Hirközlés, IT, gyengeáram: alapcsöves alépítményes hálózat kialakítása a terület hátsó részén, az utcafronti részen (High-Tech Park) közműalagutos kialakításban a későbbi flexibilitást biztosítandóan.
Gázellátás: Nagyközépnyomású alaphálózat létesítése (5-ös főút, és Hosszú utca felől) a Park területéhez, hurokhálózat létrehozása a feltáró utak mentén.
Közlekedés, közút, járda, kérékpárút:Teljes SC parkot ellátó közúthálózat tervezése, kerékpárút és gyalogjárda rendszer kialakítása a feltáró utak mentén.
A nyertes ajánlattevő pontos feladata a Műszaki Leírásban kerül körülírásra azzal, hogy az elektromosság és a gázellátás esetében a Műszaki Leírásban jelzi Ajánlatkérő, hogy mely feladatoknál lesz a tervezés, mely feladatoknál a más szakágakkal történő koordináció valamint a csatlakozási szerződés értelmében a gáz és villamosenergia szolgáltatóval való koordináció és a csatlakozási szerződés szerinti ügyviteli feladatok ellátása a feladata a nyertes ajánlattevőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/1.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (hónap)  15
2 Az M/1.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (hónap) 15
3 Az M/1.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
4 Az M/1.4. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.
Karakterkorlát miatt folytatás: VI.4.3. pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Irányadók még a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek.
M.2. Az ajánlatban csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti (teljes, a felhívás II.2.4. pontjában meghatározott szakágakat tartalmazó közművesítésére vonatkozó tervezés) szolgáltatásairól szóló, az M2 alkalmassági követelménynek megfelelő referenciaigazolás(oka)t. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év, hó, nap, teljesítés kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél és a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, a szolgáltatás tárgya, mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az M1M2. pont esetében AK három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe, és lehetővé teszi az alkalmassági követelmény több szerződésből történő igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
M/1.1. 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./1. rész, 2. pont szerinti (betűjele: „TT”, vagy hatályos átsorolás előtti) település tervezési szakterületi jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/1.2. 1 fő szakember, aki képzettsége és legalább 5 éves szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II./1. rész, 5. pont szerinti (betűjele: „SZV”, vagy hatályos átsorolás előtti) településrendezési víziközmű szakértői szakterület tervezési szakterületi jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/1.3. 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./1. rész, 4. pont szerinti (betűjele: „TKö”, vagy hatályos átsorolás előtti) településtervezési közlekedési tervezési szakterületi jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/1.4. 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerinti (betűjele: „V”, vagy hatályos átsorolás előtti) éíptmény villamossági tervezési szakterületi jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek
Ugyanazon szakember egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.
M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben, a közbeszerzés tárgya szerinti (a felhívás II.2.4. pontjában meghatározott szakági tervezések összességét tartalmazó közművesítésére vonatkozó projekt) szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolással, amely esetében a közbeszerzés tárgya szerinti komplex közmű infrastuktúrális fejlesztési projekt legalább 60 ha területre vonatkozik. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a részszámlázás lehetőségét a szerződéstervezetben rögzítettek alapján biztosítja. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. A fin.formája: költségvetési forrás.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, teljesítési és rendelkezésre állási biztosítékot, a jótállást és azok feltételeit) valamintet, a részszámlázás lehetőségét a szerződés tervezet részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 27./A §-a szerint fogadja el az elektronikus számlákat.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR portál
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A TED jelenpontra is érvényes karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre!
1. Ajánlatkérő az M/1 és M/2. alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
Ajánlattételi nyilatkozat (a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti)
Aláírási címpéldány, aláírás minta
Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló igazolás
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti tartalommal
Közös ajánlattételről szóló megállapodás
Meghatalmazás
Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is), adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
Azon szakemberek tekintetében, akik az értékelési szempontban meghatározottak alapján bemutatásra kerülnek, kérjük már az ajánlatban csatolni a III.1.3) pontban meghatározott igazolásokat.
Az üzleti titokról szóló nyilatkozat – adott esetben
Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok szöveghűségéről, fordításáról – adott esetben
Felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat a szerződés teljesítésének időtartama alatt
4. Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevő, az ajánlati felhívás III.1.3) M/1 pontjában meghatározott, valamint az értékelési szempont alapján megjelölt szakember(ek) vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakember(ek) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű előírt jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
6. Értékelési szempont bemutatása: pontszám: 0-10 pont. Módszerek: ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempont esetében egyenes arányosítás.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
A II.2.14. pont folytatása:
A szakemberek szakmai tapasztalatának értékelése a közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen bemutatásra. Ajánlatkérő maximum pontszámmal értékeli azon szakembereket, akik az előírt minimum gyakorlati időn felül, további 36 hónap vagy annál több szakmai tapasztalatot mutatnak be. Az előírt minimum gyakorlati idő az alkalmassági feltételek között meghatározott jogosultságok megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő.
A VI.3. pont folytatása:
1. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Molnár Beáta Lajstromszáma: 00107
3. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
4. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
5. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
6. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
7. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
8. Nyertes AT vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt rendelkezik minimum 50 000 000 Ft/év és 10 000 000 Ft/biztosítási káresemény összegű tervezési szolgáltatásra vonatkozó általános felelősségbiztosítással, amely kiterjed az alvállalkozók tevékenységére is.
9. Ajánlattevők által kerüljön bemutatásra, hogy a szerződés teljesítéséhez KÖF Villamos tervező – energiaátvitel – NKM Áramszolgáltató kizárólagos kijelölése, felkérése alapján valamint a Nagyközépnyomású gáztervező – NKM Gázszolgáltató kizárólagos kijelölése, felkérése alapján igénybe vesz.
10. Ajánlatkérő a részajánlattételt az alábbi indokok alapján nem biztosítja: A megrendelésre kerülő tervezési szolgáltatás olyan komplex szolgáltatás, amelynek a tervezési szolgáltatási szakágak egymásra épülése és egymás mellett történő megvalósítása mellett egy szerződés keretében történő megrendelése biztosítja a szerződésszerű teljesítést.
11. Az ajánlati kötöttség időtartama a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel került meghatározásra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák