Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1987/2020
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Budapest Fegyház és Börtön
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63443693
Postai cím: Kozma Utca 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.hu/budapesti-kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): http://bv.gov.hu/budapesti-kozbeszerzes
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése 4 részajánlat
Hivatkozási szám: EKR001546042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződés különféle élelmiszerek beszerzésére, 4 részajánlati tételi körben.
Termékcsoportok:
1. Felvágottak
2. Mirelit
3. Száraz áru
Keretösszeg összesen: nettó 166 971 789,- Ft
Keretösszegek részenként:
1. részajánlat: Felvágottak: nettó 35 578 710,- Ft
2. részajénlat: Mirelit: nettó 22 168 815,- Ft
3. részajánlat: Száraz áru: nettó 58 353 990,- Ft
4. részajánlat: Tejtermék: nettó 50 870 274,- Ft

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 25190 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 001 - 000211
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere az ár és a minőségi értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pont folytatása: A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, szállításonként. A táblázatban a terméklistát és hozzátartozó mennyiségeket az Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdéseire.
1) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
2) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a 47. § (2) bekezdésre.
3) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
4) A III.1.3) M.1/ pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak.
6) A Kbt. 66. § (5) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (1) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
Folytatás a III.1.2. pontban.
Helyesen:
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere az ár és a minőségi értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pont folytatása: A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, szállításonként. A táblázatban a terméklistát és hozzátartozó mennyiségeket az Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdéseire.
1) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
2) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a 47. § (2) bekezdésre.
3) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
4) A III.1.3) M.1/ pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak.
6) A Kbt. 66. § (5) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (1) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
Folytatás a III.1.2. pontban.
Ajánlatkérő a 3. és 4. részajánlat tekintetében az árazatlan költségvetéseket módosította, egyéb módosításokra nem került sor. A változások a közbeszerzési dokumentumot és a nyilatkozatmintákat nem érintik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Kiegészítő tájékoztatás miatt az árazatlan költségvetések módosulása miatt határidő hosszabbítás. A változások a közbeszerzési dokumentumot és a nyilatkozatmintákat nem érintik. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került. Ajánlatkérő figyelembe vette a Kbt. 55. § (6) bekezdésére tekintettel.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ