Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0202/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1-2.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei J ogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár, Déli összekötő út tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Székesfehérvár, Déli összekötő út tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (8000 Székesfehérvár, Városház
tér 1-2.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005
kódszámú felhívású projekt kapcsán „Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása”.
Tervezési feladat
Az engedélyezési és kiviteli terv tervdokumentáció tartalma az útépítésre vonatkozóan:
- Geodéziai felmérés,
- Talajmechanikai vizs gálat,
- Műszaki leírás,
- Átnézeti helysz ínrajz,
- Helyszínrajz,
- Hossz-szelvé ny
- Mintakeresztsze lvény,
- Keresztszelvények,
- Forgalomtechnikai t erv,
- Helyszínrajzi genplan,
- Környezetvédelmi mun karészek,
- Talaj- és humuszgazdálkodási ter v,
- Csapadékvíz elvezetési tervek,
- Részlettervek (jellemzően a kiv iteli tervhez),
- Közműegyeztetések,
- Közműkezelői hozzáj árulások beszerzése,
- Az eljárásba bevonandók név és címjegyz éke,
- Méret- és mennyiségszámítás
- Költségvetési kiírás
- Tervezői költségbec slés,
- A megvalósíthatósághoz szükséges leegyeztetett szakági tervezési munkák pontos leírása (engedélyezési tervhez)
- A megvalósításhoz szükséges szakági tervek közműkiváltási terv, közművédelembe helyezési terv (kiviteli tervhez)
A tervnek tartalmaznia kell a környezetvédelmi munkarészek elkészítését, továbbá a tervező feladata az engedélyezé si eljárás
során előírt munkarészek teljesítése.
A terveket az ÚT 2-1.201 Közutak ter vezése, ÚT 2-1.215 Közutak víztelenítésének tervezése és az ÚT 2-1.202 Aszfaltburkolatú
útpályaszerkezet méretezése és megerősítése útügyi műszaki előírások figyelembe vételével kell elkészíteni.
A terv feleljen meg az ÚT 2-1:201 Útügyi Műszaki Előírás engedélyezési terv Műszaki tervdokumentációra vo natkozó
feltételeknek.
A tervezés rés ze a csapadékvíz-elvezetés terveinek elkészítése, szükséges helyeken a csapadékcsatornák tervezése, valamint a
csapadékvizek befogadói nyilatkozatainak beszerzése.
A úttervek helyszínrajzait össze kell dolgozni a hídterv ekkel, csapadékvíz elvezetéssel.
Az út mellett a tanulmánytervek szerint kerékpárforgalmi létesítmények és járdák terv ezése is feladat. A tervben be kell mutatni
a kerékpáros közlekedés helyzetét, a biztonságos levezetésének módját, továbbá a kezdő- és végszelvényben a továbbhaladás
lehetőségét.
A tervezési k iíráshoz mellékeljük a tanulmánytervhez készült mennyiség-kimutatást, ami alapján a pályázat benyújtásra került.
A támogatási szerződésben szereplő indikátorok:
- a közutak, felújított v. korszerűsített utak teljes hossza: 4,880 km
- a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 4,270 km
- bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza: 4,972 km
A tervek készítésénél figyelembe kell venni a módosítás alatt l évő szabályozási terveket, valamint az Alba Geotrade Zrt. által
(360-4965-016 munkaszámon) készített, az érintett földrészleteken a végleges más célú hasznosítás munkarészeit.
A kiviteli tervnek alkalmasnak kell lennie a teljes körű, komplex kivitelezésre.
A hídépítéshez szükséges tervdokumentációk:
Az MSC Kft. által készített 8390 tervszámú 201 6. augusztusi dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemeinek
tanulmányterve, 2 db vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró létesítése tanulmányterv” alapján elvégzendő a két híd
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. A két híd szabadnyílásának hossza 41m és 24m:
- az „A” jelű út 0+803 km szelvényében a MÁV 30a számú, Budapest - Székesfehérvár kétvágán yú villamosított vasúti fővonala
feletti H0803 jelű közúti felüljáróra, valamint
- az „A” jelű út 1-201 km szelvényében a MÁ V 44-es számú Pusztaszabolcs-Székesfehérvár-vasútvonal feletti H1201 jelű közúti
felüljáróra vonatkozóan.
A hídtervezés indítása a hivatkozott MSC Kft. által készített közúti felüljárók tanulmánytervek felülvizsgálatával, a
továbbtervezendő változat kiválasztásával indul. Igény esetén további tanulmánytervi változat tervezése is szükségessé válhat.
A hídépítések engedélyezési terveit többek között az alábbi műszaki előírások figyelembe vételével szükséges megtervezni:
- e-ÚT 07.01.11 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
- e-ÚT 07.01.12 Erőtani számítás, Közúti hidak te rvezése (KHT) 2.
- e-ÚT 07.01.14 Beton és feszített vasbeton hidak, Közúti hidak ter vezése (KHT) 4. előírásainak figyelembe vételével.
A hídterveket a MÁV Zrt-vel is szükséges egyezetni, valamint jóvá kell hagyatni.
A közvilágítás kiépítéséhez szükséges tervdokumentáció:
A PSZT Mérnöki Kft. 972/E tervszámú, 2016. augusztus 3 . dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemei
tanulmányterv, Közvilágítás tervezési munkák” alapján elvégzendő közvilágítás tervezési feladatok:
Az utak megvilágításához szükséges tervek (megvilágítási osztály ME 4b)
-az „A” jelű út Köles utcai szakaszán a megvilágítás kívánt hossza: 550 m , a villamos energia betáplálási pont a Köles utcában
elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény,
-az „A” jelű út Juharfa utcai szakaszán a megvilágítás kívánt hossza: 458 m, a villamos energia betáplálási pont a Köles utcában
elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény,
-az „A2 ” jelű út Takarodó utca és annak folytatása, a megvilágítás kívánt hossza: 831 m, a vill amos energia betáplálási pont a
Raktár utcában elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény.
A körforgalmi csomópontok megvilágításához szükséges tervek (megvilágítási osztály CE)
- az „A” jelű úton a Raktár utcai kapcsolatnál belterületi,
- az „A” jelű úton az A3-as úti kapcsolatnál külterületi,
- az „A”úton a Börgöndi út - Juharfa utcai csomópontba n belterületi,
- az „A”úton a Juharfa u. - Sárkeresztúri úti csomópontban belterüle ti,
- az Új Váralja soron, az A3-as úti kapcsolatnál belterületi közvilágítás tervezése szükséges.
A kerékpárutak és gyalogjárdák megvilágítása: a belterületen biztosítani szükséges a kerékp árforgalmi létesítmények és
gyalogjárdák megvilágítását és a biztonságos közlekedés megteremtését. A lámpaoszlopok kiválasztásánál ezért a tervezett
kerékpárút megvilágítását is figyelembe kell venni.
Kijelölt gyalogos átkelőhelyek, kerékpárút átvezeté sek megvilágítása: a gyalogos-átkelőhely tengelyétől a legközelebbi
világítótest nem lehet 10 m-nél távolabb.
Egyéb feladatok: a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban a műszaki dokumentáció összeállítása, a közbeszerzési
eljárás során szakmai közreműködés az eljárás lefolytatásában.
A teljesítés véghatárideje: A nyertes kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lezárása, de
legkésőbb 2019. február hó 28. napja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12457 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Székesfehérvár, Déli összekötő út tervezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38460000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (8000 Székesfehérvár, Városház
tér 1-2.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005
kódszámú felhívású projekt kapcsán „Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása”.
Tervezési feladat
Az engedélyezési és kiviteli terv tervdokumentáció tartalma az útépítésre vonatkozóan:
- Geodéziai felmérés,
- Talajmechanikai vizs gálat,
- Műszaki leírás,
- Átnézeti helysz ínrajz,
- Helyszínrajz,
- Hossz-szelvé ny
- Mintakeresztsze lvény,
- Keresztszelvények,
- Forgalomtechnikai t erv,
- Helyszínrajzi genplan,
- Környezetvédelmi mun karészek,
- Talaj- és humuszgazdálkodási ter v,
- Csapadékvíz elvezetési tervek,
- Részlettervek (jellemzően a kiv iteli tervhez),
- Közműegyeztetések,
- Közműkezelői hozzáj árulások beszerzése,
- Az eljárásba bevonandók név és címjegyz éke,
- Méret- és mennyiségszámítás
- Költségvetési kiírás
- Tervezői költségbec slés,
- A megvalósíthatósághoz szükséges leegyeztetett szakági tervezési munkák pontos leírása (engedélyezési tervhez)
- A megvalósításhoz szükséges szakági tervek közműkiváltási terv, közművédelembe helyezési terv (kiviteli tervhez)
A tervnek tartalmaznia kell a környezetvédelmi munkarészek elkészítését, továbbá a tervező feladata az engedélyezé si eljárás
során előírt munkarészek teljesítése.
A terveket az ÚT 2-1.201 Közutak ter vezése, ÚT 2-1.215 Közutak víztelenítésének tervezése és az ÚT 2-1.202 Aszfaltburkolatú
útpályaszerkezet méretezése és megerősítése útügyi műszaki előírások figyelembe vételével kell elkészíteni.
A terv feleljen meg az ÚT 2-1:201 Útügyi Műszaki Előírás engedélyezési terv Műszaki tervdokumentációra vo natkozó
feltételeknek.
A tervezés rés ze a csapadékvíz-elvezetés terveinek elkészítése, szükséges helyeken a csapadékcsatornák tervezése, valamint a
csapadékvizek befogadói nyilatkozatainak beszerzése.
A úttervek helyszínrajzait össze kell dolgozni a hídterv ekkel, csapadékvíz elvezetéssel.
Az út mellett a tanulmánytervek szerint kerékpárforgalmi létesítmények és járdák terv ezése is feladat. A tervben be kell mutatni
a kerékpáros közlekedés helyzetét, a biztonságos levezetésének módját, továbbá a kezdő- és végszelvényben a továbbhaladás
lehetőségét.
A tervezési k iíráshoz mellékeljük a tanulmánytervhez készült mennyiség-kimutatást, ami alapján a pályázat benyújtásra került.
A támogatási szerződésben szereplő indikátorok:
- a közutak, felújított v. korszerűsített utak teljes hossza: 4,880 km
- a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 4,270 km
- bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza: 4,972 km
A tervek készítésénél figyelembe kell venni a módosítás alatt l évő szabályozási terveket, valamint az Alba Geotrade Zrt. által
(360-4965-016 munkaszámon) készített, az érintett földrészleteken a végleges más célú hasznosítás munkarészeit.
A kiviteli tervnek alkalmasnak kell lennie a teljes körű, komplex kivitelezésre.
A hídépítéshez szükséges tervdokumentációk:
Az MSC Kft. által készített 8390 tervszámú 201 6. augusztusi dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemeinek
tanulmányterve, 2 db vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró létesítése tanulmányterv” alapján elvégzendő a két híd
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. A két híd szabadnyílásának hossza 41m és 24m:
- az „A” jelű út 0+803 km szelvényében a MÁV 30a számú, Budapest - Székesfehérvár kétvágán yú villamosított vasúti fővonala
feletti H0803 jelű közúti felüljáróra, valamint
- az „A” jelű út 1-201 km szelvényében a MÁ V 44-es számú Pusztaszabolcs-Székesfehérvár-vasútvonal feletti H1201 jelű közúti
felüljáróra vonatkozóan.
A hídtervezés indítása a hivatkozott MSC Kft. által készített közúti felüljárók tanulmánytervek felülvizsgálatával, a
továbbtervezendő változat kiválasztásával indul. Igény esetén további tanulmánytervi változat tervezése is szükségessé válhat.
A hídépítések engedélyezési terveit többek között az alábbi műszaki előírások figyelembe vételével szükséges megtervezni:
- e-ÚT 07.01.11 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
- e-ÚT 07.01.12 Erőtani számítás, Közúti hidak te rvezése (KHT) 2.
- e-ÚT 07.01.14 Beton és feszített vasbeton hidak, Közúti hidak ter vezése (KHT) 4. előírásainak figyelembe vételével.
A hídterveket a MÁV Zrt-vel is szükséges egyezetni, valamint jóvá kell hagyatni.
A közvilágítás kiépítéséhez szükséges tervdokumentáció:
A PSZT Mérnöki Kft. 972/E tervszámú, 2016. augusztus 3 . dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemei
tanulmányterv, Közvilágítás tervezési munkák” alapján elvégzendő közvilágítás tervezési feladatok:
Az utak megvilágításához szükséges tervek (megvilágítási osztály ME 4b)
-az „A” jelű út Köles utcai szakaszán a megvilágítás kívánt hossza: 550 m , a villamos energia betáplálási pont a Köles utcában
elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény,
-az „A” jelű út Juharfa utcai szakaszán a megvilágítás kívánt hossza: 458 m, a villamos energia betáplálási pont a Köles utcában
elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény,
-az „A2 ” jelű út Takarodó utca és annak folytatása, a megvilágítás kívánt hossza: 831 m, a vill amos energia betáplálási pont a
Raktár utcában elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény.
A körforgalmi csomópontok megvilágításához szükséges tervek (megvilágítási osztály CE)
- az „A” jelű úton a Raktár utcai kapcsolatnál belterületi,
- az „A” jelű úton az A3-as úti kapcsolatnál külterületi,
- az „A”úton a Börgöndi út - Juharfa utcai csomópontba n belterületi,
- az „A”úton a Juharfa u. - Sárkeresztúri úti csomópontban belterüle ti,
- az Új Váralja soron, az A3-as úti kapcsolatnál belterületi közvilágítás tervezése szükséges.
A kerékpárutak és gyalogjárdák megvilágítása: a belterületen biztosítani szükséges a kerékp árforgalmi létesítmények és
gyalogjárdák megvilágítását és a biztonságos közlekedés megteremtését. A lámpaoszlopok kiválasztásánál ezért a tervezett
kerékpárút megvilágítását is figyelembe kell venni.
Kijelölt gyalogos átkelőhelyek, kerékpárút átvezeté sek megvilágítása: a gyalogos-átkelőhely tengelyétől a legközelebbi
világítótest nem lehet 10 m-nél távolabb.
Egyéb feladatok: a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban a műszaki dokumentáció összeállítása, a közbeszerzési
eljárás során szakmai közreműködés az eljárás lefolytatásában.
A teljesítés véghatárideje: A nyertes kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lezárása, de
legkésőbb 2020. december hó 31. napja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38460000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Villám u. 13 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján a Szerződést közös akarat elhatározással a II.2. pontban foglaltak szerint módosítják.
2. A Szerződés II/8. pontjának d) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„d) Véghatáridő: a Székesfehérvár, Déli összekötő út kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása, de legkésőbb 2020. december 31. napja.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. augusztus 18. napján tervezési szerződés jött létre Székesfehérvár, Déli összekötő út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése tárgyában, melyet a Felek 2019. március 18. napján módisítottak (a tervezési szerződés és módosítása továbbiakban együtt: Szerződés).
A Szerződés II/8. pont d) alpontjában foglaltak szerint a véghatáridő a Székesfehérvár, Déli összekötő út kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása, de legkésőbb 2019. december hó 31. napja. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 610/2019. (XI.20.) számú határozatával akként hagyta jóvá, hogy a közbeszerzési eljárás csak azután indítható meg, miután a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben foglaltak alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és arról támogató tartalmú, vagy feltétellel támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárás ellenőrzése folyamatban, ezért a véghatáridőt módosítani szükséges.
2. A Szerződés II/8. pont d) alpontjában rögzített véghatáridő módosításának szükségessége nem a Megrendelői előkészítés hiányosságából ered és az a Tervezőnek sem felróható.
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása nem jár a Tervezési feladatok változásával, nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna tekintve, hogy ez nem befolyásolhatta volna sem az ajánlattételi szándékot, sem az árképzést. A jelen szerződésmódosítás nem érinti továbbá a Szerződés szerinti Tervezési díjat, így a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Tervező javára nem változtatja meg, és a módosítás nem érinti a Felek közötti jogviszonyt sem. A módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, mivel sem a Tervezési díj, sem az elvégzendő feladat nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38460000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38460000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben