Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1998/2020
CPV Kód:34330000-9
Ajánlatkérő:NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Teljesítés helye:Szolnok, József Attila út 85, és Kétpói Regionális Hulladéklerakó, Kétpó külterület 029/40 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78204221
Postai cím: József Attila Út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Józsa Beatrix
Telefon: +36 56511450
E-mail: jozsa.beatrix@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszzounok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszzounok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000078562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000078562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: gép és gépjárműalkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000078562020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34330000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés gép és gépjármű alkatrészek beszerzésére
Gép és gépjármű alkatrész beszerzés az NHSZ Zounok Zrt. részére 90 millió forint keretösszeg erejéig.
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig
A gépjárművek több mint 90%-a tehergépjárművekből tevődik össze.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: gép és gépjárműalkatrészek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok, József Attila út 85, és Kétpói Regionális Hulladéklerakó, Kétpó külterület 029/40 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés gép és gépjármű alkatrészek beszerzésére
Gép és gépjármű alkatrész beszerzés az NHSZ Zounok Zrt. részére 90 millió forint keretösszeg erejéig.
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig
A gépjárművek több mint 90%-a tehergépjárművekből tevődik össze.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 alkatrész szállítás vállalt határideje a megrendeléstől számítva (óra)  25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/03/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz
Ajánlati ár részszempontjai:
2.egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) súlyszám: 40
3.ajánlattevő mindenkori nettó kiskereskedelmi lista árából adott kedvezmény (%) súlyszám: 35
AK az 1. és 2. részszempontot a KH útmutató (KÉ 2019/227) 1.számú melléklet A.1.aa) fordított arányosság, 3. részszempontot A.1.ab) pont egyenes arányosság szerint pontozza, adható pontszám: 0-10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16.§-ai, az alábbiak szerint.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, melyet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. §-a alapján kell kitölteni.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőket kérjük, hogy ezen adatbázisok elérhetőségét is tüntessék fel a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8-11. § szerint kell nyilatkozatokat illetve igazolásokat benyújtania.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § és 11. §- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell:
P/1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti- általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban - tehát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan - azért nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétellel, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működési ideje alatt elért, közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét - illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (gép- és gépjármű alkatrész szállítása/értékesítése szerinti árbevétele a nettó 50 millió forintot nem éri el,
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve amely követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt P.1. alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetését (ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe), legalább az alábbi tartalommal:
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján ha:
M.1. nem rendelkezik ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül teljesített alkatrész szállítás tárgyú, egy szerződésen belül minimum nettó 50 millió forint összértékű szerződésszerűen teljesített referenciával, mely szerződés teljesítése során a beszállított alkatrészek minimum 70%-a 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművekhez szükséges alkatrészek szállítását tartalmazza.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseinek, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek a figyelembevételével, a teljesítés elismerését követően, havi utólagos elszámolással, számla ellenében átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. vonatkozik a kifizetésre. Hibás teljesítési kötbér és késedelmi kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezések: Kbt. 68. § (4) -(6), továbbá az EKR rendelet 15.§ (2), (4)-(7) bekezdései

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tudnivalók részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben részletezettekre.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben teszi hozzáférhetővé.
Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek a dokumentumokat átvennie/letöltenie.
3. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4. Kiegészítés a III.1.2) és a III.1.3) pontokhoz: Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felolvasólapot, ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát..
6. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az ajánlattevő cégügyeiben van-e változás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) (eredménytelen eljárásra vonatkozó) pontját.
8. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívásban a karakterek száma korlátozott, további információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
9. Az eljárás nyelve a magyar.
10. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához az eljárásban való részvételt.
11. Ajánlatkérő jelzi, hogy a II.2.6. pontjában meghatározott összeg kizárólag hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre
12. A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az időtartam hónapban: [1] alatt ajánlatkérő 30 napos ajánlati kötöttséget ért.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében
14. Kiegészítés a II.2.7. ponthoz. Amennyiben a szerződés 2020. március 16-át követően kerül aláírásra, a szerződés az aláírás napjától lesz hatályban.
15. Kiegészítés a II.1.6. ponthoz: A szerződés teljesítésének természete, egységessége nem teszi lehetővé a részajánlattételt, továbbá az nem lenne összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Józsa Beatrix, lajstromszám: 528
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák