Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2015/2020
CPV Kód:38400000-9
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;A szerződéskötéskor meghatározott Magyarországi helység.;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.;Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001592762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001592762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sertés génmegőrzési projekt eszközbeszerzései
Hivatkozási szám: EKR001592762019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38400000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az alábbi eszközöket kívánja beszerezni részenként:
1. rész Kromaméterek beszerzése
2. rész NIR analizátor beszerzése
3. rész Planiméter beszerzése
4. rész Olfaktométer beszerzése
5. rész Kamerarendszer beszerzése
6. rész Pulzusmérők beszerzése
7. rész Ultrahangmérő fejek beszerzése
8. rész Mikroszkóp beszerzése
9. rész Elisa fotométer beszerzése
10. rész Centrifuga beszerzése
11. rész Ultramélyhűtő beszerzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kromaméterek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db kromaméter az alábbiak szerint:
1 db Diffúz megvilágítású kromaméter
1 db Nagyterületű megvilágítású kromaméter
A műszereket sertés húsminták színének meghatározására (L, a* és b* értékek) kívánja használni Ajánlatkérő sertések húsminőségének kutatásához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 60 naptári nap teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (min 0 naptári nap, max. 30 naptári nap, előny a nagyobb) 5
2 3. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás, 2-3. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: NIR analizátor beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db NIR analizátor
A műszert sertés húsminták kémiai összetételének meghatározására (zsír, fehérje, nedvesség-tartalom) kívánja használni Ajánlatkérő sertések húsminőségének kutatásához
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Mérési idő minimum 30 másodperc – maximum 60mp (előny a kisebb)  10
2 3. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 60 naptári nap teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (min 0 naptári nap, max. 30 naptári nap, előny a nagyobb) 5
3 4. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás, 2-4. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: Planiméter beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Planiméter
A műszert sertés húsminták területének meghatározására kívánja Ajánlatkérő használni sertések húsminőségének kutatásához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 60 naptári nap teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (min 0 naptári nap, max. 30 naptári nap, előny a nagyobb) 5
2 3. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás, 2-3. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: Olfaktométer beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Olfaktométer
A műszert sertés húsminták kanszagának meghatározására kívánja Ajánlatkérő használni sertések húsminőségének kutatásához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 90 naptári nap teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (min 0 naptári nap, max. 45 naptári nap, előny a nagyobb) 5
2 3. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás, 2-3. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: Kamerarendszer beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32333200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A szerződéskötéskor meghatározott Magyarországi helység.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Kamerarendszer
12 db kamerából álló rendszer, adatrögzítővel - a rendszer telepítése és üzembehelyezése a feladat. A műszert a sertések viselkedésének vizsgálatához kívánja Ajánlatkérő használni sertések húsminőségének kutatásához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Rögzített felvétel hossza (folyamatos felvétel esetén) minimum 20 - maximum 100 naptári nap 15
2 3. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás,2-3. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: Pulzusmérők beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
10 db Pulzusmérő
A műszert sertések viselkedési vizsgálatához kívánja Ajánlatkérő használni sertések húsminőségének kutatásához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 60 naptári nap teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (min 0 naptári nap, max. 30 naptári nap, előny a nagyobb) 5
2 3. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás, 2-3. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: Ultrahangmérő fejek beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 db Ultrahangmérő fej
A műszert sertések testösszetétel becslésének (szalonna, színhús) vizsgálatához kívánja használni Ajánlatkérő sertések húsminőségének kutatásához
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: Ajánlatkérő a 7. részben esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza, tekintettel arra, hogy a 7. részben a már meglévő ultrahang berendezéshez való csatlakozási alapvető fontosságú az eszköz rendeltetésszerű működtetéséhez. Mindezek alapján a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés: Mikroszkóp beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Mikroszkóp
Az eszközt a sertések sperma minősítésére, illetve vizsgálatához kívánja Ajánlatkérő használni sertések húsminőségének kutatásához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 60 naptári nap teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (min. 0 naptári nap, max. 30 naptári nap, előny a nagyobb) 5
2 3. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás, 2-3. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: Elisa fotométer beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Elisa fotométer
A műszert a sertések húsminőségének kutatásához, különböző minták vizsgálatához kívánja használni Ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szűrők darabszáma (minimum 10 db – maximum 20 db; előny a nagyobb) 10
2 3. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 60 naptári nap teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (min 0 naptári nap, max. 30 naptári nap, előny a nagyobb)  5
3 4. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás, 2-4. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: Centrifuga beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42931100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Centrifuga
A műszert sertések vérparamétereinek vizsgálatához kívánja Ajánlatkérő használni sertések húsminőségének kutatásához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Rotorkapacitás 1,5/2,0 ml-es csövek esetén: legalább 12 férőhely -legfeljebb 16 (db) 5
2 3. Rotorkapacitás 15 ml-es csövek esetén: legalább 8 férőhely – legfeljebb 12 (db)  5
3 4. Előteljesítés mértéke: ajánlatkérő által előírt 60 naptári nap teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (min 0 naptári nap, max. 30 naptári nap, előny a nagyobb, csak egész naptári nap  5
4 5. Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt jótállás (0-24 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: 1. fordított arányosítás, 2-5. legkedvezőbb szint, legkedvezőtlenebb elvárás

II.2.1) Elnevezés: Ultramélyhűtő beszerzése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39711120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztés- tudományi Intézet, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Ultramélyhűtő
A műszert a sertések húsminőségének kutatásához, minták raktározására kívánja Ajánlatkérő használni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5. értékelési szempontok szerinti módszerek: Ajánlatkérő a 11. részben esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza, tekintettel arra, hogy az eszköz fizikai paraméterei (szélesség, hossz, magasság) megadják a maximális elhelyezhető méreteket, ezen kívül nincs olyan paraméter, amely emelné a teljesítés minőségét. Mindezek alapján tehát a 11. részben a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ezen két rész esetében további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi közbeszerzési rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a értelmében a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2) bekezdése értelmében, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. . A Kbt. 74. § (1) bekezdésére hivatkozással az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 17.§ (1) bek értelmében az ATnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Magyarországon letelepedett AT esetében az AK a Kbt. 62.§-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: i) a Kbt. 62.§ (1)bek k) pontjára vonatkozóan ib) a Kbt. 62.§ (1)bek k) pont kb) alpontja tekintetében az ATnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló tv) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a GSZnek nincs a pénzmosásról szóló tv 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az AK a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: g) a Kbt. 62. § (1) bek k) pontjára vonatkozóan: gb) a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében az ATnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a GSZnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; A Kbt. 67.§ (4)bek értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1) bek g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AVk megnevezését. A Kbt. 114. § (2) bek hivatkozással, a Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67.§ (1)bek szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17.§ (2)bek hivatkozással, az AV és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett GSZk vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. AK rögzíti, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 1.§ (7)bek alapján, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az AK a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján előzetesen egyszerű nyilatkozatot szükséges csatolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségről, Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására pedig a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21.§ (1) bek. a) pont szerinti nyilatkozat csatolása szükséges.
Valamennyi részre irányadóan, részenként:
Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításait a közbeszerzés tárgyára (részenként meghatározva az alkalmassági minimumkövetelményeknél) vonatkozóan külön-külön (a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján).
Az R. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél igazolása a R. 23. §-ának megfelelő módon, az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb a beszerzés tárgya szerinti szállításairól.
Az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:
- a teljesítés ideje; (kezdés-befejezés év, hó, nap pontossággal)
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, elérhetősége);
- a referencia tárgya, mennyisége
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az R. 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A dokumentum(ok)at a Kbt. 41/A.§ szerint szükséges benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített
1. rész vonatkozásában legalább 1 db kromaméter szállítására vonatkozó referenciával.
2. rész vonatkozásában legalább 1 db NIR analizátor szállítására vonatkozó referenciával.
3. rész vonatkozásában legalább 1 db planiméter szállítására vonatkozó referenciával.
4. rész vonatkozásában legalább 1 db olfaktométer szállítására vonatkozó referenciával.
5. rész vonatkozásában legalább 1 db kamerarendszer szállítására vonatkozó referenciával.
6. rész vonatkozásában legalább 7 db pulzusmérő szállítására vonatkozó referenciával.
7. rész vonatkozásában legalább 1 db ultrahangmérő fej szállítására vonatkozó referenciával.
8. rész vonatkozásában legalább 1 db mikroszkóp szállítására vonatkozó referenciával.
9. rész vonatkozásában legalább 1 db Elisa fotométer szállítására vonatkozó referenciával.
10. rész vonatkozásában legalább 1 db laboratóriumi centrifuga szállítására vonatkozó referenciával.
11. rész vonatkozásában legalább 1 db ultramélyhűtő szállítására vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltak szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (11) bek.-ben foglaltak szerint nem használhatja fel a GSZ alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A GSZ ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az R. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakra és a 69. § (11a) bekezdésében foglalt előírásokra is.
Ajánlattevő ajánlatában csak arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek - illetőleg a legkedvezőbbet követőnek - tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására (a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani).
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg [R. 28. § (3) bekezdés és 30. § (4) bekezdés)].
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi közbeszerzési rész esetén:
- Nyertes AT hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén helytállni tartozik AK felé, mellyel összefüggésben a Felek elsősorban a szerződésben rögzített rendelkezéseket alkalmazzák. Nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályokat rendelik alkalmazni azzal, hogy ha a hibás, vagy késedelmes teljesítés miatt AK-t kár éri, Nyertes AT kártérítésre is köteles, kivéve ha bizonyítja, hogy azt elháríthatatlan külső ok (vis maior okozta). Ez a kártérítési felelősség magában foglalja mind a Ptk. 6:174. § (2) bekezdés szerinti, a szolgáltatás tárgyában keletkezett károkért való felelősséget (ún. „tapadó kár”), mind a Ptk. 6:143. § (2) bekezdés szerinti olyan károkért való felelősséget, amely az AK elmaradt vagyoni előnyeként jelentkezett, és amely a szerződésszegés következményeként a szerződés megkötésének időpontjában előrelátható volt (ún. „következménykár”).
- Nyertes AT késedelmes teljesítése esetén az AK 1 % napi kötbér felszámítására jogosult a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig. A kötbér alapja a késedelmesen leszállított termék nettó vételára. Ha a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot (a késedelmesen leszállított termék nettó vételárának 30 %-át), akkor AK a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult.
- Nyertes AT hibásan teljesít, ha a teljesítése nem felel meg a közbeszerzési eljárásban előírt műszaki paramétereknek, ill. ha leszállításra kerülő termék nem rendelkezik a Nyertes AT ajánlatában foglalt, értékelésre került egyéb paraméterekkel. Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján AK választásától függően kellékszavatossági igénnyel léphet fel vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít.
Kellékszavatossági igény érvényesítése esetén a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján AK kérheti választása szerint a termék kicserélését vagy kijavítását megfelelő határidő tűzésével, melynek Nyertes AT az AK érdekeinek szem előtt tartásával köteles eleget tenni. Ha ezen kötelezettségének Nyertes AT nem tesz eleget, azaz a jelen pontban megjelölt határidőre kellékszavatossági kötelezettségét nem teljesíti, úgy AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén Nyertes AT hibás teljesítése beálltának időpontjában a hibásan teljesített termék nettó vételár 20 %-ának megfelelő összegű kötbér felszámítására jogosult. Ha azonban AK úgy ítéli meg, hogy a teljesítés olyan mértékben eltérő a szerződésben, a KD-ban, különösen az AF-ban és Nyertes AT ajánlatában meghatározott termék(ek)től (ún. „aliud-szolgáltatás”), hogy nem áll érdekében a szerződés tárgyának átvétele, AK a Nyertes AT teljesítését visszautasítja. Ezen esetben a késedelem jogkövetkezményeit alkalmazva, választása szerint póthatáridő tűzése nélkül a szerződéstől elállhat (vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja) súlyos szerződésszegésre hivatkozással és meghiúsulási kötbérre jogosult, vagy póthatáridő tűzésével továbbra is követelheti a teljesítést és jogosult késedelmi kötbérre.
- A szerződés Nyertes AT-nek felróható meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért tartozik megfizetni AKnek. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett termék nettó vételárának 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
- AK egyidejűleg csak egy jogcímen érvényesíthet kötbért Nyertes AT-vel szemben, azaz több jogcímen kötbért érvényesíteni ugyanazért a szerződésszegésért nem lehet. AK által érvényesíthető kötbér mértéke nem haladhatja meg a kötbérrel érintett termék nettó vételárának 30%-át.
- AK fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát az Nyertes AT-vel szemben érvényesítse.
Nyertes AT kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, egyéb közreműködői okoztak.
A szerződés biztosítékait egyebekben a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi közbeszerzési rész esetén:
- Az ÁFA a mindenkor hatályos törvények szerint kerül meghatározásra. A vételárat Ajánlatkérő magyar forintban fizeti meg, az ellenérték külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthető.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
- Nyertes ajánlattevő egy számla kiállítására jogosult szerződésszerű teljesítést követően, Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján. Ajánlatkérő az 5.1. pontban megjelölt vételárat a Nyertes ajánlattevő által cégszerűen és jogszerűen kiállított számla ellenében, a számla Ajánlatkérőhöz történő érkezését követő 30 napon belül átutalással fizeti meg Nyertes ajánlattevő jelen szerződés első oldalán a Felek adatainál megjelölt bankszámlaszámára. Nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén Ajánlatkérő a 4.2. pontban megjelölt teljesítésigazolója teljesítésigazolást állít ki.
Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő teljesítésigazolását köteles a számlájához csatolni, anélkül Ajánlatkérő a számlát nem fogadja be és kifizetés sem történik. A számlán szerepeltetni kell a jelen szerződés első oldalán feltüntetett „okirat iktatószáma” adatot.
- Nyertes ajánlattevő a számláját papíralapon Ajánlatkérő székhelyére (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.), illetve elektronikus számla kiállítása esetén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer útján köteles megküldeni a Kbt. 27./A. §-ában foglaltakra figyelemmel, azaz olyan elektronikus számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a számla ettől eltérő címre történő megküldése esetén az ebből eredő fizetési késedelem idejére késedelmi kamat Nyertes ajánlattevővel szemben nem érvényesíthető.
- A kifizetésekre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.
- A vételár tartalmazza a Nyertes ajánlattevő jelen szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségének szerződésszerű teljesítésével felmerülő költségeit, díját, beleértve a kiszállítás költségét is, erre tekintettel Nyertes ajánlattevő további költség megtérítésére nem tarthat igényt.
- Késedelmes fizetés esetén az Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben foglaltak szerint késedelmi kamatra jogosult.
- Nyertes ajánlattevő a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
- A közbeszerzési eljárás a „Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt (TAFF/132-1/2019)” elnevezésű hazai projektből kerül finanszírozásra.
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, ill. jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: - A tervezett szállítás előtt legalább 72 órával Nyertes ajánlattevő köteles egyeztetni Ajánlatkérő kapcsolattartójával az átadás-átvétel körülményeiről.
- Nyertes ajánlattevő köteles a szállítást saját szállítóeszközeivel vagy egyéb módon, saját felelősségi körében megszervezni. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a teljesítés helyei megközelíthetők utcafrontról, a 2-6. részek esetében az utcafronttól további kb. 50 m távolság és 50 lépcsőfok megtétele szükséges.
- Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szállítást Ajánlatkérő működési rendjére figyelemmel köteles végezni. Nyertes ajánlattevő köteles úgy időzíteni ezen időpontokat, hogy az átadás – átvétel munkanapokon 8.00-16.00 óra között történjen.
- Nyertes ajánlattevő köteles a termék rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat, igazolásokat, valamint a jótállási igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat magyar nyelven a vonatkozó előírásoknak megfelelően az átadás-átvételi eljárás során Ajánlatkérő részére átadni.
- Nem szerződésszerű teljesítés esetén Ajánlatkérő megtagadhatja a termék átvételét és a teljesítésigazolás kiállítását. A felek az átadás-átvétel megtörténtét írásban dokumentálják.
- Felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyával kapcsolatos tulajdonjogot és kárveszélyt Ajánlatkérő az átadás-átvétel időpontjától kezdődően szerzi meg, illetve viseli.
- Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő részére történő átadás-átvétel időpontjától jótállást vállal a termékre. A jótállás időtartama: a kötelezően előírt legalább 12 hónap jótállás a Nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő megajánlás szerint (kivéve a 7. és 11. részben, tekintettel arra, hogy ezen részek esetében a legalacsonyabb a bírálati szempont). A jótállás tekintetében a Felek egyebekben az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/02/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/02/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem korlátozza a hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1-6. részek, valamint 8-10. részek esetében: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Egyenes arányosítás, fordított arányosítás, Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
2. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új GT bevonása esetén. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására AK a Kbt. 69. § (6) bek. szerint több ATt is felhívhat.
3. Az ajánlat benyújtásának címe: https:// ekr.gov.hu A benyújtás módja: az ajánlatokat olvasható, nem szerkeszthető .pdf formátumban (kivéve az elektronikus űrlapokat) kell benyújtani elektronikus úton, az EKR rendszerben.
4. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
5. Az ajánlathoz csatolni kell:
- Felolvasólap (elektronikus űrlap),
- Termékleírás, amely tartalmazza a megajánlott termék márkáját és típusát, származási helyét, valamint mindazon paramétereket, amelyből megállapítható az ajánlatkérő által elvárt műszaki tartalom és a minőségi értékelési szempontokra tett megajánlás. Az 1., 5., 6. és 7. részek tekintetében ajánlati árrészletezés csatolása szükséges úgy, hogy az egységárakat szükséges megjelölni (1. részben a kromaméterek egységárait, 5. részben a kamerarendszer elemeinek egységárát és mennyiségét,6. részben a pulzusmérő egységárát, és 7. részben az ultrahangfejek egységárait feltüntetve).
- Nyilatkozat közös ajánlattételről és Közös AT megállapodás (adott esetben)
- Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti eredeti nyilatkozat (elektronikus űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6)bek szerint (elektronikus űrlap)
- Kbt. 67.§ (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2)bek. szerint (elektronikus űrlap)
- Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) (elektronikus űrlap)szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpontja (elektronikus űrlap)
- Aláírási címpéldány, Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás
- Nyilatkozat magyar fordításról (adott esetben; elektronikus űrlap)
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben; elektronikus űrlap)
- Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap)
- Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségről (elektronikus űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint (elektronikus űrlap)
- A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján benyújtandó: nyilatkozat a referenciáról.
7. Az értékelés módszere: Lásd: részenként II.2.13) További információk, valamint Közbeszerzési dokumentumban.
8. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
9. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. IV.2.5) pont szerint az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást folyamatban épített ellenőrzés mellett folytatja le.
10. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.
11. FAKSZ: dr. Varga Enikő (lajstromszám: 00761), dr. Gibicsár-Nógrádi Eszter (lajstromszám: 01112)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges