Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2026/2020
CPV Kód:71356300-1
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000080222020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000080222020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IRKP mérnökszolgálati támogatása
Hivatkozási szám: EKR000080222020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356300-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Irányítástechnikai rekonstrukciós projektek mérnökszolgálati támogatása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IRKP mérnökszolgálati támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. átfogó irányítástechnikai rekonstrukciójában érintett 19 irányítástechnikai rekonstrukciós projekt előkészítési és végrehajtási feladatainak mérnökszolgálati támogatása.
a. Az irányítástechnikai rekonstrukcióban érintett Atomerőművi rendszerek és rendszerelemek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) 2, 3, 4 besorolású technológiai irányítástechnikai rendszerekre és a kapcsolódó villamos és gépészeti terjedelemre vonatkozó felmérések-, adatgyűjtések végrehajtásának koordinálása,
b. Irányítástechnikai rekonstrukcióhoz kapcsolódóan műszaki döntés előkészítési tevékenységek és döntéstámogatás.
c. Mérnöki támogatás az irányítástechnikai rekonstrukcióban érintett Atomerőművi rendszerek és rendszerelemek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) 2, 3, 4 besorolású technológiai irányítástechnikai rendszerekre és a kapcsolódó villamos terjedelemre vonatkozó tervezési alapok és műszaki specifikációk meghatározásában, kidolgozásában.
d. Irányítástechnikai rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a Megrendelő műszaki-szakmai képviselete, konzultánsi támogatása műszaki egyeztetéseken, dokumentum és terv zsűriken.
e. Irányítástechnikai rekonstrukcióhoz kapcsolódó helyszíni munkavégzést igénylő mérnöki feladatok elvégzése, a Megrendelő képviselete a gyártóművi átvételi teszteken, üzembe helyezési teszteken, a próbaüzem időszakok alatt.
f. Irányítástechnikai rekonstrukcióhoz kapcsolódóan elkészült technológiai és irányítástechnikai műszaki elemzések, megalapozások, organizációs, műszaki, kiviteli és megvalósulási tervek, engedélyezési dokumentációk és egyéb műszaki dokumentumok műszaki véleményezése, értékelése.
g. Irányítástechnikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetést és karbantartást támogató feladatok elvégzése.
h. Műszaki ellenőri feladatok elvégzése Megrendelői igények alapján.
i. Az irányítástechnikai rekonstrukciós projektek előkészítési és végrehajtási feladataival összefüggésben egyedi irányítástechnikai szoftverfejlesztési, fejlesztőmérnöki tevékenységek végzése a megadott mérnöki feladat specifikációk alapján.
Minden dokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni és a kommunikáció is magyar nyelven történik.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezésre álló villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberek többlet létszáma (Az M2 és az M3/2 alkalmassági feltételeknél megnevezett villamosmérnökökön felüli létszám) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-nek.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Nagyságrend szerepkör és munkanap felosztásban
Kiemelt mérnök 3800
Fejlesztő mérnök 4700
Beosztott mérnök 4734


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (formanyomtatvány, EEKD, ESPD) benyújtani.
Az ESPD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén –a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)-l) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás
A (közös) részvételre jelentkezőnek az ESPD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel a III.1.2) szerinti követelménynek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19.§ (2) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkezőnek a szerződés tárgyát képző irányítástechnikai rekonstrukciós projektek mérnökszolgálati támogatás tevékenységekből (II.2.4 szerinti tevékenységeknek megfelelő) származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19.§ (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A részvételre jelentkező a követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, alkalmasság igazolásában részt vevő személy/szervezet bevonása útján is megfelelhet.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 13.§ (4) bekezdés szerint csatolandó a részvételre jelentkező/ajánlattevő részére szóló meghatalmazás arra, hogy a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik, csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó okirat.
Utólagos igazolás: a Kbt. 69.§ (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontra és 19. § (2) bekezdésre is.
A részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulóval lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének teljes ideje alatt az irányítástechnikai rekonstrukciós projektek mérnökszolgálati támogatás tevékenységekből (II.2.4 szerinti tevékenységeknek megfelelő) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 50 000 000 HUF* értéket.
Közös részvételre jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.
* A részvételre jelentkezőnek a kért összegeket az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha az árbevételre vonatkozó adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, a részvételi felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdés megfelelően az ESPD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EKR rendelet 13. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a, b, f, e, (3a) a) pont, 22.§ (1) és (2) bekezdéseire is.
III.1.3) pont folytatása
M4 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontja alapján, ha nem rendelkezik
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább az Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 2, 3 biztonsági osztályokba sorolt irányítástechnikai rendszerek üzembe helyezéséhez és karbantartásához kapcsolódó szakértői feladatok végzésére jogosító érvényes nukleáris minősítéssel, vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a (közös) részvételi jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha
M1/1 a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolhatóan nem vett részt erőművi technológiai irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatosan legalább öt alkalommal felmérés-, adatgyűjtés feladatok végrehajtásában.
M1/2 a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolhatóan nem vett részt legalább négy alkalommal erőművi technológiai irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatosan elkészített műszaki specifikációk, elemzések, megalapozások és műszaki tervek véleményezése és értékelése feladatok végrehajtásában.
M1/3 a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolhatóan nem vett részt legalább kettő alkalommal irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatosan elkészített kiviteli és megvalósulási tervek műszaki véleményezése és értékelése feladatok végrehajtásában.
M1/4 a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolhatóan nem vett részt legalább három erőművi technológiai irányítástechnikai rendszerrel kapcsolatosan karbantartási vagy üzemeltetési szerződés keretén belül karbantartást vagy üzemeltetést támogató vagy műszaki ellenőri feladatok végrehajtásában.
M1/5 a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolhatóan nem végzett programozható irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatosan legalább öt alkalommal szoftverfejlesztési és legalább két alkalommal fejlesztőmérnöki feladatokat. (II.2.4/i.)
M1/6 a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolhatóan nem vett részt irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatosan legalább négy alkalommal gyártóművi átvételi feladatok végrehajtásában.
M1/7 a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolhatóan nem vett részt erőművi vagy nukleáris létesítményben technológiai irányítástechnikai rendszerekkel kapcsolatosan legalább öt alkalommal üzembe helyezési feladatok végrehajtásában.
M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik
legalább 1 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű vezető mérnökkel, aki erőművi irányítástechnikai rendszerek létesítéséhez vagy rekonstrukciójához kapcsolódó végrehajtói vagy támogatói feladatok tekintetében rendelkezik legalább 36 hónapos vezetői gyakorlattal.
M3. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik
M3/1. legalább 6 fő felsőfokú végzettségű irányítástechnikai szakemberrel, akik egyenként legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek irányítástechnikai rendszerek, rendszerelemek rekonstrukciója vagy új irányítástechnikai rendszerek létesítése területen.
M3/2. legalább 2 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, akik egyenként legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkeznek programozható irányítástechnikai rendszerek, berendezések szoftver fejlesztési és üzembe helyezési feladatainak végrehajtása területén és részt vettek legalább egy erőművi technológiai, irányítástechnikai rendszer szoftver fejlesztésében és üzembe helyezésében.
Egy személy megnevezhető több szakterületre is (az M2 alkalmassági követelményre megnevezett szakember nem nevezhető az M3/2 alkalmassági követelményre), de az M2, M3/1-M3/2 alkalmassági feltételeket minimum 7 fővel kell teljesíteni.

Folytatás: III.1.3) pontban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Biztosítékok:
A keretmegállapodás alapján kötött Szerződések az alábbi biztosítékokat fogják tartalmazni:
Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési és szabályszegési kötbér.
Jótállás és kellékszavatosság.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A keretmegállapodás alapján a szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés megkötésének feltétele, hogy:
a teljesítésben résztvevő gazdasági szerepelők, akinek a tevékenység végzéshez szükséges rendelkezzenek érvényes ISO 9001:2015 szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedés meglétét igazoló dokumentummal.
teljesítésben résztvevő gazdasági szerepelők, akinek a tevékenység végzéshez szükséges rendelkezzenek érvényes III.1.3 M4 pontban meghatározott ABOS 2, 3 minősítéssel
Fentiek igazolására, vállalására az ajánlatkérő az ajánlatban nyilatkozatot kér be, mely nyilatkozat bármely feltételének be nem tartása, a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A részletes információkat a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/04/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rendelkezések:
a. kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,
b. verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.,
c. üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR rendelet 11. § (4)
d. dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek. és 41/A. §
e. tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
f. hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
a. Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
g. Kkvk: Kbt. 66. § (4) bek.,
h. Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
i. Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§,
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban, a pénzügyi-gazdasági , azaz a III.1.2. alkalmasság körében pedig eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
5. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
6. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:
Szerepkör Súlyszám
Nettó ajánlati ár Ft-ban. 95
Rendelkezésre álló villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberek többlet létszáma (Az M2 és az M3/2 alkalmassági feltételeknél megnevezett villamosmérnökökön felüli létszám) 5
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden értékelési szempont esetében: 0-10.
A módszerek ismertetését a pontszámok kiszámítására a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Nettó ajánlati ár Ft-ban részszempont értékelése: Az értékelési módszer: fordított arányosítás
Rendelkezésre álló villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberek többlet létszáma: Az értékelési módszer: hasznossági függvény
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.
8. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
9. Végzettség és szakmai kompetencia egyenértékűségének igazolása
10. A végzettség és szakmai kompetencia egyenértékűség igazolásához az ajánlathoz csatolni kell az egyenértékűség alapját képező dokumentációt, mely dokumentációból egyértelműen megállapítható az egyenértékűség ténye, továbbá csatolni kell az összehasonlításról, megfeleltetésről szóló magyar nyelvű nyilatkozatot. Ha nem áll rendelkezésre egyenértékűség igazolásához szükséges dokumentáció, akkor az ajánlattevőnek be kell mutatnia, hogyan fogja a megfeleltetést végrehajtani.
11. Összegezés kiküldésének tervezett időpontja részvételi jelentkezésekről:2020.04.07.
11. A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 2020.06.18.
12. A több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján, az adott beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bek c) pontja alapján, a verseny újranyitását követően, a dokumentációban részletezett feltételek szerint kerül sor.
13. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
Folytatás: VI.4.3) pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/03/10 15:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. szerint.
VI.3) pont folytatása:
14. A részvételi felhívás II.2.4) a.-i. feladatokat magyar nyelven kell végrehajtani. Amennyiben a feladat végrehajtásába bevonásra kerülő szakember nem rendelkezik magyar nyelvtudással, akkor a feladat végrehajtásába bevonásra kerülő minden egyes szakember mellé egy-egy magyar nyelvi tolmácsot kell biztosítani a Megrendelő székhelyén, vagy a Megrendelő jelenlétében történő munkavégzés idejére.
15. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Sóthy Timea, 00642
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák