Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1960/2020
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35726010
Postai cím: Szegedi Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.euszolg13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036562020/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása
Hivatkozási szám: EKR000036562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Feladatellátási szerződés Budapest XIII. kerület felnőtt lakosainak nyújtandó háziorvosi ügyelet ellátására, 48 hónapra
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest XIII. kerület Révész u. 10-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó, teljeskörű központi felnőtt (sürgősségi) háziorvosi ügyelet ellátása 48 hónapra, valamint annak jogszabályok szerinti teljes dokumentálása.
Teljes érintett felnőtt lakosság jelenleg 102.717 fő, melytől +/- 10% eltérés lehetséges.
A nyertes ajánlattevő az orvosi ügyeleti ellátást az alábbi ügyeleti rendben és személyi feltételekkel köteles biztosítani:
Minden nap (hétvégén és munkaszüneti napokon is) folyamatosan 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása. Az ügyeletet a Szolgáltató az ügyelet teljes időszaka alatt egyszerre 2 szakorvossal (1 fő ambuláns ellátást a kijelölt telephelyen biztosító orvos és 1 fő kijáró orvos), 1 szakápolóval vagy OKJ-s ápolóval, és 1 mentőápoló végzettséggel is rendelkező gépkocsivezetővel látja el.
A jogszabályban meghatározott szakmai felkészültségű szakemberekkel és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival biztosítva kell a telephelyen tartózkodni. Az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges telephelyet (1138 Budapest, Révész u. 10-12.) az Ajánlatkérő térítésmentesen (ide nem értve a használattal arányos rezsiköltség megtérítését) biztosítja.
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá:
- az ügyeletben résztvevő személyzet részére munkaruhát és védőeszközt biztosítani,
- az ügyelet ellátásához szükséges gépkocsiról gondoskodni, a gépkocsi üzemeltetését, fenntartását biztosítani (a gépjárműbe az ajánlattevő költségén GPS útvonalkövető berendezést kell beszereltetni, melynek állandó ellenőrzését az ajánlatkérő részére biztosítani kell),
- az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről gondoskodni, pótlásukról gondoskodni,
- az ügyelet ellátásához szükséges orvosi eszközökről, felszerelésről gondoskodni,
- az ügyelet ellátásához szükséges mobil kommunikációs eszközökről, adatrögzítő eszközökről, számítástechnikai eszközökről, illetve ezek működtetéséről gondoskodni,
- az ügyelet ellátásával kapcsolatos összes adminisztrációs feladat ellátásáról gondoskodni,
- az ügyelet ellátásával kapcsolatos összes jelentési, nyilvántartási, beszámolási, elszámolási kötelezettségnek és tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni,
- az ügyeleti helyiségek területarányos rezsiköltségeit (víz, villany, fűtés) a szerződés szerinti módon kifizetni,
- az ügyeleti tevékenységgel kapcsolatos vonalas kommunikációs díjakat (telefon, internet) a szerződés szerinti módon kifizetni, hangrögzítéses ügyleti telefonvonalat fenntartani;
- az ügyeleti helyiségek takarítási, hulladékkezelési, rovarírtási, és épületgondnoksági költségeit kifizetni, vagy ezen szolgáltatásokról gondoskodni,
- veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni,
- az orvosi textíliák tisztításáról gondoskodni.
A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoklása: a szolgáltatást egyetlen - fizikailag nem megosztható - szolgálati helyen (rendelőben), illetve egységes illetékességi területen kell ellátni, így a részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/03/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok:
1. Ellenszolgáltatás (Ft/fő/hó) - súlyszám: 90
2. Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége (a részleteket a dokumentáció tartalmazza, a Kbt. 76. § (10) bek. szerint): súlyszám: 10
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., valamint a 63. § (1) bek. c) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapos időszakban legalább 1 db, min. 70.000 felnőtt ellátását tartalmazó, a beszerzés tárgya szerinti (felnőtt háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó) referenciával (a 321/2015. Korm.r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján).
M.2. egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványával, illetve egyenértékű tanúsítvánnyal vagy minőségbiztosítási intézkedésekkel. A minőségirányítási rendszer tanúsítványának a szerződés teljes időszaka alatt érvényesnek kell lennie (a 321/2015. Korm.r. 21. § (3) bek. c) pontja alapján).
Folyt: VI.4.3.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szolgáltatás ellenértékének megfizetése havonta, a benyújtott számlák alapján átutalással történik, a számla kézhezvételét követő 60 napon belül, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése és az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-a szerint.
A NEAK finanszírozás az Ajánlatkérőt illeti meg (a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben rögzített feltételekkel), a nyertes ajánlattevő kizárólag az általa megajánlott havidíjra tarthat igényt (a Bp. XIII. kerület aktuális felnőtt lakosságszáma szerint). A NEAK finanszírozás változása esetén a fizetendő havidíj nem változik.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szerződésben kötbér kerül kikötésre a késedelmes és hibás teljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulására. (Részletek a szerződéstervezetben.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: https://ekr.gov.hu/ (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén: 0-100.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő 2015. évi CXLIII. törvény 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000036562020.
2. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart a teljesítés helyszínén (Bp. XIII.ker., Révész u. 10-12.) 2020. február 13-án 10:00 órai kezdettel. A helyszíni bejárás részletei a dokumentációban.
3. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
4. Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén: 0-100. Pontkiosztás módszere: az „ellenszolgáltatás” esetén fordított arányosítás, a „szakmai terv minősége” esetén pontozás (a dokumentációban meghatározott pontkiosztási módszerrel).
5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata.
6. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő tájékoztatás az EKR-ben történik.
7. Az alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (M.1. és M.2. alkalmassági pont).
8. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
9. Az Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
10. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb „ár-érték arányú” ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
11. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás ellátásával kapcsolatban minden dolgozójára és minden más megbízottjára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást kötni, és azt a szerződés teljes időszaka alatt fenntartani. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig igazolja az érvényes szakmai felelősségbiztosítás megkötését (meglétét), amely káreseményenként kártérítési határként 20 millió Ft-ot, évente összesen kártérítési határként 50 millió Ft-ot állapít meg. A felelősségbiztosítás igazolása a szerződéskötés feltétele. A szakmai felelősségbiztosítás megkötéséről az ajánlat részeként – elektronikus űrlapon – nyilatkozni kell.
12. Jelen eljárásban a közép-európai idő (CET) az irányadó, mely megegyezik a magyar idővel.
13. Az ajánlat összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
14. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
15. Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció között ellentmondás/eltérés tapasztalható, úgy a felhívásban foglaltak az irányadók.
16. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (kapcsolattartó): Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00026)
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1.
A jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
2.
A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító felhívás megküldésének napján hatályos Kbt., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. További vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
3.
Az ajánlatok felbontásának feltételei:
- Időpont: 2020.02.21., 12:00
- Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm.r. 15. §-ában rögzített módon. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt. 68. § (4 )-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.
- Információ a jogosultakról: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
4.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
5.
Ajánlattevő NEM tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
6.
A részajánlattétel kizárásának indoklása: a szolgáltatást egy telephelyen, műszaki-szakmai szempontból nem megbontható folyamatként kell ellátni, így a részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.
7.
A III.1.4. pont folytatása:
- A kizáró okok alóli mentesség igazolásának módja: Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A nyilatkozatokat az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapokon kell kitölteni. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
- Az alkalmassági feltételek igazolásának módja: Az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) és 114. § (2) bekezdése szerint az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A nyilatkozatot az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapon kell megtenni. Az ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
M.1.
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban teljesített – felnőtt háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó - referenciák bemutatását. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), a szerződést kötő fél neve és elérhetősége, a szerződés tárgya és az ellátási terület felnőtt lakosságszáma, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. (A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatási referenciákat fogadja el.)
M.2.
- az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványának másolatát, illetve egyenértékű tanúsítványt vagy minőségbiztosítási intézkedéseket.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)